6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

BTK KORUMA RN RETM YERLER USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi retimi yapan tesislerin, retim izni ve denetimi, tamas gereken asgari teknik artlar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; bitki koruma rnlerinin veya bitki koruma rn teknik maddelerinin belirlenen standartlarda retimini salayabilmek amacyla retim tesislerinin retim izni, denetim, asgari ve teknik artlar, istihdam edilecek personel, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 18 inci, 19 uncu ve 39 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

b) Bitki koruma rn: Kullancya farkl formlarda sunulan, bitki ve bitkisel rnleri zararl organizmalara kar koruyan veya bu organizmalarn etkilerini nleyen, bitki besleme amal olanlar dnda bitki geliimini etkileyen, koruyuculara ilikin zel bir dzenleme kapsamnda bulunmayan ancak bitkisel rnleri koruyucu olarak kullanlan, bitki ve bitki ksmlarnn istenmeyen gelimelerini kontrol eden veya nleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif maddeyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya gvenilirlii artran maddeler gibi bileenleri ieren preparatlar,

c) Biyolojik mcadele etmeni: Bitkilerde zararl trlerin mcadelesi iin kullanlan doal dman, antagonist ve rekabeti trler ile dllemsiz oalabilen dier biyolojik varlklar,

) Depo: Bitki koruma rnleri ve retim iin kullanlan yardmc madde ve malzemelerin muhafaza edildii yeri,

d) Formlasyon: Aktif madde ile birlikte inaktif yardmc ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmi karm,

e) Gayrishh messese: evre veya insan salna az veya ok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doal kaynaklarn kirlenmesine neden olabilecek messeseleri,

f) Genel Mdrlk: Koruma ve Kontrol Genel Mdrln,

g) Ham madde: Bitki koruma rnlerinin retiminde kullanlan birincil retimden elde edilen rn, yar mamul veya mamul maddeleri elde etmek iin kullanlan maddelerden her birini,

) malat: Laboratuvar aratrmas ve tarla denemeleri yaplan rnler de dahil, bir bitki koruma rnnn hazrlanmasnda, hammaddelerin imal veya ithalatndan, ilenerek ve ambalajlanarak bitmi rn halini alp, sata veya aratrmann yapld son noktaya sunumuna kadar yaplan ilemlerin tmn,

h) Kontrol heyeti: Genel Mdrln belirleyecei ve grevlendirecei en az konu uzmanndan oluan heyeti,

) Laboratuvar sorumlusu: Bitki koruma rnlerinin kalite standartlarna ruhsatna esas bilgilerin veya rn spesifikasyonunun gerekli grd ekilde retilmesi iin kontrol analizlerinden sorumlu kiiyi,

i) Mamul madde: Belli bir teknik ve/veya teknoloji kullanlarak elde edilen, kullanma hazr bitki koruma rnn,

j) Metot validasyonu: Uluslararas kabul grm standartlara gre bir metodun veya lm prosedrnn belirlenen amalara uygunluunu ve performansn yazl olarak ortaya koymak iin yaplan test ve lme ilemlerini,

k) arj: retim tesisinde ekipmanlarn kapasitesine gre, bitki koruma rnnn spesifikasyonunda belirtilen reetesine uygun olarak, bir defada hazrlanan bitki koruma rn miktarn,

l) retim tesisi: Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalat yaplan yeri,

m) retimden sorumlu ynetici: Bitki koruma rnlerinin kalite standartlarna ve amalanan kullanm ekline gre, ruhsatna esas bilgilerin veya rn spesifikasyonunun gerekli grd ekilde devaml retilmesi ve kontrol edilmesinden sorumlu yneticiyi,

ifade eder.

KNC BLM

retim Tesisi, Birimleri ve Genel zellikleri

retim tesisinin yeri

MADDE 5 (1) retim tesisi, imar ve evre mevzuatna uygun ve insanlarn ikametghna mahsus olmayan yerlerde kurulur.

retim tesisi birimleri

MADDE 6 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld retim tesisi aadaki blmlerden oluur.

a) retim alanlar;

1) malat blm.

2) Dolum, ambalajlama ve paketleme blm.

b) Depo alanlar;

1) Hammadde depolar.

2) Mamul madde depolar.

3) Sarf malzemesi, ambalaj ve etiket malzemesi depolar.

4) Tuzak, feromon ve biyolojik mcadele etmeni retim tesisleri hari dier retim tesislerinde solvent deposu.

5) Atklarn geici depolama alanlar.

c) Kalite kontrol alanlar;

1) Laboratuvar.

2) Tuzak ve biyolojik mcadele etmeni retim tesisleri hari dier retim tesislerinde tartm odas.

3) Biyolojik mcadele etmeni retim tesisleri hari dier retim tesislerinde numune saklama odas.

) Yardmc alanlar;

1) dari hizmetleri yrten personel iin yeterli oda.

2) Giyinme odas, tuvalet ve/veya du.

3) Yemekhane.

4) Bro ve ariv.

5) Bakm ve onarm atlyesi.

6) Biyolojik mcadele etmeni retim tesisleri hari dier retim tesislerinde geici atk depolama yeri veya artma tesisi.

retim tesisinin tamas gereken asgari ve teknik artlar

MADDE 7 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld retim tesislerinde aadaki zellikler aranr.

a) Zemin, i yerinin zelliine gre su ve kimyasal madde geirmeyen, dklmelere kar kolay temizlenebilen, kaygan olmayan, atlak oluturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yaplan, suyun birikmemesi iin tahliye kanallarna doru yeterli bir eimde olur.

b) retimde kullanlan tm alet, makine ve ekipman ile yardmc malzemeler her zaman dzenli ve temiz bulundurulur.

c) Bina, tesisat, malzeme, alet ve ekipmann onarm, boya, badana ve periyodik bakmlar aksatlmadan yaplr.

) retim tesisi iinde veya iilerin eriebilecei yerlerde bulunan tevzi tablolar, panolar ile kontrol tertibat ve benzeri tesisat kilitli dolap veya hcre iine konularak bunlarn tabannn elektrik akmn geirmeyen malzeme ile kaplanm olmas gerekir.

d) retim tesisinde alma srasnda ortama yaylan tozun, buharn veya kokunun ister aspirasyon ister dier yollarla ortama yaylmamas iin gerekli tedbirler alnr.

e) Btn i ekipmanlar, ekipmann veya ekipmanda retilen, kullanlan veya depolanan maddelerin patlama veya alev alma riskini nleyecek zellikte olmas gerekir.

f) retim tesisinde yer alan reaktr, kartrc tank, dinlendirme tank, dolum nitesi, ambalajlama ve paketleme niteleri, boru donanmlar, boru balantlar ve dier ekipmanlar statik elektrie kar uygun ekilde topraklanr.

g) Herhangi bir tehlike durumunda tm alanlarn iyerini derhal ve gvenli bir ekilde terk etmelerini salayacak says, boyutlar ve yerleri iin niteliine, iyerinin byklne ve alanlarn saysna gre belirlenecek acil k kaplar bulundurulur.

) Tanabilir iletkenlerin kullanlmas gereken yerlere, yeterli sayda ve uygun ekilde topraklanm elektrik prizleri konulur.

h) retim tesisinde, kullanlan kimyasallarn zellikleri ve yaplan risk deerlendirmesi sonularna gre, gerekli grlen yerlerde, yeterli sayda kimyasal madde sramas gibi acil durumlarda kullanlmak zere kolay ulalabilir ve kullanlabilir nitelikte gz ve acil durum vcut duu bulundurulur.

) retim tesisinin gerekli asgari teknik donanma sahip olmas ve tekniine gre ilgili blmlerinde basn, scaklk, ak gstergelerinin bulunmas ve gerektiinde kaydetme ileminin yaplmas ve kaytlarn saklanmas gerekir.

i) retim blmnde kaza veya dklme sonucu oluacak kimyasal atklar kapal sistemde uygun drenaj sistemi ile artma nitesine balanr, artma nitelerinin bulunmad tesislerde uygun yaplm herhangi bir szntnn olmayaca atk biriktirme kuyularna veya geici atk konteynerlerine atlr.

j) retim, dolum, ambalajlama ve paketleme blmnde, mamul ve hammadde depolarnda herhangi bir yangn ihtimaline kar, duman detektrleri ve yangn alglama sistemleri ile yeterli yangn sndrme donanm bulundurulur.

k) sal ve i gvenlii iin gerekli nlemler alnr.

l) Biyolojik mcadele etmeni retim tesislerinde scaklk, k, nem ve havalandrma koullar kontrol edilebilir zellikte olur.

m) Biyolojik mcadele etmeni retim tesislerinde, etmenin bulamasn engelleyecek ekilde retim yerlerinin izolasyonu salanr.

Sosyal tesisler ve tuvaletler

MADDE 8 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld tesislerde giyinme, soyunma, dinlenme odalar, tuvaletler ve varsa yemekhanelerde aadaki zellikler aranr.

a) ilerin kullanmna hazr yeter sayda yemek masas, sandalye ile gerekli dier malzemelerin bulunduu zemininin kolay ykanabilir zellikte olduu rahat yemek yenilecek nitelikte ve genilikte yemekhane bulunur.

b) elbisesi giyme zorunluluu olan iiler iin kolayca ulalabilir ve yeterli kapasitede uygun soyunma yerleri bulunur.

c) alan iilerin kullandklar i elbiselerinin belirli aralklarda ykanmasn salayacak amar odas bulunur.

) retim tesisinde sosyal tesisin, du ve tuvaletlerin retim alanlarndan ayr olmas ve retim blmlerine dorudan alr olmamas gerekir.

d) Yemek yenilen yerin, hijyen kurallarna uygun olmas gerekir. Hijyen kurallarn hatrlatc uyar levhalar bulundurulur.

e) Gerekli grlen yerlerde scak ve souk su salayan fotoselli, pedall ve elle kullanlmayan musluklarn olduu lavabolar bulundurulur. Burada sv sabun, kurutma cihaz veya kat havlu bulunur, gerektiinde el ve ayaklarn dezenfekte edilmesine ynelik nlemler alnr.

f) Sosyal tesise ait evsel atk sular kapal sistemde kanalizasyona, kanalizasyon bulunmayan yerlerde uygun yaplm foseptiklere balanr. Ayrca, evsel atklar ierisindeki biyobozunur atklar ve geri kazanlabilir atklar uygun kaplarda ve kaynanda ayr toplanr.

Aydnlatma ve havalandrma

MADDE 9 (1) retim tesisindeki blmler, iin zelliine uygun younlukta aydnlatlr. Aydnlatma mevcut renkleri deitirmeyecek zellikte yaplr ve aydnlatma cihazlarnda muhafaza bulunur.

(2) retim tesisinde yaplacak ilem ihtiyacna gre scaklk kontrol, nem kontrol, toz oluumunu nlemek ve kirli havay deitirmek iin alan bykl dikkate alnarak mekanik ve/veya doal havalandrma sistemi salanr.

(3) Havalandrma aklklarnn zerinde bir zgara veya anmayan malzemeden yaplm koruyucu dzenek yer alr. Izgaralarn temizlenmek iin kolayca sklebilir nitelikte olmas gerekir.

Depolama

MADDE 10 (1) Ham madde, mamul madde, katk ve dier yardmc maddeler, ambalaj ve etiket materyalleri, alet ve ekipman ile temizlik madde ve malzeme depolarnn birbirinden ayr olmas gerekir.

(2) rnler bulamann ve bozulmann nlenecei koullarda birbirinden ayr ve palet yksekliinde zeminle temas etmeyecek ekilde depolanr.

(3) Hammadde veya mamul maddeler, aydnlatmay engellemeyecek, makine ve tesisatn almasn gletirmeyecek, geitlerde gidi ve gelii aksatmayacak ve yangn sndrme tesisatnn kullanlma ve almasn engellemeyecek ve devrilmeyecek ekilde arlklarna dayanacak taban zerine en fazla 3 metre ykseklikte istiflenebilir.

(4) Her trl gvenlie sahip raf sistemi olan depolarda, istiflerde ykseklik snr aranmaz.

(5) Depolanan hammaddeler ve rnler zerinde maddeyi ve rn tantc etiketler bulunur.

Laboratuvar

MADDE 11 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld tesislerde, retimi yaplan maddenin kalite kontrol analizlerini yapabilecek yeterli sayda ve miktarda alet, ekipman, kimyasal madde ve dier gerekli malzemelerin bulundurulaca kalite kontrol laboratuvarlarn kurulmas zorunludur.

(2) Laboratuvarlar; scaklk, toz, nem, buhar, titreim, elektromanyetik dalga, parazit ve haere gibi olumsuz artlardan etkilenmeyecek ve personelin rahat almasn salayacak ve tehlike riskini nleyecek veya kabul edilebilir seviyeye indirecek ekilde planlanr.

(3) Analizlerde kullanlan gaz tpleri, binann dnda gerekli tedbirlerin alnm olduu blmlerde bulundurulur ve gazn borularla laboratuvara gnderilmesi salanr.

(4) Laboratuvar, zel evre artlar gerektiren analizler iin, bu artlar kontrol etmeye yarayan alet ve ekipmanlarla donatlr.

(5) Laboratuvarn kullanlmas, laboratuvar sorumlusu tarafndan denetlenir ve laboratuvar dndan kiilerin bu alanlara girileri nlenir.

(6) Laboratuvar ortamnn uygun bir havalandrma sistemine sahip olmas gerekir.

NC BLM

Dokmantasyon, Personel Eitimi ve Salk Kontrol

Dokmantasyon

MADDE 12 (1) Dokmantasyon asndan aadaki hususlar uygulanr:

a) malatnn, spesifikasyon, imalat forml, prosesi, etiketleme ve ambalajlama talimat, prosedrleri, kalite kontrol analiz kaytlar ve yapm olduu eitli imalat faaliyetlerinin her bir arjna ait kaytlarn da kapsayan bir dokmantasyon salanr.

b) Dokmanlar ak, hatasz ve gncelletirilmi olarak saklanr.

c) Genel imalat faaliyetleri ve koullar iin nceden oluturulmu olan prosedrler ile her imalatn gemiini izlemeyi salamak amacyla her arj veya seriye ait sepesifik imalat dokmanlar birlikte bulunur.

) arj veya seri ile ilgili olan dokmanlar, en az be yl sreyle muhafaza edilir.

d) malat, yazl dokmanlar yerine elektronik, fotografik ya da dier veri ileme sistemleri kullanyorsa, ngrlen saklama sresi boyunca verileri uygun bir ekilde saklayacak sistemi kurmak zorundadr. Bu sistemle toplanan veri, okunakl bir ekilde elde hazr bulundurulur. Elektronik olarak toplanm veri, verinin kaybolmasna ve zarar grmesine kar kopyalamak, yedeklemek ya da baka bir saklama sistemine aktarmak suretiyle korunur ve veriler, talep edilmesi halinde yazl olarak Bakanla sunulur.

e) retim tesisi imalat kontrol iin bir imalat defteri (Ek1).

f) retim tesisi alet ve ekipman listesi (Ek2).

g) Alet ve ekipman bakm, onarm veya kalibrasyon izelgesi (Ek3).

) retim tesisi yllk retim izelgesi (Ek4).

h) retim tesisi kimyasal madde stok takip formu (Ek5).

) retim tesisinin atk prosedr ve atk kaytlar.

i) Alet ve ekipmanlarn kullanm talimatlar.

j) Laboratuvarda analiz metotlarna ve cihazlara ait validasyon/verifikasyon raporlar.

k) Personel bilgi kaytlar.

l) Eitim kaytlar.

m) lk yardm talimat.

Personel eitimi

MADDE 13 (1) retim tesisinde alan personele, i sal ve gvenlii, retimde dikkat edilmesi gerekli kurallar, yapacaklar ilerin tehlikeleri ve bu tehlikelerden doan risklerin azaltlmas ile ilgili ylda en az bir defa eitim verilir.

(2) Yaplan eitimlerle ilgili tarih, eitime katlan kii says, eitimi veren kiiler ve yeri ile ilgili kaytlar tutulur.

Salk kontrol

MADDE 14 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld tesislerde alan personelin periyodik salk kontrolleri, ilgili mevzuata gre yaplarak salk karnelerine ilenir.

(2) Yaplan salk kontrolleri ile ilgili olarak kaytlar personelle ilgili dosyalarda tutulur.

DRDNC BLM

retim zni, Yeni niteler, retim ve Fason retim

retim izni

MADDE 15 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yaplmas dnlen retim tesislerinde, herhangi bir bitki koruma rn retimi yaplmadan nce Bakanlktan retim izni alnr.

(2) Bakanlktan retim izni almam bir tesiste herhangi bir bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imali, dolumu, ambalajlanmas ve paketlenmesi yaplamaz.

retim izni iin gerekli belgeler

MADDE 16 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatn yapmak isteyen gerek ve/veya tzel kiiler, kurulu bulunan retim tesisi retime hazr hale getirildiinde retim balamadan nce retim izin belgesi almak iin bir dileke ekinde Ek-6daki bilgi ve belgelerle Genel Mdrle bavurur.

retim izni talebinin incelenmesi ve izin verilmesi

MADDE 17 (1) retim izni talepleri, en ge onbe gn ierisinde Genel Mdrlke incelenir.

(2) Dosyann uygun bulunmas halinde Genel Mdrlke grevlendirilen kontrol heyeti tarafndan en ge krkbe gn iinde retim tesisinde yaplacak incelemede, retim tesisinin Bakanla sunulan bilgi ve belgelere gre kurulup kurulmad kontrol edilir.

(3) retim izni talebinde bulunan gerek ve/veya tzel kiiler, kontrol ncesinde retim tesisindeki alet ekipman retim yaplacak ekilde kullanma hazr vaziyette bulundurur.

(4) yerinin Bakanla sunulan bilgi ve belgelere gre ve i sal ve gvenlii mevzuatna uygun olarak kurulduunun tespit edilmesi halinde, kontrol heyeti tarafndan Ek-7deki formata gre hazrlanan uygun rapor sonucuna gre, tesise Genel Mdrlke bitki koruma rn teknik maddesi retimi iin Ek8, bitki koruma rn iin Ek-9daki retim izin belgesi dzenlenir.

(5) Kontrol heyeti, teknik madde veya ayr bir retim prosesini gerektiren yeni formlasyonlar ile gerek grmesi halinde dier formlasyonlar iin retim iznine esas olmak zere ilk imalattan numune alr.

(6) Kontrol heyeti tarafndan yaplan incelemede, retim tesisinin Bakanla sunulan bilgi ve belgelere uygun olarak kurulmadnn tespit edilmesi halinde, kontrol heyeti tarafndan dzenlenen, Ek-7deki formata gre hazrlanan raporda belirtilen eksiklikler Genel Mdrlk tarafndan retim tesisi sahibi gerek ve/veya tzel kiiye yazl olarak bildirilir.

(7) Bildirilen eksikliklerin tamamlandna dair gerek ve/veya tzel kii tarafndan Genel Mdrle en ge bir yl ierisinde mracaat yaplmamas durumunda bavuru dosyas ilemden kaldrlr. Bu konuda yeniden yaplacak bavuru dosyalarnda istenen belgelerin gncellenerek tekrar mracaat edilmesi gerekir.

(8) Bildirilen eksikliklerin firmasnca tamamlanmas halinde yaplacak mracaattan sonra kontrol heyeti tarafndan eksikliklerle ilgili olarak retim tesisi tekrar denetlenir. Kontrol heyetinin uygun bulmas halinde retim tesisine Genel Mdrlke retim izin belgesi dzenlenir.

retim izninin geersizlii

MADDE 18 (1) retim izni;

a) retim tesisinin baka bir adrese tanmas,

b) retim konusunun veya retim ynteminin deimesi,

c) alanlarn salk ve gvenliini olumsuz ynde etkileyecek yeni risklerin ortaya kmas,

halinde geersiz saylr ve retimin devam iin Bakanlktan yeniden retim izni alnr.

retim yerinde yeni niteler kurulmas ve tadilat

MADDE 19 (1) retim tesisinde nceden alnm olan retim iznine esas belgeler kapsam dnda;

a) retim nitesinde alet ekipmann ksmen veya tamamen yenilenmesi,

b) retim nitesinde alet ekipmann kapasitesinin deitirilmesi,

c) retim tesisinde yeni formlasyonda bitki koruma rn imali iin retim tesisine yeni nite ilavelerinin yaplmas,

gibi hallerde 16 nc ve 17 nci maddelere gre yeniden retim izni alnr.

letmeye alan retim tesislerinin kapatlmas veya sahip deitirmesi

MADDE 20 (1) retim izni verilmi retim tesisinin sahibi tarafndan kapatlmas, sahip veya unvan deitirilmesi hallerinde retim tesisinin sahibi gerek ve/veya tzel kii tarafndan bu durum en az on be gn ncesinde Genel Mdrle bildirilir.

(2) Bu durumda Genel Mdrlke dzenlenmi eski retim izin belgesi iptal edilir.

(3) Yeniden retim izni talep edilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen hususlar dikkate alnarak kontrol heyeti tarafndan retim tesisinde inceleme yaplr. Uygun bulunmas halinde yeni sahip ve unvan zerinden tekrar retim izni verilir.

yerinde isim ve/veya unvan deiiklii

MADDE 21 (1) retim tesisinde isim ve/veya unvan deiikliinin tespiti veya firmasnca Bakanla bildirilmesi durumunda, mevcut retim izin belgesinde isim ve/veya unvan deiiklii yaplr.

malat

MADDE 22 (1) Bakanlktan retim izni alm olan tesislerde, Bakanlka uygun grlen normlara ve ruhsatl bitki koruma rnlerinin ruhsata esas spesifikasyonlar ile gizli reetesine uygun imalat yaplr.

(2) retim nitesinde imal edilen bitki koruma rnleri, Bakanlka uygun grlen zellikleri ynnden kalite kontrol analizi yaplmadan retim tesisi dna karlamaz.

(3) retim tesisleri, Ek-1de belirtilen forma gre sayfalar Bakanlk il mdrl bitki koruma ube mdrl tarafndan numaralanp mhrlenen bir imalat kontrol defteri tutar. retilen her arj ve partinin kontrolne ait analiz sonular, analiz metodu ve tarihi ile birlikte bu deftere kaydedilir ve retim sorumlusu tarafndan imzalanr.

Fason retim

MADDE 23 (1) Fason retim, taraflar arasnda karlkl ve Bakanla kar sorumluluklarn ak olarak belirtildii noter onayl bir szleme ile yaplabilir.

(2) Szleme, fason retimi talep eden ve fason retim yapacak arasndaki sorumluluklar, retilecek bitki koruma rnlerinin Bakanlka kabul edilen spesifikasyon ve gizli reeteye uygunluunu, formlasyon tipini, ambalaj byklklerini ve szleme sresi ile yasal sorumluluklar ierir.

(3) retici, fason retimi talep edenin yazl izni olmakszn kendisinin yapmas gereken retimi bir bakasna yaptramaz.

(4) retici, yapt fason retim iin denetimlerle ilgili ykmllkleri yerine getirir.

hra amal imal izni

MADDE 24 (1) hra amal imal izninin verilebilmesi iin firmas tarafndan Ek-10da belirtilen belgelerin Genel Mdrle sunulmas gerekir.

(2) piyasaya verilmemek artyla lkemizde ruhsatl olmayan bitki koruma rnleri iin tamam yurtdna ihra amacyla, ihra edilecei lke, aktif madde miktar, formlasyon tipi, ambalaj bykl ve retim miktar belirtilerek Bakanlka retim izni verilir.

(3) hra amal retim izni verilen bitki koruma rnleri Bakanlktan retim izni alm olan tesislerde retilir.

BENC BLM

stihdam ve Sorumluluklar

Personel

MADDE 25 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld retim tesislerinde retim sorumlusu, laboratuvar sorumlusu ve yeterli sayda personel ile yardmc personel istihdam edilir.

(2) retim tesisinde, retim sorumlusu olarak kimya mhendisi/kimyager veya ziraat mhendisi istihdam edilir.

(3) retim tesisinin laboratuvarlarnda laboratuvar sorumlusu olarak kimya mhendisi/kimyager, biyolojik mcadele etmeni retim tesislerinde ise bitki koruma blm mezunu veya bitki koruma alannda en az yksek lisans yapm ziraat mhendisi istihdam edilir.

retim sorumlusunun grevleri

MADDE 26 (1) retim sorumlusunun grevleri aada belirtilmitir.

a) retim tesisinin mevzuata uygun olarak ynetimini salamak,

b) retim nitelerinin ilevine uygun olarak almasn salamak ve kontrol etmek,

c) retim tesisindeki alet ve ekipmanlarn bakm, onarm, kalibrasyon ve performans testlerini yaptrmak,

) Yaplacak denetimlerde belirtilen hususlarn yerine getirilmesini salamak,

d) retim tesisindeki kaytlarn dzenli tutulmasn ve arivlenmesini salamak,

e) retim tesisinde retimin sorunsuz yaplabilmesi iin personele liderlik yaparak, alanlarn deneyim ve beceri kazanmalar amacyla personel eitimine ynelik programlar dzenlemek,

f) retim tesisinin ihtiyalarn belirlemek, uygulamalar koordine etmek, izlemek ve deerlendirmek,

g) retim tesisinde birimlerin uyumlu, verimli, etkili ve dzenli biimde ynetimi, koordinasyonu ile i planlarnn yaplmasn salamak,

) retim tesisinde i sal ve gvenlii ile ilgili olarak iverenin talimatlar dorultusunda gerekli tedbirleri almak ve gerektiinde iverene nerilerde bulunmak.

Laboratuvar sorumlusunun grevleri

MADDE 27 (1) Laboratuvar sorumlusunun grevleri aada belirtilmitir.

a) Laboratuvarda bulunan alet ve ekipmanlarn bakm, onarm, kalibrasyon ve performans testlerini yaptrmak,

b) Yaplan analizlerle ilgili mevzuatta belirtilen kaytlarn dzenli tutulmasn ve arivlenmesini salamak,

c) retim tesisinde retilen her arj iin kalite kontrol analizlerinin yaplmasn ve o arja ait yeterli ahit numunenin muhafazasn salamak,

) Laboratuvarda i sal ve gvenlii ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak ve gerektiinde iverene nerilerde bulunmak ve i ve ii sal ile ilgili olarak gerekli tedbirleri almak,

d) Kalite kontrol amal yaplan analizlerin uluslararas kabul edilen metotlara gre yaplmasn salamak,

e) Laboratuvar bnyesinde yaplan analiz ve test sonularn onaylamak,

f) Laboratuvarda metot validasyonu/verifikasyonunun yaplmasn, standart alma prosedrlerinin hazrlanmasn ve bunlarn dokmantasyonunu salamak,

g) Analizlerin doruluunu ve srdrlebilirliini etkileyecek tedbirleri almak.

alanlarn ykmllkleri

MADDE 28 (1) alanlar salkl ve gvenli bir alma ortamnn tesisi iin iyerinde dzenlenecek olan i sal ve gvenlii eitimlerine katlmak ve bu konudaki talimat ve prosedrlere uymakla ykmldrler.

verenin ykmllkleri

MADDE 29 (1) veren,

a) retim tesisinde salkl ve gvenli alma ortamnn oluturulmas iin gerekli nlemleri almakla,

b) alanlar yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmekle,

c) alanlarn kar karya bulunduklar mesleki riskler ve bunlarla ilgili alnmas gerekli tedbirler konusunda retim tesisinde i sal ve gvenlii eitim programlarn hazrlamak ve eitimlerin dzenlenmesini salamakla,

) alanlarn bu programlara katlmasn ve verilecek eitim iin uygun yer, ara ve gere salamakla,

d) alanlarna i szlemesinin trne baklmakszn bu Ynetmelikte belirtilen konular ieren gerekli eitimi vermekle,

ykmldr.

ALTINCI BLM

Eitim Programlarnn Planlanmas ve Dzenlenmesi

Eitim

MADDE 30 (1) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imalatnn yapld retim tesisinde yaplacak eitimler, salkl ve gvenli bir ortam temin etmek, i kazalarn ve meslek hastalklarn azaltmak, alanlar yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirmek, onlarn kar karya bulunduklar mesleki riskler ile bu risklere kar alnmas gerekli tedbirleri retmek ve i sal ve gvenlii bilinci oluturarak uygun davran kazandrmak amacyla alanlara herhangi bir mali yk getirmeyecek ekilde dzenlenir.

(2) Her yl iin eitim faaliyetlerini gsterir bir yllk eitim program hazrlanr.

(3) Yaplan eitimlerle ilgili Ek11deki izelge dzenlenerek be yl sreyle saklanr.

Eitim konular

MADDE 31 (1) alanlara verilecek eitim, iyerinin faaliyet alanna gre aadaki ve benzeri konulardan seilir.

a) Genel i sal ve gvenlii kurallar,

b) kazalar ve meslek hastalklarn sebepleri ve iyerindeki riskler,

c) Kaza, yaralanma ve hastalktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas,

) ekipmanlarnn gvenli kullanm,

d) alanlarn yasal hak ve sorumluluklar,

e) Mevzuat ile ilgili bilgiler,

f) yerinde gvenli ortam ve sistemleri kurma,

g) Kiisel koruyucu alet kullanm,

) Uyar iaretleri,

h) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya kan riskler,

) Temizlik ve dzen,

i) Yangn olay ve yangndan korunma,

j) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve nlemleri,

k) lk yardm ve kurtarma,

l) Yaplacak retim ile ilgili bilgi.

YEDNC BLM

Denetim ve dari Yaptrmlar

Denetim

MADDE 32 (1) retim tesisleri, gerektiinde veya ikayet zerine Genel Mdrlke denetlenir.

(2) retici, denetlemeye gelen kontrol heyetine denetim kapsamnda her trl bilgi ve belgeyi sunmak zorundadr.

(3) Kontrol, bu Ynetmelikte belirlenen ve retim tesisinin iletme izni alrken mevcut olan artlar tayp tamad dikkate alnarak yaplr.

(4) retim tesisi kontrol amacyla kontrol heyeti gerek grrse retimden numune alabilir.

(5) retim tesisi kontrolnde rnekler; firmalarn bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi imal ettikleri tesislerinde mevcut, ambalaj kapatlm ve etiketlenmi, analiz sonucu imalat kontrol defterine ilenmi sata hazr olan bitki koruma rnlerinden alnr.

(6) Bitki koruma rn veya bitki koruma rn teknik maddesi retim tesislerinde yaplan denetimlerde kontrol heyeti tarafndan Ek12de yer alan tutanaktan nsha tanzim edilerek heyet ve retim tesisi yetkilisince imzalanr.

(7) Genel Mdrlke grevlendirilen kontrol heyeti tarafndan bu Ynetmelikte belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan kontroller sonucunda, eksikliklerin tespit edilmesi halinde eksikliklerin tamamlanmas iin firmasna iki ay amamak zere sre verilir.

(8) Kontrol heyetinin tespit ettii eksikliklerin yaplacak retimi olumsuz ynde etkileyecek olmas durumunda Genel Mdrlk eksiklikler giderilinceye kadar retimi durdurur. Eksikliin giderildiinin firmasnca Genel Mdrle bildirilmesini takiben en ge 15 gn ierisinde Genel Mdrlke grevlendirilecek kontrol heyeti tarafndan retim tesisi tekrar kontrol edilir.

(9) Verilen sre iinde eksiklikleri tamamlanmayan retim tesislerinin retim izinleri, eksikliin ekil ve nemine gre iptal edilir veya retim tesisinin uygun retim niteleri iin ancak Bakanlka uygun grlecek bitki koruma rnlerinin imali iin izin verilir.

dari yaptrmlar

MADDE 33 (1) Bakanlktan onayl olmayan retim tesislerinde bitki koruma retimi yapan gerek ve tzel kiilere, 5996 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen idari para cezas verilir ve bu gerek ve tzel kiiler faaliyetten men edilir. retilmi olan bitki koruma rnlerinin masraflar sorumlusuna ait olmak zere piyasadan toplatlr ve imha edilmek zere mlkiyeti kamuya geirilir.

(2) Bakanlktan onayl retim tesislerinde ruhsatl olmayan bitki koruma rnlerinin retilmesi durumunda retimi yapan gerek veya tzel kiilere, 5996 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen idari para cezas verilir ve retim tesisi iin verilen iletme izni bir yl sre ile askya alnr.

(3) Bitki koruma rnleri ile ilgili bu Ynetmelikte belirtilen kaytlar tutmayan retim tesisine sahip gerek ve tzel kiilere, 5996 sayl Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde belirtilen idari para cezas verilir.

(4) Bakanlka yaplacak kontrollerde retim yeri deiiklii tespit edilen tesislere verilen retim izni iptal edilir.

SEKZNC BLM

Geici ve Son Hkmler

Daha nce retim izni alm olan retim tesislerinin durumu

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce Bakanlktan retim izni alm olan retim tesisleri, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl iinde bu Ynetmelik hkmlerine uymak zorundadr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz