16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü,

ç) Görev grupları: Aynı düzeydeki kadro veya pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için TİGEM tarafından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak çoktan seçmeli test veya yazılı sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde çalışılan sürelerle muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

h) İlgili birim: TİGEM Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerini,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Merkez: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

j) Taşra: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletme Müdürlüklerini,

k) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Başkanı.

2) İşletme Müdürü.

3) İşletme Müdür Yardımcısı.

4) Şube Müdürü, Koruma Güvenlik Müdürü.

5) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I. Hukuk Müşaviri.

2) Hukuk Müşaviri.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Müşavir, Başuzman,

2) Uzman, Sivil Savunma Uzmanı.

3) Teknik Uzman.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı.

2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Muhasebeci Yardımcısı, Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Puantör, Satınalma Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför.

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

1) Aşçı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar: Avukat, Mühendis, Mimar, Programcı Veteriner, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve aşağıdaki şartları taşıması aranır.

a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) TİGEM teşkilatında I Sayılı Cetvelde yer alan İşletme Müdür Yardımcısı kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olmak,

c) İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) TİGEM teşkilatında Teknik Şef görevinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

ç) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) TİGEM Hukuk Müşavirliği bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

d) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İşletme Müdürü, Başuzman, Şube Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında en az 2 yıl yöneticilik yapmış olmak,

e) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) İşletme Müdürü, Şube Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Atama yapılacak boş kadro veya pozisyonun bulunması kaydıyla görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

a) TİGEM’de en az iki yıl çalışmış olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacağı birimin görev konusuna uygun olarak fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik Şef, Şef, Teknik Uzman, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarının birinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) TİGEM merkez ve taşra teşkilatında 5 yıl görev yapmış olmak,

3) Sivil Savunma Uzmanı kadrosunda çalışmış olmak,

c) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) TİGEM merkez ve taşra teşkilatında 5 yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarında çalışmış olmak,

ç) Teknik Şef olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) TİGEM’de mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

d) Şef olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son 3 yılı TİGEM’de olmak üzere 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef yardımcısı görevlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

e) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) TİGEM’de en az 8 yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmış olmak,

f) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) TİGEM Hukuk Müşavirliği bünyesinde en az 5 yıl avukat olarak çalışmış olmak,

g) Teknik Uzman olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son 3 yılı TİGEM’de mühendis veya veteriner olarak görev yapmak kaydıyla en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Uzman olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) TİGEM’de 6 yıl hizmeti bulunmak,

h) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Son 3 yılı TİGEM’de programcı unvanında olmak üzere, en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

ı) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Son 3 yılı TİGEM’de olmak üzere 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Muhasebeci Yardımcısı, Şef Yardımcısı görevinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

i) Şef Yardımcısı ve Muhasebeci Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) TİGEM’de 2 yıl hizmeti bulunmak,

j) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni için, bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak veya TİGEM’ce düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak,

3) Şoför için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Atama yapılacak boş pozisyon bulunması kaydıyla 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak sınavlara sadece TİGEM’in kendi personeli başvurabilir.

(2) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Bu maddede belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner, Biyolog olarak atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Avukat için avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Biyolog için fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

b) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya 4 yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) Tekniker olarak atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknikerlik unvanını ihraz eden meslek yüksek okullarının teknik bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf olarak atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

d) Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak atanabilmek için;

1) Veteriner sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

e) Sağlık Memuru ve Hemşire olarak atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 10 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan unvanlar hariç olmak üzere personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30) ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

(2) İlgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

(3) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce TİGEM personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde TİGEM’e başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan TİGEM personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

(2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

(4) Görevde yükselme eğitimi programı, TİGEM tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, bağlı bulunduğu birim amirleri aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları anılan Başkanlıkça incelenir. Uygun görülen adaylara görevde yükselme eğitim programına alınacaklarına dair bilgi verilir.

Görevde yükselme eğitiminin esasları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi programları Personel Daire Başkanlığı ve Tarımsal Eğitim ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon sağlanarak, uygulanacak eğitimin konusu ve süresi gibi unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.

Görevde yükselme eğitimi konuları

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar.

2) Temel hak ve ödevler.

3) Devletin temel organları.

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik.

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tâbi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Atama yapılacak kadro veya pozisyonun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

(2) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavı çoktan seçmeli test veya yazılı olarak yapılır. Bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmesi için, Sınav Kurulu tarafından uygun görülen tarihte görevde yükselme sınavına katılması şarttır.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

d) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi halinde,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara,

görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

(5) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içindeki müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

(6) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(7) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu beş (5) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında personel birimi temsilcisi ile Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder.

(3) Sınav kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Görevde yükselme sınavına; Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler kuruldan çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri TİGEM Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu;

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 14 üncü maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanmasını,

b) Sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri,

yürütür.

(2) İlgili daire, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

(3) Sınav kurulu sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar.

(4) 14 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması, itiraz ve atama

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınavla ilgili belgeler bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 20 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Bu sınava katılacaklarda TİGEM’de veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro ve pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey ve alt görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan, ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 22 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları koşuluyla TİGEM’deki aynı unvanlı kadro/pozisyonlara veya aynı alt gruptaki diğer unvanlı kadro/pozisyonlara atanabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Özürlülerin sınavı

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbir alınır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 2/9/2005 tarihli ve 25924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.