1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   28/6/2011

             KARAR NO        :   2011/65

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Aydın İli, Kuşadası İlçesi,

                                               Davutlar Köyü, 735 ada, 2 no’lu parselde bulunan taşınmazın

                                               özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 12/5/2011 tarih ve 3239 sayılı yazısına istinaden;

             Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Köyü, 735 ada, 2 no’lu parselde bulunan 4.690,29 m2 yüzölçümlü arsanın "Satış" yöntemiyle ve "Pazarlık Usulü" uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi çerçevesinde;

             1. Söz konusu taşınmazın 2.410.000.- (İkimilyondörtyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yapı-Tek İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yapı-Tek İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.370.000.- (İkimilyonüçyüzyetmişbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hüseyin KARAKOǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hüseyin KARAKOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

             2. Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.