6 Temmuz 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27986

YNETMELK

ileri Bakanlndan:

KAYMAKAM ADAYLARI YNETMEL

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snfna 1700 sayl Dhiliye Memurlar Kanunu, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelikteki esaslara gre kaymakam aday olarak atananlarn kaymakam adaylnda yetitirilmelerine ilikin usul ve esaslar dzenler.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kaymakam adaylarnn yetitirilmelerine ilikin esaslarla birlikte, ilgili kurum ve grevlilerle kaymakam adaylarnn yetki ve sorumluluklarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayl Dhiliye Memurlar Kanununun 3 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aday: Kaymakam adayn,

b) Bakanlk: ileri Bakanln,

c) Bakan: ileri Bakann,

d) Encmen: 3152 sayl Kanunun 27 nci maddesinde saylan Mdrler Encmenini,

e) Genel Mdrlk: Personel Genel Mdrln,

f) Bakanlk: Eitim Dairesi Bakanln,

g) l: Kaymakam Adaynn kadrosunun bulunduu ili,

h) Komisyon: Tez Komisyonunu,

i) Tez: Kaymakamlk tezini,

ifade eder.

KNC BLM

Adaylarn Greve Balatlmas ve llerinin Tespiti

Greve balama

MADDE 5 (1) Nihai baar listesindeki sralama dorultusunda snav ilannda belirtilen kadro says kadar aday, yetitirme plan ve staj program dnemlerine uygun olarak gruplar halinde ve Bakanlka belirlenecek tarihlerde grevlerine balatlrlar.

(2) Greve balamak iin, yaplan tebligatta belirtilen sre ierisinde gerekli belge ve ilemler tamamlanarak bavurulur.

(3) Yerletirilmeye hak kazanp yaplan tebligatta belirtilen sre ierisinde belge ile ispat mmkn zorlayc sebep olmakszn bavurmayan veya sresi ierisinde bavurup da atanma iin gerekli belge ve ilemleri tamamlamayanlar atanma haklarndan feragat etmi saylrlar.

Adaylarn illerinin tespiti

MADDE 6 (1) Greve balamak zere zamannda bavuran adaylar, iller iin tespit edilmi kontenjanlar ve bo kadrolar nispetinde drt il tercih ederler.

(2) stedikleri drt ilden birine atanmalar mmkn olmayanlarn atanacaklar iller Genel Mdrlke belirlenir.

NC BLM

Adaylarn Tabi Olacaklar Stajlar

Staj sreleri ve sralamas

MADDE 7 (1) Adaylar, yllk izin haklar sakl kalmak zere aadaki sralama ve srelere uygun olarak, yurtd staj asgari 12 ay olmak zere kaymakam adayl stajlarna tabi tutulurlar.

l Merkez Staj 2 ay

Kaymakam Refiklii Staj 3 ay

Mlkiye Mfettii Refakatinde Staj 2 ay

Bakanlk Merkez Staj (Dil Kursu) 4 ay

Yurtd Staj 12 ay

Kaymakam Vekillii Staj 9 ay

Kaymakamlk Kursu 4 ay

(2) Bakanlk, hizmet gereklerini gz nnde bulundurarak, mevcut adaylarn ve kaymakamsz ilelerin says, mlkiye mfettilerinin alma dnemleri ve yurtdnda uygulamal eitim programnn balang tarihleri gibi nedenlerle yukarda belirtilen stajlarn bir ksmn kaldrmaya, sra ve srelerini deitirmeye, yenilerini eklemeye yetkilidir.

l merkez staj

MADDE 8 (1) Adaylar atandklar il valiliklerinde greve balarlar ve her trl zlk ilemleri bu illerde yrtlr.

(2) l Merkez Staj srasnda adaylara illerde hazrlanacak 2 aylk bir programa gre, bizzat valinin direktif ve gzetimi altnda valilik birimlerinden balamak zere btn Bakanlklarn ilde mevcut kurulularnda ve il zel idaresi ile il belediyesinde staj yaptrlr.

(3) lde vali veya vali yardmcs bakanlnda toplanan kurul ve komisyonlara izleyici veya vali uygun grrse raportr olarak itirak ettirilirler.

(4) l Merkez Stajnn ikinci haftasnda adaylar Bakanlk ve Genel Mdrlke hazrlanacak bir program erevesinde Ankarada yurtii uyum eitimine tabi tutulurlar.

(5) Her aday iin atandklar ilde greve baladklar tarihten itibaren Staj Rapor Dosyas alr. Valinin sorumluluu altnda veya grevlendirecei bir vali yardmcs tarafndan izlenip yrtlecek olan bu dosyaya adayn Kaymakamlk Kursuna katlna kadar geecek srede, sadece deerlendirilmesine ve baar derecesi hakknda hkm verilmesine yardmc olacak bilgi, rapor ve yazlar girer. zlk ileri ile ilgili yazlar ve dier yazmalar bu dosyada yer almaz. Bu dosya valinin, adayn Kaymakamlk Kursuna arlmasnda esas olacak deerlendirme ve kanaatini ihtiva eden genel sonu raporu ile birlikte, Bakanln talebi zerine 10 gn iinde Genel Mdrle gnderilir. Adayln herhangi bir safhasnda askere giden adaylarn bu dosyalar ilde muhafaza edilir. Bunlarn askerlik dn yeniden adaylna devam etmeleri halinde dosyalar bulunduklar safhadan itibaren tutulmaya devam olunur.

(6) Adaylar, ilde hazrlanan 2 aylk alma programlar dhilinde staj yaptklar her birimde ilgili kanun, tzk, ynetmelik ve idari metinleri okuyup incelemek, o birimdeki grevlilerle iliki kurarak hizmetlerin nasl yrtldn yakndan takip edip renmek ve sonunda valilie verecekleri yazl raporda (EK-1) bunlar zetlemek, ayrca gerek mevzuatta gerekse uygulamada mahede edecekleri hata, tekrar ve noksanlar iaret ederek o birimde hizmetlerin daha iyi yrtlmesi iin kiisel grlerini belirtmek ile mkelleftirler. Bu raporlar, valinin havalesi ile Staj Rapor Dosyalarnda toplanr. Birim bakanlar kendi birimlerindeki almalarn tamamlayp ayrlan adaylar hakknda onlarn sadece devam durumlar ve ilgilendikleri konular hakknda valilie yazl bilgi verirler. Kiiye zel kayd ile doruca valiye verilecek bu yazlar valinin havalesiyle ilgili adayn Staj Rapor Dosyasna konur.

(7) Adaylarn staj sresi ierisinde, zorunlu olarak bir baka il adaylna atanmalar halinde, Staj Rapor Dosyalar Bakanla gnderilmeden doruca atand Valilie gnderilir.

Kaymakam refiklii staj

MADDE 9 (1) l Merkez Stajn tamamlam adaylar, Bakanlka snflar farkl, bilgi ve tecrbelerinden faydalanlabilecek iki ayr ile kaymakam yannda her biri 1,5 ay olmak zere toplam 3 ay sre ile kaymakam refiki olarak grevlendirilirler. Adaylar ilede refiki bulunduklar kaymakamn gzetim ve sorumluluu altnda ile ynetimini, karlalacak muhtemel sorunlar, kaymakamn yetkilerini, grevlerini, i tutumunu yakndan izleyerek ve mmkn olduunca uygulamalara da bizzat katlarak gerekli bilgi, tecrbe ve becerilerle donatlrlar.

(2) Adaylar, kaymakam refiki olarak yaptklar almalar sonucunda edindikleri bilgileri ve tecrbeleri bir rapor halinde iki nsha olarak refiki bulunduklar kaymakamlara refiklik staj sonunda vermekle mkelleftirler. Kaymakamlar da bu raporlarn bir nshasn refikin greve kar ilgisi, kiilii, bilgi ve becerisi ile kaydettii gelime asndan kendi deerlendirmelerini belirten bir yaz ile refikin aday olduu ilin valisine gnderirler. Sresini fiili olarak tamamlayan adaylarn baka bir emre gerek kalmadan illerine dnmelerini salarlar.

Mlkiye mfettii refakatinde staj

MADDE 10 (1) Adaylar mlkiye mfettilerinin genel tefti ya da inceleme ve soruturma grevleri srasnda 2 ay sre ile Mlkiye Mfettii refakatinde grevlendirilirler.

(2) Her yl, mlkiye mfettii refakatinde staja tabi tutulacak adaylarn isimleri ve illeri Genel Mdrlke, yllk normal alma zamanlar gz nnde bulundurulmak suretiyle Tefti Kurulu Bakanlna bildirilir. Bunlarn hangi tarihlerde, nerelerde ve hangi mlkiye mfettileri refakatinde bulunacaklar Tefti Kurulu Bakanlnca tespit edilir.

(3) Adaylar, mlkiye mfettii refakatinde staj srasnda refakatinde bulunduklar mlkiye mfettiinin sorumluluu, gzetimi, sevk ve idaresi altnda il ve ile teftii ile inceleme ve soruturma ilerinin her safhasn yakndan takip edip renirler.

(4) Adaylar; mlkiye mfettii yannda 2 ay doldurduklarnda, mfetti refakatinde yaptklar almalar, edindikleri bilgi ve tecrbeleri bir rapor halinde 2 nsha olarak refakatinde altklar mfettilere vermekle mkelleftirler. Mlkiye mfettileri de bu raporlara adayn greve kar ilgisi, bilgi ve becerisi, kaydettii gelime ve kiilii ynnden kendi deerlendirmelerini belirten bir yaz ile bir nshasn Genel Mdrle, bir nshasn da adayn bal bulunduu il valisine intikal ettirmek zere Tefti Kurulu Bakanlna gnderirler. Sresini fiili olarak tamamlayan adaylarn baka bir emre gerek kalmadan illerine dnmelerini salarlar.

Bakanlk merkez staj (Dil kursu)

MADDE 11 (1) Adaylar Bakanlkta Bakanlka hazrlanacak yabanc dil eitim arlkl bir programa tabi tutulurlar. Yabanc dil eitiminin son haftasnda yurtd eitimleri ile ilgili uyum kursu verilir.

(2) Adaylarn yabanc dil gelitirme eitimleri, Bakanlk dersliklerinde veya Bakanlka uygun grlecek resmi kurulu ya da zel kurslarda verilir.

Yurtd staj

MADDE 12 (1) Asaletleri tasdik edilen adaylar 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 78 inci ve 79 uncu maddeleri gereince Bakanlar Kurulu karar ile verilen kontenjan erevesinde bir yl sre ile bilgilerini artrmak ve uygulamalar yerinde grmek veya yksek lisans eitimi yapmak zere yurtdna gnderilirler.

(2) Yurtdna gnderilen adaylar, bulunduklar lkede Bakanlka belirlenecek sre ve esaslar dhilinde yabanc dil bilgilerini artrmak amacyla lisan kursuna devam ederler. Yabanc dil eitiminin sonunda mesleki konularda incelemelerde bulunup uygulamalar yerinde grrler veya bu amala mesleki kurslara devam ederler.

(3) Adaylar yaptklar incelemeler sonucu tabi olduklar dilden ve Trke olmak zere ikier nsha ve ayrca dijital ortamda rapor hazrlarlar. Yksek lisans eitimi alanlar da eitim aldklar yabanc dilden ve Trke ikier nsha ve ayrca dijital ortamda tez hazrlarlar. Hazrlanacak rapor ve tezlere esas konular Bakanlka tespit edilir. Adaylar rapor, tez ve devam ettikleri kurslardan alacaklar baar belgelerini yurda dndkleri tarihi takip eden bir ay iinde Bakanla vermek zorundadrlar.

(4) Adaylarn yurtdnda bulunduklar srede tutum ve davranlar ile baar durumlar Bakanlka uygun grlecek zamanlarda Genel Mdrlke mahallinde gzden geirilir. Her aday iin deerlendirme raporu dzenlenir. Yabanc dil eitimlerinin birinci alt aylk dneminin sonuna tekabl eden ilk snavda baarsz olduklar tespit edilenlerle, ilgili mevzuatta geri arlmay gerektiren durumlarda olduu tespit edilenler yurda arlr ve haklarnda gerekli disiplin ilemleri yaplr.

(5) Adaylar yurtdndan geri arma karar almaya Bakanlk Merkez Disiplin Kurulu yetkilidir.

Kaymakam vekillii staj

MADDE 13 (1) Asaletleri tasdik edilen adaylar, Bakanlka bo bulunan veya yllk izin veya salk izni gibi sebeplerle boalan ile kaymakamlklarna vekil olarak atanrlar.

(2) Adaylar, aday olduklar ilin dndaki illerin ilelerine kaymakam vekili olarak gnderilirler.

(3) Adaylarn kaymakam vekillii staj sresindeki deerlendirilmeleri, kaymakam vekili olarak bulunduklar ilelerin bal olduu il valilerince yaplr. Valiler, illerine bal ilelerde bir aydan az olmamak kaydyla kaymakam vekilliinde bulunan adaylarn, kaymakam vekilliinden ayrllarn izleyen bir hafta iinde kaymakam vekillii srasnda i tutumlar, kiilikleri, bilgi ve becerileri, temsil kabiliyetleri, halkla mnasebetleri, klk ve kyafetleri hakkndaki kanaatlerini Bakanla ve Staj Rapor Dosyalarna konulmak zere adaylarn bal bulunduklar illerin valiliklerine yazl olarak bildirirler.

Kaymakamlk kursu

MADDE 14 (1) Adaylar, stajn bu aamasn 5 inci Blmde belirtilen esaslar erevesinde tamamlarlar.

DRDNC BLM

Adaylarn Yetitirilmeleri ile lgili Dier Hususlar

Bakanlklar ile dier kamu kurum ve kurulularnda staj

MADDE 15 (1) Adaylar Bakanln gerekli grmesi durumunda, staj devresinin uygun bir ksmnda, yaplacak protokollerle dier bakanlklarda ve kamu kurum ve kurulularnda da staja tabi tutulabilirler.

Asaletin tasdiki

MADDE 16 (1) Adaylar grevde en az bir yl doldurduklarnda aday bulunduklar ilin valisi tarafndan deerlendirilirler. Vali bu deerlendirmeyi adayn grevine kar ilgisi, devam durumu, kiilii, bilgi, beceri ve performans, kaydettii gelimeler, temsil kabiliyeti, halkla ilikileri, klk kyafeti kstaslarna gre yapar. Deerlendirmede adayn refiki bulunduu kaymakamlarn ve mlkiye mfettiinin raporlar da gz nnde tutulur. Vali, deerlendirme sonucuna gre kanaatini olumlu veya olumsuz ekilde Bakanla yazl olarak bildirir.

(2) Disiplin cezas almam ve baarl grlm adaylarn asaleti Bakanlka tasdik edilir.

(3) Disiplin cezas alm ve baarsz grlm adaylar, baka bir il valisi yannda en ok bir yl daha denenir. Bu sre sonunda da baarsz grlenler hakknda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 57 nci maddesi hkmleri uygulanr.

Adaylarn adaylk dnemi ierisinde grevlerine son verilmesi

MADDE 17 (1) Adaylk sresi ierisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle badamayacak durumlar, greve devamszlklar tespit edilen adaylar yurtd staj dneminde Genel Mdrn, bunun dndaki dnemlerde ise aday olduu ilin valisinin teklifi, Encmenin karar ve Bakann onay ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 56 nc maddesi gereince memuriyetle iliikleri kesilir. Ancak evvelce 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hkmlerine tabi bir kamu kurum veya kuruluunda alp asaleti 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre tasdik edilmi olanlar, 2 yl iinde kaymakam aday olarak asaleti tasdik edilmemi ise Bakanln merkez veya tara tekilatnda Genel dare Hizmetleri Snfnda bir greve atanrlar.

(2) Bakanlka salk ynnden kaymakamlk mesleini yapamayaca tespit edilenler ile bu ynde talebi olanlar, Bakanln merkez ve tara tekilatndaki Mlki dare Amirlii Hizmetleri Snf dndaki dier snf ve kadrolara atanrlar. Salk nedeniyle yaplacak atamalarda Bakanlka belirlenmi olan tam teekkll hakem hastane raporu alnr. Dier snf ve kadrolara atanma ilemi Bakan onay ile yaplr.

Adaylara il merkezlerinde verilebilecek grevler

MADDE 18 (1) Kaymakam adayl staj sra ve srelerinin zorunlu hallerde deimesi durumunda, aday olduu ilde daha uzun sre kalacak adaylar valinin uygun grecei birimlerde grevlendirilir.

(2) Bu sre ierisinde ayrca kendilerine deiik inceleme konular verilerek bir konuyu inceleme, sonuca varma, zetleme, sunma, tartma, rapora balama ve sorumluluk yklenme yeteneklerinin gelitirilmesi salanr.

Kaymakamlk tezi

MADDE 19 (1) Adaylar adaylk dnemi ierisinde Kaymakamlk Tezi hazrlamakla ykmldrler.

(2) Tez konular Bakanlk tarafndan tespit edilir. Tez konusu ile ilgili, Genel Mdrlke tespit edilecek birim tarafndan Mlki dare Amirlii Hizmetleri snfndan bir tez danman grevlendirilir. Danman tez hazrlama aamasnda adaya rehberlik eder.

(3) Adaylar tezlerini adaylk grevine balay tarihinden itibaren hazrlamaya balarlar. Genel Mdrlke kendilerine bildirilen tarihe kadar 3 nsha olarak ve ayrca dijital ortamda teslim edecekleri tezlerini ayrca ilgili komisyon huzurunda sunarlar. Soru-cevap eklindeki tartmalar sonunda baarl veya baarsz eklinde deerlendirme yaplr. Deerlendirmede baarsz grlen tezler, en ge bir ay ierisinde yeniden hazrlanp, ayn usulle deerlendirilmek zere sahibine iade edilir.

(4) Bakanlka belirlenen konular dnda tez konusu seen, tezini zamannda teslim etmeyen veya arld halde mazeretsiz olarak tezini sunmaya gelmeyen ya da komisyon tarafndan tezi ikinci defa yeterli bulunmayanlar, tez deerlendirmede baarsz saylrlar. Bunlar, bir sonraki Kaymakamlk Kursuna kadar adayla devam etmek ve Bakanlka belirlenecek yeni bir konuda tez hazrlamakla ykmldrler. Bu tezleri de deerlendirmede Baarsz grlenler kaymakam adaylndan Bakanln Merkez veya Tara Tekilatnda Genel dare Hizmetleri Snfnda bir greve atanrlar.

(5) Bakanlkta yaplan deerlendirmede Baarl grlen tezlerin elektronik ortamdaki nshas ilgili adayn Genel Mdrlkteki dosyasna konulur. Tezlerden bir nshas ilgililerin atanm olduklar valiliklere gnderilir, dier iki nshas ise ktphaneye konmak zere Strateji Gelitirme Bakanlna ve Eitim Dairesi Bakanlna gnderilir.

Tez deerlendirme komisyonu

MADDE 20 (1) Tez Deerlendirme Komisyonu Genel Mdr veya grevlendirecei Genel Mdr Yardmcsnn Bakanlnda, Tefti Kurulu Bakan Yardmcs, ller daresi, Mahalli dareler, Personel Genel Mdrl ve Strateji Gelitirme Bakanlndan katlacak M..A. snfndan en az daire bakan unvannda olan birer grevli ile Hukuk Mavirlii ve Eitim Dairesi Bakanl temsilcileri olmak zere sekiz kiiden oluur.

(2) Komisyon Bakannn gerekli grmesi halinde tez konusu ile ilgili Bakanlk birimlerinden bir temsilci arlabilir. Bu ekilde grevlendirilen temsilciler de komisyon almalarna katlr.

(3) Komisyon Bakan ve yelerin tamamnn katlm ile toplanr ve salt ounlukla karar verir.

BENC BLM

Kaymakamlk Kursu

Kursun nitelii

MADDE 21 (1) Kaymakamlk kursu, adaylarn kaymakam olarak atanmalarndan nce katlmak ve baar ile tamamlamak zorunda olduklar son staj devresidir. Kaymakamlk Kurslarndan her biri bir dnem numaras almak zere Bakanlk tarafndan devam eden ilgili maddelere gre dzenlenip yrtlr.

Kurslarn ynetimi

MADDE 22 (1) Kaymakamlk kurslarnn Bakanln belirledii zamanlarda balatlmasndan, programlarn hazrlanp kesinletirilmesinden, uygulanmasndan ve deerlendirilip gelitirilmesinden Bakanlk sorumludur. Bakanlk kurslarn kararlatrlan esaslara uygun ekilde programlamas, idari, disiplin ve mali ynleriyle aksamadan yrtlmesi, Bakanlk-Konferans-Aday ilikilerinin salanmas, kurs alma programlarnn gnlk yrtm, ders aralarnn salanmas, adaylarn devam ve salk durumlar ile konferanslarn izlenmesi, konferans ve ek ders-grev cretlerinin tahakkuku, zamannda denmesi, kurslarla ilgili her trl yazma, dosyalama, hesap ileri, maa, cret ve gndelik bordrolarnn dzenlenmesi, adaylarn kurs yevmiyelerinin zamannda yazlp tahakkuk ve denmesi, kurs notlarnn zamannda yazlp datlmas, sertifikalarn dzenlenmesi, dl ve tren hazrlklarnn yaplmas, adaylarn ikamet edecei yerlerin hazrlanmas ve kurs sresince sosyal ihtiyalarnn karlanmas ilemlerinden sorumludur.

Kursun programlanmas

MADDE 23 (1) Kaymakamlk kurslarnn balatlma tarihleri, sreleri, programlarnn ana hatlar ile blmleri, alma yer ve ekilleri Strateji Gelitirme Bakan ve Eitim Dairesi Bakannn da katlaca Encmen tarafndan, her dnem kurs iin, kursun balama tarihinden en az 20 gn nceden, Bakanln hazrlayp getirecei teklif zerine grlerek kararlatrlr. Raportrlk grevini Bakanlk yapar.

Kursa arma

MADDE 24 (1) Kurs almas kararlatrlnca, kursun alaca tarihte adaylkta iki buuk yln dolduran adaylarn illerden gnderilen Staj Rapor Dosyalar ve durumlar ilgili Personel Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda oluturulacak bir komisyon tarafndan incelenerek;

a) Bakanlktaki dosyalarna gre tutum ve davranlar ve Staj Rapor Dosyasndaki deerlendirilmeleri olumlu rapor edilmi,

b) Tezini zamannda vermi ve Baarl deerlendirilmi,

c) Bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde ngrlen stajlarn, yeterli kabul edilecek srelerle yapm,

olanlar tespit edilip bir liste halinde Bakanlk onayna sunulur. Bakanlk onayndan sonra kendilerine yazl ar yaplr.

(2) Birinci fkradaki deerlendirmeler sonucu olumsuz saylarak kursa arlmayanlar bir sonraki Kaymakamlk kursuna kadar illerinde adayla devam ederler. Bir sonraki Kaymakamlk kursuna da Genel Mdrlke olumsuz olarak deerlendirilmeleri nedeniyle arlmayanlar Encmen karar ve Bakanlk onay ile Bakanln merkez ve tara tekilatnda Genel dare Hizmetleri Snfnda bir greve atanrlar.

Kurs alma program

MADDE 25 (1) Kurs alma programnda kamu ynetimi ile ilgili konularda tartmal konferanslara, seminerlere yer verilir. nemli konu ve sorunlara deiik adan baklmas imkann salayacak panel ve ak oturumlar, eitli bakanlk, kamu kurum ve kurulu ziyaretleri, organize sanayi blgesi, serbest blge, snr ticareti ve KOB konularnda eitici geziler ve imkanlar lsnde yurtd gezileri kurs alma programna dhil edilir.

(2) Adaylarn Bakanlmz dnda kalan birimlerdeki almalarnn uygulanma ekil, sre ve deerlendirilme esaslar Bakanlk ve ilgili birimlerle mtereken tespit edilir.

(3) Kurs sresince ihtiyaca gre yaplacak olan inceleme gezileri Bakanlka grevlendirilecek bir grevli ynetiminde, zel programa gre ve toplu halde yaplr.

(4) Kaymakamlk Kurslarnn Bakanlk d kurulularda yrtlecek eitim programlar, ilgili kurum ve kurulularla mutabk kalnacak esaslar erevesinde o kurum veya kurulu tarafndan hazrlanp uygulanr. Bu eitimler sresince adaylar genel hkmler yannda, o kurum veya kuruluun uygulama eitimi ile ilgili mevzuatna uymakla ykmldrler.

Kursun balatlmas

MADDE 26 (1) lk gn kursa katlan adaylara Kurs alma Program hakknda bilgi verilir, konaklama ve dier ihtiyalar iin zm nerileri sunulur.

Kursun i ynetimi

MADDE 27 (1) Bakanlk kurs sresince, adaylarla devaml temas halinde bulunarak onlarn davranlarn, kurs hakkndaki gr ve dncelerini deerlendirir. Adaylar da kurs ve zlk ilemleri ile ilgili istek ve dileklerini Bakanla bildirirler.

(2) Kurs sonunda Mlki dare Amiri olarak grev stlenecek adaylar bu bilinle hareket etmek, evrelerine kar daima anlayl ve saygl, kurs ynetimine ve konferanslara yardmc olmak zorundadrlar.

(3) Her aday Bakanlka kendilerine verilecek grevleri yerine getirmekle ykmldr.

(4) Devam durumu konferanslardan nce ve gerekirse konferans ve almalar sresince imzalarla tespit edilir. Adaylar konferans, seminer ve almalara vaktinde katlmakla ykmldr. On dakikadan fazla gecikenler ile zrsz ve izinsiz olarak erken terk ettii tespit edilenler devamsz saylrlar. On dakikadan az gecikmeler de tekrarland takdirde ayn ekilde deerlendirilir. zrsz devamszl grlenlerin o gnlere ait kurs gndelikleri kesilir. Kurs sresince zrsz olarak toplam en az on gn, zrl veya izinli olarak kursun toplam sresinin en az kadar devamszl tespit edilenler kurs sonu snavlarna alnmazlar. Bundan bir sonraki kursa kadar adayla devam ederler.

(5) Adaylar yllk izinlerini kurs sresi iinde kullanamazlar. Bu srede adaylar mazeret izni, hastalk izni ve disiplin cezalar ile ilgili i ve ilemler asndan Bakanlk merkez memurlar gibi deerlendirilir ve bu i ve ilemler Bakanlka yaplr. Yaplan ilemle ilgili hem adayn iline hem de Genel Mdrle bilgi verilir.

(6) Kurs programnda ele alnan konularda bizzat konferanslar veya konferans yneticileri tarafndan hazrlanan metinler oaltlarak adaylara datlr. Her dnem kurs notlarndan birer takm Bakanlk ve Bakanln kitaplklarnda saklanr.

(7) Kurs sresinin bitimine en az be gn kala eitim almalarna son verilerek adaylarn snava hazrlanmalarna imkn salanr.

Kurs sonu snav

MADDE 28 (1) Her kursun sonunda Bakanlk onay ile belirtilen gn, saat ve yerde Strateji Gelitirme Bakan ile Eitim Dairesi Bakannn da katlaca Encmen tarafndan adaylar bir szl snava tabi tutulurlar. Bu snav srasnda Eitim Dairesi Bakan raportrlk grevini yrtr. Her adaya birisi teziyle ilgili olmak zere en az soru sorulur. Sorular, bir kaymakamn bilmesi gereken ve kurs programnda yer verilen konular esas alnarak nceden Bakanlka hazrlanp, Encmenin tasvibinden geirilir. Snav srasnda adaylarn Staj Rapor Dosyalar da Encmenin tetkikine hazr bulundurulur. Adaylara genel bilgileri ile inandrma ve idarecilik yeteneklerini lecek nitelikte sorular da yneltilebilir.

(2) Sorular adaylar tarafndan cevaplandrldktan sonra Encmen Bakan ve yeleriyle Strateji Gelitirme Bakan ve Eitim Dairesi Bakannca 100 tam not zerinden deerlendirilir, takdir edilen notlarn aritmetik ortalamas alnr. 0.50 den aa olan kesirler dikkate alnmaz, 0.50 ve st kesirler tam sayya tamamlanr. Deerlendirme notu;

60dan aa olanlar yetersiz,

6070 olanlar yeterli,

7185 olanlar baarl,

86100 olanlar stn baarl saylrlar.

(3) stn baarl olanlardan ilk Encmen tarafndan kurs birincisi, ikincisi ve ncs olarak ilan edilir. Bunlara kurs kapan treninde Bakanlka uygun grlecek dller verilir.

(4) Bakanlka kabul edilebilir mazeretleri nedeniyle snava giremeyen adaylar iin, tarihi Bakanlka kararlatrlacak mazeret snav niteliinde bir snav dzenlenir.

(5) Kurs sonu snavnda yetersiz not alanlar, en ok 30 gn ierisinde ikinci bir snava tabi tutulurlar. Bu snavda da yetersiz not alanlar Bakanln Merkez veya Tara Tekilatnda Genel dare Hizmetleri Snfnda bir greve atanrlar.

(6) Snav sonunda adaylar hakknda takdir edilen notlar ve deerlendirmeler Encmen Bakan ve yeleri tarafndan imzalanan bir tutanak ile tespit edilir. Baar dereceleri kurs snav filerinin B Formu (EK3) zel hanesine yazlarak ayn ekilde imzalanr.

(7) B Formlar, her aday iin gerek duyulan bilgileri ihtiva eder ekilde Bakanlka nceden ikier nsha olarak dzenlenir. Snav sonunda bu formlar deerlendirme dosyalarna konulmak zere Genel Mdrle verilir.

Kurs kapan ve kura treni

MADDE 29 (1) Kurs sonu snavnda kaymakam olarak atanmaya hak kazanan adaylarn atanacaklar ileler dzenlenecek bir trenle kura ektirilerek belirlenir, sertifikalar ve derece alanlarn dlleri datlr.

(2) Kuraya girecek ileler o srada bo bulunan 5 inci snf ileler arasndan Genel Mdrlke tespit edilir. Yeteri kadar 5 inci snf bo ile bulunmamas halinde liste 4 nc snf ilelerle tamamlanr. Ayrca hizmet gereklerine gre yeterli 5 inci snf ile olsa dahi Bakanlk onay ile 4 nc snf ileler de kura ekmeye dhil edilebilir. 4 nc snfta geen sreler 5 inci snf hizmetinden saylr. Kura ekme, listedeki ilelere atanmaya mani hali bulunanlara ncelik verilerek alfabetik soyad srasna gre yaplr.

(3) Kurs sonu snavnda birinci, ikinci ve nc olanlar kuraya dhil edilmez ve bunlar atanmalarna mani halleri olmamak artyla listedeki ilelerden istedikleri birine atanrlar.

(4) Kendisinin veya einin nfusa kaytl olduu veya maddi ilikilerinin bulunduu yerin bal olduu ilin ilelerini ekenlerin kura ekmeleri tekrarlanr.

(5) Kuradan itibaren 24 saat iinde adaylar arasnda yer deimeler, herhangi bir engel bulunmamak kayd ile kabul edilir. Deime istekleri Genel Mdrle yazl olarak bildirilir. Deime sresi bittikten sonra kararname hazrlanr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Alt dzenleme yapma yetkisi

MADDE 30 (1) Ynetmeliin uygulanmas amacyla, Bakanln ilgili Merkez Birimlerinin grleri alnarak Genel Mdrlke ynergeler karlabilir. Bu ynergeler Bakan onay ile yrrle girer.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 31 (1) 23/3/1994 tarihli ve 21883 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kaymakam Adaylar Ynetmelii ile ek ve tadilleri yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin eklerini grmek iin tklaynz