16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM – ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(f) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payı veya öğrenim ücretini yatırırlar, ancak ders kaydı yaptırmazlar. Dönüşlerinde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, ilgili yönetim kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirilmesi yapılır, eşdeğer kabul edilen derslerden öğrenci başarılı sayılır. Başarısız olduğu dersler ise başarısız olarak işlenir ve ağırlıklı not ortalaması (ANO), ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) hesaplanırken bu notlar hesaba katılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı bölümlere, Üniversiteye bağlı diğer bölümlerden veya başka üniversitelerden yapılacak yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenir. Birimlerin ilgili kurulu tarafından güz yarıyılı için önerilen ilave kontenjanlar en geç Haziran ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.”

“(2) Senato tarafından belirlenen ilave kontenjanlar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilen yatay geçiş kontenjanları Üniversite tarafından ilan edilir.”

“(7) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen derslerinden muaf tutulur ve bu dersler öğrencinin transkriptine işlenir, ancak bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınmaz”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bir öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi için ilgili dönem başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında yatırmış ve ders kaydını yaptırmış olması gerekir.

(2) Her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç; dört yıllık lisans programlarını azami yedi, beş yıllık programları azami sekiz, altı yıllık programları ise azami dokuz yılda tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin; ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) İlgili kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile yaz döneminde de öğretim yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Arasınav

MADDE 16 – (1) Her ders için, bir yarıyılda/yılda bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlere bağlı kalınarak, ilgili birimler tarafından sınavların başlangıç tarihinden en geç onbeş gün önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren, öğretim elemanı tarafından en geç iki hafta içinde ilan edilir.

(2) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notlarının yerine geçebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Baraj sınavı; not ortalamasını tutturamadıkları için üst yarıyıldan/yıldan ders alamayan öğrencilere, not ortalamalarını yükseltmeleri için DD veya DC notu aldıkları ve diledikleri en çok üç dersten verilen bir sınav hakkıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavı

MADDE 20 – (1) Mazeret sınavı, mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyip, mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavdır.

(2) Ara sınava giremeyen mazeretli öğrenciler mazeretlerini bölüm başkanlıklarına, sınavların bitiminden sonra en geç yedi gün içinde bildirmek zorundadırlar.

(3) Öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretli kabul edildiği tarihlerde ara sınavlara girse dahi sınavları geçersiz sayılır.

(4) Mazeret sınavları akademik yarıyılın/yılın son haftasında yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu dersler kredili dersler olarak tanımlanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl/yılsonu sınav notu 50’nin altında olan öğrenciler, sınıf ortalamasına bakılmadan o dersten başarısız sayılır ve FF notu alırlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin Üniversite ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:”

“(a) Açık öğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,”

“(b) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi,”

“(ç) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2009

27353