6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27986

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSܒNÜN ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ
(2004/22/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMI
Ş KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG-2011/14)

MADDE 1 – 31/3/2011 tarihli ve 27891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Standardları Enstitüsü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ 1/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.