2 Austos 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28013

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES LER TEKNOLOJ UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ondokuz Mays niversitesi leri Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Ondokuz Mays niversitesine bal olarak kurulan Ondokuz Mays niversitesi leri Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: niversiteye bal faklte, enstit, yksekokul, meslek yksekokulu, uygulama ve aratrma merkezlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez (KTAM): Ondokuz Mays niversitesi leri Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Ondokuz Mays niversitesi Rektrn,

e) niversite (OM): Ondokuz Mays niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) leri teknoloji alanlar bata olmak zere, ncelikli bilimsel ve teknolojik aratrma alanlarn belirlemek, aratrmaclar bu konulara ynlendirmek ve tevik etmek,

b) Bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme almalar yapmak,

c) Bilimsel ve teknolojik aratrmalara alt yap ortam oluturmak,

) Alt yap ortamn gelitirecek yenilikleri takip etmek ve uygulamak,

d) leri teknolojiye dayal yeni tan ve tedavi yntemleri ve kullanlabilir rnler gelitirmek,

e) rne ynelik almalar yaparak Trkiyenin uluslararas alandaki bilimsel ve ticari rekabet gcne katkda bulunmak,

f) Deneysel aratrma ve uygulamalara ilikin teorik ve pratik kurslar dzenlemek,

g) Yeni deneysel yntemleri ulusal ve uluslararas ibirlii ierisinde takip etmek, bunlarn eitimini vermek ve uygulamak,

) Yurt iindeki ve yurt dndaki ilgili kurum ve kurulularla ibirlii yaparak bilgi birikiminin oluturulmas ve paylalmasn gerekletirmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amalar dorultusunda aadaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Aratrma ve incelemeler yapmak,

b) Bilimsel ve teknolojik aratrma-gelitirme almalar yapmak,

c) Bilim ve teknoloji alannda hazrlanacak projelere bilimsel destek vermek,

) Aratrma yapacak kii ve kurumlara bilgi, eitim, teknik ekipman ve alt yap destei salamak, aratrma ortamlarn oluturmak,

d) OM bilimsel aratrma projeleri komisyonu tarafndan kabul edilip desteklenen projelerin Merkezde allmasna imkan ve destek salamak,

e) Dier aratrma ve eitim kurumlarnda kurulup iletilmesi g olan ara, gere ve aratrma alt yapsn kurarak OM birimlerine, Trkiyedeki aratrmaclara, dier kurumlara ak olarak iletmek,

f) Aratrmalar iin gerekli grlen zel alet ve tehizat Merkez iinde gelitirmek; ihtiya duyulanlar gerek kendisi, gerekse dier aratrma kurulular iin retmek,

g) leri teknolojik rnler ortaya karmak,

) zel ve hassas alet ve tehizatn bakm, onarm, ayar, analiz ve test hizmetlerini imkanlar lsnde yerine getirmek,

h) Sertifikasyon hizmeti vermek,

) Temel bilimler, uygulamal bilimler ve mhendislik konularnda tan, danma ve aratrma hizmetleri sunmak,

i) Aratrmalarn uluslararas etik standartlara uygun yrtlmesini salamak,

j) Dier kurumlarda grevli kiilerin aratrmalarna deney imkan salamak,

k) Bilimsel aratrma yapan yurt iindeki ve yurt dndaki kurum ve kurulularla ibirlii yapmak, iletiim a oluturmak,

l) Merkezin amalar dorultusunda gerekletirecei bilimsel almalar ile sonularnn takip edilmesi ve ulusal ve uluslararas kurulularca ortaya konan bilimsel gelime ve yaynlarn izlenebilmesi amacyla ariv oluturmak,

m) Aratrma ve uygulama sonucu retilen bilgileri ulusal ve uluslararas bilimsel toplant ve yaynlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak,

n) Ulusal ve uluslararas nitelikte kongre, altay, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler dzenlemek,

o) Merkezin amacyla ilgili dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; uluslararas bilimsel indekslerde yaynlanm aratrmas olan, niversitenin tam zamanl retim yeleri arasndan yllk sre iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Mdrn kesintisiz alt aydan fazla sreyle grevi banda olmad hallerde grevi sona erer.

(2) Mdrn nerisi zerine Ynetim Kurulu yelerinden bir kii, Rektr tarafndan yl sre iin Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir nedenle grevinden ayrlmas halinde, mdr yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi ynetmek ve temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunu toplantya armak, toplant gndemini belirlemek ve Kurula bakanlk etmek,

c) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak,

) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amalar dorultusunda yrtlmesini salamak,

d) alma ilkelerini belirlemek, hazrlamak ve bunlarn uygulanmasn salamak,

e) Zaman, ara, gere ve kaynak kullanmnn aratrclar arasnda paylalmasnda program gelitirerek yardmc olmak,

f) Merkeze yaplan destek bavurularn incelemek ve Ynetim Kuruluna sunmak,

g) Merkezin idari ilerini yrtmek ve gelir ve giderlerine ilikin tasarrufta bulunmak,

) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karlamak iin kaynak salamaya ynelik giriimlerde bulunmak,

h) Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt iindeki ve yurt dndaki kurum ve kurulularla ibirlii yapmak,

) Merkezin amacna uygun olarak yrtlecek faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararas dzeyde destek ve mali kaynak salanmas iin giriimlerde bulunmak,

i) Ynetim Kurulunun hazrlad bilimsel program ve yllk faaliyet raporunu Rektrn onayna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu Mdrle birlikte be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri; deneysel aratrma konularnda alan, uluslararas bilimsel indekslerde yaynlanm aratrmas olan, niversitenin tam zamanl retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre iin grevlendirilir. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(3) Grev sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla sreyle baka yerde grevlendirme nedeniyle toplantlara katlamayacak olan veya mazeretsiz olarak st ste toplantya katlmayan Ynetim Kurulu yesinin yerine ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(4) Ynetim Kurulu, olaan olarak iki ayda bir Mdrn ars zerine ye tam saysnn salt ounluu ile toplanr. Ynetim Kurulu; bakann belirledii gndemle ve yazl ars zerine, olaanst olarak da toplanabilir. Olaanst toplantlarda sadece belirlenmi gndem konusu grlr. Toplant gndemleri Kurulda grlr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eit olmas durumunda Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

c) Mdr ve Ynetim Kurulu yelerinin nerilerini grmek ve karara balamak,

) Destek bavurularn incelemek ve karara balamak,

d) Merkeze bal geici veya daimi aratrma birimleri kurmak ve bunlarn grev srelerini belirlemek, bu aratrma birimlerinin alma kurallarn ve yneticisini belirlemek,

e) Aratrma ve proje gruplarn oluturmak, alma esaslarn belirlemek ve almalar deerlendirmek,

f) Merkezde yrtlen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli ekilde yrtlmesi iin gerekli kararlar ve nlemleri almak.

Danma kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversitenin tp, veteriner, mhendislik, ziraat, fen ve hukuk alanlarndaki retim elemanlar arasndan seilen birer yeden oluur. yeler, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Grev sresi biten ye tekrar grevlendirilebilir. Mdr, Danma Kurulunun doal yesidir.

(2) Danma Kurulunun grevi; Ynetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danmanlk yapmak ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak gr bildirmektir.

(3) Danma Kurulu ylda en az bir defa Rektr veya grevlendirecei rektr yardmcsnn bakanlnda toplanr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik, genel idari hizmetler ve yardmc hizmetler snfndaki elemanlar 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr bu yetkisini Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.