16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/10/2001 tarihli ve 24568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Harran Üniversitesinde öğrenci olduğuna dair yazılı beyan,”

             “b) Ailesinin ikametgah adresi yazılı beyanı,”

             “d) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,”

             “e) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren, Harran Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu,”

             “f) Sabıka kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.