23 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28003

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı      : 2009/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı    : 2011/16

Karar Günü    : 13.7.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Ayyıldız Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Ayyıldız Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine” 13.7.2011 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2008 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde, Ayyıldız Partisi’nin 2008 yılı itibariyle üç ilçede örgütlendiği, ancak il örgütü bulunmayan üç ilçe örgütünün 2008 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı, Parti Genel Merkezi’nin 2008 yılı gelirlerinin 9.247,30 YTL, giderlerinin 9.203,44 YTL, 2009 yılına devreden nakit mevcudunun 43,86 YTL olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi gelirleri 9.247,30 YTL olarak gösterilmiştir. Bunun tamamı bağış gelirlerinden oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

Parti Genel Merkezi giderleri 9.203,44 YTL olarak gösterilmiştir. Bunun 1.609,48 YTL.sı haberleşme giderleri, 6.500.- YTL.sı kira giderleri, 567.- YTL.sı elektrik giderleri, 301,96 YTL.sı su giderleri, 225.- YTL.sı ise aidat giderlerinden oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 43,86 YTL.dır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Ayyıldız Partisi’nin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, Parti’nin 2008 yılı içinde herhangi bir taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı (yüz YTL.) aşan taşınır mal, menkul kıymet ve hak ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

IV- SONUÇ

Ayyıldız Partisi’nin 2008 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

Parti’nin 2008 yılı kesinhesabında gösterilen 9.247,30 YTL geliri, 9.203,44 YTL gideri ile 43,86 YTL nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 13.7.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

Üye

Hicabi DURSUN

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN