9 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28020

YNETMELK

Mill Eitim Bakanlndan:

MLL ETM BAKANLII ETM KURUMLARI YNETCLERNN

ATAMA VE YER DETRMELERNE LKN YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 13/8/2009 tarihli ve 27318 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanl Eitim Kurumlar Yneticilerinin Atama ve Yer Deitirmelerine likin Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

) Atanmak istenilen eitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarna gre alan itibariyle retmen olarak atanabilecek bir alan retmeni olmak,

(2) Eitim kurumu yneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yaplan yneticiliklere bavuru tarihi itibariyle fiilen eitim retim hizmetleri snf kadrolarnda alyor olmalar art aranr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yneticiliklerine; bu eitim kurumlarna seilerek retmen olarak atanp, grev yapan ya da bu eitim kurumlarnda grev yaptktan sonra herhangi bir nedenle ayrlm olmakla birlikte yeniden bu eitim kurumlarna snavsz atanabilme hakkn kaybetmemi olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Eitim Bakanlna Bal Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin retmenleri ile Gzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eitimi, Mzik ve Grsel Sanatlar/Resim retmenlerinin Seimi ve Atamalarna Dair Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce yrrlkte olan ilgili mevzuata gre her trl Anadolu liselerine yazl, szl ya da mlakat/uygulama snavlar sonucuna gre atanp grev yapm olan retmenler arasndan atama yaplr.

(2) Bilim ve sanat merkezi yneticiliklerine ncelikle bu eitim kurumlarna seilerek retmen olarak atanp grev yapan ya da bu eitim kurumlarnda grev yaptktan sonra herhangi bir nedenle ayrlm olmakla birlikte yeniden bu eitim kurumlarna snavsz atanabilme hakkn kaybetmemi olanlar arasndan atama yaplr.

(3) Mesleki ve teknik eitim kurumu yneticiliklerine atanmak iin bavuruda bulunan atlye, laboratuar ya da meslek dersi retmenlerinden, bu Ynetmelik eki EK-4 Yneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan retmenlerine ayrca ek puan verilir.

(4) Halk eitimi merkezi ile retmenevi ve akam sanat okulu yneticiliklerine; herhangi bir alanda retmen olanlar arasndan atama yaplr. Ancak, retmen evi ve akam sanat okulu yneticiliklerine atanmak iin bavuruda bulunanlardan, bu Ynetmelik eki EK-4 Yneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan retmenlerine ayrca ek puan verilir.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, nc ve drdnc fkralarnda saylan eitim kurumlarnn dnda kalan dier baz eitim kurumu yneticiliklerine; atanmak iin bavuruda bulunanlardan bu Ynetmelik eki EK-4 Yneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan retmenlerine ayrca ek puan verilir.

(6) Yatl lkretim Blge Okullar hari dier eitim kurumlarnn;

a) Mdr bayardmclklarna atanabilmek iin en az 1 yl,

b) (C) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 1 yl,

c) (B) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 2 yl,

) (A) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 3 yl,

eitim kurumlarnda asaleten yneticilik yapm olma art aranr.

(7) Yatl lkretim Blge Okullarnn;

a) Mdr bayardmclklarna atanabilmek iin en az 1 yl,

b) (C) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 2 yl,

c) (B) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 3 yl,

) (A) tipi eitim kurumu mdrlklerine atanabilmek iin en az 4 yl

eitim kurumlarnda asaleten yneticilik yapm olma art aranr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) l Deerlendirme Komisyonu: l mill eitim mdr veya grevlendirecei bir mdr yardmcsnn/ube mdrnn bakanlnda, ynetici atamadan sorumlu mdr yardmcs/ube mdr, bir ile mill eitim mdr ile il mill eitim mdrlerince belirlenecek iki eitim kurumu mdr ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanununa gre eitim, retim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gsteren sendikalardan o ilde Bakanlk personeli bakmndan en ok yeye sahip sendikann temsilcisi olmak zere toplam alt yeden oluur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Eitim kurumu mdrlne, mdr bayardmclna ve mdr yardmclna ilk defa atanacaklarn belirlenmesi iin seme snav yaplr.

(2) Seme snav, Seme Snav Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlk Eitim Teknolojileri Genel Mdrlnce merkez sistemle yazl olarak veya elektronik ortamda yaplr.

(3) Mdrlk seme snav ayr olarak mdr bayardmcl ve mdr yardmcl seme snav birlikte yaplr. Snavlar e zamanl olarak yaplabilecei gibi farkl tarihlerde de yaplabilir.

(4) Mdrlk seme snav sorular ayr hazrlanr. Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl seme snav sorular birlikte hazrlanr. Mdrlk seme snav ayr salonda, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl seme snav ise birlikte ayn salonda yaplr.

(5) Ynetici adaylar hangi ynetim grevi iin snava girmiler ise alm olduklar puanlar yalnzca o ynetim grevi iin geerlidir.

(6) Mevcut yneticiler ve daha nce yneticilik yapm olanlar ile bu Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnda saylanlar artlar tamalar kaydyla istemeleri hlinde mdrlk, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavlarna da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Ynetmeliin snava dayal atamaya ilikin hkmleri erevesinde deerlendirilirler.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl iin snav konular ve puan deerleri unlardr:

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Eitim kurumu mdrl, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl iin snavlarn yaplaca tarihten en az 1 ay nce Bakanlka lke genelinde duyuru yaplr.

(2) Snavlarn yaplaca yer, zaman, sorulacak soru says ve puan deeri, bavuru yntemi ve sresi ile snav komisyonunca belirlenecek dier hususlar duyuruda belirtilir.

(3) Eitim kurumu mdrl, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavlarna, bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamalar kaydyla; mevcut yneticiler, daha nce yneticilik yapm olanlar, bu Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnda saylan unvanlarda grev yapm olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eitiminden sonra Bakanlmza bal eitim kurumlarnda retmen olarak yerine getirenler, yurt dnda retmen olarak grevli bulunanlar, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanunu kapsamnda aylksz izinli olanlar da istemeleri hlinde bavuruda bulunabilirler.

(4) Eitim kurumu mdrl, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavlarna bavuruda bulunacaklarda aranan 3 yllk srenin hesabnda;

a) Askerlik hizmetini temel askerlik eitiminden sonra Bakanlmza bal eitim kurumlarnda retmen olarak yerine getirenlerin, eitim kurumlarndaki askerlik hizmetinde geen srelerinin tamam,

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/B maddesi kapsamnda szlemeli retmenlikte geen srelerin tamam,

c) zel okullarda retmen/ynetici olarak geen srelerin 2/3,

deerlendirilir.

(5) Ynetici adaylar hangi ynetim grevi iin snava girmiler ise alm olduklar puanlar yalnzca o ynetim grevi iin geerlidir. Bir snav sonucuna dayal olarak ancak bir kere atama yaplr. Bavuru aamasnda isteklerinden vazgeenler hari olmak zere, atamas yapld halde yasal sresi iinde grevlerine balamayanlarn atamalar iptal edilir. Bu durumda olanlar bu snav sonucuna dayal olarak tekrar atama isteinde bulunamazlar.

(6) Seme Snavna bavuruda bulunabilmek iin 7 nci ve 8 inci maddelerdeki artlar aranr.

(7) Seme Snav bavurularna ilikin usul ve esaslar her snav dneminde hazrlanacak snav klavuzunda belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Seme snavlar 100 tam puan zerinden deerlendirilir. Bu snavlarda 70 ve daha yukar puan alan adaylar baarl saylr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlarn sonularna iln tarihinden itibaren 15 gn iinde Bakanlk kaytlarna girecek ekilde bir dilekeyle Eitim Teknolojileri Genel Mdrlne itiraz yaplabilir. Bu itirazlar, itiraz dilekesinin kayda girdii tarihten itibaren en ge 15 gn iinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci, nc ve drdnc fkralar deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

(2) Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavn kazanm olan ynetici adaylar, duyurusu yaplan bo eitim kurumu mdr yardmclklarna atanmak zere, bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile atanmak istedikleri ncelik srasna gre en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunabilirler. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(3) Bavuruda bulunan adaylarn atamalar; Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavndan alm olduklar puan esas alnarak, atanmak istedikleri ncelik srasna gre tercihleri dorultusunda puan stnlne gre yaplr.

(4) Bu madde kapsamnda bavuruda bulunan adaylarn atamalar puan stnlne gre yaplr. Atama sonular atamalarn yapld tarihten itibaren en ge 5 i gn iinde il mill eitim mdrlnn internet sitesinde en az 5 gn sreyle yaymlanr.

(6) Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavna dayal olarak mdr yardmclna atamas yaplanlar ayn snav sonucuna dayal olarak mdr bayardmclklarna atanmak zere bavuruda bulunamazlar.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 19 (1) Atama yaplacak eitim kurumu mdr bayardmclklarna ihtiya duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayn bilgi sahibi olmasn salayacak ekilde bavuru tarihinden en az on gn nce duyuru yaplr. Duyuruda; atama yaplacak eitim kurumlarnn adlar, tipleri, bavuracaklarda aranacak artlar ve dier hususlar belirtilir.

(2) En az bir yl sreyle yneticilik yapm olmak kaydyla mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavn kazanm olan ynetici adaylar, duyurusu yaplan bo eitim kurumu mdr bayardmclklarna atanmak zere, bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile atanmak istedikleri ncelik srasna gre en fazla yirmi be eitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunabilirler. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(3) Bavuruda bulunan adaylarn atamalar, mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavndan alm olduklar puan ile bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinden yaplan deerlendirmede aldklar puan dikkate alnmak suretiyle oluacak toplam puan esas alnarak, atanmak istedikleri ncelik srasna gre tercihleri dorultusunda puan stnlne gre yaplr.

(4) Atama sonular atamalarn yapld tarihten itibaren en ge 5 ign iinde il mill eitim mdrlnn internet sitesinde en az 5 gn sreyle yaymlanr.

(5) Mdr bayardmcl ve mdr yardmcl snavna dayal olarak mdr bayardmclna atamas yaplanlar ayn snav sonucuna dayal olarak mdr yardmclklarna atanmak zere bavuruda bulunamazlar.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) Mdrlk snavn kazanm olan ynetici adaylar, duyurusu yaplan bo eitim kurumu mdrlklerine atanmak zere, bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile en fazla yirmi be eitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda bavuruda bulunabilirler. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(3) Bu madde kapsamnda bavuruda bulunan adaylarn atamalar; mdrlk snavndan alm olduklar puan ile bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinden yaplan deerlendirmede aldklar puan dikkate alnmak suretiyle oluacak toplam puan esas alnarak, atanmak istedikleri ncelik srasna gre tercihleri dorultusunda puan stnlne gre yaplr.

(4) Atama sonular atamalarn yapld tarihten itibaren en ge 5 i gn iinde il mill eitim mdrlnn internet sitesinde en az 5 gn sreyle yaymlanr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 21 (1) Bu madde kapsamnda yaplacak atama ve yer deitirmeler valiliklerce il genelinde her adayn bilgi sahibi olmasn salayacak ekilde bavuru tarihinden en az on gn nce duyurulur. Duyuruda; yneticilikleri bo bulunan eitim kurumlarnn adlar, tipleri, bavuracaklarda aranacak artlar ve dier hususlar belirtilir. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(2) Eitim kurumu yneticileri, bulunduklar eitim kurumunda grev yaptklar ynetim kademesinde ilgili yln 31 Mays tarihi itibariyle en az 2 yl asaleten grev yapm olmak kaydyla il iinde, grev yaptklar ynetim kademesiyle ayn kademedeki eitim kurumu yneticiliklerine yer deitirmek iin bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle bavuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Ynetmelikte aranan artlar tamak kaydyla daha st kademedeki eitim kurumu yneticiliklerine atanacaklarda sre kayd aranmaz.

(3) Mevcut eitim kurumu mdrleri, daha nce bu grevi yapm olup ayrlanlar ve 25 inci maddede yer alan ve nc, drdnc ve beinci kademe yneticilikte gemi saylan grevlerde bulunmu olanlar, il iinde grev yaptklar ynetim kademesiyle ayn ya da daha alt veya bu Ynetmelikte aranan artlar tamak kaydyla daha st kademedeki eitim kurumu yneticiliklerine atanmak iin bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle bavuruda bulunabilirler.

(4) Mevcut eitim kurumu mdr bayardmclar ile daha nce bu grevi yapm olup ayrlanlar ve 25 inci maddede yer alan ve ikinci kademe yneticilikte gemi saylan grevlerde bulunmu olanlar, il iinde mdr bayardmcl ve mdr yardmclklarna atanmak iin bu Ynetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yneticilik stek Formu ile en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle bavuruda bulunabilirler.

(5) Mevcut eitim kurumu mdr yardmclar, daha nce bu grevi yapm olup ayrlanlar ve 25 inci maddede yer alan ve birinci kademe yneticilikte gemi saylan grevlerde bulunmu olanlar, il iinde mdr yardmclklarna atanmak iin bu Ynetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yneticilik stek Formu ile en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle bavuruda bulunabilirler.

(6) Eitim kurumu yneticiliklerine atanmak iin bu madde kapsamnda bavuruda bulunan adaylarda, bu Ynetmelikte aranan artlarn yan sra bu maddede saylan ynetim kademelerinde asaleten grev yapm olma artlar aranr.

(7) Bu maddenin ikinci, nc, drdnc ve beinci fkralarnda saylan adaylarn bavurular birlikte alnr. Bunlarn atamalar bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinden yaplan deerlendirme sonucu alm olduklar puana gre tercihleri de dikkate alnarak puan stnl esasna gre yaplr. Bu madde kapsamnda yaplan atamalar, atamalarn yapld tarihten itibaren en ge 5 ign iinde il mill eitim mdrlnn internet sitesinde en az 5 gn sreyle yaymlanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) Bu madde kapsamnda yaplacak yer deitirmeler Valiliklerce il genelinde her adayn bilgi sahibi olmasn salayacak ekilde bavuru tarihinden en az 10 gn nce duyurulur. Duyuruda; yerleri deitirilecek yneticilerin grevli bulunduklar eitim kurumlar ile yneticilikleri bo bulunan dier eitim kurumlarnn adlar, tipleri, bavuracaklarda aranacak artlar ve dier hususlar belirtilir. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(2) Eitim kurumu mdrlerinden bulunduklar eitim kurumunda aralksz asaleten 5 yllk alma sresini tamamlayanlarn grev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eitim kurumlar iin ngrlen artlar tamak kaydyla yapacaklar tercihleri dikkate alnmak suretiyle il iinde; ayn tipteki eitim kurumlar olacak ekilde bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinden yaplacak deerlendirme sonucu puan stnl esasna gre deitirilir.

(3) Eitim kurumu mdr bayardmclar ile mdr yardmclarndan bulunduklar eitim kurumunda grev yaptklar ynetim kademesinde aralksz asaleten 8 yllk alma sresini tamamlayanlarn grev yerleri, durumlarna uygun eitim kurumlar olacak ekilde bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinden yaplacak deerlendirme sonucu puan stnl esasna gre deitirilir.

(4) Zorunlu yer deitirmelerde ngrlen srelerin hesaplanmasnda;

a) 26 nc maddede belirtilen birletirme ve dntrme yoluyla oluan eitim kurumu yneticilerinin birletirme ya da dntrme ncesindeki ve sonrasndaki hizmet sreleri,

b) Grev yaptklar eitim kurumunun adnn, fiziki yapsnn, yerinin ve zelliklerinin deimesine bal olarak adlarna yeni kararname dzenlenmi olan eitim kurumu yneticilerinin bu eitim kurumuna ilk atandklar tarih,

c) Seimler nedeniyle eitim kurumu yneticiliinden istifa eden ve seim sonularn takiben tekrar ayn eitim kurumuna atamas yaplan eitim kurumu yneticilerinin o eitim kurumuna ynetici olarak ilk balama tarihi,

) Kadrolarnn bulunduu eitim kurumlarnn dnda grevlendirilenler bakmndan, kadrolarnn bulunduu eitim kurumlarna ilk baladklar tarih

esas alnr.

(5) 7 nci ve 8 inci maddelere gre atanabilecekleri eitim kurumu bulunmayanlarn atamalar bir sonraki zorunlu yer deitirme dneminde yaplr.

(6) Zorunlu yer deitirmeye ilikin yaplacak duyurular zerine bu kapsamda bulunan yneticiler bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile atanmak istedikleri ncelik srasna gre, en fazla 25 eitim kurumunu tercih etmek suretiyle bavuruda bulunurlar. Bavuruda bulunanlarn atamalar tercihleri de dikkate alnarak puan stnlne gre yaplr. Bavuruda bulunduu halde puan yetersizlii nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile snrl olmak zere, atama ilemlerinin tamamland tarihten itibaren en ge 5 gn iinde, ikinci defa duyuru yaplr. Duyuruda; bu madde kapsamnda daha nce duyurusu yapld halde bavuru yaplmamas nedeniyle atama yaplamayan eitim kurumu yneticiliklerine yer verilir. Bu ekilde duyurusu yaplan yneticiliklere atanmak zere bavuruda bulunanlarn atama ilemleri tercihleri de dikkate alnarak puan stnlne gre en ksa srede sonulandrlr. Bu madde kapsamnda birinci ve ikinci defa yaplan duyurulara bavuruda bulunmayanlar ile bavuruda bulunduu halde puan yetersizlii nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlarn atamalar bo kalan eitim kurumu yneticiliklerinden birine olacak ekilde kura ile yaplr.

(7) Bu madde kapsamnda,

a) Fen lisesi yneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yneticiliklerine

b) Bilim ve sanat merkezleri yneticileri, bilim ve sanat merkezleri yneticiliklerine

yer deitirme suretiyle atanrlar. Ancak bu durumda olanlar istemeleri halinde 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eitim kurumu iin ngrlen artlar tamalar kaydyla bu eitim kurumlar dndaki eitim kurumu yneticiliklerine de yer deitirme suretiyle atanabilirler.

(8) Yedinci fkrada saylan eitim kurumlar dnda kalan dier eitim kurumu yneticilerine ilikin bu madde kapsamnda yaplacak yer deitirmelerde, mdrler bakmndan 7 nci ve 8 inci madde hkmleri ile birlikte eitim kurumlarnn tipleri, mdr bayardmclar ve mdr yardmclar bakmndan ise 7 nci ve 8 inci maddeleri hkmleri dikkate alnr.

(9) Zorunlu yer deitirmelerde ngrlen srelerin hesaplanmasnda ilgili yln 30 Eyll tarihi esas alnr.

(10) Zorunlu yer deitirme kapsamnda grev yeri deitirilen eitim kurumu yneticilerinden;

a) Eitim kurumu mdrleri ayrldklar eitim kurumlarna, atandklar eitim kurumunda greve baladklar tarihten itibaren 5 yl gemeden eitim kurumu mdr,

b) Eitim kurumu mdr bayardmclar ayrldklar eitim kurumlarna, atandklar eitim kurumunda greve baladklar tarihten itibaren 8 yl gemeden eitim kurumu mdr bayardmcs,

c) Eitim kurumu mdr yardmclar ayrldklar eitim kurumlarna, atandklar eitim kurumunda greve baladklar tarihten itibaren 8 yl gemeden eitim kurumu mdr yardmcs,

olarak atanma isteinde bulunamazlar.

(11) Atama sonular atama ilemlerinin tamamland tarihten itibaren en ge 5 ign iinde, il mill eitim mdrlnn internet sitesinde en az 5 gn sreyle duyurulur.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamnda seme snav sonucuna gre mdrlk, mdr bayardmcl ve mdr yardmclna yaplacak atamalar ilgili yln ocak-ubat aylarnda yaplr. Bu bent kapsamnda yaplacak atamalar Valiliklerce gerekli grld hallerde kadro imknlar ve ihtiya erevesinde ocak ve ubat aylar dnda da,

b) 21 inci madde kapsamndaki istee bal yer deitirme suretiyle atamalar ve dier atamalar mays aynda,

c) 22 nci madde kapsamndaki zorunlu yer deitirmeler austos ve eyll aylarnda

gerekletirilir.

(2) 33 nc madde kapsamndaki iller aras yer deitirmeler Bakanlka uygun grld hallerde kadro imknlar ve ihtiya erevesinde haziran ve temmuz aylarnda yaplabilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Birinci ve ikinci fkralara gre yaplan deerlendirmede de puan eitlii olmas halinde adaylarn katlm da salanarak kura yoluna bavurulur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) retmenlikte adayl kaldrlm olmak kaydyla ve bu Ynetmelikteki ynetim kademelerine atamayla snrl olmak zere;

a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanl, eitim uzmanl, eitim mfettilii, APK uzmanl, eitim ataelii, eitim mavirlii ile ube mdr ve daha st unvanl grevlerde asaleten geirilen sreler beinci kademe yneticiliinde,

b) Kamu kurum ve kurulularnda genel idare hizmetleri snfnda tesis mdr, ube mdr yardmcs, ef, eitim atee yardmcs; ikili anlamalar erevesinde Bakanlka alan ya da ynetici ve retmenleri Bakanlka grevlendirilen yurt dndaki eitim kurumlarnda mdr olarak geirilen sreler drdnc kademe yneticiliinde,

c) kili anlamalar erevesinde Bakanlka alan ya da ynetici ve retmenleri Bakanlka grevlendirilen yurt dndaki eitim kurumlarnda, mdr yardmclnda geirilen sreler ile grevli olduu eitim kurumunda eitim kurumunu eitim retime amak kaydyla kurucu mdr olarak geirilen sreler, en az 1 yl grev yapm olmak kaydyla mdr yetkili retmen olarak geirilen sreler nc kademe yneticiliinde,

gemi saylr.

(2) Birinci fkrann (c) bendinde yer alan;

a) Kurucu mdrlkte geen srenin hesabnda, kesintisiz olmak kaydyla kurucu mdrle balanld tarihten itibaren Bakanlka kuruma mdrlk norm kadrosunun verilmesine ilikin onay tarihine kadar geen sreler,

b) Mdr yetkililikte aranan en az bir yllk grev sresinin hesabnda, kesintili ya da kesintisiz mdr yetkili retmenlikte geen srelerin tamam

dikkate alnr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Bu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamnda atamas yaplan yneticilerden daha sonra farkl kurumlara ya da ynetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle grev yeri deitirilmesi gereken yneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki artlar tamalar gerekir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

a) Yurt dnda eitim maviri, eitim ataesi, eitim atae yardmcs olarak atananlar ile Bakanlklararas Ortak Kltr Komisyonu kararyla grevlendirilenler ve uluslararas kurulularda ya da yurtiinde bir yl ve daha fazla sreyle geici veya srekli olarak grevlendirilenlerin yneticilikleri,

(2) Bu maddenin birinci fkras kapsamnda yneticilikleri sona erenlerden, bu durumlar ortadan kalkanlar, daha nce ayrldklar eitim kurumu yneticilii bo olmas durumunda ncelikle bu eitim kurumlarna, bunun mmkn olmamas durumunda, varsa ve istemeleri halinde il mill eitim mdrlklerince nerilecek bir eitim kurumu yneticiliine, durumlarna uygun bo eitim kurumu bulunmamas durumunda ise durumlarna uygun eitim kurumlarna retmen olarak atanrlar. Bu ekilde ynetici olarak atanamayanlar, bu Ynetmelik hkmlerine gre daha sonra duyurusu yaplan eitim kurumu yneticiliklerine atanmak zere bavuruda bulunabilirler.

(3) lgili mevzuatnda belirtilen yneticilik normuna esas ltler erevesinde yneticilik norm kadrolarnn tamam ya da bir ksm kaldrlan eitim kurumlarnda norm kadro fazlas durumunda olan yneticiler bu Ynetmelik ekinde yer alan EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu zerinde yaplacak deerlendirmeye gre en az puan alandan balanarak Bakanlka norm kadrolarnn onayland tarihten geerli olmak zere belirlenir. Norm kadro fazlas durumuna den yneticiler, istek ve ihtiyalar birlikte deerlendirilerek uygun grlecek eitim kurumu yneticiliklerine ncelikle atanrlar. Durumlarna uygun bo eitim kurumu bulunmamas ya da kendilerine nerilen eitim kurumlarna atanmak istemeyenlerin yneticilikleri, Bakanln norm kadrolarn onaylad tarihten itibaren iki yl daha devam eder. Bu sre ierisinde bo yneticilikler iin yaplacak duyurulara bavuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beinci fkras kapsamnda yatl kz rencisi bulunan eitim kurumlarnda kadn adaylara ayrlan mdr yardmcl norm kadrosu bu fkra kapsam dndadr.

(4) Bu maddenin nc fkrasnda belirtilen 2 yllk sre ierisinde ilgili mevzuatnda belirtilen yneticilik normuna esas ltler erevesinde grev yapmakta olduu eitim kurumunda durumuna uygun yneticilik normunun artmas ya da her hangi bir nedenle bo ynetici normu olumas halinde norm kadro fazlas durumuna den ynetici bu kadroyla ilikilendirilir. 2 yln sonunda durumlarnda herhangi bir deiiklik olmayan ve durumlarna uygun eitim kurumu yneticiliine atanamayan yneticiler, istekleri de dikkate alnarak durumlarna uygun eitim kurumlarna retmen olarak atanrlar.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin nc fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Alan deiiklii, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, gzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine retmen olarak atanmalar nedeniyle,

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Grev yerleri bu madde kapsamnda deitirilenler aradan yl gemedike ayrldklar eitim kurumuna ynetici olarak atanma isteinde bulunamazlar.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 33 nc maddeler kapsamnda yaplacak atama ve yer deitirmelere;

a) Grevden uzaklatrlanlar,

b) Askerlik hizmetini temel askerlik eitiminden sonra Bakanlmza bal eitim kurumlarnda retmen olarak yerine getirenler,

c) Yurt dnda retmen olarak grevli bulunanlar,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile 4688 sayl Kamu Grevlileri Sendikalar Kanunu kapsamnda aylksz izinli olanlar,

bu durumlar sonlandrlmadan bavuruda bulunamazlar.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 33 (1) Yneticilerin iller aras yer deitirmelerine ilikin duyuru, Bakanlka lke genelinde bavuru tarihinden en az on gn nce yaplr. Duyuruda; illere gre yneticilikleri bo bulunan eitim kurumlarnn adlar, tipleri, bavuracaklarda aranacak artlar ve dier hususlar belirtilir.

(2) Duyurusu yaplacak eitim kurumlarnn belirlenmesi ve Bakanlk tarafndan alacak elektronik bavuru sayfasna yanstlmasndan il mill eitim mdrlkleri sorumludur.

(3) lgili yln 31 Temmuz tarihi itibaryla geriye doru bulunduu ilde toplam en az 3 yl yneticilik grevi yapm olanlar, halen bulunduklar ynetim greviyle ayn kademedeki ynetim grevine olmak zere, elektronik bavuru sayfasna yanstlan eitim kurumlarndan, atanmak istedikleri ncelik srasna gre en fazla 25 eitim kurumu tercih etmek suretiyle iller aras yer deitirme isteinde bulunabilirler. Adaylar sadece bir ilin eitim kurumlarn tercih edebilecekleri gibi birden fazla ilin de eitim kurumlarn tercih edebilirler. Bavuru sresi 5 ignnden az olamaz.

(4) Zorunlu alma ykmll bulunmayanlar, bu ykmlln tamamlam olanlar ile bu ykmllkten muaf tutulmu olanlar bu madde kapsamnda iller aras yer deitirme isteinde bulunabilirler.

(5) Zorunlu alma ykmll bulunan yneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren Mill Eitim Bakanl retmenlerinin Atama ve Yer Deitirme Ynetmeliine gre belirlenen, illerin zorunlu alma ykmll ngrlen hizmet alanlarndaki eitim kurumlarna atanmak zere bavuruda bulunabilirler.

(6) ller aras yer deitirmelere ilikin atamalar bu Ynetmelik eki EK-2 Ynetici Deerlendirme Formuna gre puan stnl dikkate alnarak Bakanlka yaplr. Atama ilemleri tamamland tarihten itibaren en ge 5 ign iinde Personel Genel Mdrlnn internet sitesinde 5 gn sreyle duyurulur.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ancak farkl eitim kurumlarna ya da ynetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle grev yeri deitirilenler bu Ynetmelik hkmlerine tabidir.

MADDE 24 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 (1) 9/8/2011 tarihinde yneticilik grevi yapanlarn, 22 nci madde kapsamnda yaplacak yer deitirmeler iin ngrlen hizmet srelerinin hesabnda, 9/8/2011 tarihinden nce o eitim kurumunda aralksz olarak geen hizmet sreleri de dikkate alnr.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 Yneticilik stek Formu ile EK-2 Ynetici Deerlendirme Formu ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 Ayn Ynetmelie ekteki EK- 4 Yneticilik Ek Puan Formu eklenmitir.

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Eitim Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/8/2009

27318

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

29/8/2009

27334

2

10/9/2009

27345

3

15/5/2010

27582

4

9/10/2010

27724

 

 

EK-1'i grmek iin tklaynz

 

EK-2'i grmek iin tklaynz

 

EK-4'i grmek iin tklaynz