18 Haziran 2011 Tarihli ve 27968 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1847    Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenden, 12/6/2011 Tarihinde Yapılan Milletvekili Genel Seçimi Nedeniyle 13/6/2011 Tarihinde İdari İzinli Olmaları Sebebiyle Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini Fiilen Yerine Getiremeyenlerin, 13/6/2011 Tarihindeki Aylık Karşılığı Ders, Varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar

2011/1852    Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

—  Kontrollü Alanlarda Çalışan Harici Görevlilerin İyonlaştırıcı Radyasyondan Kaynaklanabilecek Risklere Karşı Korunmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KARAR

—  2011-2012 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı (No: 10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/7 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2007/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/8 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/10 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2011/11 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri