21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ RADYO-TELEVİZYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ESOTRAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Radyo televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim çalışmalarında bulunmak,

b) Kısa film, belgesel, film müziği, video kurgu ve reklama yönelik çekim/müzik/seslendirme ve benzeri tüm profesyonel ticari/akademik görüntü, ses kayıt işlerini yapmak,

c) Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine uygulama imkânları sağlamak, proje çalışmalarına altyapı oluşturmak,

ç) Yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek ve özellikle yerel basın kuruluşlarına destek olmak,

d) Üniversite bünyesinde bulunan radyo ve televizyon stüdyolarında hazırlanan paket program, film, kısa film, belgesel, tanıtım amaçlı interaktif Cd, video Cd-Dvd ve benzeri projelerin yerel ve ulusal basın kuruluşlarında yayınlanmasını sağlamak,

e) Öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve buna benzer eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve bölümlerdeki bu tür çalışmalara destek sağlamak,

f) Bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor ve benzeri gibi alanlarda program, film, kısa film, belgesel hazırlamak ve bunları Üniversitenin yayın ağı üzerinden ve interaktif Cd, video Cd olarak öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin hizmetine sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası boyutta radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüt ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,

b) Üniversitenin radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının iletişim teknolojisi konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerine televizyon ve radyo programlarının hazırlanması konusunda, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım ile alt yapı oluşturmak, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası boyutta yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla, sektör temsilcileri ve akademisyenlerle işbirliği yaparak seminerler, konferanslar, kurs, staj, etüt, atölye çalışmaları ve meslek içi eğitim programları organize etmek,

d) İnternet üzerinden radyo yayınları yapmak ve hazırlanan programları yayın ağı üzerinden personel ve öğrencilerin yararına sunmak,

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdür, faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda yerel, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak,

d) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesiyle ilgili önerileri Rektöre sunmak,

e) Merkezin idari işlerini yürütmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdür tarafından önerilen, radyo-televizyon yayıncılığı konusunda eğitimi ve çalışmaları olan on Üniversite öğretim elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından gündeme alınan konuları görüşmek ve karara bağlamak,

b) Merkezin çalışma programını hazırlamak,

c) Merkezin plan ve programlarını hazırlamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

d) Merkez bünyesinde bulunan radyo ve televizyon yayınlarının internet üzerinden ya da frekanslar üzerinden yürütülebilmesi için gerekli teknik ve idari koşulları oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 11 – (1) Merkez tarafından desteklenen projeler kapsamında alınan her türlü teknik cihaz, ekipman ve demirbaşlar, proje bitiminde Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, harcama yetkilisi görevini Müdüre kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.