1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   28/6/2011

             KARAR NO        :   2011/63

             KONU                  :   Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,

                                               Yenibosna Mahallesi, 1542 ada 35 no’lu parseldeki 14.576,53 m2

                                               yüzölçümlü arsanın özelleştirilmesi.

             Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 1/6/2011 tarih ve 3689 sayılı yazısına istinaden;

             Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 1542 ada 35 no’lu parseldeki 14.576,53 m2 yüzölçümlü arsanın "Satış" yöntemiyle ve "Pazarlık Usulü" uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi çerçevesinde;

             1. İhale konusu arsaya, 79.000.000 (Yetmişdokuzmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 78.900.000 (Yetmişsekizmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Cihanbeyli Madencilik Tuz Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Cihanbeyli Madencilik Tuz Nakliyat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

             2. Bu Karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

             karar verilmiştir.