2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

YNETMELK

Mustafa Kemal niversitesinden:

MUSTAFA KEMAL NVERSTES N LSANS VE LSANS

RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Mustafa Kemal niversitesi faklte, yksekokul, devlet konservatuvar ve meslek yksekokullarndaki n lisans ve lisans eitim-retimi ile snav ve deerlendirme esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Mustafa Kemal niversitesi faklte, yksekokul, devlet konservatuvar ve meslek yksekokullarna kaytl rencilerin, n lisans ve lisans eitim-retimi ile snav ve deerlendirme esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: lgili faklte, yksekokul, devlet konservatuvar ve meslek yksekokulunu,

b) Dekanlk: niversitenin ilgili fakltesinin dekanln,

c) Mdrlk: lgili yksekokul, devlet konservatuvar veya meslek yksekokulu mdrln,

) Rektrlk: Mustafa Kemal niversitesi Rektrln,

d) Senato: niversitenin Senatosunu,

e) niversite: Mustafa Kemal niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

retim Sresi ve Programlar

retim sresi

MADDE 5 (1) niversiteye bal meslek yksekokullarnda retim sresi iki yl; faklteler, yksekokullar ve devlet konservatuvarnda drt yl; Veteriner ve Di Hekimlii Fakltesinde be yl, Tp Fakltesinde alt yldr. Bu srelere hazrlk snf dahil deildir.

(2) Bu Ynetmelik hkmlerine gre, mezuniyet koullarn salayan renciler daha ksa srede mezun olabilir.

Azami retim sresi ve ek snav haklar

MADDE 6 (1) renciler; iki yllk programlar en ok drt, drt yllk programlar en ok yedi, be yllk programlar en ok sekiz, alt yllk programlar en ok dokuz ylda tamamlamak zorundadrlar. ngrlen bu sreler ierisinde, renimlerini baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayl Kanunun ilgili hkmlerinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

Meslek yksekokullarna intibak

MADDE 7 (1) Lisans renimlerini tamamlayamayanlarn n lisans diplomas almalar veya meslek yksekokullarna intibak ettirilmeleri; Yksekretim Kurulunca karlan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayl Resm Gazetede yaymlanan, Lisans renimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanlarn n Lisans Diplomas Almalar veya Meslek Yksekokullarna ntibaklar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Eitim-retim dnemleri ve programlar

MADDE 8 (1) Bir retim yl, normal olarak her biri en az yetmi retim gn veya ondrt haftadan ibaret gz ve bahar yaryllarndan oluur. Yaryl veya yl sonu snav gnleri bu srenin dndadr. Gerekli grld takdirde Senato kararyla dnem sreleri ksaltlp uzatlabilir.

(2) lgili birim kurullar, Yksekretim Kurulunca tespit edilen esaslara gre dzenleyecekleri bir sonraki yla ait eitim-retim programlarn, her yl en ge Mays ay sonuna kadar akademik takvimle birlikte Senatonun onayna sunarlar. Senato tarafndan karara balanan akademik takvim, dekanlklar ve mdrlklerce yeni eitim-retim ylnn balamasndan en ge bir ay nce ilan edilir.

(3) Snavlar ve dersler, haftalk ders programnda yer almas kouluyla hafta sonu da yaplabilir.

(4) lgili birimlerin talepleri durumunda eitim-retim dnemleri, programlar ve baar deerlendirmesi Senato tarafndan dzenlenir.

retim dili ve yabanc dil

MADDE 9 (1) niversitede retim dili Trkedir. lgili birim kurulunun nerisi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ile niversiteye kayt yaptran renciler iin istee bal veya zorunlu yabanc dil hazrlk snf alabilir.

(2) Eitim Fakltesi Yabanc Diller Eitimi Hazrlk Snf hari, zorunlu ve istee bal hazrlk snf retimine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

(3) niversiteye yeni kayt srasnda talepte bulunan rencilere, gz yarylnn banda ngilizce muafiyet snav yaplr. Bu snavda CC ve zeri not alan renciler, birinci snfta gz ve bahar dnemlerinde okutulan temel ngilizce derslerinden baarl saylrlar ve snavda alm olduklar not ngilizce derslerine harf notu olarak verilir.

NC BLM

Kayt ve Geiler

Kesin kayt

MADDE 10 (1) niversiteye bal birimlere kayt iin aadaki artlar aranr:

a) Lise veya dengi bir okul mezunu olmak; liseyi yurt dnda bitirenlerin diploma denkliini Milli Eitim Bakanlna onaylatm olmak,

b) SYM tarafndan belirlenen yerletirme snavlar sonucu, niversiteye bal fakltelere, yksekokullara veya meslek yksekokullarna kayt hakk kazanm olmak veya n kayt sistemi ve zel yetenek snav ile renci almnda, o retim yl iin geerli olan puana ve artlara sahip olmak,

c) Bakanlar Kurulunca belirlenen renci katk payn yatrmak ve bunu kayt srasnda belgelemek.

(2) Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kesin kaydn yaptran rencilerin sunduklar belge ve bilgilerin doru olmad anlalrsa, hangi yarylda olursa olsun, bu durumun tespit edildii andan itibaren yksekretim kurumu ile iliikleri kesilir. Sz konusu renciler retim kurumlarndan ayrlmlarsa diploma dahil kendilerine verilen tm belgeler iptal edilir ve haklarnda kanuni ilem yaplr.

(3) zel yetenek gerektiren programlarn snavlar ile renci seme ilemleri, ilgili birim kurullarnca nerilen ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(4) rencilerin niversiteye kaytlar, Yksekretim Kurulu ve niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenecek esaslara uygun olarak yaplr.

(5) niversiteye kayt hakk kazanan aday; Yksekretim Kurulu ve niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen esaslara gre ve ilan edilen sreler iinde, kendisi veya belirledii vekili araclyla kesin kaydn yaptrr. Kayt srasnda rencinin yazl olarak beyan ettii adres tebligat adresidir.

(6) Yabanc uyruklu adaylarla ilgili ilemler ilgili mevzuat hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Yatay geiler

MADDE 11 (1) Yatay geiler, ilgili mevzuat hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Dikey geiler

MADDE 12 (1) Dikey geiler, ilgili mevzuat hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr. Dikey geilerde her blm tek program uygular, renciye zel program uygulanmaz.

renci deiimi

MADDE 13 (1) Trkiyedeki yksekretim kurumlar arasnda renci deiimi, ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Dier yksekretim kurumlar ile renci deiimi programlar erevesinde gnderilen renciler o retim kurumundan aldklar derslerden baarl olmalar halinde, bu derslerden veya edeer saylan derslerden muaf saylr ve otomasyon sistemine notsuz baarl B olarak ilenir.

Ders muafiyetleri

MADDE 14 (1) niversiteye bal birimlere yatay veya dikey gei dnda kayt yaptran bir renci; daha nce kaytl olduu bir yksekretim kurumunda ald derslerin kayt yaptrd birimin ders programlarnda yer alan derslere ierik ve kredi/saat bakmndan uygun olmas halinde, bu derslerden muaf saylabilir ve otomasyon sistemine notsuz muaf olarak ilenir. Ders muafiyetleri, ders muafiyet komisyonunun nerisi ve ilgili birimin ynetim kurulunun kararyla rencinin reniminin ilk ylnn banda toptan ve bir defaya mahsus olmak zere yaplr.

(2) renciler muafiyet ve/veya intibak bavurularn, niversiteye kayt dneminde veya kayt dnemini izleyen ilk hafta ierisinde kayt yaptrdklar retim birimlerine yapmak zorundadr. Bu tarihten sonra yaplacak bavurular dikkate alnmaz.

(3) Ortak zorunlu dersler dahil, daha nce kaytl olduu bir yksekretim kurumunda baarl olduu derslerden muafiyet istei kabul edilen rencilerin muaf olduu toplam kredi; birinci snfta okutulan derslerin toplam kredisinin yarsndan fazla ise ikinci snfa intibak yaplr. nc snfa intibak yaplabilmesi iin ise rencinin birinci snfta okutulan toplam kredinin 2/3nden ve ikinci snfta okutulan toplam kredinin yarsndan fazla kredilik dersten muaf olmas gerekir.

(4) rencinin hangi snfa intibaknn yaplaca, nc fkrada belirtilen esaslara gre ilgili birimin ynetim kurulunca kararlatrlr. Bu ilemler sonucu kabul edilen edeer sre, azami retim sresinden dlr. ntibak yaplan renciler ncelikle varsa muaf olmad alt snf derslerini alr.

(5) Dikey gei rencilerine ders muafiyeti uygulanmaz.

Kayt yenileme

MADDE 15 (1) renciler ders kaytlarn; bulunduklar snf ve durumlara gre, akademik takvimde belirlenen ve duyurulan gn veya gnlerde balatmak ve tamamlamak kouluyla, internet zerinden dersleri semek suretiyle yeniletmek zorundadr. Mazeretleri nedeniyle buna uyamayan veya uyamayacak olanlarn durumu, akademik takvimde belirtilen ders kayd yenileme haftasnn bitiminden itibaren bir hafta iinde bavurmalar halinde ilgili birim ynetim kurullarnca incelenir ve mazeretleri geerli grlenler kayt haftasn takip eden ikinci hafta ierisinde ders kaytlarn yaptrabilir.

(2) Belirtilen srede ders kaytlarn yeniletmeyenler, o yaryln derslerini alamaz ve bu derslerin snavlarna giremezler. Bu Ynetmeliin 34 nc maddesinde belirtilen izinli saylma durumu hari, kayt yeniletmeyen rencinin kaybettii sre, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen retim sresinden saylr. Kayt yenileme ilemlerinin tmnden renci sorumludur.

(3) renciler kaldklar dersleri ilk aldnda almak zorundadr. Ders kaytlarnda ncelikle alt snf dersleri alnr. Alt snflardan ders braklarak st snflardan ders alnmaz.

(4) Eitim-retim planlarndan kaldrlan derslerden baarsz olan renciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alrlar, yerine konulan ders yoksa ilgili ynetim kurulu karar ile renci bu derslerden notsuz muaf saylabilecei gibi bu derslerin yerine baka ders alabilir.

(5) Birinci snf rencileri st snflardan ders alamaz. kinci snf veya daha st snflarda olan rencilerden genel not ortalamas (GNO) 2,25 den byk olan renciler, alttan dersi olmamak kaydyla st yaryldan ders alabilir.

(6) kinci snf veya daha st snflarda olan rencilerin alabilecekleri ders yk aadaki ekilde belirlenir. Bir rencinin hangi snf rencisi olduu bu Ynetmeliin 23 nc maddesinin drdnc fkrasna gre tespit edilir. Normal ders yk rencinin bulunduu snfn ilgili dneminin zorunlu ders saati toplamdr. renciler ders yklerini ncelikle alt yaryl derslerinden tamamlamak zorundadr. rencinin ders ykleri, snf tekrarna kalanlar hari aadaki ekilde belirlenir:

a) Genel akademik baar notu ortalamas 2,25in altnda olan renciler normal ders yklerini en fazla 6 ders saati artrabilir.

b) Genel akademik baar notu ortalamas 2,25-2,49 aras olan renciler normal ders yklerini en fazla 9 ders saati artrabilir.

c) Genel akademik baar not ortalamalar 2,50 ve zeri olan renciler normal ders yklerini en fazla 12 ders saati artrabilir.

) Son yarylnda bulunan rencilerin ders yk, genel not ortalamalarna baklmadan, blm bakannn onay ile ders yk toplam 40 saate kadar artrlabilir. Son yaryl, bulunduu yarylda ald tm derslerden baarl olmas durumunda mezun olabilecei yaryldr.

d) rencilerin bir yarylda alabilecei toplam ders saati krk ders saatini gemez.

(7) Gerekli grld takdirde, blm bakanlklarnn nerisi ile ilgili birim ynetim kurullar tarafndan semeli derslere renci kotas konulabilir.

(8) Staj, endstriye dayal renme ve meslee uyum programlarnda baarsz olan veya bunlar tamamlayamayan renciler de ayn ekilde kayt yenilemek zorundadr.

Yan dal program

MADDE 16 (1) Yan dal program; bir diploma programna kaytl rencinin ngrlen artlar tamas kaydyla, ayn yksekretim kurumu iinde baka bir diploma program kapsamnda belirli bir konuya ynelik snrl sayda dersi almak suretiyle, diploma yerine gemeyen yandal sertifikas alabilmelerini salar. Yan dal ile ilgili hususlar Senato tarafndan belirlenir.

ift anadal program

MADDE 17 (1) ift anadal program; herhangi bir lisans programna kaytl olan ve gerekli koullar salayan rencilere, konu bakmndan kendi lisans programlarna yakn olan bir baka lisans programn birlikte yrterek, ikinci bir lisans diplomas almalarn salar.

(2) ift anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafndan belirlenir.

Yaz retimi

MADDE 18 (1) Yaz retimi, niversitenin eitim-retim imkanlarnn, yaz aylarnda da deerlendirilmesi ve rencilerin yaryllarda alarak baarsz olduklar ve/veya alamadklar veya notunu ykseltmek istedikleri dersleri, st yaryllardan ders almalarna imkan salamak amacyla alr.

(2) Yaz retiminde eitim-retim, Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Uzaktan eitim

MADDE 19 (1) Uzaktan eitim; eitim-retimin her dzeyinde, basl malzeme, radyo-televizyon ve bilgi teknolojileri kullanlarak yaplr, renci ile retim elemannn ayn mekanda bulunmasn gerektirmez. Uzaktan eitim ile ilgili hususlar, Senato tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Baar ve Deerlendirme

Devam ve deerlendirme

MADDE 20 (1) niversiteye bal birimlerde rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal deerlendirme sistemi kullanlr. Veteriner, Di Hekimlii ve Tp Fakltelerinde, ders ve snf geme ile snav esaslar bu sisteme dayanlarak kendi yetkili kurullarnca belirlenir.

Baar notunun hesaplanmas

MADDE 21 (1) Baar notunun belirlenmesinde, aadaki tabloda gsterilen harf notlar, 100 puan zerinden not karlklar ve not katsaylar dikkate alnarak belirlenir:

Puanlar Notlar Not katsaylar

90 -100 AA 4,00

80-89 BA 3,50

70-79 BB 3,00

65-69 CB 2,50

60-64 CC 2,25

55-59 DC 1,75

50-54 DD 1,25

40-49 FD 0,75

39 ve aas FF 0,00

Devamsz F1 0,00

(2) Aadaki harfler ortalama hesabnda dikkate alnmaz:

a) G: Kredisiz ders, staj, endstriye dayal renme, meslee uyum program ve uygulamada baarl.

b) K: Kredisiz ders, staj, endstriye dayal renme, meslee uyum program ve uygulamada baarsz.

c) M: Muaf.

) B: Baarl.

Akademik baar not ortalamalar

MADDE 22 (1) rencilerin akademik baar not ortalamalar, her retim yl sonunda hesaplanr. Bu hesaplama srasnda rencinin akademik yl baar not ortalamas (YNO) ve genel akademik baar not ortalamas (GNO) olmak zere iki ortalama elde edilir.

(2) YNO hesaplamak iin; bir retim ylnda alnan her dersin not katsays ile kredisi arplr ve bu arpmlar toplanr. Elde edilen toplam, alnan derslerin haftalk kredi toplamna blnr. Elde edilen sonu virglden sonra iki basamak olacak ekilde yazlr, virglden sonraki nc basamak be veya daha byk ise ikinci basamak bir yukar yuvarlanr.

(3) GNO hesaplanmasnda ise, YNO hesaplanmasndaki yol izlenir. Ancak, bir akademik ylda alnan derslerin yerine, rencinin niversiteye giriinden itibaren, iinde bulunulan akademik yln sonuna kadar alm olduu tm dersler ve o derslerden alm olduu geerli son notlar dikkate alnarak hesaplanr. Elde edilen sonu virglden sonra iki basamak olacak ekilde yazlr, virglden sonraki nc basamak be veya daha byk ise ikinci basamak bir yukar yuvarlanr.

(4) renciye istei zerine, renimi srasnda alm olduu dersleri, o derslerdeki baar notlarn ve arlkl not ortalamasn gsteren, bir not durum belgesi verilir.

Baar deerlendirmesi

MADDE 23 (1) rencilere, aldklar derslerde gsterdikleri baar iin harf notlarndan biri verilir ve bu notlar ders baar notu olarak adlandrlr.

(2) Bir dersin baar notu, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin drdnc fkrasna gre ayrca dzenleme yaplmamas halinde; ara snav not ortalamasnn %40 ile yaryl/yl sonu/btnleme snav notunun %60nn toplam dikkate alnarak harf notu olarak belirlenir. Ancak, final notunun 30un altnda olmas durumunda baar notu FF olarak verilir.

(3) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, G, B notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr. DD ve DC notu alan rencinin bu derslerden baarl saylabilmesi iin, dersin son alnd YNOsunun en az 2,25 olmas gerekir. Aksi takdirde, renciler bu dersleri verildikleri ilk yarylda/ylda tekrar eder. renciler, FD, FF, F1 ve K aldklar derslerden her koulda baarsz saylrlar ve baarsz olunan bu dersleri, verildikleri ilk yarylda/ylda almak zorundadrlar. renciler GNOlarn ykseltmek amacyla bulunduklar yarylda almalar gereken derslere ek olarak, bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin altnc fkrasnda belirtilen koullar salamak artyla daha nce aldklar ve baarl sayldklar dersleri de tekrarlayabilirler. Baarl olup tekrar alnan dersler kayt dnemi bittikten sonra braklamaz. Akademik ortalamalar hesaplanrken bu dersler iin en son alnan not kullanlr.

(4) Akademik yl bitiminde hesaplanan GNOsu 2,00n altnda olan renciler snf tekrarna kalr ve izleyen retim ylnn hem gz hem bahar yaryllarnda yeni ders alamazlar. Baarsz olduklar dersleri tekrarlamaya devam ederler. GNOsu 2,00n zerinde olan renciler bir st snf rencisi saylr. Snf tekrarna kalan renciler, snf tekrar yapt retim ylnda dereceye giremez, renci temsilcisi olamaz, yurt d staj yapamaz, yarmalara ve rencilerin yararlanabilecei burslara aday gsterilemez.

(5) Snavlarda kopya eken, kopya ekme giriiminde bulunan ve kopya ektii ilgili retim elemannca snav evraknn incelenmesinden anlalan renciye sfr (0) puan verilir. Ayrca bu durumdaki renciler hakknda; Yksekretim Kurulunca karlan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

(6) GNOsu akademik yl bitiminde 3,00-3,49 arasnda olan renciler onur rencisi, 3,50-4,00 arasnda olan renciler ise stn onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi her yl akademik yl bitiminde ilan edilir. Snf tekrar yapan renciler, tekrar ettikleri yl sonunda bu listeye giremez. Ayrca baarsz dersi bulunan renciler de bu listeye dahil olmaz.

Devam mecburiyeti

MADDE 24 (1) rencilerin teorik derslere en az %70, uygulamalara en az %80 orannda devam zorunludur. Ancak bir dersin devam ve uygulamalarnda baarl olma artlarn bir kez yerine getiren, fakat snavlarda baarl olamayan rencilerin bu dersi tekrarnda devam art aranmaz. Bu durumdaki rencilerin tekrarladklar dersin yaplacak ara snavlarna katlmalar gerekir. Uygulamalarda baarsz olma durumunda, ders tekrarnda devam art aranr.

(2) Herhangi bir dersten ilgili birimin ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli nedenlerden olsa bile dnem itibariyle belirlenen devam artlarn yerine getirmeyen renci, bu Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendinde belirtilen durumlar dnda, o dersten devamsz kabul edilerek F1 verilir.

Danmanlk

MADDE 25 (1) rencilere; eitim-retim konularnda ve dier hususlarda karlaacaklar sorunlarn zmnde yardmc olmak iin ders yl balamadan nce, blm bakanlklarnn nerisi dikkate alnarak birim ynetim kurullarnca, ilgili blmn retim yeleri arasndan, yeteri kadar retim yesi bulunmayan birimlerde mevcut retim elemanlar arasndan danmanlar grevlendirilir.

(2) Danmanlarn grevlerine ilikin ilkeler Senato tarafndan belirlenir.

BENC BLM

Snavlar

Snavlar

MADDE 26 (1) Snavlar; ara snav, yaryl/yl sonu snav, btnleme snav, mazeret snav, tek ders snav ve ek snavlardr. Bir dersin yaryl/yl sonu snav, o dersin tamamland yaryl/yl sonunda; btnleme snav, ait olduu yaryl sonu veya yl sonu snavlarnn bitiminden en az bir hafta sonra olmak zere Senato tarafndan belirlenen akademik takvime gre yaplr.

(2) Staj, endstriye dayal renme, meslee uyum program ve uygulama sonunda snav yapma zorunluluu olan birimlerde staj, endstriye dayal renme, meslee uyum program ve uygulama snavlarnn nasl yaplacan ilgili birim kurullar belirler.

(3) Snavlar yazl, szl, uygulamal veya tm bir arada yaplabilir. Szl veya uygulamal snavlarn nasl yaplaca, ilgili blmn gr alnarak ilgili birimlerin ynetim kurullarnca kararlatrlr ve ilan edilir.

(4) Bir dersin retimi ile ilgili olarak yaptrlan aratrma, inceleme devleri ve ksa sreli bilgi yoklama snav ile retim uygulamalar da ayr bir ara snav olarak deerlendirilebilir.

(5) Bir ders ile uygulamasnn ayr snavlarla deerlendirilmesine ve gerektiinde bunlarn birbirleriyle balantl olduuna, dersi veren retim elemannn istei ve blm bakanlnn nerisi zerine ilgili birimlerin ynetim kurullar karar verebilir.

(6) Yaryl/ylsonu ve btnleme snav programlar; ilgili birimlerin dekanlk veya mdrlkleri tarafndan, snavlardan en az bir hafta nce ilan edilir.

(7) Mezuniyet aamasna gelmi; genel akademik baar not ortalamas 2,25 veya daha yksek olan, son snf ve ara snflar dahil programndaki bir ders hari btn derslere devam etmi ve baarm olup da yalnz bir dersten snava girme hakkn elde ettii halde baarsz olan renciler, bavurmalar kouluyla tek ders snav hakkndan yararlanabilirler. Bu snav, btnleme snavlarndan en az bir hafta sonra yaryla baklmadan yaplr. Bu snavda, baar notu hesaplanrken ara snav notu dikkate alnmaz. Tek ders snavnda baarl saylabilmek iin rencinin en az CC almas gerekir. Bu durumdaki renciler, derse kayt art aranmadan tek ders snavna alnrlar.

(8) Snavlar, o dersi vermekle grevli retim elemanlar tarafndan yaplr. Grevli retim elemannn snav dneminde niversitede bulunmamas halinde snavn kimin tarafndan yrtlecei ve deerlendirilecei, ilgili blm bakannn nerisi zerine ilgili birimin ynetim kurulunca kararlatrlr.

Ara snavlarn dzenlenmesi

MADDE 27 (1) Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Ara snavlarn tarihleri ilgili birimlerce snavlardan en az on be gn nce ilan edilir.

(2) Bir gnde, retim programlarnn ayn yaryl veya yl iin ngrd derslerden en ok ikisinin ara snav yaplabilir. Bu kural, tekrar edilen derslerin ara snavlar iin geerli deildir.

Ara snav sonularnn ilan

MADDE 28 (1) Ara snav sonular, snav tarihinden itibaren onbe gn ierisinde aklanr.

Ara snav not ortalamas

MADDE 29 (1) rencinin ara snav not ortalamas, ara snavlardan alm olduu notlarn toplamnn alm olan ara snav saysna blnmesiyle bulunur. Bu suretle bulunacak buuklu say tam sayya ykseltilir.

Yaryl ve yl sonu snavna katlma artlar

MADDE 30 (1) Bir dersin yaryl/yl sonu snavna girebilmek iin;

a) O derse kaydn yaptrm olmak,

b) Teorik derslerin % 70ine katlmak,

c) Uygulamal derslerde uygulamalarn % 80ine katlmak,

) Uygulamalarda baarl olmak, verilen projeleri tamamlam olmak

zorunludur.

Btnleme snavlar

MADDE 31 (1) Yaryl/yl sonu snavlarnda baar notu FF, FD veya K olan renciler iin Senato tarafndan belirlenen akademik takvime uygun olarak btnleme snavlar yaplr.

(2) Baar notu DC, DD ve zeri olan renciler de o yarylda/ylda aldklar bu derslerin btnleme snavlarna girebilirler. Btnleme snavna giren renciler iin btnleme notu geerlidir.

(3) Btnleme snav sonunda baar notlar hesaplanrken ara snav notlar ortalamasnn baar notuna katks konusunda, bu Ynetmeliin 23 nc maddesi hkmleri uygulanr.

Snav notuna itiraz

MADDE 32 (1) Yaryl/yl sonu ve btnleme snav sonular, snav tarihinden itibaren yedi gn ierisinde aklanr. Snav sonular, maddi hata durumunun belirlenmesi dnda deitirilmez.

(2) renciler maddi hata itiraz iin snav sonularnn ilanndan itibaren bir hafta iinde ilgili birimin dekanlna/mdrlne yazl olarak bavurabilirler. Dekanlk veya Mdrlke maddi hatas tespit edilen snav sonular, ilgili retim elemannn gr alnarak ynetim kurulu kararyla dzeltilir. Maddi hata olmad anlalrsa durum ilgilinin dilekesine ilenir ve kendisine bildirilir.

(3) retim elemannn not takdirine itirazda bulunulmaz.

(4) Snav, staj, endstriye dayal renme ve meslee uyum program ile ilgili evrak, kapal zarf ierisinde ilgili birim ynetimine teslim edilir. Sz konusu evrak, ilgili birimler tarafndan iki yl saklanr.

ALTINCI BLM

Mazeretler ve zinli Saylma, Kayt Silme ve Sildirme

Mazeretler

MADDE 33 (1) Devam, uygulama ve snav artlarndan birini, aada belirtilen hakl ve geerli bir nedenle yerine getiremeyen rencilerin haklar sakl tutulur ve kaybettikleri sre, en az bir yaryl ise azami retim sresine eklenir. Hakl ve geerli nedenler unlardr:

a) rencinin usulne uygun olarak salk raporuyla belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretlerinin ortaya kmas,

b) 2547 sayl Kanunun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendinin nc paragraf uyarnca eitim-retimin aksamas sonucunu douracak olaylar dolaysyla renime Yksekretim Kurulu karar ile ara verilmesi,

c) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas artyla doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

) nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayn hsmlarnn lm veya ar hastal halinde bakacak baka kimsenin bulunmamas nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda olduunu belgelemesi,

d) rencinin, belgelendirmek artyla renimine ara vermek zorunda kalmas,

e) Kesinlemi bir mahkmiyet hali veya Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre sreli uzaklatrma ve yksekretim kurumundan karma cezas gerektiren mahkmiyet hallerinin dndaki hallerin bulunmas,

f) rencinin tecil hakkn kaybetmesi veya tecilinin kaldrlmas suretiyle askere alnmas,

g) Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden tutukluluun takipsizlikle sonulanmas veya zerine atl su nedeniyle beraat etmesi,

) Kltrel, bilimsel ve sportif faaliyetler gibi alanlarda niversiteyi temsil etmesi veya Rektrlk veya ilgili birim ynetim kurulunca uygun grlenlerin grevlendirilmesi,

h) lgili ynetim kurulunun kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas.

(2) lgili birimin ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli nedenlerle renimine ara veren renci, derslere devam artn yerine getirememise mazereti sebebiyle ayrld yaryln bandan balayarak renciliine devam eder. Bu renciler, ders kayt ilemlerini o yaryla ders kayd yaptran renciler gibi yaptrmak zorundadr.

(3) Mazeret snav hakkndan yararlanabilmek iin mazeretle ilgili belgelerin; mazeretin bitim tarihinden itibaren be ign ierisinde dekanla, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlne verilmesi gerekir. Bu sre iinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Yaryl/yl sonu snavnn mazereti yoktur. Ara snava ve/veya btnleme snavna hakl ve geerli nedenlere dayal mazereti dolaysyla katlmayan rencilerin mazeretlerinin ilgili ynetim kurullar tarafndan kabul halinde; ilgili retim eleman ve blm tarafndan belirlenen, dekanlklar, yksekokul veya meslek yksekokulu mdrlklerince onaylanan mazeret halinin kalkt bir gnde mazeret snav yaplr.

(5) Mazeret snav sonular, snav tarihinden itibaren bir hafta ierisinde, ilgili birimlerin dekanl/mdrl tarafndan aklanr.

(6) Tek ders snav ve mazeret snav iin ayr bir mazeret snav almaz.

zinli saylma

MADDE 34 (1) rencinin; hakl ve geerli bir nedenle kayt yaptramamas, bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde saylan nemli ve hakl nedenleri ve sorunlar bulunmas veya renimlerine katkda bulunacak niversite d burs, staj ve aratrma gibi imkanlarn domas durumunda, ilgili birimin ynetim kurulu karar ile rencilere kanuni zorunluluk halleri dnda en ok iki yaryla kadar izin verilebilir. Bu tr izin sreleri, azami retim sresine eklenir. Ancak, bu tr izinler ile ilgili bavurularn, retim yarylnn en ge ilk ay iinde yaplmas gerekir.

Kayt silme ve sildirme

MADDE 35 (1) Aadaki hallerde ilgili birim ynetim kurulu karar ile rencinin niversite ile iliii kesilir:

a) lgili mevzuat hkmlerine gre yksekretim kurumundan karma cezas alm olmak,

b) Kendi istei ile kaydnn silinmesini istemi olmak.

YEDNC BLM

renimi Tamamlama ve Diplomalar

Genel akademik baar not ortalamas

MADDE 36 (1) renimlerini baaryla tamamlayan rencilere aldklar dersler,

haftalk ders saatleri ve baar notlarn gsteren bir belge verilir. Bu belge zerinde rencinin ald derslerin saatleri, kredileri, ders baar notu ve genel akademik baar not ortalamas belirtilir.

(2) Kaytl olduu blmn/programn tm derslerini bu Ynetmelik hkmlerine gre baaryla tamamlayan ve genel akademik baar not ortalamas 2,25 veya daha yksek olan renciler diploma almaya hak kazanr.

(3) Yatay geile gelen bir rencinin, geldii kurumdan ald derslere/kredilere ilikin deerlendirmede bu Ynetmeliin 11 inci maddesi hkmleri uygulanr.

(4) Diploma almaya hak kazanan rencilerin blm derece sralamasna girebilmesi iin; blm normal eitim retim sresinde bitirmi olmas ve mezun olduu blme en fazla ikinci snftan intibak yapmas gerekir.

Mezuniyet iin gerekli ders ve kredi saati snrlar

MADDE 37 (1) niversitedeki her eitim-retim birimi mezuniyet iin gerekli toplam ders ve kredi saatini kendi birim kurullarnda belirleyerek Senatonun onayna sunar.

(2) Bir dersin kredi deeri, o ders iin belirlenen haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk laboratuvar ve uygulama saatinin yarsnn toplamdr. Blmn nerisi, ilgili birim kurulunun karar ve Senatonun onayyla baz ders ve almalara zel kredilendirme yaplabilir.

Diplomalar

MADDE 38 (1) renim programlarn baar ile tamamlayan rencilere, diplomalar her eitim retim yaryl/yl sonunda verilir.

(2) Birimler tarafndan verilecek diplomalar, niversite tarafndan kabul edilen bir rnee gre, her dzey iin farkl hazrlanr.

(3) Diplomalar hazrlanncaya kadar rencilere onayl bir geici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diplomalarn n yznde; rencinin ad- soyad, diploma numaras, mezun olduu blmn/programn ad, mezuniyet tarihi, fakltelerde Rektrn ve dekann, yksekokul, konservatuvar ve meslek yksekokullarnda ise Rektr ve mdrn imzalar bulunur.

(5) Diplomalara genel akademik baar not ortalamas yazlmaz.

(6) Diplomann arka yznde; rencinin T.C. kimlik numaras, ad-soyad, doum yeri ve tarihi, babasnn ve annesinin ad, niversiteye kayt tarihi, diploma dzenleme tarihi ve renci numaras gibi bilgiler yer alr.

Diplomann kayb halinde verilecek belge

MADDE 39 (1) Diploma bir defa verilir. Diplomann kayb halinde, diploma yerine geecek, fotorafl ve bu Ynetmeliin 38 inci maddesinin drdnc fkrasnda belirtilen bilgileri tayan bir belge dzenlenir.

SEKZNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 40 (1) 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mustafa Kemal niversitesi nlisans ve Lisans retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) 2005-2006 eitim-retim ylndan nce niversiteye kaytl olan rencilere, bu Ynetmeliin 40 nc maddesiyle yrrlkten kaldran Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 41 (1) Bu Ynetmeliin; 15 inci maddesinin altnc fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri 20122013 eitim-retim yl banda, dier maddeleri 20112012 eitim-retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mustafa Kemal niversitesi Rektr yrtr.