2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2002 tarihli ve 24979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.