20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28000

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Seri: III, No: 46)

MADDE 1 – 12/9/2009 tarihli ve 27347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:38 sayılı “Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği”nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İhraççı: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tanımlanan bankaları, finansman ve faktoring şirketleri ile finansal kiralamaya yetkili kuruluşları, Kurul’un 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinde tanımlanan gayrimenkul yatırım ortaklıklarını, kendi kanunlarınca menkul kıymet ihraç etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ve nitelikleri Kurul’ca belirlenecek diğer ihraççıları,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) Faktoring İşlemlerinden Doğan Alacaklar: Faktoring şirketlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yaptıkları yazılı sözleşmelerden doğan alacakları.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(3) Teminat varlıkların vadesinin VTMK’nın vadesinden daha kısa olması veya erken itfa durumunda, itfa edilen teminat varlıkların yerine geçmek üzere ihraççı tarafından teminat havuzuna bu Tebliğ’in 11 inci maddesinde belirtilen teminat uyum ilkeleri gözetilerek yeni teminat varlıklar ilave edilir. Tebliğ’in 15 ve 16 ncı maddelerinde belirtilen durumlar söz konusu olmadığı müddetçe, yerine yenisi eklenen itfa edilmiş teminat varlıklardan elde edilen nakit akımı ihraççı tarafından kullanılabilir.

(4) Bu Tebliğ’in 11 inci maddesinde belirtilen teminat uyum ilkelerinin korunması veya derecelendirme notunun şartlarını yerine getirmek amacıyla temerrüde düşen teminat varlıkların yerine yenisi dahil edilebilir.

(5) İhraççı satış öncesinde, Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak teminat sorumlusu ve varsa garanti veren kurum, nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcı ve benzeri üçüncü kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Teminat varlıkların net bugünkü değeri, ihraç edilecek VTMK’nın net bugünkü değerinden, teminat varlıkların türüne göre Ek/1’de belirtilen oranlardan az olmamak üzere ihraççının belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oranlar Kurul’ca değiştirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İhraççının varlıkların teminat varlıklar arasından çıkarılması, bu Tebliğ’in 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde temerrüde düşen varlıkların değiştirilmesi ve ilgili kayıtların teminat defterinden silinmesine ilişkin taleplerini, Kanun ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde inceler ve uygunluğunu onaylar,

d) Bu Tebliğ’in 11 inci maddesinde belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi durumunda, ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde teminat uyum ilkelerinin sağlanıp sağlanmadığını ve teminat varlıklardan elde edilen nakdin münhasıran VTMK sahipleri lehine kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek, durumu ivedilikle Kurul’a bildirir ve bu hususlara raporunda yer verir,

e) Ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda fonların VTMK sahiplerine aktarılıp aktarılmadığını kontrol ederek, durumu ivedilikle Kurul’a bildirir ve bu hususlara raporunda yer verir,

f) İhraççı ile imzaladığı sözleşmeden kaynaklanan diğer yükümlülüklerini ve Kurul tarafından talep edilebilecek diğer görevleri yerine getirir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak yerine değişik üçüncü fıkra teselsül ettirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ’in 11 inci maddesinde belirtilen teminat uyum ilkelerinin ihlal edilmesi halinde, ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren itfa edilen teminat varlıklardan elde edilen nakit ihraççı tarafından kullanılamaz. Bu tarihten itibaren itfa edilen teminat varlıklardan elde edilen nakit yatırımcılar adına ayrı bir hesapta biriktirilir ve münhasıran VTMK sahiplerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılır. Teminat uyum ilkelerinin ihlalinin teminat sorumlusu tarafından tespit edildiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde teminat havuzunun teminat uyum ilkelerini sağlayacak şekilde ihraççı tarafından yapılandırılması zorunludur. Teminat sorumlusu, teminat havuzunun teminat uyum ilkelerini sağlayıp sağlamadığını ve teminat varlıklardan elde edilen nakdin münhasıran VTMK sahipleri lehine kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek, durumu ivedilikle Kurul’a bildirir ve bu hususlara raporunda yer verir. Teminat havuzunun teminat uyum ilkelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıldığının teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi halinde, anılan tespitin yapıldığı tarihten itibaren yatırımcılar adına ayrı bir hesapta biriktirilen nakit ihraççı hesaplarına aktarılarak ihraççı tarafından kullanılabilir.

(2) Teminat uyum ilkelerinin ihraççı tarafından 1 aylık sürede sağlanamaması veya ihlalin tespit edildiği tarihten sonra nakdin VTMK sahipleri lehine kullanılmadığının teminat sorumlusu tarafından tespit edilmesi durumunda, teminat varlıklardan elde edilen fonlar ivedilikle VTMK sahiplerine aktarılır. İhraççının satış öncesinde, teminat sorumlusu veya üçüncü bir taraf ile yapacağı sözleşmeler aracılığı ile bu aktarımı sağlayacak tedbirleri alması zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya VTMK’nın satışına ilişkin dokümanlarda yer verilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) İhraççının VTMK’dan kaynaklanan ödeme yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirememesi durumunda ihraççı Kanun’un 13/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca teminat varlıklardan elde edilen fonları ivedilikle VTMK sahiplerine aktarır. Teminat sorumlusu ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen yerine getirilmediğini veya fonların VTMK sahiplerine aktarılmadığını tespit ettiği anda durumu Kurul’a bildirir ve bu hususlara raporunda yer verir. İhraççının satış öncesinde, teminat sorumlusu veya üçüncü bir taraf ile yapacağı sözleşmeler aracılığı ile bu aktarımı sağlayacak tedbirleri alması zorunludur. Bu tedbirlere izahnamede veya VTMK’nın satışına ilişkin dokümanlarda yer verilir.

(2) Teminat havuzlarına dahil edilen varlıkların VTMK sahiplerinin alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde, alacağı teminat havuzundaki varlıklarla karşılanmayan VTMK sahipleri teminat varlıkların tahsil edilmesini beklemeksizin ihraççının diğer malvarlığına başvurabilir.

(3) Kanun’un 46/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurul, ihraççının yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması, yönetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflâsı halinde VTMK’nın teminatı olan varlıklardan oluşan teminat havuzunun tedricî tasfiyesinin veya idaresinin Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülmesine karar verebilir. Bu fıkra uyarınca Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yapılacak tedricî tasfiye ve idareye ilişkin harcamalarda Yatırımcıları Koruma Fonu gelirlerinden hangilerinin kullanılabileceği Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

“ç) VTMK ihracına ilişkin yetkili organ kararı, ilgili mevzuatta VTMK ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onaya ilişkin belge,

…

(7) VTMK ihraç başvurusu, her ihraç için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, 1 yıllık bir dönem içinde yapılacak VTMK ihraçlarının tümünü kapsayacak şekilde de yapılabilir. VTMK ihraç başvurusunun, 1 yıllık dönem içinde yapılacak ihraçların tümünü kapsaması halinde, satışın VTMK’nın Kurul kaydına alınmasından itibaren 1 yıl içinde yapılması şarttır. Başvuru tarihi itibarıyla havuzun tamamı gözetilerek kayda alınan VTMK, tertipler veya tertibe bağlı seriler halinde satılabilir. İhraççılar, her tertip veya serinin satışından en az 5 iş günü önce, satışa konu VTMK’ya dayanak teminat varlıklara ve satış esaslarına ilişkin bilgileri Kurul’a gönderirler. Kurul gerekli incelemeleri yaptıktan sonra VTMK’nın satışına izin verir. Kurul izni olmadan satış işlemlerine başlanamaz.

…

(9) İhraççılar, bu Tebliğ’in 11, 15 ve 16 ncı maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin şartlar belirleyebilirler.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna yedinci fıkra eklenmiştir.

“ç) VTMK ihracına ilişkin yetkili organ kararı, ilgili mevzuatta VTMK ihracı için başka mercilerin karar veya onayı arandığı takdirde bu karar veya onaya ilişkin belge,

(2) Halka arz edilmeksizin yapılacak ihraçlarda teminat havuzunun başvuru tarihi itibariyle oluşturulmuş olması şartı aranmaz. İhraççılar, teminat havuzunun önceden oluşturulmaması halinde bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgelerle Kurul’a başvururlar. Kurul, bu maddenin üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, halka arz edilmeksizin ihraç edilecek VTMK’yı, bu maddenin birinci fıkrasının (d)-(i) bentlerinde belirtilen belgelerin VTMK’nın satışından en az 5 iş günü önce Kurul’a iletilmesi şartıyla kayda alır. Başvuru tarihi itibarıyla oluşturulacak havuzun tamamı gözetilerek kayda alınan VTMK, tertipler veya tertibe bağlı seriler halinde satılabilir.

(7) İhraççılar, bu Tebliğ’in 11, 15 ve 16 ncı maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla ilave teminat uyum ilkeleri, bu ilkelerin ihlali ve ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesine ilişkin şartlar belirleyebilirler.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in 22 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Teminat havuzuna ilişkin bilgiler, halka arz edilmeksizin ihraç edilen VTMK’nın satış tarihinden itibaren her 3 ayda bir Kurul’a ve VTMK sahiplerine iletilir.

(4) VTMK itfa edilene kadar ihraççıların, Kurul’un 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ve 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde yıllık finansal tablo düzenlemeleri, bu finansal tabloları bağımsız denetimden geçirmeleri ve ilan ettirmeleri zorunludur. Halka arz edilmeksizin yapılan VTMK ihraçlarında finansal tablolar Kurul’a iletilir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğ’in 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ uyarınca Kurul kaydına alınan ve yurtiçinde satışı gerçekleştirilecek VTMK’nın, Kanun’un 10/A maddesi çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğ’e 27 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“MADDE 27/A – İhraca İlişkin Giderler

Kurul kayıt ücreti ve ihraca ilişkin giderlerin ihraççı tarafından ödenmesi esastır. Ancak teminat havuzunun, yapılacak giderler kadar aşırı teminatlandırılması durumunda Kurul kayıt ücreti, nakit yöneticisi, hizmet sağlayıcısı, yediemin ve benzeri taraflara ilişkin giderlerin teminat havuzundan yapılması mümkündür. Bu durumda söz konusu giderler için yapılan aşırı teminatlandırma bu Tebliğ’in 11 inci maddesi kapsamında yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaz.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğ’e Ek/1’de yer alan VTMK Asgari Aşırı Teminatlandırma Oranları Tablosu eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Eki için tıklayınız.