1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

Nide niversitesinden:

NDE NVERSTES FEN BLMLER ENSTTS LSANSST
E
TM RETM VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Nide niversitesi Fen Bilimleri Enstitsnde yrtlen lisansst eitim-retimi ve snavlarda uygulanacak esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Nide niversitesi Fen Bilimleri Enstitsnde yksek lisans ve doktora programlarnda yrtlen eitim-retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akademik Takvim: Her yl Senato tarafndan belirlenen lisansst eitim-retim dneminde yaryl, ders, snav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

c) Anabilim Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve eitim-retim program bulunan anabilim daln,

) Anabilim Dal Bakan: Lisansst dzeydeki eitimin yrtlmesinden Enstit Mdrlne kar sorumlu olan, Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan anabilim dal bakann,

d) Anabilim Dal Kurulu: Anabilim dal bakan ve ilgili bilim dal bakanlarndan oluan kurulu; anabilim dalnn yalnz bir bilim daln kapsad durumlarda ise ilgili bilim dalnn btn retim yelerinden ve doktora yapm retim grevlilerinden oluan kurulu,

e) Danman: Enstitde kaytl renciye ders ve tez almas aamasnda rehberlik etmek zere anabilim dal bakanlnca nerilen, Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim yesini,

f) Doktora Yeterlik Komitesi: lgili Anabilim Dal Bakanl tarafndan nerilen ve Enstit Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amac ile snav jrileri kuran, iki yl sre ile grev yapan komiteyi,

g) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitim-retimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel aratrma raporu biiminde hazrlanm eklini,

) Enstit: Nide niversitesi Fen Bilimleri Enstitsn,

h) Enstit Kurulu: Enstit Mdrnn bakanlnda, Enstit mdr yardmclar ve Enstitde eitim programlar bulunan anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

) Enstit Mdr: Nide niversitesi Fen Bilimleri Enstits Mdrn,

i) Enstit Ynetim Kurulu (EYK): Enstit Mdrnn bakanlnda, mdr yardmclar ve Mdrn gsterecei alt aday arasndan Enstit Kurulunca yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

j) GMAT: Uluslararas snavlardan olan Graduate Management Admission Test snavn,

k) GRE: Uluslararas snavlardan olan Graduate Record Examination snavn,

l) IELTS: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olan International English Language Testing System snavn,

m) kinci danman: Lisansst eitim-retim yapan rencinin tez konusunun zellii gerei, EYK tarafndan atanan, Nide niversitesinde ya da baka bir yksekretim kurumunda grevli retim yesini,

n) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Seviye Tespit Snavn,

o) Kredi: Yaryl esasna gre bir kredi, haftada bir saat teorik derse karlk gelen deeri; teorik olmayan derslerde ise haftalk bir veya iki saat olanlar bir, veya drt saat olanlar iki, be veya alt saat olanlar , yedi veya sekiz saat olanlar drt, dokuz veya on saat olanlar be, on saati aanlarda alt kredi olarak kabul edilen deeri,

) Lisansst eitim-retim: Tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans ve doktora eitimini,

p) renci: Lisansst eitim-retimi yapan Enstitye kaytl renciyi,

r) Rektr: Nide niversitesi Rektrn,

s) Rektrlk: Nide niversitesi Rektrln,

) Seminer: Lisansst rencilerin hazrladklar, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, szl olarak sunulup deerlendirilen yazl bir metinden oluan almay,

t) Senato: Nide niversitesi Senatosunu,

u) Tez: Yksek lisans ve doktora eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan, szl olarak sunulup deerlendirilen ve yazl bir metinden oluan bilimsel almay,

) Tez Yazm Klavuzu: Tezlerin yazm eklini, sunuluunu ve oaltlmasn aklayan, Enstit Kurulu tarafndan kabul edilen klavuzu,

v) TOEFL: Uluslararas yabanc dil snavlarndan olan Test of English as a Foreign Language snavn,

y) Uzmanlk Alan Dersi: Danmann alt bilimsel alanda bilgi, grg ve deneyimlerini rencilere aktard ve tez almalarna yardmc olduu teorik dersi,

z) DS: niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snavn,

aa) niversite: Nide niversitesini,

bb) Yaryl: Ders aamasnda gz ve bahar yaryllarndan oluan, hafta sonu ve resmi tatil gnleri ile yaryl snav gnleri hari en az yetmi alma gnn kapsayan, balang ve biti tarihleri her akademik yl, Senato tarafndan belirlenen eitim ve retim sresini; tez aamasnda ise, akademik takvimde belirtilen yaryl balangcndan, takip eden yaryl balangcna kadar olan sreyi,

cc) Yeterlik Snav: Doktora rencisinin bilimsel dnme, bilimsel yntemleri zmseme, bamsz bir aratrmay yrtebilme yeterliliini deerlendirmeye ynelik snav,

) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlar, Lisansst Programlara Bavuru ve

renci Kabulne likin Esaslar

Lisansst programlarn kapsam

MADDE 5 (1) Lisansst eitim-retimi; tezli yksek lisans, tezsiz yksek lisans ve doktora programlarndan oluur. Yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas ya da buna e deer bir derece alm olanlarn, bilimsel aratrma ve uygulama faaliyetlerinden oluan drt yaryl sreli renimdir. Yksek lisans program tezli veya tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Doktora program ise fen ve mhendislik bilimleri alanlarndan mezun olanlarn, bir yksek lisans eitimi zerine yapacaklar sekiz yaryl ya da lisans eitimi zerine yapacaklar on yaryl sreli program kapsar.

Programn almas ve yrtlmesi

MADDE 6 (1) Alacak lisansst programlar; gz ve bahar olmak zere yaryl esasna gre dzenlenir. Program ama teklifleri aadaki ltler dikkate alnarak Enstit Kurulu tarafndan karara balanr:

a) Enstit, YK tarafndan belirlenip onaylanan dallarda ve dzeylerde lisansst programlar yrtr. Enstitde, Enstit Kurulunun nerisi, Senatonun onay ve YK karar ile yeni programlar alabilir.

b) Programlar, Enstitnn anabilim dalnn ara, gere ve mekn durumu ile mevcut retim elemanlarnn ders ve danmanlk ykleri gz nne alnarak belirlenir.

c) Anabilim dallarnca nerilen programlar ile deiiklik nerileri, Enstit Kurulunca onaylandktan sonra Senato tarafndan karara balanr. EYK, ayrca, dier yksekretim/aratrma kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak ortak programlar yrtmeye Rektrlk onay ile karar verebilir.

) Lisansst programlarn dzenlenip yrtlmesinde, anabilim dal btnl esas alnr. Ancak, rencilerin ders seimi ve deiik alanlarda uzmanlamalarna olanak salanr.

(2) Alacak lisansst programlar; Enstit anabilim dallar esas alnarak ve Enstit Anabilim Dal Kurulu kararna dayandrlarak, anabilim dal bakanl tarafndan, Enstit Mdrlne yazl olarak teklif edilir. Anabilim dal bulunmayan programlarn teklifi Enstit Mdr tarafndan yaplr. Program ama tekliflerinin, Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 4 nc ve 7 nci maddelerine ve YKn ilgili kararlarna uygun olmas gerekir.

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 (1) Lisansst programlara alnacak rencilere ilikin kontenjanlar ile bavuru, giri snav ve kayt tarihleri EYK karar ile belirlenir ve ilan edilmek zere her yaryl iin Rektrle bildirilir.

Lisansst programlara bavuru

MADDE 8 (1) Lisansst eitim-retime bavuracak adaylar, ilanda belirtilen sre iinde istenilen belgelerle birlikte Enstitye bavururlar. Bavurularda istenen belgelerin asl veya Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr.

a) Yksek lisans programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

1) Adaylarn bavuracaklar alana ilikin bir lisans diplomasna sahip olmalar gerekir. Ancak, farkl alanda lisans renimi gren ve lisansst eitime kabul edilen adaylara anabilim dalnca bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

2) ALESten bavurduu alana ilikin puan trnde en az 55 puan alm olmak gerekir. ALES puan yl sre ile geerlidir. Ayrca, ALES yerine, taban puan karl YK tarafndan belirlenen GMAT veya GRE belgeleri geerlidir.

3) DS, KPDS veya bunlara edeerlii niversiteleraras Kurulca belirlenen snavlardan alnan yabanc dil belgeleri geerlidir. Baar deerlendirmesinde, yabanc dil belgesi olmayan rencilerin yabanc dil puan sfr (0) olarak kabul edilir.

4) Lisans renimlerini yurt dnda yapan adaylarn YKten denklik belgesi almalar zorunludur.

b) Doktora programna bavuracak adaylarda aadaki artlar aranr:

1) Yksek lisans diplomasyla bavuracak adaylarn, yksek lisans not ortalamasnn 100 zerinden en az 75 ve bavurduu alana ilikin puan trnde ALES puannn en az 60 olmas gerekir. Lisans diplomas ile bavuran adaylarn ise not ortalamas, 100 zerinden en az 80 ve bavurduu alana ilikin puan trnde ALES puan en az 70 olmas gerekir. Ayrca, ALES yerine, taban puan karl YK tarafndan belirlenen GMAT veya GRE belgeleri geerlidir.

2) Adaylarn niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen asgari yabanc dil puann alm olmalar gerekir.

3) Lisans ve/veya yksek lisans renimlerini yurt dnda yapan adaylarn YKten denklik belgesi almalar zorunludur.

4) ALES puan yl sre ile geerlidir. Ancak, yksek lisans renimi yapanlardan, bu renimini tamamladktan sonra en fazla bir yaryl ara vererek doktora programlarna bavuran adaylar iin yeniden ALESe girme art aranmaz.

Yabanc uyruklu renci kabul

MADDE 9 (1) Lisansst programlara bavuran yabanc uyruklu rencilerin kabul edilmesinde ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar esas alnr.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 10 (1) Bilimsel hazrlk programna renci kabul aadaki esaslara gre yaplr:

a) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla bilimsel hazrlk program uygulanabilir:

1) Lisans derecesini, bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar,

2) Yksek lisans derecesini, bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

b) lgili anabilim dalnda lisansst renim grmek iin kesin kayt yaptran renciler arasndan bilimsel hazrlk program uygulanacak renci, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile belirlenir.

c) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine gemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk dneminde alm olduu lisans derslerinin yan sra danmann, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYKnn onay ile lisansst dersler de alabilir. Bilimsel hazrlk program en fazla iki yaryldr. Bir yarylda en fazla oniki kredilik ders alnabilir.

) Bilimsel hazrlk program kapsamnda alnan derslere devam, snavlar ve baar durumu, dersin ait olduu programa ilikin mevzuat hkmlerine gre yaplr.

d) Bilimsel hazrlk programnda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dahil edilmez.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 11 (1) Baka bir yksekretim kurumunun lisansst eitim-retim programnda en az bir yaryln tamamlam olan baarl renci, Enstitnn e deer lisansst eitim-retim programlarna kayt dnemlerinde yatay gei yoluyla kabul edilebilir. Ak olan her program iin yatay gei kontenjanlar, anabilim dal bakanlnn gr alnarak, EYK karar ile belirlenir ve ilan edilir.

(2) Yatay gei ile renci kabul aadaki artlara gre yaplr:

a) Baka bir yksekretim kurumunun lisansst eitim-retim programnda en az bir yaryl baar ile tamamlam olan rencinin, yatay gei yapaca programa ilikin bavuru artlarn tamas gerekir. Yatay gei bavurusu, anabilim dal nerisi ve EYKnn onayyla karara balanr.

b) Yatay gei yapacak renci, yaryl balangcndan nce EYK tarafndan belirlenen tarihe kadar Enstitye mracaat eder.

c) Yatay geiler, ders alma dnemi iinde ve yaryl balarnda yaplr. Yksek lisansta tez aamasnda ve dnem projesi aamasnda, doktorada ise yeterlik snavndan sonra yatay gei yaplmaz.

) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda yatay gei yaplmaz.

d) Not ortalamasnn tezli ve tezsiz yksek lisansta en az CB, doktora da ise en az BB olmas gerekir.

e) rencinin muaf tutulaca dersler, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYKnn karar ile belirlenir. Muaf tutulacak dersler, programn gerektirdii ders kredileri toplamnn yarsn geemez.

zel renci kabul

MADDE 12 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK kararyla lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renciler, sadece kaytl lisansst rencileri iin alan lisansst derslere kayt olabilirler. zel renciler, rencilik haklarndan yararlanamaz.

(2) zel renci statsnde ders almak isteyenler, yaryl balangcndan onbe gn nce Enstitye mracaat eder.

(3) zel renci statsndeki rencilerin baar durumlarnn deerlendirilmesinde, dier lisansst rencilere uygulanan esaslar gz nne alnr. zel rencilik statsnde geirilecek sre, iki yaryldan fazla olamaz. zel renciler, EYK tarafndan belirlenen katk payn demek zorundadr. zel renci statsnde ders alan bir renci her dnem 6 kredilik ders alabilir. Lisansst programna kayt yaptran renci, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK kararyla ald derslerin en fazla 9 kredilik ksmndan muaf tutulabilir.

(4) zel rencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, zel rencilik statlerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldklar notlar gsteren bir belge verilebilir.

Yksek lisans programlarna renci kabul

MADDE 13 (1) Yksek lisans programlarna renci kabul; lisans mezuniyet ortalamas, ALES puan ve yabanc dil puan deerlendirilerek yaplr. Deerlendirme ile ilgili ilemler Enstit tarafndan yrtlr.

(2) Yksek Lisans programlarna renci kabulne ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) Tezli yksek lisansta adayn baarl saylmas iin; lisans mezuniyet ortalamas ve ALES puan ile birlikte varsa yabanc dilden ald puan deerlendirilir. Yksek lisans giri baar puan; lisans mezuniyet ortalamasnn % 35i, ALES puannn % 50si, yabanc dil puannn % 15inin toplamdr. EYK; adaylar baar puanlarna gre sralayarak daha nce ilan edilmi olan kontenjan kadar asil ve yars kadar yedek aday belirleyerek ilan eder. Ayn puan alan adaylar sralanrken ncelikle ALES puan ve yine puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamas esas alnarak sralama yaplr.

b) Tezsiz yksek lisansta baar puan, adaylarn ALES puannn % 60 ve mezuniyet ortalamasnn % 40 toplanarak hesaplanr. Bu toplamdan en az 50 puan alan adaylar iinde en yksek puan alan adaydan en dk puan alan adaya doru bir sralama yaplr. EYK, adaylar baar puanlarna gre sralayarak, daha nce ilan edilen kontenjan kadar asil ve asil says kadar yedek aday belirleyerek ilan eder. Hesaplama sonucunda ayn puan alan adaylar sralanrken ALES puan esas alnarak sralama yaplr.

Doktora program giri snav ve snav jrileri

MADDE 14 (1) EYK; doktora snavn yapp deerlendirmek zere, her anabilim dal iin o anabilim dal retim yelerinden veya yakn anabilim dallar ya da farkl bir yksekretim kurumundan grevlendirilebilecek retim yelerinden en az asil ve iki yedek yeden oluan doktora giri snav jrisini seer. Snava ilikin tutanak jri bakannca snav bitiminden sonra en ge i gn ierisinde Enstit Mdrlne bildirilir. Snav sonular, EYK karar ile kesinleir.

(2) Doktora programlarna renci kabul; lisans veya yksek lisans mezuniyet ortalamas, ALES puan, yabanc dil puan ve mlakat sonularna gre yaplr. Snavlar ve deerlendirme ile ilgili ilemler Enstit tarafndan yrtlr.

(3) Doktora programlarna giri snav iin bavuran adaylar nceden ilan edilen gn, yer ve saatlerde mlakata alnrlar. Doktora programlarna kabulde; lisans veya yksek lisans mezuniyet ortalamasnn % 20si, ALES puannn % 50si, yabanc dil puannn % 15i ve mlakattan alnan puann % 15i toplam baar puann oluturur. Adayn baarl saylmas iin toplam puann 100 zerinden 60 puan olmas gerekir. Mlakatta 100 tam puan zerinden 50 tam puann altnda alan renci baarsz saylr. EYK; adaylar baar puanlarna gre sralayarak daha nce ilan edilmi olan kontenjan kadar asil ve yars kadar yedek aday belirleyerek ilan eder. Ayn puan alan adaylar ncelikle ALES puanna gre, puanlar ayn ise lisans mezuniyet not ortalamasna gre sralanr.

Lisansst programlara kayt

MADDE 15 (1) Lisansst programlara kayt hakkn kazanan adaylarn listesi, EYK karar ile kesinleir ve Enstit Mdrl tarafndan ilan edilir. Enstitye kayt yaptrmaya hak kazanan adaylarn kesin kaytlar, ilan edilen gnlerde yaplr. Kazanan adaylar, EYK tarafndan istenen belgelerin asln veya Enstit tarafndan onaylanan rneklerini, sresi iinde Enstitye vererek kesin kaytlarn yaptrr. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan adaylar kayt haklarn kaybederler. Kesin kayt yaptrmayan adaylarn yerine ilan edilen gnlerde yedekler baar srasna gre kaytlarn yaptrrlar.

(2) Bir renci, birden fazla lisansst programa ayn anda kaytl olmaz.

NC BLM

Eitim ve retimle lgili Genel Esaslar

retim dili

MADDE 16 (1) Enstitde retim dili Trkedir. htiya duyulduu takdirde, Enstit Kurulunun nerisi ve Senatonun karar ile belirli programlarda belirlenen dersler yabanc dilde verilebilir.

(2) Ders, uygulama ve snavlarn yabanc dilde yaplabilmesi iin ilgili retim yelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda Yabanc Dil retimi ve Yabanc Dille retim Yaplmasnda Uyulacak Esaslara likin Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirtilen artlara haiz olmas gerekir.

Derslerin almas

MADDE 17 (1) Her yaryl ilk kez alacak dersler ve bunlarn sorumlu retim elemanlar, anabilim dal bakanlnn teklifi, Enstit Kurulunun karar ve Senatonun onayyla belirlenir.

(2) EYK tarafndan tez nerisi kabul edilen renci, kredisiz olan uzmanlk alan dersini her yaryl almak zorundadr. Uzmanlk alan dersi yaryl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez almasnn iki danman tarafndan ynetildii durumlarda, uzmanlk alan dersi birinci danman tarafndan alr.

(3) Lisansst dzeydeki dersler, retim yeleri tarafndan verilir. Zorunlu hallerde anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK onay ile doktoral retim grevlilerine de lisansst dzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli grldnde, anabilim dal bakannn teklifi ve EYK karar ile dier anabilim dallarndaki veya baka yksekretim kurumlarndaki retim yelerine de ders verdirilebilir.

(4) Lisansst dzeydeki derslerin kredisi ten fazla olmaz. retim yeleri, her yaryl iin sadece yksek lisans program olan anabilim dallarnda en fazla iki, yksek lisans ve doktora programnn her ikisinin de olduu anabilim dallarnda en fazla ders yrtebilir.

(5) renci; danmann, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK kararyla izledii programn ders ykne saylmak zere, baka bir yksekretim kurumunda verilmekte olan lisansst programlardaki derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplam kredisi programn gerektirdii kredinin yarsn geemez.

Danman atama ve danman deiiklii

MADDE 18 (1) Enstit anabilim dallarnn tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans ve doktora programlarna kesin kayt yaptrm renciler iin rencinin almak istedii konu ve retim yesi bana den renci says dikkate alnarak, anabilim dal bakanl nerisi ve EYK karar ile en ge kayt olunan yaryln sonuna kadar bir retim yesi danman olarak atanr. Danman atanncaya kadar bu grev anabilim dal bakan tarafndan yrtlr.

(2) Anabilim dal bakanl danman nerisinde bulunmad takdirde, EYK; retim yelerinin uzmanlk alanlarn ve rencinin almak istedii konuyu dikkate alarak danman atayabilir.

(3) Gerekli durumlarda renci veya danmann talebi dorultusunda ya da danmann bir yl veya daha fazla sreli niversite d grevi olduunda, gerekeli anabilim dal kurulu kararna dayanarak EYK danman deiiklii yapabilir.

(4) Lisansst aratrmann ya da almann nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile farkl bir anabilim dalndan veya farkl bir yksekretim kurumundan, ikinci bir danman atanabilir.

Kayt yenileme

MADDE 19 (1) Lisansst programlara kaytl olan renciler, her yaryl iin akademik takvimde belirtilen tarihlerde, belirlenen katk payn demek ve Enstit Mdrlnce istenen kayt yenileme ilemlerini yerine getirmekle ykmldr. Katk payn demeyen rencilerin kayd yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydn akademik takvimde belirtilen sre iinde yaptramayan renci, mazereti EYK tarafndan kabul edildii takdirde akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil gnlerinde ilgili programa kayt yaptrabilir. Kayt sresi iinde kaydn yenilemeyen renci o yaryl baarsz saylr ve kendilerine not durum belgesi ve renci belgesi gibi belgeler verilmez. Bu hallerde geen sreler azami srelerin hesaplanmasnda dikkate alnr.

(2) lgili yaryldan nceki dnemlerde her yaryl iin kayt yenileyip yenilemediine baklmadan yksek lisans programn azami yl, doktora programn ise azami alt yl iinde baar ile tamamlayarak mezun olamayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek zere kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(3) Tezli yksek lisans ve yksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora rencileri bir yarylda en ok 12 kredilik, lisans derecesiyle kabul edilen doktora rencisi ise en ok 15 kredilik ders alabilir. Tezsiz yksek lisans rencileri ise bir yarylda en az 12 kredilik ders alr.

Ders ekleme, silme ve deitirme

MADDE 20 (1) Akademik takvimde belirtilen ders kayd sresi iinde, danman onay ile ders alarak ilgili programa kayt yaptran renciler, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil gnlerinde danmannn uygun grn alarak, o yaryln retim programnda alan farkl dersleri ekleyebilir ya da aldklar baz dersleri brakabilirler.

Derslere devam zorunluluu

MADDE 21 (1) Teorik ve uygulamal derslere devam zorunludur. renci, teorik derslerin en az % 70'ine ve uygulamal derslerin en az % 80ine devam etmek zorundadr. Devam zorunluluunu yerine getirmeyen renci, o ders ya da derslerin genel snavlarna alnmaz ve renciye baarsz (NA) notu verilir.

Snavlar

MADDE 22 (1) Snavlar; ara snav, genel snav ve mazeret snav olmak zere trdr. Ara snavlar, Enstit tarafndan belirlenen tarihlerde, genel snavlar ise akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Snav sonular ve ilgili snav belgeleri, snav bitiminden itibaren onbe gn iinde Enstitye teslim edilir.

(2) Ara ve genel snavlar yazl olarak yaplr. Ancak dersi yrten retim eleman yaryl sresince ve yaryl sonunda proje, dev, laboratuvar, atlye ve benzeri almalar ara snav ve genel snav olarak deerlendirebilir.

(3) Mazereti, EYK karar ile kabul edilen renci, ara snav haklarn ayn yaryl iinde, genel snav haklarn da mazeretlerinin bitimini izleyen yaryl sonundaki ilk genel snav dneminde Enstit Mdrl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte kullanr.

Deerlendirme ve ders baar notu

MADDE 23 (1) Lisansst derslerin baar notu, ara snav not ortalamasnn % 40 ile genel snav notunun % 60nn toplamdr. rencinin ilgili dersten baarl saylabilmesi iin, tezli ve tezsiz yksek lisans programnda ortalamann en az CB olmas, doktora programnda ise en az BB olmas gerekir.

(2) Ders baar durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsaylar ve anlamlar aada belirtilmitir:

Notlar Puanlar Katsaylar

AA 90-100 4.00

BA 85-89 3.50

BB 80-84 3.00

CB 75-79 2.50

CC 70-74 2.00

DC 65-69 1.50

DD 60-64 1.00

FD 50-59 0.50

FF 0-49 0.00

S: Kredisiz derslerde baarl (Seminer ve uzmanlk alan dersleri),

U: Kredisiz derslerde baarsz (Seminer ve uzmanlk alan dersleri),

NA: Derse devam artn yerine getirmediinden baarsz.

Snav sonularna itiraz

MADDE 24 (1) Snav sonucuna itiraz, snav sonularnn ilnndan itibaren en ge yedi gn iinde, maddi hata gerekesi ile Enstitye yazl olarak yaplr. Bu itiraz, ilgili ders sorumlusu, anabilim dal bakan ve Enstit mdr yardmcsndan oluan komisyon tarafndan deerlendirilir. tiraz sonucu, EYK karar ile kesinleir.

Ders muafiyeti

MADDE 25 (1) Danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile bir renci, kendi bilim alan ile ilgili olan yurt ii ve yurt d yksekretim kurumlarndan ald ve baarl olduu derslerden muaf tutulabilir. Ancak, rencinin muaf tutulaca derslerin kredi miktar toplam programn gerektirdii kredinin yarsn geemez.

(2) Erasmus renci deiim program kapsamnda, yurt dnda bir yksekretim kurumuna belirli bir sre iin gidecek olan renci ile ilgili btn ilemler ilgili mevzuat hkmleri ve Senato kararlar kapsamnda yaplr.

Ders tekrar

MADDE 26 (1) Bir dersten, yaryl sonu baar notu olarak, CBnin altnda not alan yksek lisans rencisi ile BBnin altnda not alan doktora rencisi o dersten baarsz saylr ve dersin ald ilk yarylda ayn dersi almak ve baarmak zorundadr. Ancak renci, baarsz olunan derslerin almamas durumunda ve zorunlu hallerde danmann ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK kararyla, baarsz olduu derslerin yerine baka dersler alabilir. renci katk pay veya renim cretlerinin hesaplanmasnda yeni alnan ders, baarsz olunan dersin tekrar kabul edilir.

Akademik not ortalamasnn hesaplanmas

MADDE 27 (1) Bir dersin kredisi ile baar notunun arpm, o dersin arlkl puann verir. Akademik not ortalamas, rencinin bir lisansst programa kaydolmasndan itibaren ald derslerin arlkl puanlarnn toplamnn ayn derslerin kredi toplamna blnmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada virglden sonra iki basamak alnr.

(2) Baka bir yksekretim kurumundan alnan ve kabul edilen derslerin notu ve kredisi akademik not ortalamasnn hesaplanmasnda kullanlmaz. Bu dersler baarl ya da baarsz olarak kabul edilir ve ilgili programn gerektirdii kredi ykne saylr.

Mazeretler

MADDE 28 (1) rencilerin mazeretli saylabilmesi iin, salk kurulularnca verilen raporlarn EYK tarafndan kabul edilmesi gerekir.

(2) Doal afet, anne, baba, e, karde veya ocuunun lm ve benzeri hallerin belgelendirilmesi halinde, EYK rencinin mazeretli saylmasna karar verebilir.

(3) renciler mazeretlerini raporlu olunmas halinde raporun biti tarihinden itibaren onbe gn, dier hallerde olayn meydana geldii tarihten itibaren en ge yedi gn ierisinde Enstitye bildirir. Bu srede beyan edilmeyen mazeretler kabul edilmez.

(4) Mazereti EYK tarafndan kabul edilen renci, bu sre iinde derslere devam edemez ve snavlara giremez. Bu sre iinde girilen snavlar geersiz saylr.

(5) Mazereti sebebiyle derslere devam artn yerine getiremeyen renci, devamdan muaf tutulamaz. Mazereti nedeniyle derslere devam artn yerine getiremeyen rencinin mazeretli olarak geirdii sre devamszlktan saylr.

Kayt dondurma

MADDE 29 (1) rencilere, danmann ve anabilim dal bakanlnn gr alnarak, EYK karar ile aadaki nedenleri belgelendirmek artyla, en fazla iki yaryla kadar kayt dondurma hakk verilebilir:

a) Zorunlu olarak askere arlmas,

b) Meslekleri veya lisansst almalar ile ilgili renim amal ve sreli olarak yurt dna gitme veya ayn amala sreli olarak bir yurt ii kuruluta grevlendirilmesi,

c) rencinin kendisi, anne, baba, karde, e veya ocuuyla ilgili salk raporu ile belgelenmi mazeretlerinin olmas,

) Ders ykn baaryla tamamlayan bir rencinin tez almasnn, cihaz veya malzeme teminindeki glkler gibi kendi iradesi dndaki nedenlerle aksamas,

d) Grev yerinin belirli bir sre iin Nide ili snrlar dnda olmas,

e) Mahallin en byk mlki amirince verilecek bir belge ile belgelenmi olmas artyla, doal afetler nedeniyle rencinin renimine ara vermek zorunda kalm olmas,

f) Gzaltna alnan veya tutuklanan rencilerden, gzalt ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonulanmas ya da zerine atl su nedeniyle beraat etmesi,

g) Kesinlemi bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre sreli uzaklatrma ve yksekretim kurumundan karma cezas dndaki hallerin bulunmas,

) EYKnn hakl ve geerli kabul edecei dier nedenlerin ortaya kmas.

(2) Yukardaki nedenler dnda kayt dondurma hakknn verilmesi iin rencinin yaryl balangcndan nce Enstitye bavurmas gerekir. Bu nedenlerin ispat asndan aranacak belgeler EYK tarafndan belirlenir. Yukarda belirtilen hakl ve geerli nedenlerin kabul edilebilmesi, bu nedenlerin ortaya kmasndan itibaren en ge iki ay iinde Enstitye bildirilmesi artna baldr.

Disiplin ileri

MADDE 30 (1) Lisansst rencilerinin disiplin i ve ilemleri, Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

liik kesme

MADDE 31 (1) Baka bir lisansst programda kaytl olduu tespit edilen rencilerin, Enstit ile iliikleri EYK karar ile kesilir.

(2) Enstityle iliii kesilen renciler, ayn Enstitnn ayn programna tekrar bavuramaz ve kayt yaptramaz.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 32 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bir bilim alannda bilimsel aratrma yapma, bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetenei kazanmasn salamaktr.

renim sresi ve dersler

MADDE 33 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr. Baarl renciler bu sreden nce drdnc yaryl ierisinde mezun olabilir.

(2) Tezli yksek lisans program, toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi ders, seminer dersi ve uzmanlk alan dersi ile tez almasndan oluur. Seminer ve uzmanlk alan dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(3) Yksek lisans rencisinin alaca derslerin en ok ikisi, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Lisans dersleri, programn gerektirdii toplam ders ykne ve kredisine saylmaz.

Seminer

MADDE 34 (1) Her yksek lisans rencisi, yksek lisans renimi sresince, yazl bir seminer hazrlamak zorundadr. Seminerin hangi dnemde yaplacana danman karar verir. Seminerin konusu rencinin danman tarafndan belirlenerek, anabilim dal bakanl kanalyla yrtlr ve sonucu Enstitye bildirilir. Ayrca seminer konular, anabilim dal bakanlnca ilan edilir. renci seminerini 30-60 dakika iinde anabilim dal bakanlnn belirleyecei yerde szl olarak sunar. Seminer kredisiz olup, danman ve anabilim dal bakanlnn belirleyecei, ayn anabilim dal veya yakn bir anabilim dalnda grevli iki retim yesi, zorunlu hallerde doktoral retim grevlisi tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Baarszlk halinde, daha nce verilen konu veya deiik bir konu renciye tekrar verilir. Bir sonraki yarylda tekrar snava alnr.

Yksek lisans tez nerisi ve yksek lisans tezi

MADDE 35 (1) Derslerini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisinin tez konusu ve bal, rencinin kendisi ve danman tarafndan belirlenir. renci tarafndan, danman denetiminde hazrlanacak tez nerisi, en ge derslerin baaryla tamamlanmasn izleyen yaryl balangcna kadar anabilim dal bakanl nerisiyle Enstitye bildirilir. Tez nerisi EYK karar ile kesinleir. Tez nerisine ilikin deiiklikler, anabilim dal bakanl nerisi ve EYK karar ile yaplr. renci, tez nerisinin kabuln takip eden yaryldan itibaren uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr.

Tez savunma snav jrisi ve tezin sonulanmas

MADDE 36 (1) Yksek lisans tez savunma snav jrisi, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile belirlenir. Jri, biri rencinin tez danman, asil ve yedek yelerden biri ise farkl yksekretim kurumlarndan ya da zorunlu hallerde farkl bir anabilim dalndan olmak zere ya da be asil ve iki yedek yeden oluur. kinci tez danmannn jri yesi olduu hallerde jri be asil ve iki yedek yeden oluur. Enstit tarafndan atanan jri yeleri, kendilerine tebligat yapld tarihten itibaren, bir hafta ierisinde varsa mazeretlerini Enstitye bildirir. Mazereti olan yenin yerine yedek ye davet edilir.

(2) renci, tezini Enstit tez yazm klavuzuna uygun biimde yazarak, Enstit tarafndan belirlenen sayda spiral ciltli kopyasn anabilim dal bakanl kanalyla Enstitye teslim eder.

(3) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Tez savunma snav tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tarih, yer ve saati nceden ilan edilen savunma snav, dinleyicilere ak olarak 60-90 dakika arasnda yaplr.

(4) Savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda baarl, baarsz veya dzeltme karar verir. Jri karar, en ge i gn iinde bir tutanakla anabilim dal bakanlnca Enstitye bildirilir.

(5) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye EYK karar ile en ok ay ek sre verilir. Bu sre iinde, renci gerekli dzeltmeleri yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(6) Normal srenin bitiminde tez savunma snavna, mazereti nedeniyle giremeyen renci geerli mazeretini belgelemek zorundadr. Herhangi bir nedenle geerli mazereti olmadan savunma snavna girmeyen veya mazeretleri EYK tarafndan kabul edilmeyen renci baarsz saylr.

(7) Tez savunma snavnda baarsz olan renci, takip eden yaryl ierisinde tekrar snava alnr. Bu savunma snavnda da baarsz olan renci, takip eden yaryllarda tekrar snava alnabilir ya da Anabilim Dal Kurulunun nerisi ve EYK karar ile yeni dersler alabilir veya tez konusu deitirilerek renimine devam edebilir.

Yksek lisans diplomas

MADDE 37 (1) Tez snavnda baarl olan, Enstitnn belirledii sayda yksek lisans tezinin ciltlenmi kopyasn, CDye kaydedilmi kopyasyla ve varsa dier dokmanlarla birlikte tez savunma snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eden ve tezi EYK tarafndan ekil ynnden uygun bulunan renciye yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu anabilim dalnn ad bulunur. Diplomann ekli Senato karar ile belirlenir. Diploma hazrlanncaya kadar renciye geici mezuniyet belgesi verilir. Geici mezuniyet belgesi diploma verilirken geri alnr.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 38 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konularda kapsaml bilgi ve bunlara ilikin uygulama becerisi ve deneyimi kazandrmaktr.

renim sresi

MADDE 39 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi drt yaryldr. Bu sre yaryldan az olamaz.

Dersler ve krediler

MADDE 40 (1) Tezsiz yksek lisans program, toplam 36 krediden az olmamak kouluyla, en az oniki ders ile bir yaryl sreli dnem projesinden oluur.

(2) Dnem projesi kredisiz olup, baarl ya da baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr.

(3) rencinin alaca derslerin en ok , lisans dneminde alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seilebilir. Lisans dersleri, programn gerektirdii toplam ders ykne ve kredisine saylmaz.

Dnem projesi ve yeterlik snav

MADDE 41 (1) renci dnem projesinin konusunu, danman ve anabilim dal bakannn onay ile nc yaryln bana kadar Enstitye sunar. Proje konusu, EYK karar ile kesinleir.

(2) Dnem projesi, nc yaryl dersleriyle ve tekrar alnan derslerle birlikte yrtlebilir. renci, dnem projesini ald yarylda, dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryln sonunda tez yazm kurallarna uygun ekilde hazrlanm bir rapor halinde Enstitye vermek zorundadr. Dnem projesi kredisiz olup, danman tarafndan baarl ya da baarsz olarak deerlendirilir.

(3) Tezsiz yksek lisans rencisi, lisansst dersleri ile dnem projesini baaryla tamamlad yaryln sonunu izleyen bir ay iinde tezsiz yksek lisans yeterlik snavna alnr. Yeterlik snavn yapmak zere, anabilim dalnn nerisi ve EYK karar ile biri rencinin danman, asil ve yedek yelerden biri ise farkl yksekretim kurumlarndan ya da zorunlu hallerde farkl bir anabilim dalndan olmak zere asil ve iki yedek yeden oluan jri belirlenir. Jri, yksek lisans rencisine bilim alanndaki bilgisini ve bu bilgileri uygulamada nasl kullanacan ve uygulama becerilerini belirleyecek nitelikte szl genel sorular sorar. Yeterlik snav en az 45 dakika en ok 90 dakikadr. Jri, kararn salt ounlukla baarl ya da baarsz eklinde verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca, snav izleyen gn iinde Enstit Mdrlne bildirilir.

(4) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, takip eden yaryl ierisinde tekrar snava alnr. Yeterlik snavlar sonunda baarsz olan renciye, Anabilim Dal Kurulunun nerisi ve EYK karar ile yeni dersler verilebilir.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 42 (1) Kredili derslerini, dnem projesini ve yeterlik snavn baaryla tamamlayan ve EYK kararyla mezuniyetine karar verilen tezsiz yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde rencinin lisansst renim grd anabilim dalnn ad bulunur. Diplomann ekli Senato karar ile belirlenir. Diploma hazrlanncaya kadar renciye, geici mezuniyet belgesi verilir. Geici mezuniyet belgesi diploma verilirken geri alnr.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 43 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yntem gelitirme, bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Sre

MADDE 44 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesiyle kabul edilenler iin sekiz yaryl, lisans derecesiyle kabul edilenler iin on yaryldr. Doktora program, ders dnemi ve tez dnemi olmak zere iki dnemden oluur.

(2) Doktora program derslerinin yksek lisans derecesiyle kabul edilenler iin drt, lisans derecesiyle kabul edilenler iin alt yaryl iinde baaryla tamamlanmas gerekir.

(3) Dersleri ve seminerini baaryla tamamlayan, doktora yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen rencilerden; yksek lisans derecesiyle kabul edilmi olanlar sekizinci yaryln sonuna kadar, lisans derecesiyle kabul edilmi olanlar onuncu yaryln sonuna kadar tez almasn tamamlarlar.

(4) renciler tez almasn; almaya balad tarihten itibaren yksek lisans derecesiyle kabul edilenler drt, lisans derecesiyle kabul edilenler ise alt yaryldan nce Enstitye sunamaz.

Dersler ve krediler

MADDE 45 (1) Doktora program; yksek lisans derecesiyle kabul edilen renciler iin, toplam 24 krediden az olmamak kouluyla, en az sekiz ders, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin, en az 48 kredilik on alt ders, seminer almas, yeterlik snav, tez nerisi, uzmanlk alan dersi ve tez almasndan oluur. Seminer, uzmanlk alan dersi ve tez almas kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(2) Lisans ve yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler, alaca derslerin en ok ikisini, lisans renimi srasnda alnmam olmas kouluyla, lisans derslerinden seebilir. Lisans dersleri, programn gerektirdii toplam ders ykne ve kredisine saylmaz. Yksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora rencileri, yksek lisans renimi srasnda alm olduu dersleri tekrar alamaz.

Seminer

MADDE 46 (1) Her doktora rencisi, doktora renimi sresince, yazl bir seminer hazrlamak zorundadr. Seminerin hangi dnemde yaplacana danman karar verir. Seminerin konusu, rencinin danman tarafndan belirlenerek, anabilim dal bakanl kanalyla yrtlr ve sonucu Enstitye bildirilir. Ayrca, seminer tarihi ve konusu, anabilim dal bakanlnca ilan edilir. renci, seminerini 30-60 dakika iinde anabilim dal bakanlnn belirleyecei yerde szl olarak sunar. Seminer kredisiz olup, danman ve anabilim dal bakanlnn belirleyecei ayn anabilim dal veya yakn bir anabilim dalnda grevli iki retim yesinden oluan jri tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Baarszlk halinde, daha nce verilen konu veya deiik bir konu renciye tekrar verilir. renci, bir sonraki yarylda seminerini tekrar sunar. Yksek lisans derecesiyle kabul edilen renci ilk drt, lisans derecesiyle kabul edilen renci ilk alt yaryl sonunda seminerini baar ile tamamlar.

Yeterlik snav

MADDE 47 (1) Doktora rencisinin bilimsel dnce, bilimsel yntemleri zmseme, bir aratrmay yrtebilme yeterliliini deerlendirmeye ynelik olarak yaplan yeterlik snav ile ilgili esaslar unlardr:

a) Derslerini ve seminerini baaryla tamamlayan ve yabanc dil artn salayan renci, derslerini ve seminerini baaryla tamamlad yaryl bitimini takip eden yaryl ierisinde EYKnn belirleyecei tarihte yeterlik snavna alnr. Yeterlik snavlar ylda iki kez olmak zere, gz veya bahar yaryl ierisinde yaplr.

b) Yeterlik snavlar, anabilim dal bakanl tarafndan nerilen, EYK tarafndan onaylanan be kiilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, doktora yeterlik snav jrisini kurar.

c) Doktora Yeterlik Komitesi, asil ve iki yedek retim yesinden oluan yeterlik snav jrisini seer ve anabilim dal kanalyla Enstitye bildirir. Danman bu jrinin doal yesidir. Asil ve yedek yelerden biri farkl bir yksekretim kurumundan seilir. Jri yeleri kendilerine tebligat yapld tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta iinde Enstitye bildirir. Mazereti olan yenin yerine yedek ye davet edilir.

) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Bu snavlarda baarl saylabilmek iin, yazl ve szl snavlarn her birinden, 100 puan zerinden en az 80 alnmas gerekir. Doktora Yeterlik Komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca, yeterlik snavn izleyen i gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan yeler gerekelerini tutanaa eklemek zorundadr.

d) Yeterlik snavnda baarsz olan renciler, bir sonraki yarylda tekrar snava alnrlar. Yeterlik snavlar sonunda baarsz olan renciye, Doktora Yeterlik Komitesinin nerisi ve EYK karar ile yeni dersler verilebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 (1) Yeterlik snavnda baarl olan renci iin, anabilim dal bakanl nerisi ve EYK kararyla yeterlik snavn takip eden bir ay iinde doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek ve ynlendirmek zere bir tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi, biri tez danman olmak zere retim yesinden oluur. Tez izleme komitesinde danmandan baka anabilim dal iinden ve dier yksek retim kurumlarndan ya da farkl bir anabilim dalndan birer ye yer alr. kinci tez danmannn olmas durumunda, ikinci tez danman dilerse komite toplantlarna izleyici olarak katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, zorunlu hallerde anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 49 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, danmannn kontrolnde tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu szl savunmadan en az onbe gn nce komite yelerine datr.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddedileceine karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca, tez nerisi savunmasn izleyen i gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi kurulabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen renci ay iinde, danman ve tez konusunu deitiren renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. renci, toplant tarihinden en az bir ay nce komite yelerine yazl bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak alma plan yer alr. rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenerek anabilim dal bakanl kanalyla Enstitye gnderilir.

Tez savunma snav jrisi ve tezin sonulanmas

MADDE 50 (1) Doktora tez snav jrisi, anabilim dal bakanlnn nerisi ve EYK karar ile belirlenir. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yelerinden ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluan asil ve biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere iki yedek retim yesinden oluur. Enstit tarafndan atanan jri yeleri, kendilerine tebligat yapld tarihten itibaren, bir hafta ierisinde varsa mazeretlerini Enstitye bildirir. Mazereti olan yenin yerine yedek ye davet edilir.

(2) renci, tezini Enstit tez yazm klavuzuna uygun biimde yazarak, Enstit tarafndan belirlenen sayda spiral ciltli kopyasn, anabilim dal bakanl kanalyla, Enstitye teslim eder.

(3) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez savunma snavna alr. Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tarih, yer ve saati nceden ilan edilen savunma snav, dinleyicilere ak olarak 60-120 dakika arasnda yaplr.

(4) Savunma snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda baarl, baarsz veya dzeltme karar verir. Jri, kararn en ge i gn iinde bir tutanakla anabilim dal bakanlnca Enstitye bildirir.

(5) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renciye EYK karar ile en ok alt ay ek sre verilir. Bu sre iinde, renci gerekli dzeltmeleri yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur.

(6) Normal srenin bitiminde, tez savunma snavna mazereti nedeniyle giremeyen renci, geerli mazeretini belgelemek zorundadr. Herhangi bir nedenle geerli mazereti olmadan savunma snavna girmeyen veya mazeretleri EYK tarafndan kabul edilmeyen renci baarsz saylr.

(7) Tez savunma snavnda baarsz olan renci, takip eden yaryl ierisinde, tekrar snava alnr. Bu savunma snavnda da baarsz olan renci, takip eden yaryllarda tekrar snava alnabilir ya da Anabilim Dal Kurulunun nerisi ve EYK karar ile yeni dersler verilerek ders aamasndan veya tez konusu deitirilerek tez aamasndan renimine devam edebilir.

Doktora diplomas

MADDE 51 (1) Tez snavnda baarl olan, Enstitnn belirledii sayda doktora tezinin ciltlenmi kopyasn, CDye kaydedilmi kopyasyla ve varsa dier dokmanlarla birlikte tez savunma snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde Enstitye teslim eden ve tezi EYK tarafndan ekil ynnden uygun bulunan renciye doktora diplomas verilir.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin doktora renimi grd anabilim dalnn ad bulunur. Diplomann ekli Senato karar ile belirlenir. Diploma hazrlanncaya kadar renciye geici mezuniyet belgesi verilir. Geici mezuniyet belgesi diploma verilirken geri alnr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Tebligat

MADDE 52 (1) Eitim-retim, snavlar ve benzeri konularda Enstit tarafndan yaplan ilanlar rencinin ahsna yaplm saylr. renci hakkndaki dier bireysel ilemler, ilk kaytta renci tarafndan yazl olarak beyan edilen veya daha sonra yazl bildirimle deitirilen adresine yollanmak suretiyle tebli edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 53 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii ile Lisansst Eitim retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmelii hkmleri, YK, niversiteleraras Kurul, Senato ve EYK kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 54 (1) 1/10/2006 tarih ve 26306 sayl Resm Gazetede yaymlanan Nide niversitesi Fen Bilimleri Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce Enstitde kaytl olan rencilere, bu Ynetmeliin 54 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlan Ynetmelik ile bu Ynetmeliin lehlerine olan hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 55 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 56 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Nide niversitesi Rektr yrtr.