16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2008  tarihli ve 27065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.