16 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ara sınav: Yarıyıl içi sınavını,

c) Bahar yarıyılı: İkinci, dördüncü ve benzeri çiftli yarıyılları,

ç) Birim: İlgili fakülteyi, yüksekokulu, bölümü, anabilim dalını ve programını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, bölüm veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan veya müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Batman Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

f) Ders kredisi: Bir kredi, bir yarıyıl içinde haftada bir saat teorik ders, iki saat uygulama, laboratuvar, klinik, atölye ve benzeri çalışmaları ifade eden ölçü birimini,

g) Ekle-sil: Öğrencilerin aldığı/almak istediği dersi/dersleri, akademik takvimde belirlenmiş süreler içinde son defa kontrol etme ve düzeltme işlemini,

ğ) Fakülte: Batman Üniversitesine bağlı fakülteleri,

h) Genel sınav: Yarıyıl veya yıl sonu sınavını,

ı) Güz yarıyılı: Birinci, üçüncü ve benzeri tekli yarıyılları,

i) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

j) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

k) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müdürlerini,

l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunca öngörülen bilgisayar derslerini,

m) Öğrenci İşleri: Batman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

n) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ö) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,

p) Seçmeli ders: Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve alan dışından isteği doğrultusunda aldığı dersi,

r) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

s) Üniversite: Batman Üniversitesini,

ş) Yüksekokul: Üniversite bünyesinde lisans eğitimi veren yüksekokullar ile ön lisans eğitimi veren meslek yüksekokullarını,

t) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli olan dersi

ifade eder”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda eğitim-öğretim yılı, ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararıyla belirlenen akademik takvime göre başlar. Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ondört haftadan az olamaz.”

“(3) Fakülte veya yüksekokullar; kayıt yenileme, öğretim, sınavlar, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini kapsayan bir sonraki eğitim öğretim yılına ait akademik takvimi, en geç Mayıs ayı içinde Senatoda onaylanmak üzere Rektörlüğe sunarlar. Senato gerekli gördüğü durumlarda yarıyıl sürelerini uzatabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim süresi; Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksek Okulunda dört yıl, Meslek Yüksekokullarında iki yıl, Tıp Fakültesinde altı yıl, Diş Hekimliği Fakültesinde beş yıldır.”

“(3) Öğrenciler eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde tamamlayamadıkları takdirde, aynı kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine göre eğitim-öğretimlerine devam ederler. Bu sürelerin hesaplanmasında, öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kabul ve kayıt şartları

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere öğrenci kabulü; ÖSYM tarafından ve gerekli birimlerde Rektörlükçe düzenlenecek özel yetenek sınavına dayanılarak yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan ve başka bir yükseköğretim kurumunda veya Üniversitenin başka bir biriminde kayıtlı olmayan öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen ve ilan edilen günlerde kayıtlarını yaptırır. Zamanında başvurmayan ve/veya istenilen belgeleri kayıt süresi içinde tamamlamayan öğrenciler bu hakkını kaybeder.

(2) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kesin kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak, yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması,

b) ÖSYM’nin yapacağı yerleştirme sınavları sonucunda, kayıt hakkı kazanmış olmak ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerin uyguladıkları sınavları başarmış olmak,

c) Kesin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen belgelere ve esaslara göre yapılır. Özel yetenek isteyen dallarda, ilgili birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belge isteyebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt işlemleri, Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

ç) Açıköğretim hariç başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.

(3) 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereğince mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde meslek yüksekokullarının bir programına ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar yakınları aracılığı ile de kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin fakülte veya yüksekokullarına yapılacak her türlü yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik; dikey geçişler ise, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay ve dikey geçişler, İlgili kurullarca belirlenen kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri ilgili yönetim kurullarınca yapılır.”

“(3) Fakültelere veya yüksekokullara kayıt yaptıran öğrencilerden; açıköğretim fakülteleri hariç, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen onbeş gün içerisinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri, eş değerlik şartı göz önünde bulundurularak ilgili yönetim kurulunca yedi iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Eşdeğerlik şartı, almış olduğu dersin kredi/saati ve içeriği dikkate alınarak yapılır.”

“(4) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden, meslek yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Kayıt yenileme süresi bir hafta olup ilgili yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin haklı ve geçerli sebeplere dayanan mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine, ilgili birimin yönetim kurulu, yarıyılın başlangıcından üçüncü haftanın sonuna kadar geçen süre içinde karar verir. İlgili yönetim kurulunca kabul edilebilir mazereti bulunmayan öğrencinin kaydı yenilenmez. Kayıt yenilememe nedeniyle katkı payı borcu olan öğrencinin, kanuni gecikme faizi ile birlikte borcunu yatırmadıkça, kaydı yenilenmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri bütün öğrenciler için ortak zorunlu derslerdir. Ayrıca zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Öğrenci; danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl veya yarıyıl programındaki derslerin toplam kredisinin % 20’sine kadar bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında alınıp, başarılan ve denkliği birimlerce onaylanan dersler, öğrencinin ilgili dönemde alması gereken dersler yerine sayılır.”

“c) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler, bir üst yarıyıl veya yıldan ders alamazlar.”

“ç) Öğrenci, başarısız olduğu programdan kaldırılmış dersin/derslerin yerine ilgili yönetim kurulunun onayladığı aynı krediye sahip başka dersi/dersleri almak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, genel sınav, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili kurullar karar verir.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl iki ara sınav yapılır. Ara sınavlardan birinin hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce dekanlık veya müdürlüklerce belirlenir ve ilân edilir. Bu tür sınavlarda bir yarıyıl/yıl programında yer alan derslerden bir günde en fazla iki dersin ara sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanınca öğrencinin gelişimini takip edebilmek için ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar ara sınav yerine kullanılabilir. Başarı notunun hesaplamasında, ara sınavların her biri %25 değerindedir. Ara sınav sonuçları genel sınavlardan en geç on gün önce ilan edilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya yıl sonunda yapılır. Genel sınava; kaydını yenilemiş olan, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulamalı olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilebileceğine veya gerektiğinde bunların birbiriyle bağlantılı olduğuna, öğrenciye mezuniyet tezi veya çalışması yaptırılması halinde bunların değerlendirme esaslarına ilgili yönetim kurulu karar verir.

c) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 (CC) ise öğrenci başarılı sayılır.

ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınav hakkı, mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere tanınır. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenen ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeret sınavlarının başlama tarihinden yedi gün öncesine kadar yapılmayan başvurular kabul edilmez.

d) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu yabancı dil dersinden veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için ilgili dil dersinden yarıyıl başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıklar veya yüksekokul müdürlüklerince belirlenip, ilk sınav tarihinden bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Gerekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenen ulusal ve dini bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları o sınav dönemine ait sınav takviminin son gününden itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.

(5) Sınavlarda kopya yapanlar, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya yapılmasına yardım edenler ile sınav kağıtlarının incelenmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır (0) almış sayılırlar ve haklarında 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Genel sınavı yapılan dersin sınav sonuçları sınav evrakları ile birlikte sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç üç hafta içinde ilgili bölüm veya program tarafından bağlı olduğu fakülte veya yüksekokulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu, ara sınavların ortalamasının %50’si ile genel sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Öğrenci genel sınavda 100 üzerinden en az 50 puan almak zorundadır. Genel sınav sonunda ilgili dersten başarılı olmak için not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir. Bu not otomasyon tarafından harf notu ve 4 lük sistemdeki karşılığı ile birlikte ilan edilir.”

“5) M (Muaf): Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM sınavına girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki başarılı olduğu ders notu M (muaf) harfi ile belirtilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğrenciler başaramadıkları veya alamadıkları bir dersi, açıldığı ilk dönemde veya yılda alır. Bu dersler seçmeli veya açılmamış ise, öğrenciler kayıtlı oldukları birimce uygun görülen dersleri alır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Ön lisans veya lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.51 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak, 3.01-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu husus transkriptlerinde ve diploma eklerinde belirtilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Öğrencinin yazılı olarak kaydının silinmesini istemesi dışında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış olanların, ilgili yönetim kurulunun kararı üzerine Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için; o programdaki tüm dersleri almış ve başarmış olması, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 60 (CC) olması gerekir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin bir fakülte veya yüksekokulunun eğitim-öğretim programında mevcut olan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere, o programın lisans veya ön lisans diploması verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi Rektörlükçe verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Üniversite tarafından belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılanlara, isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak suretiyle geri verilir. Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte gönderilir. Gönderilen belgelerin fotokopisi öğrencilerin dosyasında saklanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Batman Üniversitesine kayıt yaptıracak tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası, 13 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası,16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri ile 22 nci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.