19 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27999

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 135 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanı veya anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

c) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya dört yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

f) Mazeret sınavı: Ara sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavları,

g) Mütevelli Heyeti: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki derslerin kredi toplamını,

h) Öğretim programı: Bölümlerin görüşleri alınmak sureti ile fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca kabul edilen öğretim programını,

ı) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimi,

i) Ön şartlı ders: Alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan dersi,

j ) Seçmeli ders: Öğrencinin, öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek alabileceği dersleri,

k) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

m) Yarıyıl ders yükü: Öğrencinin yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerin kredi toplamını,

n) Yarıyıl sonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavı,

o) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleri, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenim ücreti

MADDE 5 – (1) Lisans ve önlisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Giriş esasları ve kesin kayıt

MADDE 6 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak kaydıyla Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrenci alınır. Ayrıca özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara, bu programlar için gerekli şartları taşıyan ve Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavını kazanarak yerleştirilen öğrenciler alınır.

 (2) Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar, 2547 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanı esas alınır. Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokullarına süresi içinde kesin kaydını yaptıran ve kayıt işlemleri tamamlanan aday öğrenci, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

(3) Mazereti bulunan adaylar kesin kayıtlarını, yukarıdaki hükümlere uymak şartı ile bir yakını vasıtasıyla da yaptırabilirler. Sundukları belgelerin yanlış ve eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenci işleri

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri, izin ve ilişiğinin kesilmesi gibi benzeri işlemler için ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.  Öğrenci bu kararlara karşı, bir hafta içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edebilir.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği  hükümlerine göre yürütülür.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrenci sorumludur; öğrenci, ders kayıt formunu doldurarak imzalar ve danışmanına onaylatır.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Üniversite öğrencileri, devam ettikleri fakültede/yüksekokulda/meslek yüksekokullarına her yarıyıl Üniversitenin ilgili kurullarının tespit ettikleri usullere göre kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

(2) Üniversitenin belirlediği şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez.  Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır. Üst üste iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Öğrencinin zamanında ödemediği eğitim ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen oranda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran veya 9 uncu maddesi uyarınca kayıtlarını yenileyen öğrencilere Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten ve en çok bir yıl geçerli olan fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 11 – (1) Üniversitenin fakülte/yüksekokullarına yapılacak yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri; ilgili kurul tarafından, öğrencinin geldiği üniversitedeki notlarının bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmek suretiyle yapılır.

(2) Bu madde uyarınca Üniversitenin yüksekokul ve fakültelerine intibakları yapılanlara en az iki yarıyıl öğrenim görmeleri kaydıyla diploma verilir.

(3) Dikey geçişler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi dönem içi ve dönem sonundaki sınavlar dahil olmak üzere en az onyedi haftadır. Gerekli hallerde bu süre Yükseköğretim Kurulu onayı ile Senato tarafından uzatılabilir. Her yarıyılın başlangıç-bitiş tarihleri ve sınav dönemleri Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile ilan edilir.

(2) Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim süresi, şekli ve dili

MADDE 13 – (1) Üniversitedeki yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal ve azami süreler; iki yıllık programlar için dört, dört yıllık programlar için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için ise dokuz yıldır.

(2) Öğretim, öğretim programında öngörülen teorik ve/veya uygulamalı dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Aksi kararlaştırılmadıkça, her dersin süresi bir yarıyıldır.

(4) Üniversitede öğretim dili; yabancı dilde öğretim verilen programlarda İngilizce, diğer programlarda Türkçedir. Senatonun önerisi, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli programlarda bir kısım dersler Türkçe veya İngilizce verilebilir.

Öğretim programları

MADDE 14 – (1) Üniversitenin önlisans ve lisans programlarında öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak, zorunlu ve seçimlik dersler göz önünde tutulmak ve program başkanlarının görüşleri alınmak sureti ile Yükseköğretim Kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim programına göre yapılır. 

(2) Öğretim, öğretim programına uygun olarak ve programdaki sıra izlenmek suretiyle yürütülür. Ancak, yabancı dil yeterliliğini sağlayan öğrenciler öğrenimlerine takip eden dönemde başlarlar.

(3) Öğrenci değişim programlarından olan Erasmus kapsamında yurt dışındaki Üniversitelerde okuyan öğrencilerin bir yarıyılda en çok 30 AKTS kredisi ilgili dönemin transkriptine işlenir. 

Ön şart dersleri ve diğer koşullar

MADDE 15 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önce başarılmış olması gereken derslere ön şart dersleri denir. Herhangi bir dersin alınabilmesindeki ön şartlar ve diğer koşullar, ilgili bölümlerin kurullarınca tespit edilen, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre uygulanır.

Derse yazılma, ders bırakma

MADDE 16 – (1) Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü normal ders yükünün bir buçuk katını geçemez. Ders yükünün hesabında, derslerin kredi değeri esas alınır.

(2) Ders kayıtlarında aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan ve açılmayan derslerin yerine ise, belirlenen diğer dersler alınır.

b) Daha önce alınan bir seçimlik dersin tekrarında, aynı dersin alınması zorunlu değildir, bunun yerine aynı seçimlik gruptan olmak üzere başka bir seçimlik ders alınabilir.

c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GANO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir, GANO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise iki ders alabilir.

ç) Öğrenci, danışmanının onayıyla her yarıyılın başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde bir veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, uygulama, laboratuar, proje, seminer, atölye, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuarların ise en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmaz.

(3) Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış teorik derslerde devam koşulu aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar

MADDE 18 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) 100 üzerinden transkripte gösterilen notlar şunlardır:

Başarı notu            Katsayı           Eş değer puan

AA                            4,00                   90-100

BA                            3,50                    85-89

BB                            3,00                    75-84

CB                            2,50                    65-74

CC                            2,00                    60-64

DC                            1,50                    50-59

DD                            1,00                    45-49

FD                            0,50                    40-44

FF                             0,00                    00-39

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) E: Eksik,

2) G: Geçer,

3) Y: Yetersiz,

4) M: Muaf,

5) D: Devamsız.

c) Bunlardan;

1) (E) notu; dönem içinde başarılı olduğu halde doğal afet, hastalık veya geçerli başka bir nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla E notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) (G) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

3) (Y) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, önlisans ve lisans programına hazırlık programından alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

4) (M) notu;  Transkriptle gelerek muafiyet talep eden öğrencilere verilir. M notu ortalamaya katılmaz.

5) (D) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

Başarı durumu

MADDE 19 – (1) Bir dersten G, M, DD ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır. Herhangi bir dersten FD, FF, Y, D notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup, bu dersi tekrarlaması gerekir; ancak, ön şartlı bir dersten FD notu alan öğrenci ön şartı yerine getirmiş sayılır.

(2) GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan, başarısız dersi FF, FD notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır. Lisans öğrenimine hazırlık programını başarıyla tamamlamak için programda bulunan derslerin tümünden başarılı olmak gerekir.

(3) GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenci lisans programlarında sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait ders alamaz. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle CC’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 20 – (1) GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GANO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21 – (1) (M) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu sınavından alınan notlar ile o dersin başarı değerlendirme sistemine göre belirlenir. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ilgili idari birime teslim edilir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav dönemi

MADDE 22 – (1) Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o dönemde süre uzatımı yapılır.

(2) Bitirme çalışması sınavı, sınav dönemlerini izleyen hafta içinde yapılır. Laboratuar, uygulama ve arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bu çalışmaların sonucuna bağlı olan derslerin sınavları bu çalışmaların bitiminde de yapılabilir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili yönetim kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Mazeret sınavları

MADDE 24 – (1) Mazeretleri nedeniyle vize sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere, yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce mazeret sınavı açılır. Final sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 25 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda da o döneme ait derslerin sınavları yapılır. Yarıyıl içindeki vize ve tüm çalışmalar bu sınav sonucunda tekrar değerlendirmeye alınır. Sınav tarihleri akademik takvimde gösterilir.

Sınav şekli

MADDE 26 – (1)  Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersi veren öğretim elemanı, ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, proje veya ödev olarak yapılmasına da karar verebilir.

(2) Sınavları, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim elemanının sınav günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına öğretim elemanının önerisi üzerine Bölüm Başkanlığınca karar verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 27 – (1) Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınavı sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve başvuru ilgili dersin verildiği bölüm kurulunun önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Derslerin kredi değeri ve AKTS kredisi

MADDE 28 – (1) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama, laboratuar, proje ve atölye çalışmalarının haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

Yarıyıl ve genel not ortalamaları

MADDE 29 – (1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota yarıyıl not ortalaması denir. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülüp yuvarlatılarak bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yöntemin, alınan tüm derslere uygulanması ile hesaplanan nota GANO denir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve GANO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış, ilgili yönetim kurulunun kararı ile mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere,  program adı açıklanmak suretiyle, lisans ve önlisans diploması verilir.

(2) Diploma almaya hak kazanmış öğrenciler, diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden temin edecekleri ilişik kesme belgesini ibraz etmek zorundadır.

Mezuniyet için ek sınavlar

MADDE 31 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Staj hariç, öğretim programındaki derslerden Y ve D notu bulunmayan, en fazla iki dersi FF veya FD olan veya başarısız dersi bulunmadığı halde GANO’ları 2.00’ın altında kalan öğrencilerden, ön lisans eğitimi görenlere bir, lisans eğitimi görenlere ise en çok iki dersten ek sınav  hakkı verilir.

b) Öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretini ödemek şartıyla açılan ek sınav ve sınavlara girebilir. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bu sınavdan en az CC notu almaları gerekir. Ek  sınav ve sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler bu dersi ilgili yarıyılda yeniden almak zorundadır. Öğrenciler; ek  sınav   haklarından bir defa yararlanabilir ve ek  sınav hakkını kazanmış olduğu dönemde kullanmaması halinde bu haktan vazgeçmiş sayılırlar.

c) Ek sınavlar, sınav hakkının kazanıldığı yarıyılın sonunda sadece FF, FD, DD, DC notu alınmış derslerden verilir.

ç) Bir öğrenci mezuniyet koşulunu sağlamak için öğrenimi boyunca bir defa ek sınav hakkı kullanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 32 – (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim–öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla önlisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci talep ettiği her yarıyıla ait öğrenim ücretinin 1/3’ünü ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, kararda belirtilmesi şartıyla öğrenim süresinden sayılmaz.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 33 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Bu öğrencilerin ilgili birimlerinden alacakları ilişik kesme belgelerini ibraz etmek şartıyla kayıtları silinir. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir. Ancak, öğrencinin içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamı tahsil edilir.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarına gönderilen öğrenciler

MADDE 34 – (1) Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite tarafından dört yarıyıla kadar yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe öğrenci, öğrenim ücretini Üniversiteye öder.

(2)  Anlaşmalı olmayan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilmesi, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olduğu derslerin eşdeğerlik işlemleri; ilgili kurul tarafından ve diğer yüksek öğretim kurumundan aldığı notların bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki not sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılır.

Üniversite içi yatay geçiş

MADDE 35 – (1) Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde yapılır. Öğrenciler Üniversite içinde başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

(2) Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Ders muafiyeti

MADDE 36 – (1) Öğrenci; kaydını yaptırdıktan sonra daha önceki yüksek öğrenimi sırasında başarılı olduğu dersleri gösteren bir belge ibraz etmek kaydıyla ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar bazı derslerden muafiyet talep edebilir. İlgili yönetim kurulu bu talebi inceleyerek öğrenciyi yeterli gördüğü derslerden muaf tutabilir.

(2) Bu öğrencinin; hangi yarıyıldan başlayacağına ve azami öğretim süresinden kaç yarıyıl düşüleceğine, muaf tutulduğu dersler ile bunların kredi toplamı göz önüne alınarak ilgili yönetim kurulu karar verir.

Fazladan alınan dersler

MADDE 37 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GANO’ya; seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda, en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkripten silinir. Seçimlik dersler zorunlu ve mesleki derslere ait kredi yerine kredi oluşturmaz.

Çift anadal ve yandal programı

MADDE 38 – (1) Lisans öğrencileri, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak başka bir bölümün açmış olduğu ikinci bir programa ait çift anadal ve yandal programı derslerini takip edebilir. Öğrencilere, bu programa ait dersleri başardığında çift anadal programı için diploma, yandal programı için sertifika verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 39 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup, GANO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, ilgili yönetim kurulunun kararı ile önlisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, bu Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki esaslara uygun olarak ek sınav haklarından yararlanabilir.

Burslu öğrenciler

MADDE 40 – (1) Öğrencilere verilecek burslarla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Üniversitenin fakülte/yüksekokullarında burslu olarak okuyan bir öğrencinin bursunun bir sonraki öğretim yılında devam etmesi için;

a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

b) Öğrenim süresinin, hazırlık okulu hariç önlisansta iki, lisansta ise dört yılı aşmamış olması,

c) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki devam ile ilgili şartları yerine getirmesi

gerekir.

(2) Bu şartları yerine getirmeyen  öğrencinin bursu eğitim gördüğü yılsonu itibariyle kesilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 17/6/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2011–2012 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.