16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim; birim kurullarının önerisi üzerine, Senatonun birimlerin özelliklerini de dikkate alarak belirleyeceği akademik takvime göre yürütülür. Birimler bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait kayıt yenileme, eğitim-öğretim, sınavlar ve yarıyıl-yaz tatilleri dönemlerini kapsayan akademik takvim önerilerini Rektörlüğe sunar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite birimlerinde dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile bir eğitim-öğretim yılı, yaz okuluyla beraber üç dönem halinde düzenlenebilir. Yaz okulu eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 4 – (1) Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

“(3) Sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla sağlık nedeni ile kayıt, devam, uygulama ve sınav şartlarını yerine getiremeyen veya kayıt donduran öğrencilerin hakları, ilgili yönetim kurulunun kararı ile saklı tutulabilir ve kaybedilen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarınca, tek diploma programı olan birimlerde ise birim yöneticisi tarafından bölümün öğretim elemanları arasından öğrenci danışmanları görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler birim kurullarınca belirlenir, Senato tarafından onaylanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dil dersi ise, haftada en az iki saat zorunlu ve kredili olmak üzere okutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Üniversiteye bağlı akademik birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü; Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonucuna göre veya özel yetenek sınavı sonucuna göre yapılır. Birime kayıt için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak; diplomanın yurt dışından alınması halinde bunların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olması,

b) ÖSYM sınav/sınavları/yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversite birimlerine kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve koşullara sahip olmak

gerekir

“(3) Kayıt işlemleri, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen yerde ve süre içinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.”

“(4) Kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceği, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

“(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı, ilgili mevzuat hükümleri ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci bu dersi, kayıtlı olduğu birimdeki seçmeli ders adı ile açılmış derslerden seçebileceği gibi, başka birimlerin zorunlu ve seçmeli dersleri arasından da seçebilir.”

“(3) Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders seçilebilir. Ancak, başarısız olunan seçmeli ders, aynı veya başka bir seçmeli dersten başarılı oluncaya kadar öğrencinin not durum belgesinde/transkriptinde yer almaya devam eder, mezuniyet aşamasında kredi fazlası başarısız seçmeli dersler birim yönetim kurulu kararıyla silinir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu kararda öğrencinin öğrenim göreceği yarıyıl belirtilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onaltıncı fıkra eklenmiştir.

“(5) Önceki yarıyıldan veya yıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla devamını aldıkları dersler hariç olmak üzere en fazla 30 kredi/saat derse kayıt yaptırabilirler. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen dersler bunun dışındadır.”

“(6) Öğrenciler kayıtlı olduğu programdaki bütün dersleri almakla yükümlüdür. Meslek Yüksekokulu dışındaki öğrenciler; üçüncü yarıyıldan itibaren önkoşullu olan dersler dışında, bir dönemde en az ve en çok kredi sınırının izin verdiği ölçüde, danışmanının onayı ile üst yarıyıldan/yıldan ders alabilirler. Alt yarıyıldan dersi olmayan öğrencilerden genel ortalamaları en az 2,5 olanlar bir ders, genel ortalamaları en az 3,0 olanlar iki ders ve genel ortalamaları en az 3,5 olanlar ise üç ders alabilirler. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.”

“(16) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersi veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Buna rağmen öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite, fakülte ve/veya yüksekokullarca görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’sini aşmamak üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslar arası düzeyde temsil eden öğrenciler için devam koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir.”

“(6) Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin bitiminde bölüm başkanlığınca, tek programlı birimlerde dekanlık veya müdürlük tarafından ilan edilir ve ilgili birimlere iletilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, engelli öğrenci yetersizlikleri temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yarıyıl/yıl sonu, bütünleme sınavından alınan notun %60’ı ile ara sınav notunun %40’ının toplamının en az 60 (C) olması gerekir. Bu işlem sırasında çıkan kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz, bu sınavlardan 100 üzerinden en az 60 (C) alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında Yükseköğretim Kurulunca belirlenen Tablo esas alınır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve harf karşılıkları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

Puan ve Açıklama                     Harf Karşılığı

90-100                                               A1

85-89                                                 A2

75-84                                                 B1

65-74                                                 B2

60-64                                                  C

50-59 (Katsayı 1.0)                            F1

41-50 (Katsayı 0.5)                            F2

0-40 (Katsayı 0.0)                              F3

Devamsız                                           F4

Sınava Girmedi                                  F5

Geçmez (Kredisiz Ders)                    F6

Geçer (Kredisiz Ders)                      

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,”

“g) Birim yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen diğer durumların ortaya çıkması,”

“ğ) Mazeretle ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler ve bir günlük raporlar ile geç sunulan raporlar işleme konulmaz,”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve kayıtlı bulundukları eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mezun olan öğrencilere verilen diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer evrak, Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversite içinden ve dışından yapılacak yatay geçişler; ilgili kurul kararları ve ilgili mevzuatla belirlenen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi, 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentleri, 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentleri ile 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2009

27321

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/3/2010

27535

2-

14/3/2011

27874

3-

7/7/2011

27987