5 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27985 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1907

             23 Aralık 2009 tarihinde Şam’da imzalanan ve 9/3/2011 tarihli ve 6182 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/4/2011 tarihli ve HUMŞ/4577222 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                         A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı      Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA

GENÇLİK VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

PROTOKOLÜ

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak adlandırılacaktır;

             Gençlik ve spor alanlarında ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacı ve niyetiyle,

             Gençlik ve spor alanlarında işbirliğinin iki ülke ve halkları arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacağına ikna olarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır.

Madde I

Amaç

             İşbu Protokolün amacı karşılıklı ilgi ve mütekabiliyet çerçevesinde Türkiye ve Suriye arasında gençlik ve spor alanlarında işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesini teşvik etmektir.

Madde II

İşbirliği Alanları

1. Taraflar aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır:

- Gençlik ve Spordan sorumlu olan üst düzey yöneticilerinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik etmek.

- Her iki ülkede karşılıklı olarak düzenlenecek olan uluslararası şölenler ve müsabakalara birbirlerini davet etmek.

- Her iki ülkede karşılıklı olarak düzenlenecek olan spor faaliyetleri ve bilimsel seminerlere ilgili spor federasyonlarını davet etmek.

- Her iki ülkede düzenlenecek olan uluslararası eğitim kursları ve Olimpik Dayanışma'ya antrenör ve hakemlerin katılımlarını kolaylaştırmak ve destek vermek.

- Gençlik ve Spor takımları için spor ve gençlik kampları düzenlemek ve karşılıklı ziyaretlerde bulunmak ve ilgili spor federasyonları ve gençlik organizasyonları arasında karşılıklı irtibat kurulmasını teşvik etmek. Bu amaçla;

- Gençlik ve Spor alanında bilgi ve deneyimleri karşılıklı olarak paylaşmak.

- İlgili spor ve gençlik uzmanları arasında karşılıklı ziyaretleri desteklemek.

- Gerekli spor teçhizatının temin edilmesi konusunda her iki ülkenin birbirlerini desteklemesi.

- Uluslararası Spor Organizasyonları konularında bilgi ve görüş alışverişi.

2. Türkiye gençlik ve spora ilişkin teçhizatların temini konusunda bilgi ve deneyimlerini Suriye ile paylaşacaktır. Türkiye, aynı zamanda bahse konu bu teçhizatın bakım ve onarımı konusunda Suriye'ye yardım edecek ve aynı zamanda Suriye mühendislerini ve diğer teknik personelini eğitmek amacıyla eğitim kursları düzenleyecektir.

Madde III

Uygulama ve Masraflar

1. Bu Protokol ilgili tarafların Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak uygulanacaktır.

2. Taraflar bu Protokol altında alt protokoller ve uygulama programlarını yürürlüğe koyabilirler.

3. Bu Protokol altında yapılacak karşılıklı ziyaretlerde, aksi üzerinde mutabık kalınmadıkça; Taraflar kendi takımlarının seyahat masraflarını karşılayacak ve yerel ulaşım ve konaklama ve yemek hizmetleri ve masrafları ev sahipliği yapan ülke tarafından karşılayacaktır.

Madde IV

Yürürlüğe Girme, Değişiklikler ve Fesih Etme

1. Bu Protokol; Taraflarca yazılı olarak diplomatik kanallar yoluyla Protokolün yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerini tamamladıklarına dair son bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2. Protokol 4 (dört) yıl süre için geçerli olacaktır ve taraflardan herhangi biri, altı ay öncesinden diplomatik kanallar yoluyla yazılı olarak Protokolü fesih etme niyetini diğerine belirtebilir.Eğer bu şekilde fesih edilmez ise Protokol otomatik olarak müteakip dört (4) yıl daha yenilenecektir ve her dört yılın sonunda bu yenilenme gerçekleşecektir.

3. Taraflardan herhangi biri karşılıklı rıza gösterimi ile bu Protokolde değişiklik veya ekleme yapabilir ve bu Protokolün yorumlanmasından veya uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek olan herhangi bir ihtilaf, Taraflar arasında dostane müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

4. Yapılacak olan değişiklikler, bu Protokolün IV. 1 maddesi altında belirtilen yasal prosedüre göre yürürlüğe girecektir.

Şam Şehrinde 23 Aralık 2009 tarihinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ve her biri eşdeğer olarak iki nüsha şeklinde hazırlanmıştır. Protokolün yorumlanması hususunda ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf durumunda İngilizce metin geçerli sayılacaktır.

 

 

           Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti                                                              Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti

                                  adına                                                                                                                  adına

 

 

                       Ahmet Davutoğlu                                                                                                Tamer Al Haja

                         Dışişleri Bakanı                                                                                         Yerel Yönetimler Bakanı

 

PROTOCOL ON COOPERATION

IN THE FIELD OF YOUTH AND SPORTS

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

AND

THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

The Government of the Republic of Turkey and The Government of the Syrian Arab Republic hereinafter referred as the "Parties".

Expressing their desire and interest to expand their relations and cooperation in the field of youth and sports;

Convinced that cooperation in the field of youth and sports will contribute to the further development of friendly relations between their countries and peoples,

Have agreed as follows;

Article I

Purpose

The purpose of this present Protocol is to encourage the development of relations and cooperation in the field of youth and sports between Turkey and Syria on the basis of mutual interest and reciprocity.

Article II

Fields of Cooperation

1. The Parties shall cooperate in the following fields;

- Promoting reciprocal visits of their senior officials responsible for youth and sports,

- Inviting each other the international festivals and competitions organized in their respective countries,

- Providing necessary assistance and facilities for their coaches and referees to attend Olympic solidarity and international training courses organized in their respective countries,

- Organizing reciprocal visits and sports/youth camps for their sports and youth teams;

promoting contacts and cooperation between their respective sports federations and youth organizations for this purpose,

- Exchanging information and experience in the field of youth and sports,

- Promoting contacts and reciprocal visits between their sports and youth experts,

- Assisting each other in the procurement of necessary sports equipments and materials,

- Assisting each other in the procurement of commercial and technical sports equipments,

- Exchanging information and views on issues concerning international sports organizations.

2. Turkey shall share its experience and expertise with Syria on the procurement of youth and sports equipments. Turkey shall also assist  Syria in the maintenance and reparation of those equipments and for this purpose organize training courses for the Syrian engineers and other technical staff.

Article III

Implementation and Expenses

1. This Protocol shall be implemented in accordance with the laws and regulations of the Parties.

2. The Parties may conclude additional sub-protocols or implementation programmers under this Protocol.

3. In the exchange of visits under this Protocol, unless otherwise agreed upon the Parties shall cover international travel expenses of their teams and delegations, whereas the domestic travel expenses and the bearding and lodging expenses of those teams and delegations shall born by the Host Party.

Article IV

Entry into Force, Amendments and Termination

1. This Protocol shall enter into force on the date of receiving the last notification by both parties in writing, through diplomatic channels, of the completion of the respective internal legal procedures necessary to that effect.

2. This Protocol shall be valid for four years and it may be terminated by either Party at any time with a written notice 6 months given through diplomatic channels. Unless terminated this way by either Party, this Protocol shall automatically renewed for successive periods of four years at the end of each four year period.

3. Either Party may amend or add to this Protocol according to mutual consent, and any disputes that arise from its implementation or interpretation may be resolved through amicable consultations between the two parties.

4. The amendments shall enter into force in accordance with the same legal procedure prescribed under Article IV.1 of this protocol.

 

Done in Damascus on 23 December 2009 in two original copies in the Turkish, Arabic and English Languages, all being authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

 

                                 For the Government                                                                          For the Government

                           of The Republic of Turkey                                                             of The Syrian Arab Republic

                                                 

 

                                   Ahmet Davutoğlu                                                                                Tamer Al Haja

                           Minister of Foreign Affairs                                                        Minister of Local Administrtaions

Andlaşmanın Arapça metnini görmek için tıklayınız