1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1933

             Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün,

             1 – Merkez teşkilatında 11 adet şube müdürlüğü kurulması ve mevcut şube müdürlükleri ile yeni kurulan şube müdürlüklerinin bağlantılarının ekli (I) sayılı listede belirtildiği şekilde düzenlenmesi,

             2 – Taşra teşkilatında yer alan ve ekli (II) sayılı listede belirtilen bölge müdürlüklerine bağlı olarak 102 adet şube müdürlüğü kurulması;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 24/5/2011 tarihli ve 3301 sayılı yazısı üzerine; 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendi ile 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                                  F. N. ÖZAK                   M. Z. ÇAĞLAYAN                         F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                         A. KAHRAMAN

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                                O. GÜNEŞ                     A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                    Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                            M. H. SOLUK

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız