2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

YNETMELK

Bartn niversitesinden:

BARTIN NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Bartn niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnn kayt, eitim-retim ve snavlarnda uygulanacak usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Bartn niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda yrtlen eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversiteye bal faklte, yksekokul veya meslek yksekokullarn,

b) Birim yneticisi: niversiteye bal fakltelerde dekan, yksekokul ve meslek yksekokullarnda mdr,

c) Blm: Bartn niversitesine bal faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnn blmlerini,

) Blm Kurulu: niversitenin blm veya blme bal anabilim/anasanat dallarnda eitim-retimle ilgili gerekli plan ve ibirlii esaslarn hazrlayan kurulu,

d) Kurul: niversitenin fakltelerinde faklte kurulunu, yksekokullarnda yksekokul kurulunu, meslek yksekokullarnda meslek yksekokulu kurulunu,

e) Rektr: Bartn niversitesi Rektrn,

f) Senato: Bartn niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Bartn niversitesini,

) niversite Ynetim Kurulu: niversitenin Ynetim Kurulunu,

h) Ynetim Kurulu: Birimlerin ynetim kurullarn

ifade eder.

KNC BLM

Kayt, Yatay ve Dikey Geiler, Katk Pay

Kayt

MADDE 5 (1) niversiteye kayt; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) tarafndan yaplan snavda, birimlere kayt hakk kazanan ve baka bir yksekretim kurumunda rgn retime kaytl olmayan adayn bavurusu ile yaplr.

(2) Kayt tarihleri, kaytta istenecek belgeler ve uygulanacak esaslar, niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenerek ilan edilir. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) rencilerin, her dnem akademik takvimde belirtilen sre iinde kaytlarn yenilemeleri gerekir. rencinin kayt yenileyebilmesi iin, renim katk payn ya da renim cretini demi olmas gerekir.

(4) Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri ilgili ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dnem iin kayt yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamaz. Bu durumdaki rencilerin salk hizmetleri niversite tarafndan karlanmaz, askerlikle ilgili ilemlerde durum askerlik ubesine bildirilir ve bu dnemler iin renci belgesi verilmez.

(5) Kayt sildirmek iin yazl bavuruda bulunan rencinin kayd, ynetim kurulu karar ile silinir. Kayd silinen renciye, demi olduu katk paylar/renim cretleri iade edilmez.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 6 (1) Birimlere, niversite iinden ve dier yksekretim kurumlarndan yatay gei yaplabilir. Yatay geiler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yaplr.

(2) Meslek yksekokulu mezunlarnn lisans programlarna kabul, kaytlarnn hangi dneme yaplaca ve intibak programlar; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre yaplr. Bu konuya ilikin esaslar, kurulun nerisi zerine Senato tarafndan belirlenir.

renci katk pay ve renim creti

MADDE 7 (1) rencilerden her bir dnem iin birinci retimde renci katk pay, ikinci retim ve uzaktan retimde ise renim creti alnr. Yabanc uyruklu rencilerden, birinci veya ikinci retim ayrm yaplmadan, her bir dnem iin renim creti alnr.

(2) renci, ilgili mevzuatla belirlenen renci katk pay veya renim cretini ilgili dnemin banda der.

(3) Her bir ders iin kredi bana denecek katk pay veya renim creti tutar, dnem banda ilgili ynetim kurulunca hesaplanr. Bu hesaplama, her bir dersin kredisinin ilgili dnemde alnmas gereken toplam ders kredisine blnmesi sonucu bulunacak katsay ile ilgili dnem iin belirlenen renci katk pay veya renim cretinin arplmas eklinde gerekletirilir.

(4) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesindeki sreler iinde renimin tamamlanamamas halinde, her bir ilave ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin nc fkrasna gre belirlenecek olan kredi bana katk pay veya renim cretinin %100, ikinci defa kayt yaptrlmas halinde %200, nc defa kayt yaptrlmas halinde %300, drdnc ve daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise yzde 400 olarak hesaplanr.

(5) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesindeki sreler iinde, renim srasnda bir derse nc defa kayt yaptrlmas halinde, ilgili dnem iin ngrlen katk pay ya da renim cretinin yan sra bu maddenin nc fkrasna gre hesaplanan kredi bana denecek katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin belirlenen kredi bana katk pay veya renim cretinin %50 fazlas, drdnc defa kayt yaptrlmas halinde %100 fazlas, beinci veya daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise %300 fazlas ile hesaplanr.

(6) Bu Ynetmeliin 10 uncu maddesindeki sreler iinde yan dal veya ift ana dal reniminin tamamlanamamas nedeniyle ilave ders alnmas halinde, her bir ders iin kredi bana denecek renci katk pay veya renim creti; dersin alnaca dnem iin bu maddenin nc fkrasna gre hesaplanan kredi bana katk pay veya renim cretinin %100, ikinci defa kayt yaptrlmas halinde %200, ve daha fazla defa kayt yaptrlmas halinde ise %300 olarak hesaplanr.

(7) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyle yaplacak sralamada ilk %10 iinde yer alan birinci retim rencileri, bir sonraki dnemde, deyecekleri renci katk paynn yarsn der.

(8) Hazrlk snf hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden baarl olan ve bu dersleri alan rencilerin baar ortalamasna gre dnem sonu itibariyla yaplacak sralamada ilk %10 iinde yer alan ikinci retim rencileri, bir sonraki dnemde, birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti der.

NC BLM

Eitim-retime likin Esaslar

Eitim-retim yl

MADDE 8 (1) Eitim-retim yl gz ve bahar dnemlerinden oluur. Bir dnem, dnem snavlar hari 14 haftadr (yetmi i gn). Gz ve bahar dnemleri dnda, ilgili birim kurullarnn teklifi, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulu onay ile yaz okulu alabilir. Yaz okulu uygulamas ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yaplr.

(2) Eitim-retim yl akademik takvimi, Senato tarafndan belirlenir.

(3) Gerekli grlen hallerde, ilgili kurul kararyla Cumartesi ve Pazar gnleri de ders veya snav yaplabilir.

Eitim-retim dili ve kapsam

MADDE 9 (1) Eitim-retim dili Trkedir. lgili kurulun nerisi ve Senatonun kararyla uzmanlk alannn gerektirdii baka bir dil ile de retim yaplabilir.

(2) Eitim-retim; ilgili akademik birimlerin zelliklerine gre teorik dersler ile pratik alma, atlye, laboratuvar almas, bitirme devi, bitirme projesi, diploma projesi, staj, dev almas ve seminer gibi uygulamalardan oluur.

(3) Staj, bitirme/diploma projesi ve tez almalarnn hazrlanmas, sunulmas, deerlendirilmesine ilikin esaslar ilgili birimce belirlenir ve Senatonun onay ile uygulamaya konulur.

retim sresi ve ders program

MADDE 10 (1) Bir yl sreli yabanc dil hazrlk snf hari, kayt olduu programa ilikin derslerin verildii dnemden balamak zere, her dnem iin kayt yaptrp yaptrmadna baklmadan nlisans programlarn azami drt yl, lisans programlarn azami yedi yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Ynetmeliin 7 nci maddesine gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hakk hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(2) Lisans ve nlisans ders programlar, ilgili anabilim/anasanat dal veya program nerisi ile blm kurulunda belirlenir ve ilgili kurul tarafndan kararlatrlr. Bu karar, Senatonun onay ile kesinleir. Ders programlarnda; her dnemde okutulacak dersler ile bu derslerin teorik ve uygulamal ders saatleri ve kredileri yer alr.

Danmanlk

MADDE 11 (1) Her renciye, bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan akademik program izlemesini salamak zere bir retim eleman danman olarak atanr. Danmanlk grevi, retim elemanlar arasnda dengeli bir ekilde datlr. Danman; blm bakan, anabilim/anasanat dal bakan veya program danman tarafndan nerilir ve birim yneticisi tarafndan grevlendirilir. Grevlendirme, ilgili danmana ve rencilere duyurulur. Danman deiiklii de ayn yntemle yaplr.

(2) Danman, rencinin devam ettii programdaki baar durumu ve derslerin program iindeki dalmn dikkate alarak rencinin almas gereken zorunlu ve semeli dersler hakknda renciye nerilerde bulunur ve rencinin ders kaydn onaylar.

Ders kayd ve kredi deerleri

MADDE 12 (1) Ders kayd, akademik takvimde belirtilen kayt sresi iinde yaplr. Yine bu sre iinde ders kaydn yaptramayan bir rencinin durumu, rencinin bavurusu zerine ilgili ynetim kurulunda karara balanr. Ders kayd yaptrlmayan dnem retim sresine dahildir.

(2) Trkiye yksek retim yeterlilikler erevesinde nlisans iin toplam 120, lisans iin toplam 240, orta retim alan retmenlii iin toplam 300 kredi esas alnr. Bir dnem iin 30 kredi esas alnr.

(3) renci, dneminde yer alan tm derslere kayt olmak zorundadr. En alttaki dnem derslerinden balamak art ile bulunduu dneme ait tm derslere kayt olur. Bu durumdaki rencinin kayt olaca derslerin toplam 40 krediyi aamaz.

(4) Lisans rencisinin bir st snftan derslere kayt olabilmesi iin, bulunduu dneme kadar tm derslerini alm-baarm olmas ve genel not ortalamasnn 3.00 veya zeri olmas gerekir. Ayrca yazlaca derslerin kredi toplam, kayt olaca dnemdeki kredi toplamnn 1/3nden fazlasn aamaz. st snftan ders alan rencinin ald derslerin baar notlar genel not ortalamasna katlr.

(5) Ders kayd danmann onay ile tamamlanr. Ders kayt belgelerinin, kayt sresi iinde ilgili yerlere teslim edilmesi gerekir.

(6) renci, bir yksekretim kurumunda baarm olduu ders iin muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet talebini ieren dileke, muafiyete esas olacak belgelerle birlikte kayt ilemi sresi ierisinde ilgili birime verilir. Muafiyet talebi; dersin ierii, kredisi ve baar notu dikkate alnarak ilgili ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Muaf olunan dersin notu, not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz. Muaf sayld dersleri not ykseltmek iin yeniden almak isteyen renciler, sz konusu dersi ikinci kez alm gibi kabul edilir.

Dersler

MADDE 13 (1) Anabilim/anasanat dal ve blm kurulunun, bir dnemde alacak dersler ve bu dersleri verecek retim elemanlarna ilikin nerileri ilgili kurul tarafndan karara balanr, Senato onay ile uygulamaya konulur.

(2) Mfredat deiiklii veya isimleri deimemekle birlikte ders ieriinin deimesi ya da ders ierii deimemekle birlikte aradan uzun bir srenin gemesi nedeniyle rencilerin daha nce baarl olduklar derslerden hangilerini yeniden almalar gerektii Senato tarafndan belirlenir.

(3) Dersler; zorunlu ve semeli olarak iki gruba ayrlr. rencinin almak zorunda olduu dersler zorunlu, seerek almak zorunda olduu dersler semeli ders olarak adlandrlr. renci, programda yer alan tm zorunlu dersler ile ngrlen semeli derslerden gerekli sayda almak ve baarl olmakla ykmldr. Semeli dersten baarsz olan renci baka bir semeli ders alabilir.

(4) Zorunlu derslerin almas iin renci says dikkate alnmaz. Zorunlu ders, baka bir blm/program rencisi tarafndan semeli ders olarak alnabilir.

(5) Herhangi bir semeli derse kaydolan renci says on kiiden az ise sz konusu semeli ders alamaz. Alamayan semeli derse kaydolan renci, danmannn nerisi dorultusunda ders ekleme-silme sresi ierisinde ak bulunan dier semeli derslere kayt yaptrabilir.

(6) Bir dersin rencileri ilgili kurul karar ile birden fazla gruba blnebilir. Gruplardaki renci saysnn teorik derslerde en az yirmi, uygulamal derslerde ise en az on olmas gerekir.

(7) Haftalk ders programlar, dnemin balangcndan en az be gn nce blm tarafndan ilan edilir. Zorunlu hallerde blm kurulu kararyla haftalk programlarda deiiklik yaplabilir.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 14 (1) Teorik ve uygulamal bir dersin en az % 50sine devam zorunludur. Bu koulu yerine getirmeyen renci, o dersin dnem sonu ve btnleme snavlarna giremez.

(2) niversiteyi folklorik, sportif, kltrel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli takmlarn sportif msabakalarna, hazrlk almalarna katlan renciler, bu sre ierisinde ilgili ynetim kurulu kararyla izinli saylr.

(3) rencinin derse devam durumu, ilgili retim elemannca izlenir ve devamszl nedeniyle dnem sonu ve btnleme snavlarna girme hakk kazanamayan rencinin ismi dnemin son haftas iinde ilan edilir.

(4) Salk raporu ya da geerli herhangi bir mazeret belgesinin olmas, derse devam zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

(5) Devam zorunluluunu yerine getirdii halde baarsz olan renciler, baarsz olduklar derslere devam etmeyebilir.

DRDNC BLM

Snavlar, Deerlendirme ve Diploma

Snavlar

MADDE 15 (1) niversitede uygulanan snavlar unlardr:

a) Muafiyet snav: Gz dnemi ikinci haftasnn ilk i gnnde, yabanc dil dersinden muaf tutulacak rencileri belirlemek iin yaplr. Muafiyet snavnda baarl olan rencinin harf notu dnm snav sonras belirlenir.

b) Ara snav: Her ders iin en az bir ara snav yaplr. Proje, bitirme devi/tezi, laboratuvar ve atlye almalarnn dnem ii deerlendirmeleri ara snav yerine geebilir.

c) Mazeret snav: Yalnz ara snavlar iin yaplr. Ara snavlarn bitimini takip eden hafta ierisinde mracaat edip ilgili ynetim kurulunca mazereti kabul edilen renci, mazeret snavna girebilir.

) Dnem sonu snav: Dersin alnd dnemin sonunda yaplan snavdr.

d) Btnleme snav: Dersin alnd dnemi takip eden dnem balangcndan iki hafta nce yaplan snavdr. Bu snava, dersin dnem sonu snavna girme hakk kazanan renciler girebilir. Ancak, dersin dnem sonu snavnda baarl olan rencinin bu snava girebilmesi iin, ilgili dnem sonu snav notlarnn BM (Bilgi lem Merkezi) ortamna yklenmesinin son gnne kadar birimine yazl mracaat etmesi gerekir.

e) Tek ders snav: Kaytl bulunduu programdaki tm dersleri alan ve devam artn salayan, ancak btnleme snavlar sonunda tek dersten baarsz olan renciler iin yaplr. Bu snavda alnan not ham baar puan saylr.

(2) Snavlar; yazl, szl, uygulamal veya karma olarak yaplabilir. Snavn sadece szl yaplmasna ve szlnn ekline, dersin retim elemannn nerisiyle blm kurulunca karar verilir.

(3) Snav gn ve saatleri, akademik takvime uygun olarak blmler tarafndan ve snavlardan en az on gn nce ilan edilir. Snav gn ve saati, ileri bir tarihe alnmak kaydyla, blmler tarafndan deitirilebilir.

(4) Bir retim programnda ayn dnem derslerinden en ok iki dersin snav ayn gnde yaplabilir.

(5) renci, sresi iinde ve usulne uygun olarak kaydolmad derse devam edemez ve bu dersin snavlarna giremez. Kaydolmad dersin snavna giren rencinin snav geersiz saylr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 16 (1) rencinin 100lk sisteme gre ald not, akademik takvimde belirlenen sre iinde ilan edilir. lan edilen snav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren i gn iinde ilgili birime yazl olarak yaplr. retim eleman, itiraz iki i gn ierisinde maddi hata bakmndan deerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda, rencinin ald not ilgili ynetim kurulu kararyla dzeltilir. tirazn neticesi renciye bildirilir.

Deerlendirme ve notlar

MADDE 17 (1) Ham baar puan iin dnem ii alma ve snavlarnn toplam arl % 40 iken dnem sonu snavlarnn arl % 60tr.

(2) Dersteki baar, niversitenin bal deerlendirme sistemi uygulama esaslarna gre belirlenir.

(3) Not deerlendirmesi aadaki ekillerde yaplr:

a) Dersin deerlendirmesinde aadaki tablo kullanlr:

Harf Notu Katsays Baar Derecesi

AA 4,s00 Pekiyi

BA 3,50 yi-Pekiyi

BB 3,00 yi

CB 2,50 Orta-yi

CC 2,00 Orta

DC 1,50 Zayf-Orta

DD 1,00 Zayf

FF 0,00 Baarsz

b) renci, bir yksekretim kurumunda baarm olduu ders iin muafiyet talebinde bulunabilir. Muaf olunan dersin notu, YT ile deerlendirilir ve not ortalamas hesabnda dikkate alnmaz.

c) Derse devam zorunluluunu yerine getirmeyen renciye DZ notu verilir. Bu not, not ortalamas hesabnda FF saylr. renci DZ notu ald dersi tekrar eder.

) Dnem sonu ve btnleme snavna girmeyen renciye GR notu verilir. Bu not, not ortalamas hesabnda FF saylr.

Not ortalamas

MADDE 18 (1) rencinin not ortalamas, derslerden ald harf notu katsays ile derslerin kredi deerleri arpmlar toplamnn, derslerin kredi deerleri toplamna blnmesiyle bulunur. Bu ilem dnemde alnan dersler iin yaplrsa dnem not ortalamas (DNO), ald tm dersleri kapsayacak ekilde yaplrsa genel not ortalamas (GNO) elde edilir. Not ortalamas virglden sonra iki basamakl olarak gsterilir.

(2) Not ortalamas hesaplanrken, rencinin dersten ald son harf notu dikkate alnr.

(3) rencinin ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda bir niversiteden ald dersin notu, bu Ynetmeliin 17 nci maddesinin nc fkrasnda belirtilen harf notu formatnda deilse, ilgili kurul tarafndan niversitenin bal deerlendirme sistemi uygulama esaslarna gre 100 puan zerinden harfli not dnm tablosu kullanlarak harf notuna dntrlr. Dnm yaplan notlar, GNO ya katlr.

(4) Bir eitim-retim ylnn her iki dneminde ald tm derslerden baarl olan ve her iki dnemin DNO deerleri ortalamas 3,00-3,49 arasnda olan rencinin ismi, o eitim-retim ylnn onur rencileri listesine; 3,50-4,00 arasnda olan rencinin ismi ise o eitim-retim ylnn yksek onur rencileri listesine yazlr. Onur ve yksek onur rencilerinin listeleri eitim-retim yl sonunda ilgili birim tarafndan ilan edilir.

Diploma

MADDE 19 (1) rencinin kaytl olduu program bitirebilmesi ve diploma alabilmesi iin, genel not ortalamasnn en az 2,00 olmas, tm derslerden ve zorunlu staj/stajlardan en az DD notu almas gerekir. Bu koullar salayan renci normal retim sresinden nce diploma alabilir.

(2) renciye kaytl olduu lisans programnn ilk drt dnemindeki dersleri baar ile tamamlamas, genel not ortalamasnn en az 2,00 olmas ve devam ettii programdan kaydnn silinmi olmas koullaryla nlisans diplomas verilebilir.

(3) Diplomas henz dzenlenmemi mezunlara, istekleri zerine geici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Diploma ve geici mezuniyet belgesine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir.

Baar belgeleri

MADDE 20 (1) Disiplin cezas almam olmak artyla kaytl bulunduu program 3,003,49 genel not ortalamas ile tamamlayan renci onur rencisi, 3,504,00 genel not ortalamas ile tamamlayan renci yksek onur rencisi olarak mezun edilir. Onur rencisi ve yksek onur rencisine diplomas ile birlikte baarsn gsteren bir belge verilir.

Sertifikalar

MADDE 21 (1) Rektrn onayyla dzenlenen kurslarda baarl olan rencilere birimlerce eitim konusunu belirten sertifika verilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

ift ana dal programlar

MADDE 22 (1) Lisans diploma programlar arasnda ilgili blmn ve kurulun nerisi zerine Senatonun onay ile ift ana dal program alabilir. ift ana dal programlar, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Yan dal programlar

MADDE 23 (1) Esaslar ve bavuru koullar, ilgili ynetim kurulunun teklifi ve Senatonun onay ile belirlenmek artyla, lisans diploma programlarnda yan dal programlar dzenlenebilir. Yan dal programlar, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

renci deiimi

MADDE 24 (1) Ulusal ve uluslararas renci deiim programlar kapsamnda ayn dzeyde baka bir yksekretim kurumuyla renci deiimi yaplabilir. renci deiimi programlar, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmleri ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 9/8/2010 tarihli ve 27667 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bartn niversitesi nlisans ve Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik 22/8/2011 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bartn niversitesi Rektr yrtr.