1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

Genlik ve Spor Genel Mdrlnden:

GENLK VE SPOR GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Genlik ve Spor Genel Mdrl personelinin grevde ykselme ve unvan deiikliine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Genlik ve Spor Genel Mdrlnde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

b) Ayn dzeyde grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

c) Birim: 3289 sayl Genlik ve Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunda belirtilen merkez ve tara tekilat birimlerini,

) Birim yneticisi: 1. Hukuk Maviri, Kurul Bakan, Daire Bakan, Federasyon Genel Sekreteri ve Genlik ve Spor l Mdrn,

d) Genel Mdr: Genlik ve Spor Genel Mdrn,

e) Genel Mdrlk: Genlik ve Spor Genel Mdrln,

f) Grevde ykselme eitimi: Grevde ykselmeye ilikin olarak grevlerin zelliklerine gre verilecek hizmet ii eitimi,

g) Grevde ykselme snav: Grevde ykselme eitimini tamamlayanlarn tabi tutulaca yazl snav,

) Hizmet grubu: Benzer veya ayn dzeydeki unvanlardan oluan grubu,

h) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler dnda, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere Genlik ve Spor Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda allan sreler ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hkmleri dikkate alnarak dier kamu kurum ve kurulularnda geen sreleri,

) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

i) Personel: Genlik ve Spor Genel Mdrl merkez ve tara tekilatnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur kapsamnda alanlar,

j) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

k) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanacaklarn eitime tabi tutulmakszn alnacaklar snav,

l) st grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Hizmet gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadrolar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadrolar:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) ube mdr, genlik merkezi mdr, spor eitim merkezi mdr, ile genlik ve spor mdr, basn ve halkla ilikiler ube mdr,

2) ef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri,

c) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman, sportif eitim uzman,

) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici,

d) dari hizmetler grubu;

1) Ayniyat sayman, muhasebeci,

2) Satnalma memuru, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, ambar memuru, ayniyat memuru, daktilograf, memur, santral memuru, mutemet, ofr, antrenr, veznedar,

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli, teknisyen yardmcs, a, bahvan, bakc anne, datc, beki-bakc.

(3) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Avukat, biyolog, ocuk eiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemire, kimyager, laborant, mimar, mhendis, mtercim, programc, psikolog, salk memuru, salk teknisyeni, sosyal almac, teknik ressam, tekniker, teknisyen.

Grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 6 (1) 5 inci maddede saylan grev unvanlarna grevde ykselme mahiyetinde yaplacak atamalarda;

a) Atama yaplacak bo kadronun bulunmas,

b) Grevde ykselme eitimine katlacak personelin, kurumda en az iki yl alm olmas,

c) Yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmas,

artlar aranr.

Grevde ykselme snav sonucu atanacaklarda aranacak zel artlar

MADDE 7 (1) Bu maddede belirtilen kadrolara grevde ykselme suretiyle atanacaklarda aada belirtilen zel artlar aranr.

a) ube mdr, genlik merkezi mdr, spor eitim merkezi mdr, ile genlik ve spor mdr, basn ve halkla ilikiler ube mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) Mhendis, mimar, mtercim, programc, zmleyici, sportif eitim uzman, uzman, ayniyat sayman, muhasebeci, ef, tekniker veya antrenr kadrolarnda en az iki yl alm olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

b) ef kadrosuna atanabilmek iin;

1) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda en az be yl alm olmak,

2) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

c) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda avukat kadrosunda en az iki yl alm olmak,

) Uzman kadrolarna atanabilmek iin;

1) Muhasebeci, antrenr, ef veya tekniker kadrolarnda en az be yl alm olmak,

2) Faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

d) Sportif eitim uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn beden eitimi ve spor blmlerinden mezun olmak,

e) zmleyici kadrosuna atanabilmek iin;

1) Fakltelerin fizik, matematik blmleri ile mhendislik fakltelerinin elektrik, elektrik elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili blmlerinden mezun olmak,

2) Dier fakltelerden mezun olup, bilgisayar alannda ders aldn belgelemeleri veya Milli Eitim Bakanlnca onayl veya Milli Eitim Bakanlnca onayl kurslardan veya yksekrenim kurumlarndan alnm Bilgisayar Analist Programc Sertifikasna ya da programlama dillerinden en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmak,

f) Ayniyat sayman kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yllk yksekokul mezunu olmak,

g) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek iin;

1) Yardmc hizmetler snf dndaki kadrolarda en az be yl alm olmak,

2) En az iki yllk yksek okul mezunu olmak,

) Veri hazrlama ve kontrol iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlnca onayl bilgisayar iletmeni sertifikasna sahip olmak,

3) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

h) Bilgisayar iletmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlnca onayl bilgisayar iletmeni sertifikasna sahip olmak,

3) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

) Daktilograf kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eitim Bakanlnca onayl daktilograf belgesine sahip olmak,

3) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

i) Satnalma memuru, memur, anbar memuru, ayniyat memuru, mutemet, santral memuru kadrolarna atanabilmek iin;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

j) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) snf src belgesine sahip olmak,

3) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

k) Antrenr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksek okul mezunu olmak,

2) En az II. kademe antrenr belgesine sahip olmak,

3) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

l) Veznedar kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) ki yl Genel Mdrlk merkez ve/veya tara tekilatnda olmak zere en az be yl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aranacak genel artlar

MADDE 8 (1) 5 inci maddede saylan unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalarda;

a) Atamas yaplacak personelin Kurum personeli olmas,

b) Atama yaplacak bo kadronun bulunmas,

c) Yaplacak unvan deiiklii snavnda baarl olmas,

artlar aranr.

Unvan deiikliine tabi kadrolara yaplacak atamalarda aranacak zel artlar

MADDE 9 (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan deiiklii suretiyle atanacaklarda aadaki artlar aranr.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

b) Biyolog, ocuk eiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, kimyager, mimar, mhendis, psikolog, sosyal almac kadrolarna atanabilmek iin;

1) Atanlacak kadro ile ilgili faklte veya drt yllk yksekokul mezunu olmak,

c) Mtercim kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya yksekokullarn filoloji, mtercimlik, tercmanlk veya yabanc dil eitimi veren blmlerinden mezun olmak ve Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda en az seksen puan alm olmak,

) Laborant kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yllk meslek yksekokul ilgili blm mezunu olmak,

d) Programc kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yllk yksekokullarn bilgisayar programcl blmnden mezun olmak veya drt yl sreli yksekokul mezunu olup Milli Eitim Bakanlndan onayl programc sertifikasna sahip olmak,

2) niversitelerin drt yllk bilgisayar renimi veren blmlerinden mezun olmak ve en az bir iletim sisteminin uygulamas ile bir programlama dilini bilmek,

3) Veri taban uygulamalarnda yazlm deneyimi bulunmak,

e) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek iin;

1) Yksekokullarn teknik ressam blm mezunu olmak,

f) Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) ki yl sreli mesleki veya teknik yksekretim mezunu olup, tekniker unvan alm olmak,

g) Teknisyen kadrolarna atanabilmek iin;

1) Lise dengi mesleki veya teknik okullardan mezun olmak,

) Salk memuru, salk teknisyeni veya hemire kadrosuna atanabilmek iin;

1) Lise dengi mesleki veya yksekokullarn ilgili blmlerinden mezun olmak,

gerekir.

NC BLM

Grevde Ykselme Eitimi

Grevde ykselme eitimi

MADDE 10 (1) 5 inci maddede saylan hizmet gruplarndaki kadrolara atanabilmek iin grevde ykselme snavna girecek olan personelin, snavdan nce 15 inci maddenin birinci fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az otuz saat ve (g) bendindeki konulardan en az krkbe saat olmak zere toplam en az yetmi be saat dzenlenecek grevde ykselme eitimi programna katlmalar gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinler sresince eitime katlma art aranmaz. Aylksz izinde bulunanlar, eitim program ile ngrlen toplam srenin en az yars kadar eitime katlmalar kaydyla, bu eitim sonunda dzenlenecek grevde ykselme snavna girebilirler.

(2) Birinci fkradaki izinler dnda, zorunlu olduu belgelendirilen hallerde, eitim sresince izin kullanmam olan personele on saate kadar izin verilebilir.

(3) Grevde ykselme eitimine ilikin sekreterya hizmetleri Personel ve Eitim Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Duyuru

MADDE 11 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolar snavlardan en az krk be gn nce Genel Mdrlk merkez ve tara tekilat personeline duyurulur. Bavuru sresi en az be i gn olarak belirlenir. lan edilen kadrolar belirlenen bavuru sresinin son gn itibari ile aranan nitelikleri tayan personel, duyuruda belirtilen ekilde personel ve eitim dairesi bakanlna bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlarda dahil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan genel mdrlk personelinin, grevde ykselme eitimi ve snavna katlmalar mmkndr. Duyurudan nce yllk izinde bulunanlar, en ge eitimin balang tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydyla bavuruda bulunabilirler.

Bavuru ve bavurularn incelenmesi

MADDE 12 (1) Grevde ykselme eitimine ilikin duyuru zerine, bavuruda bulunanlarn dilekeleri birimleri araclyla Personel ve Eitim Dairesi Bakanlna iletilir. Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar Personel ve Eitim Dairesi Bakanl tarafndan incelenerek, uygun grlenlerin listesi belirlenir, birimlere gnderilir.

(2) Bavuru artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz, atamas yaplm olanlarn atama onay iptal edilir.

Grevde ykselme eitimine alnma

MADDE 13 (1) Grevde ykselme eitimine alnacaklarn says, atama yaplacak bo kadro saysnn katn geemez. Duyurulan kadro saysnn katndan az istekli olmas halinde bavuru artlarn tayan bavuru sahibi tm personelin eitime alnmas salanr.

(2) Duyurulan kadro saysnn katndan fazla personelin bavurmas durumunda eitime alnacak personelin seiminde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en fazla olandan balamak zere duyurulan kadro saysnn kat kadar personel belirlenerek eitime alnr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas hlinde, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Grevde ykselme eitimini tamamlayanlar, grevde ykselme snavna katlmaya hak kazanrlar.

Grevde ykselme eitimini verecek birim

MADDE 14 (1) Grevde ykselme eitimi, Personel ve Eitim Dairesi Bakanl koordinasyonunda, snava alnacak personelin durumu dikkate alnarak Genel Mdrln onay ile oluturulacak birimlerle ibirlii yaplarak yrtlr.

(2) Grevde ykselme eitim programnda eitim vermek amacyla Genel Mdrlk personeli, dier kurum ve kurulular ile niversitelerden yararlanlabilir.

Grevde ykselme eitimi konular

MADDE 15 (1) Grevde ykselme eitimi aadaki konular kapsar:

a) T.C. Anayasas;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve devler,

3) Devletin temel organlar,

b) Atatrk ilkeleri ve inklap tarihi, ulusal gvenlik,

c) Devlet tekilat ile ilgili mevzuat,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Trke dil bilgisi ve yazma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilikiler,

f) Etik davran ilkeleri,

g) Atama yaplacak grev alanlar ve grevin nitelii ile ilgili konular.

(2) Grevde ykselme eitim programlarnda bu maddenin (g) bendinde belirtilen konulara ilikin eitimin arl yzde altmn altnda olamaz.

(3) Grevde ykselme eitiminin ortak konularna ilikin snav sorularnn hazrlanmasnda, Devlet Personel Bakanlnca bu konularla ilgili belirlenen ders notlar esas alnr.

DRDNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar

Grevde ykselme snav ve ekli

MADDE 16 (1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Bu snav, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(2) Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavnda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylrlar.

(3) Bu snava herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya baarl olup da snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere, mteakip snava kadar atanmam olanlar; ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin btn usul ve esaslara tabidir.

Unvan deiiklii snav ve ekli

MADDE 17 (1) 5 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen unvan deiikliine tabi kadrolara atamalar, yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snav, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birine yazl eklinde yaptrlr.

(3) Unvan deiiklii snavna katlacaklarda, Genel Mdrlkte veya renim durumlar ile ilgisi bulunmayan grevlerde belirli sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(4) Unvan deiiklii snavnda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(5) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

Snav kurulu

MADDE 18 (1) Snav Kurulu snava ilikin grevde ykselme ve unvan deiiklii ilemlerini yrtmek zere; Genel Mdr veya grevlendirecei bir genel mdr yardmcsnn bakanlnda Personel ve Eitim Dairesi Bakan ile Genel Mdr tarafndan belirlenecek en az ube mdr dzeyinde dier yeler olmak zere toplam be kiiden oluur. Yedek yeler de ayn usulle belirlenir. Kurul, ye tam says ile toplanr ve salt ounlukla karar alr. ekimser oy kullanlamaz.

(2) Snav Kurulunu oluturacak yeler, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna alnacak personelden, renim ve unvanlar itibaryla daha dk dzeyde olamazlar.

(3) Snav Kurulunun bakan ve yeleri; elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldklar grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarnda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri, Personel ve Eitim Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 19 (1) Snav Kurulunun grevleri unlardr:

a) Atama yaplacak grevin nitelii ile ilgili konular ieren ders notlarn hazrlamak veya hazrlattrmak ve bu notlarn grevde ykselme eitimi balamadan nce ilgili personele verilmesini salamak,

b) Unvan deiiklii snavna ilikin konular ieren notlar hazrlamak veya hazrlattrmak ve bu notlarn snav tarihinden bir ay nce ilgili personele verilmesini salamak,

c) Grevde ykselme eitiminin takvimini belirlemek,

) Snav sonularn ilan ederek ilgililere duyurmak,

d) Snav sonularna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak ve ilgililere tebliini salamak,

e) Tutanaklar dzenleyip imzalamak,

f) Snava ilikin bir rapor hazrlamak,

g) Snava ilikin dier ileri yrtmek.

(2) 15 inci maddedeki ortak ders konularna ilikin ders notlar ilgili personel tarafndan temin edilir.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 20 (1) Snav kurulu, snav sonularn kendisine intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde ilan eder ve ilgililere yazl olarak bildirir.

(2) Snava katlanlar sonularn kendilerine bildiriminden itibaren be i gn iinde yazl olarak personel ve eitim dairesi bakanlna itiraz edebilir. tirazlar snav kurulu tarafndan on gn ierisinde karara balanr ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

(3) Yaplan snavlarda hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun birinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi halinde snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 21 (1) Snavlarda baar gsterenlerin snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baar gsteremeyenlerin belgeleri en az bir yl veya bir sonraki snava kadar Personel ve Eitim Dairesi Bakanl arivinde saklanr.

Snav sonularnn geerlilii

MADDE 22 (1) Snav sonular snav tarihinden itibaren iki yl amamak zere ayn unvanl kadrolar iin yaplacak mteakip snava kadar geerlidir.

Snav kazananlarn atanmas

MADDE 23 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlar arasndan, ay iinde baar sralamasna gre duyurulan bo kadro says kadar atama yaplr. Ancak yaplan puanlama sonunda eitlik olmas halinde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 sayl Personel Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde puanlama yaplmak suretiyle, toplam puan en yksek olandan balamak zere atama yaplr. Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) 15 inci maddenin birinci fkrasnn (g) bendine ilikin puan yksek olanlara,

b) Hizmet sresi fazla olanlara,

c) Daha st renimi bitirmi olanlara,

) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(2) Aylksz izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandklar kadrolara ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn atanmaya ilikin sz konusu haklar sona erer.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas ya da atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadro veya pozisyonlara ya da baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, grevde ykselme veya unvan deiiklii snav tarihinden itibaren iki yllk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava kadar, snav kazandklar hlde kadro yetersizlii nedeniyle atamas yaplamayan personelin baar srasna gre atamalar yaplabilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasndaki geiler

MADDE 24 (1) 5 inci maddede belirtilen grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslara gre yaplr.

a) Hizmet gruplarndaki alt grev gruplarnda yer alan unvanl kadrolarda grev yapanlarn, ayn alt grev gruplar ierisinde veya daha alt dzeyde yer alan grevlere atanmalarnda, hizmet sresi dnda, atanlacak kadro iin aranan artlar tamak kaydyla grevde ykselme eitimi ve snav art aranmaz.

b) Hizmet gruplar arasndaki grevde ykselme niteliindeki unvanl kadrolara geilerde ve ayn hizmet grubu ierisinde st unvanl kadrolara geilerde grevde ykselme eitimi ve snav art aranr.

c) Unvan deiikliine tabi kadrolar arasndaki geiler ile bu grevlerin kendi aralarndaki geiler, unvan deiiklii snavna tabidir.

) Bu Ynetmelik kapsamnda bulunan ve doktora renimini bitiren personelden, atanlacak grev iin aranan hizmet sresine sahip olmalar ve mevzuatla aranan renim artn tamalar kaydyla uzman veya ayn dzeydeki grevler ile daha alt grevlere yaplacak atamalarda bu Ynetmelik uygulanmaz.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamndaki unvanlar, ilgili mevzuatlar uyarnca ihraz etmi olanlarn kazanlm haklar sakldr.

zelletirilen kurumlardan atama

MADDE 26 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanunun 22 nci maddesi uyarnca yaplacak atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Kurum dndan yaplacak atamalar

MADDE 27 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnda bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzeyde olan grevlere veya alt grevlere, grevde ykselme eitimi ve snavna tabi tutulmadan ve Genel Mdrlkte veya alt grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmadan atama yaplabilir.

(2) Daha nce 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memur olarak alp da eitli nedenlerle grevinden ayrlanlarn, yeniden memuriyete dnmelerinde bu Ynetmelikteki artlar tamalar kaydyla; daha nceki unvanlarna veya daha alt gruptaki unvanlara genel hkmler erevesinde aktan atamalar yaplabilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 29 (1) 26/6/2005 tarihli ve 25857 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibariyle iki veya yllk yksekrenim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 7 nci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Genlik ve Spor Genel Mdr yrtr.