1 Temmuz 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27981

YNETMELK

 

Salk Bakanlndan:

DEME GC OLMAYAN VATANDALARIN TEDAV GDERLERNN DEVLET
TARAFINDAN KAR
ILANMASI VE YEL KART UYGULAMASI HAKKINDA
Y
NETMELKTE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayl Resm Gazetede yaymlanan deme Gc Olmayan Vatandalarn Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafndan Karlanmas ve Yeil Kart Uygulamas Hakknda Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

j) Mdrlk: l salk mdrlklerini,

k) Tebli: Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Uygulama Tebliini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin altnc ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

Srekli hastane tedavisi gerektiren kronik hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol iin arl olanlar, niversite hastanesi de dahil tedavi grdkleri veya arl olduklar hastaneye yeni sevk alnmakszn ar evrak ile bavurabilirler.

Acil mdahale edilememesi halinde hastann uzuv kayb ve/veya tm vcut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyac, yank, ar travma gibi durumlar ile youn bakm tedavisine ihtiyac olan yeil kartl hastalarn ikinci ve nc basamak salk tesislerinde tedavisinin salanamamas ve uygun youn bakm yata bulunmamas halinde bu durumun salk tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafndan belgelendirilmesi kaydyla hastann tedavi edilebilecei ve uygun youn bakm yata bulunan zel salk tesisine hasta sevk edilir. Sevk ilemi Bakanla ait salk tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yaplr. Bu ekilde zel salk tesisinde verilecek salk hizmetlerinin cretlendirilmesi 16 nc madde hkmlerine gre, tahakkuk ilemleri de 17 nci madde hkmlerine gre yaplr. Tahakkuk eden tutar salk hizmetini sunan ilgili zel salk tesisinin banka hesabna aktarlr.

Radyoterapi tedavisine ihtiyac olduu salk kurulu raporu ile belgelendirilen Yeil Kartl hastalarn, Yeil Kart verilmesine esas alnan ikamet yerlerinde ikinci ve nc basamak salk tesislerinde radyoterapi merkezi bulunmamas halinde, bu durumun salk tesisi tarafndan belgelendirilmesi kaydyla ayn il iinde hastann tedavi edilebilecei radyoterapi merkezi bulunan zel salk tesisine hasta sevk edilir. Sevk ilemi Bakanla ait salk tesisince yaplr. Bu ekilde zel salk tesisinde verilecek salk hizmetlerinin cretlendirilmesi 16 nc madde hkmlerine gre, tahakkuk ilemleri de 17 nci madde hkmlerine gre yaplr. Tahakkuk edecek tutar salk hizmetini sunan ilgili zel salk tesisinin banka hesabna aktarlr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 Bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara gre salk hizmeti veren salk tesisleri, verdikleri salk hizmetleri karlnda EK-Vte gsterilen ekle uygun fatura tanzim ederler.

Salk tesisleri tarafndan, Yeil Kart sahiplerine verilecek yatakl tedavi hizmetleri iin gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanlan her trl tbbi ara ve sarf malzemeleri ile ilalar, ilgili salk tesislerince karlanarak faturaya dahil edilir. Sz konusu malzeme ve ilalarn alm ile ilgili reete ve benzeri belgeler Yeil Kart sahibine veya yaknlarna verilmez.

Ayakta tedavi kapsamnda reete edilen tbbi cihaz ve malzemelerden, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan btn genel salk sigortallar iin salk yardm kapsamna dahil edilmi olanlarnn bedeli, Teblide belirlenmi olan ilk defa reeteleme veya yenileme usul ve esaslar ayn ekilde uygulanmak kaydyla ve Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan uygulanmakta olan birim fiyatlar gemeyecek ekilde Yeil Kart sahipleri iin de denir. Bu kapsamdaki tbbi cihaz ve malzemelerin temini iin Sosyal Gvenlik Kurumu ile szlemesi bulunmas gereken gerek veya tzel kii satclar, sz konusu szlemelerinin kapsamna giren tbbi cihaz ve malzemelerin bedelini, mdrlk ile ayrca bir szleme yaplmasna gerek olmakszn reetenin ait olduu kii adna Yeil Kart dzenleyen mdrle fatura ederler. Sosyal Gvenlik Kurumu ile szleme yaplm olmas artna balanmam tbbi cihaz ve malzemeler ise, reete dzenlenen kii adna Yeil Kart dzenleyen mdrlk ile mnhasran szleme yapm olan gerek veya tzel kii satclar tarafndan mdrlk adna fatura dzenlenmek suretiyle temin edilir. Bedeli denecek tbbi cihaz ve malzemelerin bedelinin, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan uygulanmakta olan birim fiyattan fazla olmas durumunda, birim fiyat geecek ekilde deme yaplamaz. Gerek veya tzel kii satclara, 18 inci maddeye gre deme yaplr.

Di tedavisi; sevk usulne uygun olarak Bakanlk ve niversitelere bal di hastaneleri, az ve di sal merkezleri ve hastanelerin di nitelerinde yaplr. Di tedavisi kapsamnda Teblide yer alan di tedavileri yaplr.

Salk tesislerinin sunduklar salk hizmetlerinin faturalandrlmas ve fiyatlandrlmas Tebli ve Sosyal Gvenlik Kurumunun ilgili dzenlemelerine gre yaplr.

Gz hastalklar uzmanlar tarafndan dzenlenen reeteye gre renkli veya renksiz gzlk camlar ve ereve bedelleri ile bunlarn yenilenme sreleri Tebli hkmlerine gre belirlenir. Gzlk cam ve ereveleri, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayl Optisyenlik Hakknda Kanun hkmlerine uygun olarak faaliyetlerini srdren ve mdrlk ile optik szlemesi imzalayan szlemeli optisyenlik messeselerinden temin edilir, bedelleri 18 inci maddeye gre denir.

Ayakta veya evde tedavi srasnda gerekli grlen ilalar iin Yeil Kart salk karnelerinde bulunan kendinden kopyal reeteler kullanlr. lalarn reetelere yazlm ve eczaneden alnmasna ilikin hususlarda Teblideki usul ve esaslar uygulanr.

Reete muhteviyat ilalar, mdrlkle szleme yapan eczanelerden alnr ve bedelleri 18 inci maddeye gre denir. Eczanelerle yaplacak szlemeler, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan tespit edilen artlar ve indirim oran esaslarna gre yaplr.

15 inci maddede ngrlen sevk kapsamnda birinci, ikinci ve nc basamak salk tesislerinde yaplan muayene, tetkik, tahlil, pansuman hizmetleri bedelleri de bu Ynetmelik ve Tebli esaslar kapsamnda denir.

Doksan gnn almamas kaydyla Yeil Kartl anne ve babann yeni doan bebeinin her trl tedavisi ile yine doksan gnn almamas kaydyla acil tbbi mdahale ve tedavi gerektirdii iin hastaneye yatrlan ve tedavi edilen hastalarn hastanede yaplan tm masraflar bu Ynetmelik kapsamnda denir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Faturalarn tahakkuku

MADDE 17 Yeil Kart sahibine birinci basamak salk tesisleri tarafndan ayakta tedavi kapsamnda verilen salk hizmeti ile bu Ynetmelie gre Bakanla bal olmayan salk tesislerince verilen salk hizmeti karl 16 nc maddeye uygun olarak dzenlenen fatura, ilgili salk tesisi tarafndan salk tesisinin bulunduu mdrle her ay sonu topluca verilir. Faturalarn bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii mdrlk bnyesinde oluturulacak komisyon tarafndan incelendikten sonra, toplam tedavi creti deme emri belgesine balanarak denein bulunduu defterdarlk muhasebe mdrl, saymanlk mdrl veya mal mdrlne gnderilir.

Yeil Kart sahibine Bakanla bal ikinci ve nc basamak salk tesislerinde ayakta veya yatarak verilen salk hizmeti karl 16 nc maddeye uygun olarak dzenlenecek faturann, bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii salk hizmetini sunan salk tesisince incelendikten sonra, her ayn sonunda toplam tedavi creti deme emri belgesine balanarak denein bulunduu defterdarlk muhasebe mdrl, saymanlk mdrl veya mal mdrlne gnderilir.

Ayakta tedavi kapsamnda yazlan ila ve gzlk reete bedelleri ilgili eczane ve gzlkler tarafndan; tbbi cihaz ve malzeme bedelleri ilgili satclar tarafndan, ayda bir fatura edilerek mdrle teslim edilir. lgili fatura ve ekli belgeler mdrlk tarafndan incelendikten sonra fatura bedelleri deme emri belgesine balanarak denein bulunduu defterdarlk muhasebe mdrl, saymanlk mdrl veya mal mdrlne gnderilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

1/7/1976 tarihli ve 2022 sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanuna gre aylk balanm olanlar hari olmak zere yeil kart verilen kiilerden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi veya (b) bendinin (2) ve (4) numaral alt bentlerine tabi sigortal olarak alan ve bu almalarndan dolay genel salk sigortas kapsamnda olanlar ile bunlarn bakmakla ykml olduklar kiilerin, 5510 sayl Kanuna gre genel salk sigortas kapsamnda salk hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanma tarihinden salk hizmetlerinden yararlanma artlarnn sona erdii tarihe kadar bu almalardan dolay elde edecekleri gelirlerine baklmakszn Yeil Kartlar askya alnr. Bu kiilerin Yeil Kartlar 5510 sayl Kanuna gre genel salk sigortas salk hizmetlerinden yararlanma hakknn sona erdii tarihi takip eden gn itibaryla bavuru veya baka bir ileme gerek olmakszn aktif hale getirilir. Ayn hanede bulunmakla birlikte bakmakla ykml olunan kiiler dnda kalan kiilerin Yeil Kart hak sahiplii devam eder ve bu hak sahipliinin srdrlmesinde bu fkra kapsamndaki almalardan elde edilecek gelirler dikkate alnmaz. Yeil Kartlar askya alnanlardan 5510 sayl Kanuna gre bakmakla ykml olunan kii sfatn yitirenlerin ise bu fkra kapsamndaki almalardan elde edilecek gelirler dikkate alnmakszn Yeil Kartlar aktif hale getirilir. Ayrca, 5510 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi kapsamnda saylanlar ile kamu kaynakl meslek edindirme kurslarna katlanlarn kurs srelerince Yeil Kartlar devam eder.

MADDE 6 Bu Ynetmelik, yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.