6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda istihdam edilen personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

EK-1

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

S.No

Personelin Birimi ve Görev Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

1

ÜST KURUL BAŞKANLIĞI

 

 

Başkan Yardımcıları

Üst Kurul Başkanı

 

Başkan Yardımcılığı Personeli

Başkan Yardımcısı

Üst Kurul Başkanı

Başkan Müşavirleri

Üst Kurul Başkanı

 

Diğer Personel

Üst Kurul Başkanı

 

2

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

1. Hukuk Müşaviri

Üst Kurul Başkanı

 

Üst Kurul Uzman ve Uzman Yardımcısı ile
Diğer Personel

1. Hukuk Müşaviri

Üst Kurul Başkanı

3

DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Üst Kurul Başkanı

Daire Başkan Yardımcısı, Üst Kurul Müşaviri, Uzman Denetçi, Müdür, Araştırmacı, Üst Kurul Uzmanı ve Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Müdür/Daire Başkan Yardımcısı

Daire Başkan Yardımcısı/Daire Başkanı

4

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Üst Kurul Başkanı

 

Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Üst Kurul Başkanı

5

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE BAĞLI
PERSONEL

 

 

Özel Kalem Müdürü

Üst Kurul Başkanı

 

Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Üst Kurul Başkanı

6

ÜST KURUL BÜRO MÜDÜRÜ VE BAĞLI
PERSONEL

 

 

Müdür

Üst Kurul Başkanı

 

Diğer Personel

Müdür

Üst Kurul Başkanı

7

ÜST KURUL ÜYELERİ EMRİNDEKİ PERSONEL

 

 

Sekreter

İlgili Üst Kurul Üyesi

 

Diğer Personel

Daire Başkanı

İlgili Üst Kurul Üyesi