21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE

ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Seri: III, No: 45)

MADDE 1 – 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:37 sayılı Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Varant ihraç başvurusu, bir yıllık dönem içinde yapılacak varant ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde yapılabileceği gibi her ihraç için ayrı ayrı da yapılabilir. Varant ihraç başvurusu bir yıllık dönem içinde yapılacak varant ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde yapıldığı takdirde, satışı yapılacak varantlara ilişkin sirkülerlerin kayda almaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren bir yıl içinde Kurulca onaylanması şarttır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu madde kapsamındaki kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirilmesinden ihraçcılar sorumludur. Ancak ihraçcının yurt dışında yerleşik olması durumunda, yukarıda belirtilen kapsam dahilinde ortaya çıkan özel durumlar, piyasa yapıcısı aracılığıyla Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Piyasa yapıcısı aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları iki iş günü içinde ihraçcının internet sitesinde de yayımlanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, aynı fıkranın () alt bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Varantların Kurulca onaylı sirkülerler vasıtasıyla satışa sunulmasından altı ay sonra;

) İhraçcılar, azami tedavül günündeki varant sayısı ile düzeltilmiş satış fiyatının çarpılması suretiyle bulunan tutar üzerinden Kanun’da belirtilen oran nispetinde belirlenecek ücreti, altı aylık dönemi izleyen 6 iş günü içerisinde Kurul adına açılan hesaba yatırırlar. İlgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği aynı gün Kurul’a iletilir.

ç) (c) bendinde yer alan işlemlerin yapılmasını müteakip altı aylık dönemler itibariyle;

(2) Varantın vade sonunun altı aylık dönemlere denk gelmemesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde ifade edilen işlemler vade bitiminde yapılır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.