23 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28003

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı      : 2010/54 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı    : 2011/19

Karar Günü    : 13.7.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Hak ve Hakikat Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Hak ve Hakikat Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine” 13.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2009 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Hak ve Hakikat Partisi’nin Genel Merkezi ile 9 il örgütünün 2009 yılı gelirlerinin 58.747,74 TL, borçlarının 6.437,50 TL., giderlerinin 61.185,66 TL., 2010 yılına devreden nakit mevcudunun 3.999,58 TL olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 15.597,74 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.000.- TL.sı 2010 yılına devreden borçlar, 347,74 TL.sı 2008 yılından devreden nakit mevcudu, 1.760.- TL.sı üye yıllık aidat gelirleri, 10.490.- TL.sı ise bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 49.587,50 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.437,50 TL.sı 2010 yılına devreden borçlar, 1.845.-TL.sı 2008 yılından devreden nakit mevcudu, 6.715.-TL.sı üye giriş aidat gelirleri, 19.870.- TL.sı üye yıllık aidat gelirleri, 17.720.-TL.sı ise bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümü üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 15.382,50 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 15.000.- TL.sı kira ve depozito giderleri, 100.- TL.sı ısıtma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 34,70 TL.sı haberleşme giderleri, 247,80 TL.sı ise kırtasiye ve büro giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 215,24 TL.dır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti’nin il örgütleri giderleri 45.803,16 TL olarak gösterilmiştir.

Bunun 41.887,50 TL.sı kira ve depozito giderleri, 843,58 TL.sı ısıtma, aydınlatma ve temizlik giderleri, 1.921,50 TL.sı temsil ve ağırlama giderleri, 25.- TL.sı seyahat giderleri, 155,92 TL.sı haberleşme giderleri, 673,96 TL.sı demirbaş giderleri, 295,70 TL.sı ise kırtasiye ve büro giderlerinden oluşmaktadır.

Parti İl Örgütlerinin 2010 yılına devreden nakit mevcudu 3.784,34 TL.dır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Hak ve Hakikat Partisi’nin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2009 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı (yüz TL.) aşan 574.- TL değerinde taşınır mal ediniminin bulunduğu görülmüştür.

Satınalma yoluyla edinilen taşınır malların Aydın ve Sakarya il örgütlerince satın alınan halı ve sandalyeden oluştuğu anlaşılmıştır.

Hak ve Hakikat Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2009 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı (yüz TL.) aşan taşınır mal ve hak edinimlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Hak ve Hakikat Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2009 yılı kesinhesabında gösterilen 58.747,74 TL geliri, 6.437,50 TL borçları, 61.185,66 TL gideri ile 3.999,58 TL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 13.7.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN