21 Temmuz 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28001

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARININ BELGELENDRLMES

VE DESTEKLENMESNE LKN YNETMELK

BRNC BLM

Genel Esaslar ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesine likin Hkmler

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; retim lisans sahibi tzel kiilere yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisleri iin Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi verilmesi ile 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanun kapsamnda iletilecek YEK Destekleme Mekanizmasnn kuruluu ve ileyiini dzenlemek amacyla kamu tzel kiilerinin grev ve yetkileri ile ilgili gerek ve tzel kiilerin hak ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 5, 6, 6/A, 6/B ve 11 inci maddeleri ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununun 5 inci maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Biyoktle: Organik atklarn yan sra bitkisel ya atklar, tarmsal hasat artklar dhil olmak zere, tarm ve orman rnlerinden ve bu rnlerin ilenmesi sonucu ortaya kan yan rnlerden elde edilen kaynaklar,

b) Bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklar: Rzgr, gne, jeotermal, biyoktle, biyoktleden elde edilen gaz (p gaz dhil), dalga, aknt enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alan onbe kilometrekarenin altnda olan veya pompaj depolamal hidroelektrik retim tesisi kurulmasna uygun elektrik enerjisi retim kaynaklarn,

c) p gaz: p dhil dier atklardan enerji elde edilmesi amacyla retilen gaz,

) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Dengeleme ve Uzlatrma Ynetmeliini,

d) Fatura dnemi: DUY ile belirlenen fatura dnemini,

e) Gn ncesi fiyat: Gn ncesi planlama kapsamnda belirlenen sistem marjinal fiyatlarn ya da gn ncesi piyasasnda belirlenen nihai piyasa takas fiyatlarn,

f) Hibrit tesis: Birisi bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarndan olmak zere iki veya daha fazla enerji kaynan kullanarak elektrik enerjisi reten tesisi,

g) lgili mevzuat: Elektrik piyasasna ilikin kanun, ynetmelik, tebli, genelge, Kurul kararlar ile ilgili tzel kiilerin sahip olduu lisans veya lisanslar,

) Jeotermal kaynak: Yerkabuundaki doal s nedeniyle scakl srekli olarak blgesel atmosferik ortalama scakln zerinde olan, erimi madde ve gaz ierebilen doal su, buhar ve gazlar ile kzgn kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazlar,

h) Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Elektrik Piyasas Kanununu,

) Kesinlemi gn ncesi retim/tketim program (KGP): Bir uzlatrmaya esas veri-eki biriminin bal olduu dengeden sorumlu tarafn ykmllklerine ve gn ncesi dengeleme sonucuna bal olarak bir sonraki gne ilikin gerekletirmeyi ngrd ve sistem iletmecisine dengeleme g piyasasnn balangcnda bildirdii retim ya da tketim deerlerini,

i) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

j) LY: Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelii,

k) Muafiyetli retim miktar: Her bir perakende sat lisans sahibi datm irketinin kendi blgesinde, LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisi kuran gerek veya tzel kiilerin retim tesislerinde ilgili Ynetmelik hkmlerine uygun olarak retip sisteme verdikleri ihtiya fazlas elektrik enerjisi miktarn,

l) Milli Yk Tevzi Merkezi (MYTM): TEA bnyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerek zamanl olarak dengelenmesinden ve sistem iletiminden sorumlu merkezi,

m) deme ykmll oran (YO): Tketicilere elektrik enerjisi sat yapan tedarikilerin demekle ykml olaca tutarn hesaplanmasnda kullanlacak olan, her bir tedarikinin tketicilerine satt elektrik enerjisi miktarnn, bu tedarikilerin tamamnn tketicilere satt toplam elektrik enerjisi miktarna blnmesi suretiyle hesaplanan oran,

n) deme ykmll tutar (YT): Her bir tedariki iin deme ykmll oran (YO) dikkate alnarak PMUM tarafndan tahsil edilecek tutar,

o) Piyasa Mali Uzlatrma Merkezi (PMUM): TEA bnyesinde yer alan, grev ve sorumluluklar Kanunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ve gn ncesi planlama/gn ncesi piyasas ve uzlatrma i ve ilemlerini yapmakla grevli ve yetkili birimi,

) Piyasa ynetim sistemi (PYS): Dengeleme mekanizmas ve uzlatrmaya ilikin ilemlerin yrtlmesi amacyla, Piyasa letmecisi, sistem iletmecisi, piyasa katlmclar ve sayalarn okunmasndan sorumlu iletim ve datm lisans sahibi tzel kiilerin kullanmna sunulan ve kk istemci yapsnda alan uygulamalar,

p) Sistem marjinal fiyat (SMF): Dengeleme g piyasas kapsamnda, dengeleme amacyla iletim sistemi kstlar dikkate alnmakszn; sistemin enerji an gidermek iin yk aldrlan dengeleme birimlerine uygulanan, kabul edilen en yksek saatlik yk alma teklif fiyatn veya sistemin enerji fazlasn gidermek iin yk attrlan dengeleme birimlerine uygulanan, kabul edilen en dk saatlik yk atma teklif fiyatn,

r) Tedariki: Elektrik piyasasnda serbest ve/veya serbest olmayan tketicilere elektrik enerjisi sat yapan retim irketleri, OSB retim lisans sahipleri, otoprodktrler, otoprodktr gruplar, toptan sat irketleri ve perakende sat lisansna sahip irketleri,

s) Uzlatrmaya esas veri-eki birimi (UEVB): Her bir piyasa katlmcsna ilikin uzlatrma hesaplamalarnn yaplabilmesi amacyla, piyasa katlmclar tarafndan tanmlanarak PYS araclyla kayd yaplan aktif elektrik enerjisi reten ya da tketen birimleri,

) YEK Destekleme Mekanizmas (YEKDEM): Bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim faaliyeti gsteren retim lisans sahibi tzel kiilerin bizzat ve LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan retim yapan kiilerin blgelerinde bulunduklar perakende sat lisans sahibi datm irketleri araclyla faydalanabilecei fiyatlar, sreler ve bunlara yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar ieren destekleme mekanizmasn,

t) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunu,

u) YEK toplam bedeli (YEKTOB): YEK Destekleme Mekanizmasna tabi olan tzel kiilerin her biri tarafndan iletim veya datm sistemine verilen elektrik enerjisi miktar ile nihai YEK listesindeki fiyatlarn arplmas suretiyle, enerjinin sisteme verildii tarihteki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz al kuru zerinden Trk Liras olarak hesaplanan bedellerin toplamn,

) YEKBED: YEK Bedelini,

v) YEKDEM katlmcs: YEKDEMe tabi olan her bir lisansl retim tesisi veya perakende sat lisans sahibi datm irketlerini,

y) Yenilenebilir enerji kaynak belgesi (YEKBEL): Yenilenebilir enerji kaynaklarndan retilen elektrik enerjisinin ulusal piyasada ve uluslararas piyasalarda alm satmnda kaynak trnn belirlenmesi ve takibi iin retim lisans sahibi tzel kiiye Kurum tarafndan verilen belgeyi,

z) Yenilenebilir enerji kaynaklar (YEK): Hidrolik, rzgr, gne, jeotermal, biyoktle, biyoktleden elde edilen gaz (p gaz dhil), dalga, aknt enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarn,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte gemekle birlikte tanmlanmam dier terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

YEK belgesi

MADDE 4 (1) YEK belgesi;

a) Lisans kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynandan retilebilir elektrik enerjisinin ulusal ve/veya uluslararas piyasalarda satnda kaynak trnn belirlenmesi ve takibi,

b) Lisans kapsamndaki retim tesisinde bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarndan retilen elektrik enerjisi iin YEKDEM kapsamndaki uygulamalardan yararlanlmas,

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim tesisinde retilen elektrik enerjisinin emisyon ticareti kapsamndaki piyasalarda satnda kaynak trnn belirlenmesi ve takibi iin kullanlmas

amalaryla verilir.

(2) retim lisans sahibi tzel kiilere verilen lisans belgesi, lisans kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynandan retilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararas piyasalarda satnda kaynak trnn belirlenmesi ve takibi ile YEKDEM kapsamndaki uygulamalardan yararlanmak amacyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEKBEL) olarak lisans sresince geerlidir.

(3) Kurum, her yl Nisan aynda, lisans YEKBEL olarak geerli lisans sahiplerini, emisyon ticareti kapsamndaki piyasalarda kaynak trnn belirlenmesi ve takibi amacyla lisans baznda yenilenebilir enerji kaynandan retilerek sisteme verilen elektrik enerjisi miktarn, hibrit tesisler bakmndan yenilenebilir enerji kaynandan yaplan retim miktarn Kurum internet sayfasnda duyurur.

(4) Hibrit tesisler bakmndan;

a) Gne enerjisinden retilen elektrik enerjisi miktar, YEK Kanununun 6 nc maddesinin beinci fkras uyarnca Bakanlka karlacak ynetmelik hkmleri erevesinde,

b) Gne enerjisi hari yenilenebilir enerji kaynaklarndan retilen elektrik enerjisi ise bu Ynetmelie gre Kurumca karlacak tebli hkmleri erevesinde

tespit edilir.

KNC BLM

YEK Destekleme Mekanizmasna Kayt Esaslar

YEK destekleme mekanizmas

MADDE 5 (1) YEK Destekleme Mekanizmas (YEKDEM);

a) Bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim faaliyeti gsteren retim lisans sahibi tzel kiilerin kayt olmak suretiyle faydalanabilecei YEK Kanununa ekli I ve II sayl Cetveller uyarnca belirlenecek fiyatlar,

b) LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik retimi yapan kiilerin blgesinde bulunduklar perakende sat lisans sahibi datm irketi araclyla faydalanacaklar YEK Kanununa ekli I ve II sayl Cetveller uyarnca belirlenecek fiyatlar,

c) Bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal retim faaliyeti gsteren retim lisans sahibi tzel kiiler ile LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik retimi yapan kiilerin yararlanabilecei sreleri,

) (a) ve (b) bentleri kapsamndaki kiilere yaplacak demelere ilikin usul ve esaslar

kapsayan destekleme mekanizmasdr.

(2) YEKDEM, PMUM tarafndan takvim yl baznda iletilir. YEKDEMe bir takvim yl iin tabi olan retim lisans sahipleri, uygulamaya dahil olduklar takvim yl ierisinde YEKDEMden kamaz. LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan retim yapan kiiler uygulama dna kamaz.

YEKDEMe kayt bavurular

MADDE 6 (1) retim lisans, bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal olup YEK belgesi olarak da geerli olan lisans sahibi tzel kiiler, lisans baznda, bir sonraki takvim ylnda YEKDEMe kayt olmak istemeleri halinde 31 Ekim tarihine kadar EK-1 Bavuru Dilekesiyle Kuruma bavuru yapar. Bavuru, hibrit tesisler bakmndan bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynandan retilen miktar, dierleri iin lisans kapsamndaki retim miktarnn tamamn kapsar.

(2) Muafiyetli retim miktarn satn almakla ykml olan perakende sat lisans sahibi datm irketleri, blgelerindeki muafiyetli retim miktar iin 31 Ekim tarihine kadar EK-2 bavuru dilekesi ile YEKDEMe kayt olmak iin Kuruma bavurmak zorundadr.

(3) YEKDEMe kayt olmak isteyen retim lisans sahipleri ile blgelerindeki muafiyetli retim miktar iin YEKDEMe bavuru yapacak perakende sat lisans sahibi datm irketleri bavuru dilekesi ekinde bu Ynetmelikte ve 8 inci maddenin birinci fkrasna gre alnacak Kurul karar ile belirlenecek ekleri sunar.

YEKDEM kayt bavurularna itirazlar ve itirazlarn sonulandrlmas

MADDE 7 (1) 6 nc maddeye gre yaplan bavurulardan tam ve eksiksiz olduu tespit edilenler inceleme ve deerlendirmeye alnr ve bu Ynetmelikte ngrlen bilgileri havi n YEK listesi, 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Lisans Ynetmeliinin 43 nc maddesi hkmleri erevesinde Kasm aynn ilk on gn ierisinde Kurum internet sayfasnda ilan edilir.

(2) lan edilen n YEK listesindeki bavurulara ve/veya bilgilere;

a) nc ahslar tarafndan sadece kiisel hak ihlali nedeniyle,

b) lgili lisans sahipleri tarafndan ilana konu bilgilerin dzeltilmesi ve/veya varsa eksikliklerin giderilmesi amacyla,

yazl olarak be gn ierisinde gerekeleriyle birlikte itirazda bulunulabilir.

(3) kinci fkra kapsamnda yaplan itirazlar Kurum tarafndan incelenerek Kasm aynn 25i itibariyle sonulandrlr.

YEK destekleme mekanizmas bavurularnn sonulandrlmas

MADDE 8 (1) 6 nc madde kapsamndaki bavurusu inceleme ve deerlendirmeye alnan tzel kiilerden bir sonraki takvim ylnda YEKDEMden yararlanabilecek olanlar havi nihai YEK listesi, 7 nci ve 9 uncu madde hkmleri dikkate alnarak 30 Kasm tarihine kadar sonulandrlr. Nihai YEK listesi Kurul karar ile belirlenecek rnee uygun dzenlenerek Kurum internet sayfasnda duyurulur ve PMUMa bildirilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda hazrlanacak nihai YEK listesinde;

a) Kaynak trlerine gre YEKDEMe tabi olan retim lisans sahiplerine ait tesislerin iletmeye giri tarihleri, yllk elektrik enerjisi retim kapasiteleri ve yllk retim programna ilikin bilgiler,

b) Datm blgesi baznda muafiyetli retim miktarna ilikin kaynak baznda ve toplam olarak ngrlecek bilgiler,

yer alr.

(3) YEKDEMe esas retim dnemi, her takvim ylnn birinci gn balar ve son gn itibaryla nihayet bulur.

NC BLM

YEK Destekleme Mekanizmasnn leyiine likin Hkmler

YEKDEMden yararlanabilecekler

MADDE 9 (1) Lisans kapsamndaki retim tesisi bu Ynetmelik kapsamndaki yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal olup 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar iletmeye girmi veya girecek olan retim lisans sahibi tzel kiiler tesislerinin iletmeye giri tarihinden itibaren on yl sreyle YEKDEMden yararlanabilir.

(2) Birinci fkra kapsamnda bavuru yapanlarn retim tesislerinin, bavuru tarihi itibariyle iletmeye girmi olmas ve YEKDEMe kayt amacyla Kuruma yapacaklar bavurunun bu Ynetmelik hkmlerine gre kabul edilmesi gerekir.

(3) LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan rettii elektrik enerjisi muafiyetli retim miktar kapsamndaki gerek veya tzel kiiler, tesislerinin iletmeye girdii tarihten itibaren 10 yl sreyle, blgesinde bulunduklar perakende sat lisans sahibi datm irketleri araclyla YEKDEMden yararlanr.

(4) YEKDEMden yararlanacaklar iin ngrlen sreler; tesisleri iletmedeki retim lisans sahipleri iin tesisin iletmeye girdii tarihten, henz iletmeye girmemi olanlar iin iletmeye girecei tarihten itibaren balar.

YEKDEM kapsamndaki kaytlar

MADDE 10 (1) PMUM, YEKDEM kapsamndaki enerjinin uzlatrlmas iin bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatta ngrlen ilemleri yrtebilmek amacyla DUY hkmleri uyarnca PMUM nezdinde kaytl bir YEKDEM portfy oluturur.

(2) 8 inci maddenin birinci fkrasnda ngrlen nihai YEK listesinde yer alan lisansl retim tesislerine ilikin DUY kapsamndaki UEVB ve saya kaytlar, PMUMun oluturaca YEKDEM portfy altnda yer alacak ekilde gncellenir. Kayt bulunmamas halinde, YEKDEM portfy altnda DUY hkmleri uyarnca UEVB ve saya kayd yaplr.

(3) LY hkmleri uyarnca datm sistemine verilecek muafiyetli retim miktar iin perakende sat lisans sahibi datm irketleri adna, kaynak baznda, YEKDEM portfy altna DUY hkmleri uyarnca UEVB ve saya kayd yaplr.

YEKDEM kapsamndaki enerji retim tahminleri

MADDE 11 (1) retim lisans sahibi her bir YEKDEM katlmcs saatlik retim tahminlerini her bir gn iin, nceki gn saat 09:00 itibariyle MYTM tarafndan belirlenecek ekle uygun olarak MYTMye bildirir.

(2) Muafiyetli retim miktar iin YEKDEM katlmcs olan perakende sat lisans sahibi datm irketleri kendi datm sistemleri iindeki OSB ve serbest blgelerde yerleik yenilenebilir enerji kaynaklarndan LY kapsamnda retim yapan tesisler de dahil, muafiyetli retim miktarna ilikin kaynak baznda saatlik tahminlerini kaynak baznda tanmlanm her bir UEVB iin toplam olarak, her bir gn iin, nceki gn saat 09:00 itibariyle MYTM tarafndan belirlenecek ekle uygun olarak MYTMye bildirir.

(3) MYTM, birinci ve ikinci fkralar uyarnca kendisine bildirilmi olan retim tahminlerinden faydalanarak ve/veya kendi gelitirdii tahmin yntemlerine dayanarak her gn bir gn sonras iin UEVB baznda saatlik retim tahmini yapar ve sz konusu tahminleri KGP olarak dikkate alr. MYTM, gerekli olmas halinde YEKDEM katlmclarndan tahminlere esas olacak verileri talep edebilir. UEVB baznda yaplan saatlik retim tahminleri PMUMa YEKDEM blgesel/ulusal toplam saatlik retim tahmini eklinde sunulur.

(4) MYTM, nc fkra kapsamnda hesaplad YEKDEM blgesel/ulusal toplam saatlik retim tahminini ayn gn ierisinde saat 10:30a kadar PMUMa PYS zerinden bildirir. PMUM, YEKDEM blgesel/ulusal toplam retim tahminini PYS araclyla saat 11:00a kadar yaymlar.

YEKDEM kapsamnda enerjinin satn alnmas ve uzlatrlmas

MADDE 12 (1) YEKDEM kapsamnda iletim ve/veya datm sistemine verilecei MYTM tarafndan bildirilen ve tedarikiler tarafndan satn alnaca kabul edilen tahmini enerji miktar, YEKDEM portfy altnda PMUM tarafndan gn ncesi piyasasnda fiyattan bamsz teklif olarak deerlendirilmek zere her gn saat 11:30a kadar sistem sat teklifi olarak PYS araclyla bildirilir.

(2) Tedarikiler nam ve hesabna YEKDEM portfy altnda PMUM tarafndan birinci fkra kapsamnda sat yaplan enerjiye ilikin tutar, 16 nc madde uyarnca hesaplanan YEKDEM portfy geliri olarak tedarikilere YO orannda aylk bazda paylatrlr.

YEK toplam bedelinin hesaplanmas

MADDE 13 (1) YEKDEM katlmclarna her bir fatura dnemi iin denecek YEK toplam bedeli (YEKTOB) aadaki forml uyarnca hesaplanr:

 

 

Bu formlde geen;

YEKTOB: Her bir fatura dnemi iin hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),

LYTOB: Her bir fatura dnemi iin j datm irketi tarafndan blgesindeki muafiyetli retime ilikin olarak hesaplanan ve blgesindeki gerek ve/veya tzel kiilere denecek toplam bedeli (TL),

UEVMi,b,u: i YEKDEM katlmcs olan retim lisans sahibi tzel kiiye ait b uzlatrmaya esas veri-eki biriminin, u uzlatrma dnemine ait Uzlatrmaya Esas Veri Miktarn (MWh),

YEKFi: i YEKDEM katlmcs olan retim lisans sahibine uygulanacak olan fiyat (ABD Dolar cent/kWh),

KURu: Her bir uzlatrma dneminin dahil olduu gnde geerli TCMB dviz al kurunu (TL/ABD Dolar)

k: lgili fatura dnemine ilikin uzlatrma dnemlerinin saysn,

n: Lisansl retim tesisi olan her bir YEKDEM katlmcsna ait uzlatrmaya esas veri-eki birimi saysn,

a: Lisansl retim tesisi olan YEKDEM katlmc saysn,

m: YEKDEM katlmcs olan datm irketlerinin saysn,

ifade eder.

(2) Her bir YEKDEM katlmcsna uygulanacak fiyat, YEK Kanununa ekli I sayl Cetvelde kaynak baznda belirlenen fiyat ile YEK Kanununa ekli II sayl Cetvelde belirlenen fiyatlardan yararlanarak Bakanlka YEK Kanununun 6/B maddesi uyarnca karlacak Ynetmelie gre hesaplanm yerli rn destek fiyatnn toplanmas suretiyle elde edilir. Bu fiyat nihai YEK listesinde her bir YEKDEM katlmcs iin ayr ayr gsterilir.

deme ykmll orannn hesaplanmas

MADDE 14 (1) Bir fatura dneminde, i tedarikisi iin deme ykmll oran (YO) aadaki formle gre hesaplanr:

Bu formlde geen;

YO i : Bir fatura dneminde i tedarikisinin YEKDEM uyarnca deme ykmll orann (%),

UEMi,b,u : DUY ilgili madde uyarnca hesaplanan, i tedarikisi adna kaytl b uzlatrmaya esas veri-eki biriminin, u uzlatrma dnemi iin, tedarik ykmll kapsamndaki uzlatrmaya esas eki miktarn (MWh),

n: Bir fatura dnemine ilikin i tedarikisi adna kaytl piyasa katlmcsna ait uzlatrmaya esas veri-eki birimi saysn,

m : Bir fatura dnemine ilikin toplam uzlatrmaya esas veri-eki birimi saysn,

k: Bir fatura dnemine ilikin uzlatrma dnemi saysn,

ifade eder.

deme ykmll tutarnn hesaplanmas

MADDE 15 (1) Her bir tedarikiden PMUM tarafndan aylk bazda tahsil edilecek deme ykmll tutar (YT), YEKDEM kapsamnda hesaplanan deme ykmll oran dikkate alnarak aadaki forml uyarnca hesaplanr:

YTi = YEKTOB X YOi (3)

Bu formlde geen;

YTi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisi tarafndan denecek tutar (TL),

YEKTOB: Her bir fatura dnemi iin hesaplanan YEK toplam bedelini (TL),

YOi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisinin deme ykmll orann (%),

ifade eder.

YEKDEM portfy gelirinin hesaplanmas ve paylatrlmas

MADDE 16 (1) YEKDEM portfynn uzlatrlmasndan elde edilen gelir aada yer alan formle gre hesaplanr:

Bu formlde geen;

YPG: Her bir fatura dnemi iin YEKDEM portfynn uzlatrlmasndan elde edilen geliri (TL),

SGFt,u : t teklif blgesi ve u uzlatrma dnemine ait Gn ncesi Fiyatn (TL/MWh),

YEKSSMt,u : YEKDEM kapsamnda PMUM tarafndan gn ncesi dengeleme kapsamnda fiyattan bamsz teklif olarak deerlendirilen ve t teklif blgesi iin, u uzlatrma dnemine ait tekliften dolay gerekletirilen sistem sat miktarn (MWh),

l: t teklif blgesi saysn,

k: Bir fatura dnemine ilikin uzlatrma dnemi saysn,

ifade eder.

(2) YEKDEM portfy gelirinden faiz geliri elde edilmesi halinde bu miktar her fatura dnemi baznda YEKDEM portfy gelirine eklenir.

(3) Her bir tedarikiye PMUM tarafndan denecek YEKDEM portfy geliri tutar (YPGT), YEKDEM kapsamnda hesaplanan deme ykmll oran dikkate alnarak aadaki forml uyarnca hesaplanr:

YPGTi = YPG X YOi (5)

Bu formlde geen;

YPGTi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisine denecek YEKDEM portfy geliri tutarn, (TL),

YPG : Her bir fatura dnemi iin hesaplanan YEKDEM portfy gelirini (TL),

YOi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisinin deme ykmll orann, (%),

ifade eder.

YEKDEM portfy enerji dengesizlik miktarnn hesaplanmas

MADDE 17 (1) YEKDEM katlmclarnn toplam enerji dengesizlik miktar aadaki yer alan forml uyarnca hesaplanr:

Bu formlde geen;

UEVMi,t,b,u : i YEKDEM katlmcsnn t teklif blgesinde, b uzlatrmaya esas veri eki biriminin, u uzlatrma dnemindeki uzlatrmaya esas veri miktarn (MWh),

YEKSSMt,u: YEKDEM kapsamnda PMUM tarafndan gn ncesi dengeleme kapsamnda fiyattan bamsz teklif olarak deerlendirilen ve t teklif blgesi iin, u uzlatrma dnemine ait tekliften dolay gerekletirilen sistem sat miktarn (MWh),

n: YEKDEM katlmclarna ait uzlatrmaya esas eki birimi saysn,

a: YEKDEM katlmc saysn,

ifade eder.

YEKDEM portfy enerji dengesizlik tutarnn hesaplanmas ve paylatrlmas

MADDE 18 (1) YEKDEM portfynn uzlatrlmasndan elde edilen enerji dengesizlik tutar (YEKEDT) aada yer alan forml uyarnca hesaplanr:

Bu formlde geen;

YEKEDT: Her bir fatura dnemi iin YEKDEM portfyne ilikin enerji dengesizlik tutarn (TL),

SMFt,u: Dengeleme g piyasas kapsamndaki u uzlatrma dneminde yer ald t teklif blgesi iin hesaplanan Sistem Marjinal Fiyatn (TL/MWh),

YEKEDMt,u: PMUM tarafndan t teklif blgesi iin u uzlatrma dneminde, Gn ncesi Dengeleme kapsamnda tm tedarikiler adna satlan enerji ile ilgili uzlatrma dneminde YEKDEM katlmclarnn toplam Uzlatrmaya Esas Veri Miktar arasndaki fark sebebiyle hesaplanan dengesizlik miktarn (MWh),

l: t teklif blgesi saysn

k: Bir fatura dnemine ilikin uzlatrma dnemi saysn,

ifade eder.

(2) Her bir tedarikinin YEKDEM kapsamndaki enerji dengesizlik tutar (YEKEDT), YEKDEM kapsamnda hesaplanan deme ykmll oran (YO) dikkate alnarak aadaki forml uyarnca hesaplanr;

YEKEDTi = YEKEDT X YOi (8)

Bu formlde geen;

YEKEDTi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisine denecek YEK enerji dengesizlik tutarn, (TL),

YEKEDT : Her bir fatura dnemi iin hesaplanan toplam YEK enerji dengesizlik tutarn (TL),

YOi : Her bir fatura dnemi iin i tedarikisinin deme ykmll orann, (%),

ifade eder.

YEK bedellerinin hesaplanmas

MADDE 19 (1) YEKDEM katlmcs olan her bir lisansl retim tesisi iin lisans sahibine denecek YEK bedeli (YEKBEDi) aadaki forml uyarnca hesaplanr:

Bu formlde geen;

YEKBEDi: Her bir fatura dnemi iin i YEKDEM katlmcsna denecek YEK bedelini (TL),

UEVMi,b,u: i YEKDEM katlmcsna ait b uzlatrmaya esas veri-eki biriminin, u uzlatrma dnemine ait Uzlatrmaya Esas Veri Miktarn (MWh),

YEKFi: i YEKDEM katlmcsna uygulanacak olan fiyat (ABD Dolar cent/kWh),

KURu: Her bir uzlatrma dneminin dahil olduu gnde geerli TCMB dviz al kurunu (TL/ABD Dolar)

M : lgili fatura dnemine ilikin uzlatrma dnemlerinin saysn,

n: YEKDEM katlmclarna ait uzlatrmaya esas veri-eki birimi saysn,

ifade eder.

(2) LY kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik retimi yapan kiiler nam ve hesabna YEKDEM katlmcs olan her bir perakende sat lisans sahibi datm irketine denecek YEK bedeli (YEKBEDj) kendilerince LY ilgili hkmlerine gre hesaplanm olan ve 13 nc madde uyarnca YEKTOB hesabnda kullanlan LYTOB deeridir.

YEKDEMe ilikin aylk sre

MADDE 20 (1) TEA veya ilgili datm irketi tarafndan YEKDEM katlmcs lisansl retim tesisleri baznda okunan veri deerleri ile datm irketleri tarafndan okunarak kaynak baznda toplanan muafiyetli retim miktar DUYda yer alan ilgili maddeler uyarnca PYS zerinden PMUMa bildirilir.

(2) retim lisans sahibi her bir YEKDEM katlmcsna denecek bedel PMUM tarafndan; muafiyetli retime ilikin denecek toplam bedel ise ilgili perakende sat lisans sahibi datm irketleri tarafndan LY ilgili hkmleri uyarnca hesaplanr.

(3) lgili datm irketi tarafndan hesaplanan toplam bedelin PMUMa PYS zerinden bildirilmesini mteakip PMUM 13 nc madde uyarnca YEKTOB hesabn gerekletirir.

(4) Bu bedel, YEKDEM katlmclarna ilikin uzlatrma bildiriminin PYS araclyla yaymlanmasn mteakip her bir YEKDEM katlmcs tarafndan DUY hkmleri uyarnca PMUMa ayrca faturalanr.

(5) kinci fkra kapsamnda her bir YEKDEM katlmcs iin belirlenen YEK bedellerinin toplanmas suretiyle hesaplanan YEKTOB, tedarikilere 14 nc madde uyarnca hesaplanan deme ykmll orannda aylk bazda paylatrlarak, her bir tedariki iin deme ykmll tutar belirlenir.

(6) 12 nci madde uyarnca gn ncesi piyasasna sunulan sistem sat teklifleri ile uzlatrmaya esas veri miktar arasndaki farkn, ilgili saat iin geerli SMF deeriyle arplmas suretiyle elde edilen tutar, YEKDEM kapsamnda enerji dengesizlik tutar olarak deerlendirilir ve bu tutar tedarikilere 14 nc madde uyarnca hesaplanan deme ykmll orannda 18 inci madde hkmleri kapsamnda hesaplanarak aylk bazda paylatrlr ve her bir tedarikiye ilikin enerji dengesizlik tutar belirlenir.

(7) YEKDEM kapsamnda her bir fatura dnemi iin hesaplanan YEKDEM portfy geliri, deme ykmll tutar, enerji dengesizlik tutar ve gemie dnk dzeltme tutar tedarikilere DUY hkmleri uyarnca YEKDEMe ilikin uzlatrma bildirimi olarak yaynlanr. Bu bedel, PMUM tarafndan DUY ilgili hkmlerinde ngrlen srece uygun biimde tedarikilere fatura olarak gnderilir.

Teminatlar

MADDE 21 (1) PMUM, tedarikilerin bu Ynetmeliin 15 inci maddesi uyarnca hesaplanan deme ykmll tutarlarna ilikin mkellefiyetlerini yerine getirmek amacyla, gerektiinde DUY hkmlerine gre tahsil edilen teminatlarn kullanabilir.

(2) Birinci fkra uyarnca tedarikilerin nakit teminatlarnn kullanlmas veya dier teminatlarnn nakde evrilerek kullanlmas halinde ilgililer, kullanlan teminatlarn ilgili DUY hkmlerinde ngrlen miktarlara tamamlamak ve/veya gncellemekle ykmldr.

tirazlar, faturalama ve demelere ilikin sre

MADDE 22 (1) Faturalama, demeler, demelerin yaplmamas, itirazlar ve dzeltmelere ilikin sreler iin DUY hkmleri uygulanr.

DRDNC BLM

YEKDEM Kapsamnda Taraflarn Hak ve Ykmllkleri

Piyasa Mali Uzlatrma Merkezinin grev ve ykmllkleri

MADDE 23 (1) PMUM, bu Ynetmelikte ngrlen i ve ilemleri tarafszlk ve titizlik esaslarna gre yapmak ve YEKDEMi belirlenen srede kurarak iler hale getirmekle ykmldr.

(2) PMUM, tedarikilerin ve YEKDEM katlmclarnn bu Ynetmelik kapsamndaki hak ve ykmllklerini ayr hesaplarda tutar ve izler.

YEKDEM katlmclarnn ykmllkleri

MADDE 24 (1) Her bir YEKDEM katlmcs lisans kapsamndaki tesiste gerekleen tm retimi ancak YEKDEM kapsamnda deerlendirir; bu miktar PMUM tarafndan oluturulacak YEKDEM portfy dnda herhangi bir ekilde ticarete konu edilemez.

(2) YEKDEM katlmcs lisans sahibi basiretli tacir olan tzel kiiler ile retimleri muafiyetli retim miktar kapsamndaki lisanssz reticiler, YEKDEMe tabi olduu srece, bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine uymak ve iyiniyet esaslarna gre faaliyet yrtmekle ykmldr.

(3) YEKDEM katlmclar;

a) YEKDEMe tabi tesisi ile PMUM tarafndan oluturulacak YEKDEM portfy dnda herhangi bir dengeden sorumlu gruba katlamaz.

b) YEKDEMe tabi olduklar yl iinde 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Yan Hizmetler Ynetmeliinde ngrlen primer ve sekonder frekans kontrolne katlm ile DUY hkmlerinde ngrlen dengeleme g piyasasna katlma ilikin ykmllkler ve piyasa iletim cretinden muaftr.

(4) Perakende sat lisans sahibi datm irketleri satn aldklar muafiyetli retim miktarn ikili anlamalar ve/veya tarife kapsamnda satamaz, ancak YEKDEM kapsamnda deerlendirir.

(5) YEKDEM katlmcs retim lisans sahiplerinin ilgili fatura dnemi ierisindeki net tketimleri dolaysyla decekleri dengesizlik tutarna, uzlatrma bildiriminde yer verilir ve PMUM tarafndan kendilerine fatura edilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yaptrmlar ve yaptrmlarn uygulanmasndaki usul

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmleri uyarnca Kuruma yaplan bavurularda bavuru sahibinin yanltc bilgi ve/veya belge verdiinin/dzenlediinin tespiti halinde lisans sahibi tzel kii bu Ynetmelik kapsamndaki haklardan yararlandrlmaz, denmi tutarlar geri alnr ve Kanunun 11 inci maddesi hkmleri erevesinde ilem tesis edilir.

Bildirimler ve tebligat

MADDE 26 (1) YEKDEM katlmclar ve tedarikiler DUY uyarnca iletilen PYSye eriim salayabilmek iin gerekli nlemleri almakla ykmldr. Bu Ynetmeliin nc Blmnde dzenlenen i ve ilemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar iin PYS kullanlr. Ancak PYSnin iler halde olmamas durumunda bildirim ve tebligatlar srasyla faks, e-posta ve telefon araclyla gerekletirilir. Faks, e-posta veya telefon araclyla yaplan bildirimler en ksa srede PYSye aktarlr.

(2) Bu Ynetmelikte dzenlendii halde birinci fkra kapsam dnda kalan i ve ilemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmlerine uygun olarak yaplr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 27 (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 28 (1) 4/10/2005 tarihli ve 25956 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

2011 yl bavurular

GEC MADDE 1 (1) YEKDEMe 2011 ylnda tabi olmak isteyenler 6 nc maddede ngrlen bavuruyu bu Ynetmeliin Resm Gazetede yaymn takip eden bir ay ierisinde yapmak zorundadr.

(2) YEKDEMe 2011 ylnda tabi olmak isteyenler iin 7 ve 8 inci maddelerde ngrlen i ve ilemler, birinci fkrada ngrlen bir aylk srenin bitimini takip eden bir ay ierisinde yaplr.

YEK destekleme mekanizmasnn balang tarihi

GEC MADDE 2 (1) PMUM, 1 Aralk 2011 tarihi itibari ile YEKDEM mekanizmasn iletecek ekilde gerekli hazrlklar tamamlamakla ykmldr.

Yrrlk

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

 

 

EK-1

BAVURU DLEKES

 

T.C.

ENERJ PYASASI DZENLEME KURUMU BAKANLIINA

(Elektrik Piyasas Dairesi Bakanl)

 

 

numaral retim lisans kapsamnda 4628 sayl Kanun ve 5346 sayl Kanunun ilgili hkmleri ve ilgili mevzuat kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi retmekteyiz. Lisans kapsamndaki retimimizin 20. Yl iin YEK Destekleme Mekanizmas (YEKDEM) kapsamna alnmas iin bavuru yapmaktayz.

Bavurumuzun kabuln ve lisans kapsamndaki retimimizin YEKDEM kapsamnda deerlendirilmesi iin gereini tensiplerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

Ek*:

Bakanlka YEK Kanununun 6/B maddesi uyarnca karlacak Ynetmelie gre hesaplanm yerli rn destek fiyatn gsteren belge.

 

 

 

 

 

 

Lisans sahibini temsile yetkili

Kii veya Kiilerin Ad-Soyad

mza

(varsa) Kae

Tarih

 

 

 

 

Tzel kiinin lisans numaras :

Tzel kiinin ticaret unvan :

deme yaplacak Banka ve IBAN :

Telefon :

Faks :

e-posta :

 

 

* lgili mevzuat uyarnca bu dilekeye eklenecek dier belgeler kayt dlmeksizin ekte sralanr.

 

 

 

 

EK-2

 

BAVURU DLEKES

 

T.C.

ENERJ PYASASI DZENLEME KURUMU BAKANLIINA

(Elektrik Piyasas Dairesi Bakanl)

 

 

numaral perakende sat lisans kapsamnda faaliyet yrttmz datm blgesinde 4628 sayl Kanun ve 5346 sayl Kanunun ilgili hkmleri ile ilgili mevzuat kapsamnda yenilenebilir enerji kaynaklarndan elektrik enerjisi reten lisanssz reticiler nam ve hesabna, bu kapsamdaki retimin 20. Yl iin YEK Destekleme Mekanizmas (YEKDEM) kapsamna alnmas iin bavuru yapmaktayz.

Bavurumuzun kabuln ve lisans kapsamndaki retimimizin YEKDEM kapsamnda deerlendirilmesi iin gereini tensiplerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans sahibini temsile yetkili

Kii veya Kiilerin Ad-Soyad

mza

(varsa) Kae

Tarih

 

 

 

 

 

Tzel kiinin lisans numaras :

Tzel kiinin ticaret unvan :

deme yaplacak Banka ve IBAN :

Telefon :

Faks :

e-posta :

 

 

 

 

Not: lgili mevzuat uyarnca bu dilekeye eklenecek belgeler kayt dlmeksizin ekte sralanr.