6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

YNETMELK

Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrlnden:

ZEL KRE VE GNDZ BAKIMEVLER LE ZEL OCUK KULPLER

KURULU VE LEY ESASLARI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 8/10/1996 tarihli ve 22781 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Kre ve Gndz Bakmevleri ile zel ocuk Kulpleri Kurulu ve leyi Esaslar Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Kurucu: zel Kre ve Gndz Bakmevi ve zel ocuk Kulb veya her ikisini bir arada amak isteyen gerek kii veya tzel kiiyi,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasna meslek elemanlar tarafndan ibaresinden sonra gelmek zere 8/A maddesine uygunluk asndan ibaresi eklenmi, ayn maddenin (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bulac hastal bulunmad ve grevini yrtmesine engel bir durumun olmadn belirten salk raporu,

) zel hukuk tzel kiileri iin, zel kre ve gndz bakmevi ve ocuk kulb alacana dair ticaret sicil gazetesinde yaymlanm veya noterlike onaylanm, tzk, vakf senedi veya ana szleme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiine dair ynetim kurulu karar

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurucu yetki belgesi

MADDE 7 Kurulu amak isteyen kiinin ve tzel kiilik temsilcisinin 5 inci maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunmas ve 6 nc maddede belirtilen artlara sahip olmas halinde, l Mdrlnce Ek-1deki Kurucu Yetki Belgesi verilir. Bu belge, kiinin kurulu aabilmek iin gerekli artlara sahip olduunu belgeler. Bu belgeye dayanarak kurulu iletmeye alamaz ancak, tefri ve donanm almalarna balanabilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinin (1) ve (3) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (a) bendine aadaki (4) numaral alt bent eklenmi, (c) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendinin (6) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlm, () bendindeki Ekteki ifadesi EK-2 olarak deitirilmi ve maddenin sonuna aadaki fkra eklenmitir.

1) renim durumunu gsterir belgenin asl veya aslnn l Mdrlnce grlmesi kaydyla fotokopisi,

3) Bulac hastal bulunmad ve grevini yrtmesine engel bir durumun olmadn belirten salk raporu,

4) szlemesi,

1) Binann genel yapsn, blm ve odalarn bykln, kapasite hesaplamasn ve binann btn blmlerini gsterir Bayndrlk ve skan l Mdrlnden alnacak tasdikli plan ile uygunluunu gsteren rapor,

2) Binann tapu senedi veya kira szlemesi,

Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmad l Mdrlnce incelenir. Belgelerin uygun olduunun tespit edilmesi halinde, kurucudan kuruluun tefriinin yaplmas istenir. Tefri yapldktan sonra l Mdrl meslek elemanlarnca yerinde inceleme yaplr ve inceleme sonucunda binann fiziki artlar ile bulunmas gereken ara ve gerelerin kurulua uygunluunu gsterir inceleme raporu dzenlenir.

MADDE 5 Ayn Ynetmelie 8 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki maddeler eklenmitir.

Kurulu binas ve yeri

MADDE 8/A Kurulu olarak kullanlacak binann ve yerinin seimi aadaki hususlara uygun olarak yaplr.

a) Kurulu ocuklar iin tehlike yaratmayacak ve ulama elverili bir yerde kurulur. Binann bulunduu yer, ocuklarn geli ve gidilerinde trafik ynnden uygun ve emniyetli olmaldr.

b) Kuruluun kapasitesine uygun yeterli byklkte bahesi bulunur. Bahenin alan her ocuk iin en az 1,5 m2 alan decek ekilde olmaldr. Bahe alan hesaplamasnda 0-2 ya grubu ocuk says dikkate alnmaz. Binalarn teras katlar bahe olarak kullanlamaz. 0-2 ya grubuna hizmet verecek bir kurulu, bahesi olma art aranmakszn ok katl bir binann herhangi bir blmnde uygunluu saptand takdirde hizmete alabilir.

c) Kurulu mstakil veya ok katl bir binada zemin katta veya zeminle balantl st katlarda alabilir.

) Kuruluun ok katl bir binada hizmete almas halinde, sz konusu binada veya bitiiinde ocuklar iin tehlike yaratabilecek frn veya patlayc ve yanc madde satan veya depolayan bir iletmenin bulunmamas gerekir. Kurulu binas evresinde patlayc ve yanc madde satan veya depolayan kurulular bulunmas hlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun mesafelerin korunmas ve tedbirlerin alnmas salanr. Ynetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadna dair rapor, alma ruhsat vermeye yetkili birimlerden alnr.

d) zel kre ve gndz bakmevi ile zel ocuk kulbnn ayn binada veya ayn bahe ierisinde bir arada bulunmas halinde, her kuruluun bamsz blm ve dairelerden olumas, giri ve k kaplarnn ayr olmas art aranr.

e) Kurulularda herhangi bir tehlike annda ocuklarn binadan kolaylkla ayrlabilmelerine ynelik k kaps, tahliye sistemi veya yangn merdiveni bulunur.

f) Kurulu ile meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma ak yerler, alkoll iki satlan yerler ile genel ahlak kurallarna uygun olmayan meknlarn varsa bahe kaplar, yoksa bina kaplar arasnda en az 100 metre mesafe bulunmas zorunludur. Binalarn birden fazla kaps varsa en yakn kap esas alnr.

Personel belgeleri

MADDE 8/B Kurucu, sorumlu mdr ve grup sorumlusu dndaki dier personelden T.C. Kimlik Numaras ile birlikte aadaki belgeler istenir;

a) renim durumunu gsterir belge,

b) Adli sicil kaydnn bulunmadna ilikin yazl beyan,

c) Bulac hastal bulunmad ve grevini yrtmesine engel bir durumun olmadn belirten salk raporu,

) Szlemesi.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) ki dosya olarak dzenlenen tm belgelerin belirlenen esaslara uygun olmas halinde, kuruluun hizmete alabilmesi, l Mdrlnn teklifi ve Valiliin Onay ile gerekleir. Tm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri l Mdrlnde kalr, dieri ise Ek-3teki Al zin Belgesi dzenledikten ve imzaladktan sonra kurucuya imza karlnda verilir.

c) Al zin Belgesi verilen, devir ve nakil edilen her kuruluun iveren ve iyerinin ismi ve yapt iin eidi, bir ay iinde l Mdrlnce o yerin bal bulunduu ilin Sosyal Gvenlik Kurumu l Mdrlne ve Defterdarla/Vergi Dairesine bildirilir."

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (c) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki (f) bendi eklenmitir.

a) Al izin belgesi verilen kuruluun kurucusu veya sorumlu mdr, al izin belgesini ald tarihten itibaren en ge bir ay iinde, kuruluta istihdam edilecek personel iin 8/B maddesinde belirtilen belgeleri ikier nsha halinde dzenleyerek l Mdrlne teslim eder.

c) Personelin kuruluta alabilmesi l Mdrlnn onay ile gerekleir. Personelin belgeleri ve alma onaynn birinci nshas l Mdrlnde, ikinci nshas ise kuruluta muhafaza edilir. l Mdrlnce tasdik edilmeyen personel kuruluta alamaz.

e) Sorumlu mdrn eitli nedenlerle izine ayrlmas halinde, yerine kuruluta bulunan, bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin (A) veya (B) bentlerindeki zelliklere sahip en kdemli mesleki personel vekil braklr. Sorumlu mdr izine ayrlmadan nce kullanlacak izin sresi ve sorumlu mdrle veklet edecek mesleki personel il mdrlne bildirilir.

f) Personelin grevden ayrlmas veya grevine son verilmesi halinde, durum en ge 5 i gn iinde l Mdrlne bildirilir. l Mdrlnce grevinden ayrlan veya grevine son verilen personelin alma onay iptal edilir. l Mdrlnce kurulua verilen en fazla bir aylk sre iinde yeni personelin kurulua balatlmas salanr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu personelinin nitelik ve sorumluluklar

MADDE 12 Kurulu personelinin nitelik ve sorumluluklar ile personelde aranacak artlar aada dzenlenmitir.

A) Sorumlu Mdr: Kuruluun amacna uygun olarak ileyii ile ilgili idari konularda her trl ilemden, kurulutaki ocuklarn eitim, bakm ve beslenmelerinin salk kurallarna uygun, sevgi ve ilgiye dayal bir ortamda salanmasndan, ocuklarn fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal geliimlerine yardmc olunmasndan, onlara temel deer ve alkanlklarn kazandrlmasndan, birinci derecede sorumlu olan sorumlu mdrn tamas gereken nitelikler unlardr:

a) Kre ve gndz bakmevlerinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, ocuk Geliimi ve Eitimi, Okul ncesi Eitimi, Anaokulu retmenlii, Rehber retmen/Psikolojik Danman yetitiren alanlardan birinde 4 yllk yksek renim yapm olmak,

2) Sosyal Hizmet, ocuk Geliimi, Anaokulu retmenlii nlisans mezunu olup, en az iki yl resmi/zel okul ncesi eitim kurulularnda grev yapm olmak,

3) Resmi/zel okul ncesi, ilk ve ortaretim kurumlarnda mdr olarak en az iki yl grev yapm olmak.

b) ocuk Kulplerinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, ocuk Geliimi ve Eitimi, Okul ncesi Eitimi, Anaokulu retmenlii, Rehber retmen/Psikolojik Danman yetitiren alanlardan birinde 4 yllk yksek renim yapm olmak,

2) Snf retmeni unvanna sahip olmak,

3) Sosyal Hizmet, ocuk Geliimi, Anaokulu retmenlii nlisans mezunu olup, en az iki yl resmi/zel okul ncesi eitim kurulularnda grev yapm olmak,

4) Resmi/zel okul ncesi, ilk ve ortaretim kurumlarnda mdr olarak en az iki yl grev yapm olmak.

c) Kre ve Gndz Bakmevleri ile ocuk Kulplerinin bir arada almas halinde;

1) Sosyal Hizmet, Psikoloji, ocuk Geliimi ve Eitimi, Okul ncesi Eitimi, Anaokulu retmenlii, Rehber retmen/Psikolojik Danman yetitiren alanlardan birinde 4 yllk yksek renim yapm olmak,

2) Snf retmeni unvanna sahip olmak,

3) Sosyal Hizmet, ocuk Geliimi, Anaokulu retmenlii nlisans mezunu olup, en az iki yl resmi/zel okul ncesi eitim kurulularnda grev yapm olmak,

4) Resmi/zel okul ncesi, ilk ve ortaretim kurumlarnda mdr olarak en az iki yl grev yapm olmak.

) Yukardaki artlara sahip bulunan kurucular ayn zamanda kuruluun sorumlu mdr de olabilirler.

d) Bir kii, birden fazla kuruluun sorumlu mdr olamaz, grup sorumlusu olarak grev yapamaz ve alma saatleri iinde baka bir ite alamaz.

B) Grup Sorumlusu: Grubundaki ocuklarn fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal geliimlerini salamak, onlara temel deer ve alkanlklar kazandrmak zere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eitim, bakm ve temizliklerinin salk kurallarna uygun, sevgi ve ilgiye dayal bir ortamda yerine getirilmesine yardmc olmakla ykml olan Grup Sorumlusunun tamas gereken nitelikler unlardr:

a) Kre ve Gndz Bakmevlerinde;

1) Yksek renim kurumlarnn Sosyal Hizmet, Psikoloji, ocuk Geliimi, Okul ncesi Eitimi, Anaokulu retmenlii, Rehber retmen/Psikolojik Danman yetitiren alanlarnda lisans veya nlisans mezunu olmak,

2) Bu blm mezunlarnn bulunamamas durumunda, kz meslek liselerinin ocuk geliimi ve eitimi blm mezunu olmak,

3) 0-2 ya grubundaki ocuklar iin hemire unvanna sahip kiiler de grevlendirilebilir.

b) ocuk Kulplerinde;

1) Yksek renim kurumlarnn Sosyal Hizmet, Psikoloji, ocuk Geliimi, Rehber retmen/Psikolojik Danman yetitiren alanlarnda lisans veya nlisans mezunu olmak,

2) Snf retmeni unvanna sahip olmak,

3) Yksek renim Kurumlarnn Fizik, Kimya, Fen Bilgisi, Biyoloji, Matematik, Trk Dili ve Edebiyat, Tarih ve Corafya, Sosyal Bilgiler retmenlii blmlerinden mezun olmak.

C) ocuk bakclarnda tercihen lise mezunu olmak, ocuk geliimi ve eitimi/ocuk bakm konusunda sertifika sahibi olmak art aranr.

) Ayrca kuruluta i hacmine gre bro, yemek, temizlik ve dier hizmetler iin yeterli sayda personel istihdam edilir. Bu personel iin en az ilkokul/ilkretim diplomas veya okuryazarlk belgesi alm olma art aranr.

D) Kurulular kendi alma saat ve dzenleri asndan gerekli grdkleri takdirde, ynetim ve grup sorumluluu dnda; kendi bran dallarnda istihdam edilmek zere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, ocuk Geliimi ve Eitimi, zel Eitim retmeni, Doktor, Diyetisyen, Hemire, Mzik, Resim, Bilgisayar, Yabanc Dil ve benzeri blm mezunu elemanlar da grevlendirebilirler. Sz konusu ahslarn branlar ve grevlendirilme ekillerinin l Mdrlklerine bildirilmesi zorunludur.

E) Kurulularda grev alacak personel evraknn onaya sunulduu tarihte, sorumlu mdr hari tm personelde kadnlarda 55, erkeklerde 60 yandan gn almam olma art aranr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Personel eitimi

MADDE 12/A Kurulu istihdam ettii personele greve balad tarihten itibaren ilk ay iinde bir kez ve greve baladktan sonra da ylda en az bir kez olmak zere her defasnda en az onar saatlik hizmet ii eitim verir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 15 inci, 16 nc ve 17 nci maddeleri yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin bal ile birlikte birinci fkrasnn ilk cmlesi ve (), (i), (j), (k), (o) ve (s) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye (t), (u), (), (v), (y) ve (z) bentleri eklenmitir.

Kurulu binasnda aranacak zellikler

Kurulu binasnda olmas gereken zellikler unlardr:

) Kurulutaki tm merdivenlerde ocuklarn gvenliini salayabilecek nitelikte emniyet korkuluklar bulunur. Merdiven ve balkon aralarndan ocuklarn dmelerini engellemek iin koruyucu dzenlemeler getirilir.

i) Kuruluta stma kaloriferle yaplr. Ancak, blgesel farkllklar gz nne alnarak stma, ocuklarda risk oluturmayacak ekilde klima veya benzeri sistem ile yaplabilir. Istmann elektrikli aralarla yaplmas hlinde, il elektrik idaresinden elektrik tesisatnn uygunluuna dair belge alnr. Kalorifer ve dier snma aralar ocuklar iin tehlike oluturmayacak ekilde korunakl hale getirilir.

j) ocuk karyolalar en az bir kiinin rahatlkla geebilecei aralkla dzenlenir ve emniyet altna alnr. Kuruluta ranza kullanlmaz. Zeminin ahap olmas ve yaltmn iyi yaplmas halinde 25-30 cm yksekliinde yayl yer yata, 0-2 ya grubunda ise sabit karyola kullanlr. Sabit bebek karyolalarnda bebeklerin dmesini engelleyici kenar koruyucular bulunur.

k) Kuruluta, her 10 ocua bir tuvalet ve lavabo bulunur ve bunlar ocuklarn rahatlkla kullanabilecekleri byklk ve ykseklikte olur. Lavabolarn gvenlii salanr ve dmeyecek ekilde iyice sabitlenir. 2 yana kadar olan ocuklar iin adaptr kullanlr ancak, portatif tuvalet kullanlmaz. ocuk kulpleri iin, ya grubuna uygun olarak tuvaletler blmelere ayrlr veya kz ve erkek ocuklar iin ayr tuvaletler kullanlr.

o) 0-2 ya grubu iin ayr bir alt deitirme blm bulunur. Bu blmde kirli, temiz bez ve amarlar iin ayr dolaplar bulundurulur.

s) Kuruluun bahesinde ocuklarn dinlenme ve oyunlar iin gerekli ara ve gereler bulunur. Bahenin zemininin yumuak malzemeden olmas salanr, yeterli toprak ve im alann bulundurulmasna zen gsterilir. Bahede ocuklarn mevsimlerin ve bitkilerin deiimlerini izleyebilecei uygulama baheleri de oluturulabilir. Bahe oyuncaklar yerine iyice sabitlenerek korunakl hale getirilir. Bahe oyuncaklarnn krk, sivri ulu, keskin, pasl kenarlar bulunmaz.

t) Kurulutaki tm dolaplar, dolap kapaklar, ekmeceler, mobilyalar, raflar, panolar, ayakkablk, portmanto, ocuklarn zel eyalarn koyaca dolaplar ve dier eyalar ocuklarn zerine dmeyecek ekilde duvara iyice sabitlenir ve gvenlii salanr.

u) ocuklarn yaralanmasn nlemek iin mobilyalarda kenar koruyucular bulunur.

) Kurulutaki tm pencereler ve balkon kaplar ocuklarn dmelerini engelleyecek ekilde korunakl hale getirilir ve gvenlik kilitleri bulunur.

v) Elektrik dme, prizleri, kablolar ocuklar iin tehlike oluturmamas bakmndan gerekli nlemler alnarak gvenli hale getirilir, prizlerde koruma kapa bulunur.

y) Kuruluta, yangndan korunmak iin yeterli sayda yangn sndrme cihaz ve malzemesi ile sesli ve kl uyar sistemi, duman ve gaz detektr bulunur.

z) Servis aracnn i dzenini salamak, ocuklarn servise inme ve binmeleri srasnda yardmc olmak zere serviste bir personel bulunur.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

ocuk kulpleri

MADDE 18/A ocuk kulplerinde ocuklarn derslerini almalarna, devlerini yapmalarna yardmc olunur, ilgi ve yetenekleri dorultusunda sosyal, kltrel ve sportif etkinlikler dzenlenir. Bu dorultuda grup sorumlularnca dzenlenen etkinlikler EK-4teki belge ile kayt altna alnr ve denetimde gsterilmek zere saklanr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 20 Kurulua ocuk kabulnde, velinin dilekesi, ocuun Trkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras, salk raporu, yeteri kadar fotoraf istenir. Bulac hastal, ar ruhsal, zihinsel engeli olan ocuklar kurulua alnmaz. Ancak; ilgili kurululardan alnm raporda belirtilmek kaydyla hafif zihinsel, grme, iitme, konuma ve bedensel engelli olan ocuklar kurulua kabul edilir. Hafif zihinsel, grme, iitme, konuma ve bedensel engelli olan ocuklar kabul eden kurulularda zel eitim retmeni bulunur, ocuklarn ihtiyacna gre gerekli ara ve gereler salanr. Gruplarda kaynatrma eitimi alacak ocuk says birden fazla olamaz.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkrasnn ikinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Hafta ii mesai saatlerine ilave olarak gece saatleri, hafta sonu tatilleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ve dier gnlerde de faaliyetlerini srdrmek isteyen kurucular, bir dileke ile l Mdrlklerine bavururlar.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasna Bu sre iinde velilerden cret alnmaz. cmlesi; ikinci fkrasna ise Kuruluun tatil olduu sre iinde ocuklarn kuruluta olmad zamanlarda, ylda en az iki defa dezenfektanlarla kuruluun genel temizlii yaplr. cmlesi eklenmitir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (h) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Al izni alm olan kurulularda velilerden alnacak aylk cret miktarlar her yl Aralk aynda il dzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen cretler Valiliin onay ile yrrle girer. Yeni cretler takip eden Ocak ayndan itibaren uygulanr. cretler gerek grldnde yl iinde gnn artlarna bal olarak Komisyonca bir kere daha dzenlenir. Uygulanacak cretler, kuruluun velilerce grlebilecek bir yerine aslr.

h) Belirlenen miktarn zerinde cret aldklar tespit edilen kurulular hakknda 28 inci madde hkmleri erevesinde ilem yaplr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin ikinci fkrasnn (b), (d) ve (e) bentleri aadaki ekilde deitirilmi, (c) bendi yrrlkten kaldrlm, ayn fkraya aadaki (g), (h) ve () bentleri eklenmitir.

b) Ekonomik gc yeterli olmayan, anne ve babas l olup, bir yakn tarafndan baklan ocuklar,

d) Ekonomik gc yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaayan ocuklar,

e) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kadn Konukevlerinde bulunan kadnlarn ocuklar,

g) Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumunda korunma altnda bulunan ocuklar,

h) ehit ve mall gazi ocuklar,

) Ekonomik gc yeterli olmayan engelli ebeveyni olan ocuklar.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 28 Kurulularn tefti ve denetimleri aadaki esaslara gre yaplr:

a) Kurulular l Mdrlklerince ylda en az bir kere denetlenir. Gerektiinde Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdrl mfetti ve yetkili elemanlarnca da denetlenir ve teftie tabi tutulur. Tefti ve denetim esnasnda istendii takdirde, kurulu yetkilileri denetleyicilere her trl belgeyi sunmak ve kolaylk gstermekle ykmldr.

b) Kurulu aada belirtilen durumlarda uyarlr;

1) Denetim ve tefti sonucu tespit edilen mevzuat hkmlerine aykr eksiklikler, l Mdrlnce yazl olarak kurulua bildirilir.

2) Kurulu bildirilen eksiklikleri bir ay iinde dzeltmek ve gidermek zorundadr.

3) Kurulu yapm olduu ilemleri l Mdrlne yazl olarak bildirir.

4) l Mdrl belirlenen eksiklik ve aykrlklarn giderilip giderilmediini yerinde tespit eder.

c) Kuruluun geici olarak durdurulmas aada belirtilen eksikliklerden birinin tespiti halinde ve uyarya ramen verilen sre iinde gerekli dzenleme yaplmadnda yerine getirilir;

1) Mevzuat hkmlerine aykr harekette bulunulmas ve mevzuat hkmlerine aykr grlen eksikliklerin verilen sre ierisinde dzeltilmemesi ve giderilmemesi.

2) Kurulua al izin belgesinde belirtilen ya grubu dnda ocuk kabul edilmesi.

3) Belirlenen kapasitenin stnde hizmet verilmesi.

4) Onaysz personel altrlmas.

5) Eksik personel altrlmas.

6) Belirlenen cretten fazla cret ald tespit edilmesi.

7) Baklmas gereken oranda cretsiz ocua baklmamas.

8) Genel ahlak kuralarna aykr harekette bulunulmas.

) Kuruluun faaliyetinin geici olarak durdurulmas aada belirtilen esaslar erevesinde yaplr;

1) Kurulularn faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas, l Mdrlnn teklifi ve Valilik onay ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerekletirilir.

2) Kurulularn faaliyetlerinin geici olarak durdurulma sresi i gndr.

3) Kuruluun geici olarak durdurulmas karar en az be i gn ncesinden kurulua bildirilerek velilere bilgi verilmesi salanr.

4) Geici durdurulma sresi bitiminde kurulu kendiliinden alm saylr. Alm olan kurulua verilecek on i gn ek srenin sonunda, eksikliklerin giderilmedii ve geici kapatmay gerektiren fiilin devamnn tespiti halinde, kuruluun faaliyeti be i gn geici olarak durdurulur.

d) Kuruluun faaliyetinin srekli olarak durdurulmas aada belirtilen durumlarn gereklemesi halinde yaplr;

1) Uyarlara ramen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve iki kez geici olarak faaliyetinin durdurulmasna ramen ayn konularda eksiklik tespit edilmesi.

2) Al onay olmadan hizmete balanmas.

3) zinsiz devir ve nakil ilemi yaplmas.

e) Kuruluun faaliyetlerinin srekli olarak durdurulmas aada belirtilen esaslar erevesinde gerekletirilir;

1) Kurulularn faaliyetlerinin srekli durdurulmas, l Mdrlnn teklifi ve Valilik Onay ile Kolluk Kuvvetleri nezaretinde gerekletirilir.

2) Faaliyeti srekli durdurulan kurulular, l Mdrlnce o kuruluun bal bulunduu ilin sosyal gvenlik kurumu l Mdrlne, Defterdarla/ Vergi Dairesine bildirilir.

3) Kuruluun faaliyetlerinin srekli durdurulmas karar en az on be gn ncesinden kurulua bildirilerek velilere bilgi verilmesi salanr.

4) Kurulu al izin onay, al izin belgesi asl ve ilgili dier belgeleri on be gn iinde l Mdrlne teslim eder.

5) Kurulularn faaliyeti durdurulduunda pein alnan cretten kuruluun faaliyette bulunmad gnlere den pay velilere geri verilir.

f) Bakmlar ve sorumluluklar altnda bulunan ocuklara kar ihmali grlen veya herhangi bir su ileyen kurulu grevlileri hakknda, Trk Ceza Kanunu hkmlerine ve 2828 sayl Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine gre ilem yaplr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kuruluun devir, nakil, ad deiiklii, tzel kiilik temsilci deiiklii ile binann fiziki koullar ve ya grubu deiiklii ilemleri

MADDE 29 Kuruluun devir, nakil, ad deiiklii, tzel kiilik temsilci deiiklii ile binann fiziki koullar ve ya grubu deiiklii ile ilgili ilemler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Kuruluun baka bir gerek veya zel hukuk tzel kiilie devri iin aada belirtilen belgeler l Mdrlne sunulur;

1) Kuruluu devir etmek ve devir almak isteyen kiilere ait dileke,

2) Kuruluun dier bir gerek kii veya zel hukuk tzel kiisine devrinde yeni kurucular adna dzenlenecek Kurucu Yetki Belgesi verilebilmesi iin gerekli belgeler,

3) Yeni kurucu adna Kurucu Yetki Belgesi verildikten sonra taraflarn noterden alacaklar Devir Senedi,

4) Kira Szlemesi veya tapu senedi,

5) Kuruluta yeni grev alacak personele ilikin belgeler ve i szlemesi.

Sz konusu belgelerin l Mdrlnce tasdik edilmesinden sonra, kurucu deiiklii iin Valilik Onay alnr ve Ek-5teki Deiiklik zin Belgesi dzenlenir.

l Mdrlne mracaat edilmeden kuruluun devir edilmesi halinde, al izin belgesi ve al onay iptal edilerek kuruluun faaliyeti srekli durdurulur. zinsiz olarak devir yapan, devir alan kii veya tzel kiiliin, yeni bir kurulu amak iin l Mdrlne bavuruda bulunmas durumunda mracaatlar reddedilir.

b) Kuruluun nakil ilemleri aada belirtilen esaslar erevesinde yrtlr;

1) Kurucu veya temsilci tarafndan nakil edilecek binann adresini belirten dileke l Mdrlne verilir,

2) Kuruluun yeni bir binaya nakil edilmesi iin, l Mdrlnce en ge on be i gn iinde belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yaplr. Binann uygun bir yapya sahip olduunun belirlenmesi halinde, kurucudan yeni binaya ait yap kullanm izin belgesi/iskn raporu ile birlikte, 8 inci maddenin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgeler istenir. ay iinde al izni iin gerekli belgeleri tamamlamayan kuruluun nakil ilemi iptal edilir.

Sz konusu belgelerin l Mdrlnce tasdik edilmesinden sonra, nakil iin Valilik Onay alnr ve Deiiklik zin Belgesi dzenlenir. Valilik Onay ve Deiiklik zin Belgesi alnmadan yeni binada hizmete balanamaz, ocuk kabul edilemez.

l Mdrlne mracaat edilmeden kuruluun nakil edilmesi halinde, al izin belgesi ve al onay iptal edilerek kuruluun srekli faaliyeti durdurulur. zinsiz nakil yapm olan kii veya tzel kiiliin, yeni bir kurulu amak iin l Mdrlne bavuruda bulunmas durumunda mracaatlar reddedilir.

c) Kurulu adnn deitirilmesi aada belirtilen esaslar erevesinde yrtlr;

1) Kurucudan ve temsilciden ad deiiklii talep dilekesi alnarak, kurulua verilecek yeni adn uygunluu incelenir.

2) Kurulu adnn uygun grlmesi halinde, Valilik Onay alnr ve kuruluun yeni adnn yer ald Deiiklik zin Belgesi dzenlenir.

) zel hukuk tzel kiilerinde kurucu temsilcisi deiiklii aada belirtilen esaslar erevesinde yrtlr;

1) Temsilci deiikliine ait ynetim kurulu karar,

2) Temsilciye Kurucu Yetki Belgesi verebilmek iin gerekli koullar ve belgeler (Vakf veya dernek tz ile irket szlemesi hari) istenir.

l Mdrlnce belgelerin uygun olduunun belirlenmesi halinde, zel hukuk tzel kiilii temsil eden yeni kurucuya Kurucu Yetki Belgesi verilir, Deiiklik zin Belgesi dzenlenir.

d) Kuruluun fiziki koullar ile ya grubu deiiklii ilemleri aada belirtilen esaslar erevesinde yrtlr;

1) Kurucu deiiklii ieren dileke ve yapmak istedikleri deiikliklerin yer ald yerleim planyla l Mdrlne bavuruda bulunur.

2) l Mdrl meslek elemanlarnca bina yerinde bu Ynetmelie uygunluk asndan incelenir ve inceleme raporu hazrlanr.

3) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen bina ile ilgili belgelerden deiiklie ilikin gerekli belgeler istenir.

4) Bina ile ilgili artlarn salanmas ve binann uygunluunun belirlenmesi halinde Valilik Onay alnr ve Deiiklik zin Belgesi dzenlenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmelie 29 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Kurulula ilgili yaplan deiiklik ilemlerinin bildirilmesi

MADDE 29/A l Mdrlklerince kurulularn al, kapan, devir, nakil, ad deiiklii, tzel kiilik temsilci deiiklii, kapasite ve ya grubu deiikliklerinin olmas durumunda, alt ayda bir Ek-6daki form dzenlenerek Genel Mdrle gnderilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurucular en az bir ay nceden l Mdrlne, personel ve velilere yazl olarak kuruluu kapatma isteinde olduklarn bildirir. Kapanan kurulular l Mdrlnce o kuruluun bal bulunduu ilin Sosyal Gvenlik Kurumu l Mdrlne ve Defterdarla/ Vergi Dairesine bildirilir.

b) Kapanan kurulu al izin onay, al izin belgesi asl ve ilgili dier belgeleri on be gn iinde l Mdrlne teslim eder.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Kurulu tarafndan l Mdrlne gnderilecek belgeler

MADDE 31 Kurulularca her ayn ilk haftasnda;

a) Baklan ocuklarn gruplarna gre saysnda ve personel listesinde deiiklik olmas durumunda ilgili belgeler ve aylk cret bordrosunun bir rnei l Mdrlne gnderilir.

b) Kurulular, eitim programlarna gre yllk ve aylk faaliyet programlarn dzenleyerek denetimde gsterilmek zere dosyada saklar. Yllk faaliyet programnn bir rnei her yl Eyll aynn ilk haftasnda l Mdrlne gnderilir.

c) Tm belgeler iki nsha hazrlanr. Bir nshas kuruluta kalr, dier nsha denetim iin l Mdrlne gnderilir. Uyarlara ramen istenilen belgeleri gndermeyen kurulular hakknda, bu Ynetmeliin 28 inci maddesine gre ilem yaplr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Kuruluta verilen yemek numuneleri uygun saklama ortamnda yirmi drt saat sre ile saklanr.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine (EK-7) ibaresi ve ayn fkraya (h), () ve (i) bentleri eklenmitir.

h) ocuklar iin ila defteri (EK-8),

) Sivil savunma planlarnn bulunduu dosya,

i) Personel eitim plan (EK-9)

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 26 Ayn Ynetmelie aadaki geici 4 nc madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 Bu Ynetmelik yrrle girmeden nce alm olan kurulular, binalarnn fiziki koullarn bir yl iinde bu Ynetmelik hkmlerine uygun hale getirir.

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz