6 Austos 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28017

TEBL

Babakanlk (Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl)tan:

AFET VE ACL DURUM YNETM MERKEZLER YNERGELERNN

HAZIRLANMASINA DAR USUL VE ESASLAR TEBL

Dayanak

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 31/1/2011 tarihli ve 2011/1377 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezleri Ynetmeliinin (Ynetmelik) 4nc maddesinin 10uncu bendinde yer alan, Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezlerinin alma usul ve esaslar, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnca belirlenecek esaslar erevesinde ilgili kurumlar tarafndan hazrlanacak ynergelerle belirlenir hkm erevesinde hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; Ynetmeliin 4nc maddesinin 10uncu bendi gereince, Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezleri ynergeleri ile afet ve acil durum hallerinde kullanlacak raporlama sistemi standard ve uygulama birliine ilikin esaslar kapsamaktadr.

Afet ve acil durum ynetim merkezi ynergesi hazrlayacak kurulular

MADDE 3 (1) Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezleri, Babakanlk ve bakanlklarda; ilgili Bakan tarafndan kurulmas uygun grlmesi halinde bakanlklara bal veya ilgili kurum ve kurulularda; iller ile valilerce gerekli grlen ilelerde kurulur.

(2) Bu merkezler, 7 gn 24 saat esasna gre kesintisiz olarak faaliyet gsterirler.

(3) Kurum ve kurulular, bu Tebliin yaym tarihinden itibaren 3 ay ierisinde ynergelerini karrlar.

(4) Babakanlk Ynergesi, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnca, Genelkurmay Bakanl ynergesi ilgili birimince, bakanlklar, ilgili kurum ve kurulular ynergeleri idari ve mali iler, destek hizmetleri veya bu amala kurulmu birimlerince, il ynergeleri il afet ve acil durum mdrlklerince, kurulmas valilerce gerekli grlen ilelerin ynergeleri ise, il afet ve acil durum mdrlkleri ile koordineli olarak kaymakamlklarca hazrlanr.

lke ve esaslar

MADDE 4 (1) Ynergeler, Ynetmeliin 6nc maddesinde belirtilen afet ve acil durum halleri, illerin muhtemel risk ve tehlikeleri ile kurumlarn grev alanlarna giren konular dikkate alnarak hazrlanacaktr.

(2) Ynerge giri ksmnda, Bakanlk, kurum ve kurulularda en st yneticinin, illerde valinin ve ilelerde kaymakamn genel talimat yer alacaktr.

(3) Ynergeler Ek-1de yer alan formata gre hazrlanacaktr.

(4) Ynerge onaynda Ek-2de yer alan form kullanlacaktr.

(5) ller ve kurumlar ynergelerine illerin zel durumlar ve kurumsal grevlerinin gerektirecei ilaveleri yapabilirler.

(6) Ynerge hazrlayan kurumlar tarafndan personele grevi tebli edilerek, ynerge ierii ve uygulamalar konusunda belli aralklarla eitim verilecektir.

(7) Ynerge ve eklerinde yaplan deiiklikler, Ek-7de yer alan Deiiklik izelgesine ilenerek devaml gncel tutulmas salanacaktr.

Bilgi ve haberleme sistemi

MADDE 5 (1) Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezlerinin grevlerini etkin bir ekilde yerine getirebilmesi iin, Haberleme Odas, Harekat Merkezi, Toplant ve Brifing Salonunun bulunduu, yeterli kapasiteye sahip alma alan hazr hale getirilir. htiyaca gre bu alanlara dier hizmetler iin ilaveler yaplr.

(2) Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnca bilgi ve haberleme sistemi standard belirlenene kadar, Ek-5 tabloda belirtilen asgari say kadar haberleme ara-gereci, Ek-6da belirtilen detayl zellikler gz nne alnarak Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezinde bulundurulmas salanacaktr.

(3) Ek-5te yer alan Ortak Afet Frekanslar;

a) Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl ve l Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezlerinde bulunan tm telsiz cihazlarna,

b) Merkezde bulunan tm bakanlklar, bakanla bal ve ilgili kurum kurulularn Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezlerinde, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnca belirlenecek telsiz cihazlarna,

c) llerdeki kurum ve kurulularda ise, l Afet ve Acil Durum Ynetim Merkezince belirlenecek telsiz cihazlarna ilenir.

(4) Valilikler tarafndan Ortak Afet Frekanslar iin yeterli sayda rle kurulacaktr.

(5) Afet frekanslarnda nasl hareket edileceine dair ynerge, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnca hazrlanarak duyurulacaktr.

Afet ve acil durum ynetim merkezleri ynergelerinin onaylanmas

MADDE 6 (1) Babakanlk ynergesi Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal olduu Babakan Yardmcs, bakanlklarda bakan, kurum ve kurulularda en st ynetici, il ve ilelerde ise valiler tarafndan Ek-2de yer alan onay izelgesi kullanlarak onaylanr.

Afet ve acil durum hallerinde kullanlacak raporlar

MADDE 7 (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgi ve haber ak iin kullanlacak ve Ek-3te rnekleri bulunan raporlar aada sralanmtr:

a) Doal afet durum raporu,

b) ltica ve nfus hareketleri durum raporu,

c) Yangn ve kaza durum raporu,

d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nkleer (KBRN) olaylar ve tehlike durum raporlar,

1) Nkleer ve radyolojik tehlike durum raporu,

2) Kimyasal ve biyolojik tehlike durum raporu,

e) Tehlikeli veya salgn hastalk durum raporu,

f) Dier acil durumlar raporu.

Kullanlacak afet ve acil durum raporlar

MADDE 8 (1) Afet ve acil durum raporlar Ek-3/a, b, c, d, e, f, g ve hde belirtilen form ieriine gre hazrlanacaktr.

(2) Mesajlar Ek-4te belirtilen form ieriine gre hazrlanacaktr.

Raporlarn onaylanmas ve gnderilmesi

MADDE 9 (1) Raporlar, Bakanlklarda Bakan, Mstear veya Mstear Yardmcs, kurum ve kurulularda en st ynetici veya grevlendirecei yetkili, illerde Vali veya yetkilendirecei Vali Yardmcs, ilelerde Kaymakam tarafndan onaylanr.

(2) Raporlar Ek-4te yer alan milli mesaj formu ekinde, Ynetmeliin 4nc maddesinin 9uncu bendinin (a) fkras dorultusunda Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Merkezine ivedi olarak gnderilir.

Yetki

MADDE 10 (1) Bu Tebli ile ilgili ortaya kabilecek tereddtlerin giderilmesinde, Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanl yetkilidir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Tebli hkmlerini Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetimi Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz