12 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27992

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİ,

AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2005 tarihli ve 25964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

Birim paket: Sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

Firma: Sarmalık kıyılmış tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

Koruyucu madde: Sarmalık kıyılmış tütün mamulünün bozulmasını önleyerek raf ömürlerinin uzatılması için katılan maddeyi,

Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpünü,

Sarmalık kıyılmış tütün: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan tütünü,

Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Koruyucu maddeler dışında herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden, tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan, birim paket içinde piyasaya arz edilen tüttürme amaçlı ürünü,

Yaprak sigara kâğıdı: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan yaprak halindeki sigara kâğıdını, 

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretim ve İthalat, Ambalajlama ve Piyasaya Arz ile Diğer Şartlar”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Kurumdan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar tarafından üretilir.”

“Yaprak sigara kağıdı veya makaronlarda kullanılan kâğıt, ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uygun olmak zorundadır. Makaronlarda kullanılan filtreler, selüloz asetat (tow) dışında başka bir maddeden imal edilemez. Yaprak sigara kâğıdı veya makaron üretiminde kullanılan boya maddeleri, gıda mevzuatına uygun gıda boyası cinsinden olmalıdır.”

“Firmalar; Makaron Üretim Tesisi kurulması aşamasında hesaplanan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları kaydıyla, üretim tesislerinde bulunan makaron imalat makinelerinden elde ettikleri ihtiyaç fazlası makaronları sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satabilir veya ihraç edebilirler.

Firmaların tesis kapasitesini artıracak şekilde, mevcut makine kapasitelerini yükseltme veya kıyım makinesi, filtre çubuğu imalat, yaprak sigara kâğıdı ya da makaron imalat makinesi ilave etme talepleri, Kurum uzmanlarınca düzenlenecek olabilirlik raporunun olumlu olması şartı ile Kurum iznine bağlıdır. Olabilirlik raporu; tesisin üretim kapasitesi, firmanın geçmiş yıllardaki üretim, satış, ithalat ve ihracat miktarları ve piyasa riskleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, yirmi gramdan az, bin gramdan fazla olmamak kaydıyla her bir gram tütün için en az bir adet, en fazla iki adet makaron veya yaprak sigara kağıdı ile birlikte aynı birim paketlerde piyasaya arz edilir.

Birinci fıkradaki miktar şartlarına uyulması kaydıyla, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretimi yapanların talebi halinde sarmalık kıyılmış tütün mamulü ile makaron veya yaprak sigara kağıdının ayrı paketler halinde birlikte piyasaya arz edilmesine Kurum tarafından izin verilebilir. Bu durumda makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin görünebilir tüm dış yüzeyleri beyaz renkte olacak, üzerinde üçüncü fıkrada belirtilen ibareler dışında başka ibare bulunmayacaktır.

İkinci fıkra kapsamında ayrı paketler halinde ancak birlikte piyasaya arz edilmesine Kurumca izin verilen; sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketinin üzerinde, “…. adet makaron/yaprak sigara kağıdı ile birlikte piyasaya sunulmuştur.”, makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin üzerinde ise, “ …. gramlık …….. markalı  sarmalık kıyılmış tütün mamulünden ayrı olarak satılamaz.” ibaresi bulunur.  Bu ibareler, sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılmak suretiyle de konulabilir.

İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde bu maddede belirtilen şartların varlığı aranmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre sarmalık kıyılmış tütün mamullerini üretmek ve piyasaya arz etmek isteyenler, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uymak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Firmalar yaprak sigara kağıdı, makaron veya sarmalık kıyılmış tütün ile filtreleri; Kurumdan izin almaksızın sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere satamazlar, Kuruma bildirimde bulunmaksızın da ihraç edemezler.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki cezai ve idari yaptırımlar ile 4703 sayılı Kanundaki idari yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen şartlara uymadan, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine makaron satan ya da ihracat yapan firmaların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için, Makaron Üretim Tesisi kurulması aşamasında hesaplanan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir.

GEÇİCİ MADDE 4 – Geçici 1 inci madde hükmüne göre sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla makaron üretim izni alan gerçek ve tüzel kişilerin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Kuruma müracaat ederek, 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı kapsamında belge bedeli ödemeksizin Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.