6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

YÖNETMELİK

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADROLU PERSONEL

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Balık Kurumu Genel Müdürü yürütür.