27 Haziran 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27977

TEBL

Sanayi ve Ticaret Bakanl, Tarm ve Kyileri Bakanl ve Bayndrlk ve skan Bakanlndan:

KOOPERATFLER VE ST KURULULARININ YNETM KURULU YELER VE DENETLER LE BUNLARIN E VE HISIMLARININ BADAMAYAN

GREVLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: TGM-2011/01)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; kooperatifler ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri ve denetileri ile bunlarn e ve ikinci derece dahil kan ve kayn hsmlarnn badamayan grev alma yasaklarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununun 86 ve Ek 3 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Badamayan grev;

1) Kooperatif ve st kurulu ynetim kurulu yeleri ve denetileri iin; kooperatif ve orta bulunduu st kuruluun, hisse pay ne olursa olsun, hissedar olduu tm irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yeliini veya denetilii, cretli olarak personel veya danmanlk, mavirlik, uzmanlk gibi dier her trl grevleri;

2) Kooperatif ve st kurulu ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin e ve ikinci derece dahil kan ve kayn hsmlar iin; kooperatif ve orta bulunduu st kurulu ile bu kurulularn yzde elliden fazla hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yeliini veya denetilii, cretli olarak personel (idareci, bro personeli, daimi veya geici ii gibi her trl grevleri) veya danmanlk, mavirlik, uzmanlk gibi dier her trl grevleri;

b) Dier teekkl; Kooperatif ve st kurulularn katld veya orta yahut yesi olduu retici birlikleri, baka tr kooperatif ve st kurulular, organize sanayi blgeleri, kk sanayi siteleri, dernekler gibi kurulular,

c) Hsm; Kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri veya denetilerinin ikinci derece dahil kan ve kayn hsmlarn (kendisinin veya einin anne, baba, ocuk, torun, karde, byk anne ve byk babalarn),

) Kanun; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayl Kooperatifler Kanununu,

d) Kooperatif; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayl Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayl Tarm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa gre kurulup faaliyet gsteren kooperatifleri, tarm sat kooperatiflerini ve tarm kredi kooperatiflerini,

e) st Kurulu; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayl Tarm Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakknda Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayl Tarm Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa gre kurulup faaliyet gsteren kooperatif birliklerini, blge birliklerini, merkez birliklerini ve Trkiye Milli Kooperatifler Birliini,

ifade eder.

Ynetim kurulu yeleri ve denetilerin badamayan grevleri

MADDE 4 (1) Kanunun Ek 3 nc maddesine gre, kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri ve denetileri badamayan grev alamazlar.

rnein, A st Kuruluuna ortak B Kooperatifinin ynetim kurulu yeleri ve denetileri, A st Kuruluu ve/veya B Kooperatifinin, hissesi ne olursa (ister % 0,1 ister % 99) olsun hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti olamayacak, buralarda personel veya cretli danmanlk, mavirlik gibi baka bir grev alamayacaktr. Ayn ekilde, A st Kuruluunun ynetim kurulu yeleri ve denetileri de, st Kurulu ve/veya Kooperatifin hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde benzeri grevleri alamayacaktr.

(2) Badamayan grev alma yasa, kooperatif ve st kurulularn tm ynetim kurulu yeleri ile denetilerini ve bunlarn e ve ikinci dereceye kadar, ikinci derece dahil, kan ve shri hsmlarn kapsamaktadr. 4572 sayl Kanuna gre tarm sat kooperatifler birliklerinin ynetim kurullarnn doal yesi olan genel mdrleri ve 1163 sayl Kanunun 55 inci maddesinin 3 nc fkrasna gre ynetim kurulu yeliine seilen tzel kiilerin belirledikleri temsilcileri de birinci fkradaki badamayan grev alma yasa kapsamna girmektedir.

(3) Ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilmeden nce badamayan grev yapanlar; kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilmeleri durumunda, seildikleri tarih itibariyle tm badamayan grevlerinden ayrlmak zorundadrlar. Seilme tarihi; seimin yapld genel kurul tarihini ve boalan ynetim kurulu yeliine veya boalan denetilie atama ve ar yaplm ise buna ilikin atama ve arnn tebli tarihini ifade eder.

rnein, B Kooperatifinin hissedar olduu K irketinde badamayan bir grev yapan C ahsnn, 15/04/ tarihinde yaplan genel kurul toplantsnda Kooperatif ynetim kurulu yeliine veya denetilie seilmesi durumunda, bu ahs 15/4/ tarihi itibariyle K irketindeki grevinden ayrlacaktr. Dier yandan, D ahsnn, yedekler arasndan, boalan asil ynetim kurulu yesinin veya denetisinin yerine arlmas durumunda ve bu arnn kendisine tebli edildii tarihte (yedek yelie seildii 15/4/ tarihinde deil, asil yelie arnn kendisine tebli edildii tarihte), B Kooperatifinin hissedar olduu K irketindeki grevlerinden ayrlmas gerekecektir. A st Kuruluun asil ve yedek ynetim kurulu yeliine veya denetiliine seilenler iin de durum ayn olacaktr.

(4) Kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeliine veya denetiliine seilenler, seilmeleri srasnda yrttkleri badamayan grevlerden, yukardaki fkrada belirtilen srelerde ayrlmazlarsa, seilmelerine ilikin ilemler hkmsz saylacaktr. Bu durumda, boalan ynetim kurulu yeliklerine ve denetiliklere yedekleri arlr. Bu yolla da boalan yeliklerin doldurulamamas durumunda, anaszlemelerin ilgili hkmlerine gre hareket edilir. Bunlarn hakknda da Kanunun ilgili maddesi ve bu Tebli hkmleri uygulanr.

(5) Kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeliine veya denetiliine seilenlerin, seildikten sonra, badamayan grevlerden birini edinirlerse, badamayan grevin edinilmesine ilikin seilme veya grevlendirme ile bu kapsamda yaplan szlemeler hkmsz saylr ve edinilen yasak grev, edinme tarihi itibariyle kendiliinden sona erer.

rnein, C ahs, B Kooperatifinin ynetim kurulu yeliine veya denetiliine 15/4/ tarihinde seildikten sonra, kooperatif ve orta bulunduu st kuruluun (hisse pay ne olursa olsun) hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yelii veya denetilik veya cretli olarak personel veya danmanlk, mavirlik, uzmanlk gibi her hangi bir badamayan grevi edinirse, bu ahs badamayan grevi edindii tarih itibariyle (rnein badamayan grevi 30/4/ tarihinde edinmise, bu tarih itibariyle) edindii badamayan grevi kendiliinden sona erecektir.

(6) Kanunun Ek 3 nc maddesinin nc fkras uyarnca, kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin bu grevlerini fiilen yrttkleri dnemlerde, e ve hsmlarnn kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yesi veya denetisi olmalar yasaklandndan, kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeleri ve denetilerinde ilgili Kanun ve kendi anaszlemelerinde aranan artlara ilave olarak; kooperatif ve st kurulularn dier ynetim kurulu yeleri veya denetileri ile e veya hsm olmama art da aranacaktr.

rnein, B Kooperatifinin ynetim kurulu yesi veya denetisi C ahsnn ei ve einin ya da kendisinin anne, baba, ocuk, torun, karde, byk anne ve byk babas gibi hsmlar; C ahsnn grev yapt dnem ierisinde, B Kooperatifinde ve bu Kooperatifin orta olduu A st Kuruluunda ynetim kurulu yesi veya deneti olamayacaktr. A st Kuruluunun ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin e ve hsmlarnn durumlar da ayn olacaktr.

Badamayan grev yapan mevcut ynetim kurulu yeleri ve denetilerin durumu

MADDE 5 (1) Kooperatif ve st kurulularn ynetim kurulu yeleri veya denetilerinden, 6215 sayl Kanunun yrrle girdii tarihte badamayan grev yrtenler, 6215 sayl Kanunun yrrle girdii 12/4/2011 tarihinden itibaren ay ierisinde (12/7/2011 tarihine kadar) bu grevlerden sadece birini tercih ederek dierlerinden ayrlacaklardr. Bu sre iinde tercihte bulunmayanlarn, kooperatif ve st kurulularndaki ynetim kurulu yelii veya denetilik grevleri dndaki dier badamayan grevlerinin tamam, herhangi bir ileme gerek kalmakszn, kendiliinden sona erecektir.

rnein, B Kooperatifinin ynetim kurulu yesi veya denetisi C ahs; aylk srenin bitimi olan 12/7/2011 tarihine kadar, B Kooperatifinin ynetim kurulu yelii veya denetilii ile 6215 sayl Kanun yrrle girmeden (12/4/2011 tarihinden) nce yrtt badamayan grevlerden birini tercih ederek dierinden ayrlacaktr. Bu ahs, 12/7/2011 tarihine kadar tercihini yapmaz ise, badamayan grevleri kendiliinden sona erecektir. C ahs 12/7/2011 tarihinden itibaren yalnzca B Kooperatifindeki ynetim kurulu yeliini srdrecektir.

Ynetim kurulu yeleri ve denetilerin e ve hsmlarnn badamayan grevleri

MADDE 6 (1) Kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin fiilen bu grevleri yrttkleri dnemde bunlarn e ve hsmlar; kooperatif ve orta bulunduu st kurulular ile bunlarn yzde elliden fazla hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti, cretli olarak personel veya danmanlk, mavirlik, uzmanlk gibi dier her trl greve alnamazlar.

rnein, B Kooperatifinde ynetim kurulu yesi veya denetisi olan C ahsnn veya A st Birlik ynetim kurulu yeleri veya denetilerinin, bu grevi fiilen yrtt dnemde, ei ve hsmlar, B Kooperatifi ve Kooperatifin orta olduu A st Kuruluu ile bu kurulularn yzde elliden fazla hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti olamayacak, personel olarak veya mavir, danman gibi baka bir ekilde cretli olarak ie alnamayacaklardr. B Kooperatifinin ve/veya A st Kuruluunun hissedar olduklar irketlerdeki hisse oran % 50nin altnda ise, C ahsnn veya A st Birlik ynetim kurulu yeleri veya denetilerinin ei ve hsmlar buralarda grev alabileceklerdir.

(2) Kooperatif ve st kurulularnn ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin e ve hsmlar; Kanunun Ek 3 nc maddesinin yrrlk tarihinden nce yrttkleri badamayan grevlerini srdrmeye devam edeceklerdir. Ancak, bunlarn grev veya szleme dnemlerinin sona ermesi durumunda, yeni grevlendirme ve atamalarda veya szlemelerin yenilenmesinde Kanunun Ek 3 nc maddesinin nc fkras ile bu Maddenin birinci fkrasna gre hareket edilecektir. Ayn ekilde, Ek 3 nc maddenin yrrle girmesinden sonra badamayan grevi yrtenler, e ve hsmlarnn kooperatif ve st kurulu ynetim kurulu yeliine veya denetiliine sonradan seilmesi durumunda da grevlerini yrtmeye devam edeceklerdir.

rnein, B Kooperatifi veya A st Kuruluu ynetim kurulu yesi veya denetisi C ahsn ei veya olu ya da dier hsmlar, 12/4/2011 tarihinden nce Kooperatifte veya st kuruluunda yahut bunlarn hissedar olduu irkette, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde personel, mavir, ynetim kurulu yesi veya deneti gibi herhangi bir badamayan grevi yrtyorlar ise, bunlar 12/4/2011 tarihinden sonra da bu grevlerini srdrmeye devam edecektir. Bu ahslar, sz konusu dzenleme tarihinden nce ie alnm olmak artyla, geici/mevsimlik olarak alyorlarsa, ayn statde sonraki mevsimlerde de almay srdreceklerdir. Ancak, geici/mevsimlik olarak alanlarn geici kadrolardan daimi kadrolara geirilmesi veya daimi ya da geici/mevsimlik alanlarn i akitlerinin sona ermesinden sonra yeniden ie alnmalar sz konusu olduunda, badamayan grev alma yasa gndeme gelecek, Kanunun Ek 3 nc maddesinin nc fkras ile bu Maddenin birinci fkrasna gre hareket edilecektir.

Ayn ekilde, Ek 3 nc maddenin yrrle girmesinden nce, C ahs ile bunun ei veya hsmlarndan biri, B Kooperatifinde veya A st Kuruluuna bal B ve N Kooperatiflerinde ya da B Kooperatifi ve A st Kuruluunda ayn zamanda ynetim kurulu yelii veya denetilik grevlerini yrtyorlarsa, C ahsnn ei ve hsmlarnn bu grevleri, grev dnemi sonuna kadar devam edecektir. Yeniden seilmeleri gndeme geldiinde, badamayan greve uyup uymad ynnde deerlendirme yaplacaktr.

Dier yandan, B Kooperatifinde veya A st Kuruluunda cretli olarak grev yapan C ahs, greve balama tarihinden sonra, ei veya hsmlarndan biri anlan Kooperatife veya st Kuruluuna ynetim kurulu yesi veya deneti seilmesi durumunda, Ek 3 nc maddenin yrrlk tarihinden nce veya sonra greve balayp balamadna baklmakszn, yrtt grevi srdrecektir.

(3) Kooperatiflerin ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin e ve hsmlarnn, st birlie bal dier kooperatiflerde grev almas, Kanunun Ek 3 nc maddesi ile getirilen badamayan grev kapsamna girmez. Ancak, st kurulularn ynetim kurulu yeleri ve denetilerinin e ve hsmlar, bu st kurulular ile bal tm kooperatifler ve bunlarn yzde elliden fazla hissedar olduklar irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerde ynetim kurulu yesi veya deneti olamaz, personel olarak veya baka bir ekilde cretli olarak ie alnamaz.

rnein, A st Kuruluuna, B Kooperatifinin yan sra M Kooperatifi de ortak ise, B Kooperatifinin ynetim kurulu yeleri veya denetileri ile bunlarn yaknlar M Kooperatifinde ve M Kooperatifinin hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerinde grev alabileceklerdir. Ancak, A st Kuruluunun ynetim kurulu yeleri veya denetileri ile bunlarn yaknlar hem A Kooperatifinde hem de M Kooperatifinde ve bunlarn hissedar olduu irketlerde, katldklar vakflarda ve dier teekkllerinde grev alamayacaklardr.

Denetilerin aratrma ykmll

MADDE 7 (1) Kooperatif ve st kurulularnn denetileri, kendi kurulularnda, Kanunun 56 nc maddesinin birinci, 67 nci maddesinin ikinci ve Ek 3 nc madde hkmleri erevesinde, Ek 3 nc madde hkmne aykr uygulamalarn olup olmadn aratrmakla ykmldr. Bu aratrma ykmlln yerine getirmeyen denetiler, Kanunun Ek 2 nci maddesinin nc fkrasna gre sorumlu olacaklardr.

(2) Seilme veya grevlendirme ilemleri ile szlemeleri bu Teblie gre hkmsz olanlara, herhangi bir ad altnda cret, maa, huzur hakk gibi bir deme yaplmaz ve menfaat temin edilmez.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Tebli, 12/4/2011 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Tebli hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan, Bayndrlk ve skan Bakan ve Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.