16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ

HAFTASINI KUTLAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2010 tarihli ve 27492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlık merkezinde Diyanet İşleri Başkanının veya ilgili başkan yardımcısının başkanlığında Din İşleri Yüksek Kurulundan bir üye, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler, İnsan Kaynakları Genel Müdürleri, Türkiye Diyanet Vakfı mütevelli heyetinden bir üye ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdüründen müteşekkil Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Komisyonu oluşturulur. Komisyon, komisyon başkanının daveti üzerine çoğunlukla toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde Başkanın tarafı yönünde karar alınmış sayılır. Komisyon kararları Diyanet İşleri Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Komisyonun Sekretarya işlerini Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2010

27492