8 Austos 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28019

YNETMELK

Babakanlk (Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl)tan:

L AFET VE ACL DURUM MDRLKLER PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, il afet ve acil durum mdrlklerinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; il afet ve acil durum mdrlklerinde 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelden, 5 inci maddede belirtilen kadrolara, grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 5902 sayl Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Bakanlk: Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanln,

) l mdrl: l afet ve acil durum mdrln,

d) l mdr: l afet ve acil durum mdrn,

e) Grev gruplar: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan gruplar,

f) Grev unvan: 5 inci maddede saylan grev gruplar iinde belirtilen unvanlar,

g) Grevde ykselme: 5 inci maddede saylan grevlere, ayn veya baka grev gruplarndan yaplacak grevde ykselme niteliindeki atamalar,

) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselmeye ilikin olarak grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,

h) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

) Hizmet sresi: Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hkmleri erevesinde fiilen allan sreler ile muvazzaf askerlikte geen sreleri,

i) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

j) Personel: 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak il mdrl kadrolarnda grev yapan personeli,

k) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin eitime tabi tutulmakszn yaplan yazl snav,

l) st grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Genel Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi grev gruplar ve kadrolar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik mdr,

2) ube mdr,

3) ef.

b) Aratrma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;

1) Eitim uzman, sivil savunma uzman.

c) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici.

) dari hizmetler grubu;

1) Enformasyon memuru,

2) Muhasebeci, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru, ofr.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardmcs, hizmetli.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal almac, hemire, salk memuru, avukat, programc, mtercim, kameraman, fotoraf.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadrolara grevde ykselme suretiyle atama yaplabilmesi iin aada belirtilen genel artlar aranr.

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme artlarn tamak.

b) Grevde ykselme snavnda baarl olmak.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Bu maddede belirtilen kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aadaki zel artlar aranr.

a) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle en az iki yl il mdrlnde eitim uzman, sivil savunma uzman, mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, veteriner hekim, avukat, psikolog, sosyal almac, mtercim, tekniker, ef, koruma ve gvenlik efi veya daha st unvanl bir kadroda olmak zere en az on yl hizmeti bulunmak,

b) ube mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle en az iki yl il mdrlnde eitim uzman, sivil savunma uzman, mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, veteriner hekim, avukat, psikolog, sosyal almac, mtercim, tekniker, ef, koruma ve gvenlik efi veya daha st unvanl bir kadroda olmak zere en az on yl hizmeti bulunmak,

c) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle en az iki yl il mdrlnde mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal almac, hemire, salk memuru, avukat, programc, mtercim, kameraman, fotoraf, zmleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru, ofr, koruma ve gvenlik grevlisi olmak zere faklte veya drt yllk yksekokul mezunlar iin en az drt yl, dier yksekokul mezunlar iin en az alt yl hizmeti bulunmak,

) Eitim uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle en az iki yl il mdrlnde mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal almac, hemire, salk memuru, avukat, programc, mtercim, kameraman, fotoraf, zmleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru, ef, koruma ve gvenlik efi veya daha st unvanl bir kadroda olmak zere en az sekiz yl hizmeti bulunmak,

d) Sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle en az iki yl il mdrlnde mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, tekniker, teknisyen, arama ve kurtarma teknisyeni, veteriner hekim, psikolog, sosyal almac, hemire, salk memuru, avukat, programc, mtercim, kameraman, fotoraf, zmleyici, muhasebeci, enformasyon memuru, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru, ef, koruma ve gvenlik efi veya daha st unvanl bir kadroda olmak zere en az sekiz yl hizmeti bulunmak,

e) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak veya faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olup, Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) En az iki bilgisayar iletim sisteminin uygulamasn bildiini belgelemek,

3) Son mracaat tarihi itibariyle il mdrlnde en az iki yl hizmeti bulunmak,

f) Enformasyon memuru kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokullarn acil durum ve afet ynetimi blm veya faklte ya da drt yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle il mdrlnde en az iki yl hizmeti bulunmak,

g) Muhasebeci, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, ambar memuru, satn alma memuru, santral memuru kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Son mracaat tarihi itibariyle il mdrlnde en az iki yl hizmeti bulunmak,

) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (E) tipi src belgesine sahip olmak,

3) Son mracaat tarihi itibariyle il mdrlnde en az iki yl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara unvan deiiklii suretiyle atanabilmek iin, yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmak gerekir.

(2) Ayrca unvan deiiklii suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir:

a) Mhendis, bilgisayar mhendisi, inaat mhendisi, meteoroloji mhendisi, elektronik mhendisi, evre mhendisi, kimya mhendisi, jeoloji mhendisi, jeofizik mhendisi, harita mhendisi, endstri mhendisi, ziraat mhendisi, mimar, ehir plancs, veteriner hekim, psikolog, sosyal almac kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk Fakltesi mezunu olmak ve avukatlk stajn yapm olmak,

c) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az iki yllk yksek okullarn bilgisayar programcl ya da ilgili blmlerinden mezun olmak,

) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) SYM Bakanlnca yaplan kamu personeli yabanc dil bilgisi seviye tespit snavna (KPDS) katlarak en az (A) dzeyinde yabanc dil bildiini belgelemi olmak,

d) Kameraman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin, yksekokullarn veya meslek liselerinin ilgili blmnden mezun olmak,

e) Fotoraf kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az orta renim mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlna bal rgn ve yaygn eitim kurumlarnca fotoraflk konusunda verilmi diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yl sreli mesleki veya teknik yksekokullardan mezun olmak,

g) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Endstri meslek lisesi, kz meslek lisesi veya dengi dier teknik lise mezunu olmak,

2) En az B snf ofr ehliyetine sahip olmak,

3) Memleketin her ikliminde i grmeye ve her vasta ile gezip dolamaya herhangi bir engeli olmadn salk kurulu raporu ile belgelemi olmak,

) Teknisyen kadrosuna atanabilmek iin;

1) Endstri meslek lisesi, kz meslek lisesi veya dengi dier teknik lise mezunu olmak,

h) Hemire ve salk memuru kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az orta renim dzeyinde eitim veren okullarn ilgili blmnden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Eitiminin Esaslar

Duyuru ve bavuru

MADDE 9 (1) Grevde ykselme eitimi ve snav ile unvan deiiklii snav il mdrlnn teklifi zerine Vali Onay ile yaplr.

(2) Grevde ykselme eitimi ve snavnn veya unvan deiiklii snavnn yaplabilmesi amacyla il mdrlklerince bo bulunan unvanl kadrolar tespit edilerek ilan hazrlanr.

(3) Grevde ykselme eitimi ve snav ile unvan deiiklii snav iin hazrlanan ilanda; bu snavlara ilikin bo kadrolarn snf, unvan, derecesi, bo kadro says, eitime katlacak personel says, bavuru yeri ve ekli ile tarihleri yer alr.

(4) Grevde ykselme eitimi ve snav iin hazrlanan ilan; il mdrl personeline snav tarihinden en az krkbe gn nce, eitimin yeri ve zaman ise eitime katlacaklara en az onbe gn nce bildirilir.

(5) landa belirtilen yer ve tarihler arasnda unvanl bo kadrolar iin aranlan niteliklere sahip adaylarn bavurular kabul edilir. Adaylar ancak bir unvann unvan deiiklii snavna veya grevde ykselme eitimi ve snavna bavurabilirler.

(6) Bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir. lan edilen kadrolar iin belirlenen bavuru sresinin son gn itibariyle aranan nitelikleri tayan personel, duyuruda belirtilen ekilde bavuruda bulunabilir.

(7) Aylksz izinde bulunan personel de dahil olmak zere ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin grevde ykselme eitimi ve snavna katlmalar mmkndr. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla, bavuruda bulunabilirler.

Grevde ykselme eitimine alnacaklarn seimi

MADDE 10 (1) Bavurular tamamlandktan sonra personel ilerinden sorumlu birim; mracaat eden her adayn, bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayp tamadklarn tespit eder. stenilen artlardan bir veya birkan tamad tespit edilen adaylar deerlendirmeye alnmazlar.

(2) Grevde ykselme eitimine katlacaklarn says ilan edilen atama yaplacak bo kadro saysnn katn geemez. Eitime katlma bavurusunda bulunanlarn saysnn ilan edilen bo kadro saysnn katn amamas halinde, bavuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen artlar tayanlar dorudan grevde ykselme eitimine alnrlar. Grevde ykselme eitimine bavuranlardan gerekli artlar tayanlarn saysnn, ilan edilen bo kadro saysnn katn amas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik ekinde yer alan Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Puanlarn eitlii halinde srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Daha nce grevde ykselme eitimi alarak snava herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya baarl olup da snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanla ilgili mteakip snava kadar atanmam olanlar, ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidirler.

Grevde ykselme eitimine ve unvan deiiklii snavna katlamayacak personel

MADDE 11 (1) Grevde ykselme eitimi ve snavna veya unvan deiiklii snavna son bavuru tarihi itibariyle aada belirtilen durumda olanlar katlamazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre memur statsnde olmayanlar,

c) Kadrolar baka kurumlarda olup il mdrlnde geici grevde bulunanlar,

) Bu Ynetmelikte aranan artlar tamad tespit edilen adaylar.

Grevde ykselme eitimi

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan personelin, grevde ykselme snavna girebilmeleri iin; 13 nc maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz saat ve (g) bendindeki konulardan en az krk be saat olmak zere toplam en az yetmi be saat dzenlenecek grevde ykselme eitimi programnn tamamna katlmalar arttr. Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.

(2) Birinci fkrada belirtilen izinlerin dnda, zorunlu olduu belgelendirilen hallerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

(3) Ortak ders konularna ilikin ders notlar, ilgili personel tarafndan temin edilir.

Grevde ykselme eitiminin konular

MADDE 13 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar;

a) T.C. Anayasas,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve devler,

3) Devletin temel organlar,

b) Atatrk ilkeleri ve inklp tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Trke dilbilgisi ve yazma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular.

(2) Dzenlenecek eitim programlarnda birinci fkrann (g) bendinde belirtilen konularn arl yzde altmn altnda olamaz.

(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar

Grevde ykselme snav

MADDE 14 (1) Grevde ykselme snavnn yaplmas amacyla, grevde ykselme eitiminin tamamlanmasndan sonra en ge bir ay iinde il mdrlnce lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine bavurulur. Snava katlmaya hak kazanan adaylar, il mdrl ile snav gerekletirecek kurum arasnda yaplacak protokol erevesinde grevde ykselme snavna tabi tutulur.

Unvan deiiklii snav

MADDE 15 (1) 5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personel, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar erevesinde yaplacak unvan deiiklii snavna tabi tutulur.

(2) Unvan deiiklii snav; il mdrlnce belirlenecek grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda, 14 nc maddede belirtilen kurumlarca yazl olarak tek aamada yaplr. Mracaatlar tamamlandktan sonra snav kurulu mracaat eden her adayn 11 inci maddede yer alan artlar tayp tamadklarn tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar, unvan deiiklii snavna alnmaz.

(3) Bu snavlara katlacaklarda, il mdrlnde veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(4) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Snav kurulu ve grevleri

MADDE 16 (1) Grevde ykselme eitimi, snav ve unvan deiiklii snavlar ile ilgili i ve ilemleri yrtmek zere snav kurulu tekil edilir. Snav kurulu, valinin veya grevlendirecei kiinin bakanlnda vali tarafndan belirlenecek be yeden oluur. Ayn usulle yedek yeler de belirlenir.

(2) Snav kurulu, ye tam says ile toplanr ve kararlarn salt ounlukla alr. ekimser oy kullanlmaz. Asil yenin bulunmad hallerde toplantya yedek ye katlr.

(3) Snav kurulu yeleri grevde ykselme eitimi ve snav ile unvan deiiklii snavna alnacak personelden, renim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha dk seviyede olamazlar.

(4) Snav kurulu bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler snav kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(5) Snav kurulu; bu Ynetmelikte ngrlen snavlara katlacaklar iin 13 nc maddeyle dzenlenen, grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlarn hazrlanmas veya hazrlattrlmas ve ilgili personele verilmesinin salanmas, snav sonularnn ilan, yaplacak itirazlarn sonulandrlmas ve snavlara ilikin dier ileri yrtr.

(6) Snav kurulu; grev alanlar ve atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ihtiva eden notlar, grevde ykselme suretiyle atanacaklar iin eitimin balayaca tarihe kadar, unvan deiikliine tabi grevlere atanacaklar iin ise snav tarihinden en az bir ay nce, ilgili personele verilmesini salar.

Snav sonularnn duyurulmas ve snavlarn geerlilik sresi

MADDE 17 (1) Grevde ykselme ve/veya unvan deiiklii yazl snav sonular, snav kuruluna intikal ettii tarihten itibaren be i gn iinde bu kurulca ilan edilir ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

(2) Adaylarn ad, soyad ve aldklar puanlar yer alacak ekilde her unvan iin ayr ayr hazrlanan baar listeleri, usulleri snav kurulu tarafndan belirlenecek ekilde ilan edilir.

(3) lan edilen snav sonular; snavn yapld tarihten itibaren iki yllk sreyi amamak zere, ayn unvanl kadro iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.

tiraz

MADDE 18 (1) Snav kuruluna; grevde ykselme eitimi ile unvan deiiklii snavna ilikin i ve ilemler ve/veya snav sonular ile ilgili olarak yazl itiraz edilebilir.

(2) Grevde ykselme eitimi ile unvan deiiklii snavna katlacaklarn tespitine ilikin itirazlar listelerin ilanndan itibaren iki i gn iinde bir dileke ile personel ilerinden sorumlu birime yaplr. Personel ilerinden sorumlu birim sz konusu itirazlar evrak kaydna girmesinden itibaren en ge i gn iinde sonulandrr ve ilgililere yazl olarak bildirir.

(3) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snav sonularna yaplacak itirazlar sonucun adaylara yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn iinde bir dileke ile snav kuruluna yaplr. Snav kurulu, itirazlarn evrak kaydna girmesinden itibaren snav yapan kurumla grerek en ge onbe gn iinde itirazlar sonulandrr ve ilgililere yazl olarak bildirir. tiraz zerine snav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

(4) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun itiraz zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 19 (1) Snavlarda baar gsteren adaylarn snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar saklanr.

Deerlendirme ve atama

MADDE 20 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavnda baarl olanlarn duyurulan bo kadrolara atamalar ay iinde baar sralamasna gre yaplr.

(2) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarnda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Puanlarn eit olmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 13 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Aylksz izinde olanlar dhil, atanmaya hak kazandklar kadrolara ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn sz konusu atanma haklar sona erer. Atama onaylarnn iptalini talep edenlerin atamalar iptal edilir.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar, snavda baarl olduklar hlde ilan edilen kadro says nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

(5) Grevde ykselme snavn veya unvan deiiklii snavn kazand halde atamaya yetkili makama bavurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediini yazl olarak bildiren personel atanma hakkndan vazgemi saylr.

(6) Snavda baarl olanlardan; atama artlarn tamadklar sonradan anlalanlar ile atama yaplncaya kadar olan dnemde atanma artlarn kaybedenlerin snavlar geersiz saylr. Atamalar yaplanlarn ise atamalar iptal edilir.

(7) Grevde ykselme snavnda baarl olan adaylar snavna girdikleri unvana atanarak greve balamadka bu unvan kazanlm hak olarak elde edemezler.

(8) Bir greve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri tam olsa da, ilgili unvann snavna tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda veya ayn grup ierisindeki geiler

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelikte grevde ykselme eitimi ve snav ile unvan deiiklii snavna tabi grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr.

a) Ayn ana grev grubu iinde kalmak kaydyla, ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tayanlar, snav yaplmakszn ayn dzey grev ve alt grevlere atanabilirler.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme eitimi ve snavna tabidir. Ancak, il mdrlnde veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan ilgili personelin isteiyle atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolara geiler ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan toplam hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 22 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlardan, bu Ynetmelikte belirtilen ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara genel hkmlere gre naklen atama yaplabilir. Ancak, bu ekilde atanacaklarda bu Ynetmelikte o kadro veya unvan iin ngrlen artlardan il mdrlnde belli bir sre alm olmann dndaki tm artlar aranr.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas halinde renim durumu ve ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

Zorunlu unvan deiimi

MADDE 23 (1) Adli veya idari soruturma ya da Bakanlk veya valilik tarafndan dzenlenen raporlar sonucu veyahut salk nedenleriyle grevini yrtemeyecei anlalanlar, birim fark gzetilmeksizin durumuna uygun bir unvana kazanlm hak aylk derecesi ile atanabilirler. Bu ekilde atananlar daha nce grev yaptklar unvan ve bu unvanla ayn dzeyde olan unvanlarn grevde ykselme eitimlerine ve/veya snavlarna katlamazlar.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 24 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplan ilk atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

zrllerin eitim ve snav

MADDE 25 (1) l mdrl, gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan zrllerin eitimlerinin ve snavlarnn yaplabilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

Kazanlm haklar

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren unvanlar, ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

l mdrlnde geen hizmet sresi

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen il mdrlnde belli bir sre hizmeti bulunma koulu 1/1/2013 tarihine kadar yaplacak olan grevde ykselme eitimi ve snavlarnda aranmayacaktr.

renim dzeyi

GEC MADDE 2 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki yllk yksek renim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksek renim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal olduu Babakan Yardmcs yrtr.