5 Temmuz 2011 Tarihli ve 27985 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-16)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/87, K: 2011/35 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı (14.6.1973 Tarihli ve 1739, 2.3.1984 Tarihli ve 2985, 3.5.1985 Tarihli ve 3194, 22.2.2005 Tarihli ve 5302, 21.4.2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 24.7.2008 Tarihli ve 5793 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/95, K: 2011/61 Sayılı Kararı (22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11.12.1935 Tarihli ve 2862 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar, Tüzükler, Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelik yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı 2. nci mükerrer Resmî Gazete’de, 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere, İlave Yapılması Hakkında Karar ve Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.