18 Haziran 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27968

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2007/33 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı: 2011/8

Karar Günü: 4.5.2011

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; “Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine, 4.5.2011 gününde  oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 2006 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 2006 yılı gelirlerinin 78.517.855,17 YTL., borçlarının 9.776.358,81 YTL., giderlerinin 83.126.615,04 YTL., alacaklarının 3.433.990,47 YTL., 2007 yılına devreden nakit mevcudunun 1.733.608,47 YTL. olduğu, gelir ve borç rakamları toplamı ile gider, alacak ve nakit devir rakamları toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 56.065.001,73 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 2.506.790,61 YTL.si 2005 yılından devreden alacaklar, 4.330.349,56 YTL.si 2007 yılına devreden borçlar, 4.615.776,10 YTL.si 2005 yılından devreden nakit mevcudu, 10.472 YTL.si bağış ve yardım gelirleri, 1.437.336,42 YTL.si satış gelirleri, 3.056.592,57 YTL.si mal varlığı gelirleri, 34.107,47 YTL.si sair gelirler ve 40.073.577 YTL.si devletçe yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 32.229.212,25 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 189.026,62 YTL.si 2005 yılından devreden alacaklar, 5.446.009,25 YTL.si 2007 yılına devreden borçlar, 1.507.777,10 YTL.si 2005 yılından devreden nakit mevcudu, 1.601.319,26 YTL.si aidat gelirleri, 5.956.436,02 YTL.si bağış ve yardım gelirleri, 47.720,22 YTL.si satış ve faaliyet gelirleri, 22.490,92 YTL.si mal varlığı gelirleri, 16.985.660,69 YTL.si genel merkez yardımı ve 472.772,17 YTL.si sair gelirlerden oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 55.784.933,73 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 560.926,84 YTL.si 2005 yılından devreden borçlar, 3.084.119,13 YTL.si 2007 yılına devreden alacaklar, 2.528.323,55 YTL.si personel giderleri, 20.769.033,49 YTL. si genel yönetim giderleri, 1.153.379,94 YTL.si kira giderleri, 1.248.975,10 YTL.si haberleşme giderleri, 614.235,97 YTL.si temsil ağırlama giderleri, 1.213.814,50 YTL.si taşıma ve seyahat giderleri, 9.670.292,49 YTL.si basın yayın ve tanıtım giderleri, 2.508.297,14 YTL.si vergi, sigorta ve mahkeme giderleri ve 12.433.535,58 YTL.si teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 280.068.- YTL. dir.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, aşağıda belirtilen konular dışında, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

AÇIKLAMA

Muhasebe biliminin genel kabul görmüş temel kavramlarından biri “Belgelendirme” kavramıdır. Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır” şeklinde tarif yapılmış ve “Fatura Kullanma Mecburiyeti” başlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hallerde ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Bu bağlamda mal ve hizmet alımlarında bu işlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuş ve gerekli muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Aynı Kanun’un “Makbuz Mecburiyeti” başlıklı 236. maddesinde, “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.” denilmiş ve makbuzun muhteviyatı da 237. maddede belirtilmiştir.

Yine aynı Kanun’un “Gider Pusulası” başlıklı 234. maddesinde ki, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa;

Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir. Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.”

hükmünden fatura vermek mecburiyetinde olmayanlar için gider pusulası düzenleneceği anlaşılmaktadır.

2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 70. maddesinin üçüncü fıkrasına göre beş milyon liraya (2006 yılı için 45,33 YTL.) kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığından, bu miktarı geçen harcamaların geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir.

Alınan bir mal veya hizmetin tutarının gider kaydedilebilmesi için esas olan belge faturadır. Yasa’nın 70. maddesinde belirtilen “makbuz”un tek başına bir ödemeye esas olabilmesi için mal ya da hizmetin fatura kesilmesinin mümkün olmadığı kişi ya da kurumlardan alınması gerekmektedir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında; “Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz.

Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır” ve aynı Yasa’nın 75. maddesinde, “Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir” ve 76. maddesinde de, “Belgelendirilmesi gerektiği halde belgelendirilmeyen parti giderleri miktarınca parti malvarlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla Hazineye irad kaydedilir” hükümleri yer almıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nin 2006 yılı defter kayıtları ve gider belgelerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen bazı konular 22.12.2010 tarih ve 190-4635 sayılı yazıyla Parti Genel Başkanlığı’na sorulmuş, söz konusu yazıya parti tarafından 29.12.2010 tarih ve 1441 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.

1- Parti adına düzenlenmemiş ve kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarına ilişkin belgelerle yapılan ödemelerin gider yazılmasının nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri 2006 yılı için 45,42 TL.ye kadar harcamaların makbuz veya fatura gibi belgelerle tevsik edilmesinin zorunlu olmadığını, buna rağmen bütün harcamaların belgelendirilmesine çalışıldığını, taşıma biletlerine sadece yolcunun adı ve soyadının yazılabildiğini ve partinin adının yazılabileceği bir bölümün bulunmadığını, söz konusu tutarların parti çalışmaları için görevlendirilmiş olan kişilerce parti faaliyetleri için harcanmış olması nedeniyle gider yazıldığını belirtmişlerdir.

Parti yetkilileri, 2006 yılı için 45,42 TL.nin altında kalan harcamaların belgelendirme zorunluluğu bulunmadığını, buna rağmen bütün harcamaların belgelendirildiğini belirtmişlerse de, limitin altında olsa bile belgelendirilen her harcamanın belgesinin mutlaka 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak düzenlenmiş olması yani parti adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış olması gerekmektedir.

Partinin gider yazdığı seyahat belgelerinin çoğunda ya parti adına fatura kesilmiş ya da kişi adıyla beraber parti adına da belgede yer verilmiştir. Aşağıda belirtilen seyahat belgeleri ise bunların dışında kalanlar olup, gider belgeleri arasında bu kişilerin parti adına ve parti faaliyeti için seyahat ettiklerini gösteren herhangi bir belge bulunmadığı gibi cevap yazısı ekinde de herhangi bir belge ibraz edilmemiştir.

Parti adına düzenlenmeyen ve kişiler adına düzenlenen belgelerle yapılan ve aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 742.- YTL. parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

 

Yevmiye tarih ve No

Yolcunun

Adı Soyadı

Türü

Biletin tarih ve nosu

Tutarı

18.1.2006/103

 

Otobüs bileti

6.1.2006 - 461409

25

24.3.2006/775

Gül Aşık

    "         "

20.3.2006 - 309251

56

25.5.2006/1417

Nurben Cin

    "         "

7.4.2006 - 336228

56

      "            "

    "         "

    "         "

9.4.2006 - 842372

28

18.7.2006/1956

 

    "         "

28.6.2006 - 315148

20

25.7.2006/2055

İrem Sarp

    "         "

30.6.2006 - 454724

51

      "            "

Lokman Ayva

    "         "

30.6.2006 - 454725

51

      "            "

Hanife İrem Sarp

    "         "

2.7.2006 - 421895

51

25.7.2006/2057

Halife Sert

    "         "

15.6.2006 - 447770

51

1.9.2006/2325

Ayla Ertürk

    "         "

19.6.2006 - 457627

103

      "            "

   “        “

    "         "

28.7.2006 - 590660

51

31.10.2006/2821

Ayla Ertürk

    "         "

15.10.2006 - 952945

49

      "              "

 

    "         "

15.10.2006 - 1017

20

31.10.2006/2824

Ömer Sayar

    "         "

11.9.2006 - 18377

22

      "              "

 

    "         "

3.9.2006 - 761717

30

      "              "

 

    "         "

5.9.2006 - 565742

30

6.12.2006/3223

Nurben Cin

    "         "

3.12.2006 - 851396

48

 

 

 

                 Toplam

742

 

2- Partinin toplam 29.848,10 YTL. tutarındaki harcamalarının fatura aslı olmaksızın gider yazılması nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri söz konusu faturaların asıllarının mücbir sebeplerle temin edilememesi nedeniyle satıcılardaki nüshalarından noter onaylı suretler çıkartılarak gider yazıldığını, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğinde faturaların kaybolması halinde noterce onaylanan suretlerinin gider yazılabileceği belirtildiğinden, faturaların noter onaylı suretlerinin gider kaydedildiğini bildirmişlerdir.

Buradaki amaç faturanın gerçekliğini sorgulamak değil, bir faturanın aslının bir yerde fotokopisinin başka bir yerde kullanılma ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Bir parti adına düzenlenmiş belgenin o parti haricinde başka bir kişi veya kuruluşça kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle yasal bir zorunluluk olmadıkça (motorlu araç alımlarında trafik tescilinde faturanın aslının istenmesi gibi) parti adına düzenlenmiş faturaların asıllarının gider belgesi olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Parti yetkililerinin sunmuş oldukları genel tebliğ merkezi yönetim kapsamındaki idareler (Bakanlıklar, üniversiteler v.b.) için geçerli olup siyasi partilerle ilgili değildir. Ayrıca, bu kurumlar adına düzenlenmiş faturalar bir takım resmi belgelere (onay belgesi, harcama talimatı, muayene ve kabul komisyonu tutanağı, taşınır işlem fişi vb.) dayandığından, bu faturaların mükerrer olarak kullanılması mümkün değildir.

2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesinde beş milyon (2006 yılı için 45,33 YTL.) liraya kadar olan harcamaların makbuz veya fatura gibi bir belge ile tevsik edilmesi zorunlu olmadığı belirtildiğinden bu miktarı aşan harcamaların makbuz veya fatura gibi geçerli bir kanıtlayıcı belgeye dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, gerekçesiz olarak fatura aslı bulunmaksızın gider kaydedilen ve aşağıda ayrıntısı gösterilen 29.848,10 YTL.nin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

 

Yevmiye Tarih ve No

      Fatura tarih - nosu ve

 Kimden alındığı

Belgenin niteliği

Tutar

1.2.2006/254

12.12.2005/24518- Dijital Medya Prodüksiyon Ltd. Şti.

Noter tasdikli suret fotokopisi

472

7.3.2006/617

14.12.2005/90062- Ofisteknik Ofis Cihazları A.Ş.

     “             “

113,83

23.3.2006/757

3.2.2005/49431- Kayatürkler Tekstil Tic. A.Ş.

     “             “

614

23.3.2006/762

6.12.2005/11251- Setre Konfeksiyon Tekstil Tic. Ltd. Şti.

     “             “

559

1.6.2006/1480

20.2.2006/1719- 06 Teknik Servis Yed. Par.Tic. Ltd. Şti.

     “             “

354

8.6.2006/1571

24.10.2005/35118- Güney Gıda Mad.Tic. Ltd. Şti.

     “             “

504,31

20.6.2006/1677

23.3.2006/415756- Emek İnşaat ve İşletme A.Ş.

     “             “

5.516,61

1.8.2006/2118

30.6.2006/4650- Ark müşavirlik Tic. Ltd. Şti.

     “             “

450,76

8.8.2006/2164

14.6.2006/1036- SFN Televizyon Yay. Ltd. Şti.

     “             “

900

3.10.2006/2593

1.9.2006/47800- Hec Otomotiv Tamir Bakım Ltd. Şti.

     “             “

1.441,22

3.10.2006/2595

21.6.2006/64557- Varankart Plastik Kart Sis. Ltd. Şti.

     “             “

1.180

3.10.2006/2600

21.8.2006/634351- Tunç Kız Öğrenci Yurdu

     “             “

2.454

20.11.2006/3011

15.7.2006/47709- Hec Otomotiv Tamir Bakım Ltd. Şti.

     “             “

867,3

15.12.2006/3279

28.3.2006/16487- Eko Dayanıklı Tük. Paz. Ltd. Şti.

Suret

1.000

29.12.2006/3462

30.9.2006/657195- VİP Turizm Pirinçcioğlu A.Ş.

Noter tasdikli suret fotokopisi

1.844,16

         “             “

7.10.2006/657491-        “             “                “

     “             “

1.716,10

         “             “

10.10.2006/657600-        “             “                “

     “             “

3.393,46

         “             “

10.10.2006/657605-        “             “                “

     “             “

1.945,98

         “             “

11.10.2006/657701-        “             “                “

     “             “

754

         “             “

17.10.2006/658168-        “             “                “

     “             “

1.777,68

29.12.2006/3495

25.11.2006/26028- Hec Otomotiv Tamir Bakım Ltd. Şti.

     “             “

1.547,19

         “             “

25.11.2006/26029-        “             “                “

     “             “

442,50

 

 

Toplam

29.848,10

 

3- Aşağıda ayrıntısı gösterilen 853,51 YTL. tutarındaki telefon ve internet bedelleri gecikme zamlarının gider yazılması nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri telefon ve internet bedellerine ait bazı faturaların son ödeme tarihinden sonra ellerine geçmesi nedeni ile gecikme bedellerinin gider kaydedildiğini bildirmişlerdir.

Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları ve gerekli özeni göstermemeleri sonucu oluşan gecikme zamlarından Parti tüzel kişiliğini sorumlu tutmak mümkün değildir. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

Bu nedenle, aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 853,51 YTL. tutarındaki telefon ve internet kullanımına ait gecikme zamları parti tüzel kişiliği adına ve parti amaçlarına uygun yapılmış bir harcama olarak kabul edilmemiştir.

 

Yevmiye tarih ve no

Alındı-fatura / tarih ve no

Mahiyeti

Tutarı

27.2.2006/511

1.2.2006/2006026495017

Telefon faturası gecikme bedeli

204,94

29.6.2006/1822

1.6.2006/2006060059467

İnternet faturası gecikme bedeli

137,25

21.7.2006/2023

30.6.2006/2006060194913

Telefon faturası gecikme bedeli

13,89

     “             “

30.6.2006/2006060194923

     “                “                    “

5,29

29.8.2006/2300

1.8.2006/2006080063523

İnternet faturası gecikme bedeli

119,81

29.9.2006/2543

1.9.2006/2006090066256

     “                “                    “

37,77

2.11.2006/2868

21.10.2006/44252

Telefon faturası gecikme bedeli

18,50

     “             “

21.10.2006/44253

     “                “                    “

6,18

4.12.2006/3196

18.11.2006/977798

     “                “                    “

21,58

4.12.2006/3197

18.11.2006/977799

     “                “                    “

8,29

28.12.2006/3423

1.12.2006/2006120075703

İnternet faturası gecikme bedeli

280,01

 

 

                                          Toplam

853,51

 

4- 14.4.2006 tarih ve 982 numaralı yevmiye fişinde yurtiçi seyahat-konaklama gideri adıyla gider yazılan 177.- YTL.nin herhangi bir belgeye dayanmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu gidere ilişkin belgelerin ibraz edilmemesi nedeni partiye sorulmuş; parti yetkilileri belgenin aslına ulaşılmaya çalışıldığını ancak bulunamadığını, ilgili firmalardan suret istendiğini 2006 yılına ait olması nedeniyle belgelere ulaşılamadığını ve belirtilen harcamaların parti görevlileri tarafından parti çalışmaları için yapılmış olması nedeniyle gider yazıldığını belirtmişlerdir.

Herhangi bir kanıtlayıcı belgesi bulunmayan 177.- YTL. tutarındaki giderin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

5- 29.9.2006 tarih ve 2551 numaralı yevmiye fişi ile ödemesi yapılan Kore seyahatiyle ilgili gider belgelerinin incelenmesinde, otel faturası toplamının 234,23 Amerikan Doları olmasına rağmen, ödemeye ilişkin belgelerinde gider belgesi olarak alınması ve döviz dönüşümünde Amerikan Doları kuru yerine Euro kuru uygulanması sonucu gerçek gider rakamından fazla tutarda gider yazıldığı görülmüştür.

Kore seyahatiyle ilgili olarak yevmiye fişine eklenen Lotte Hotel’e ait 9.9.2006 tarih ve M061425978 numaralı faturaya göre otel masrafı toplamı 234,23 Amerikan Doları (234,23 x 1,4511 = 339,89 YTL.) dir. Yapılan harcamaların hesaba döküldüğü avans kapatma formunda, fatura ile beraber ödemeye ilişkin belgelerinde gider belgesi olarak hesaba dahil edilmesi ve fatura Amerikan Doları olarak düzenlenmesine rağmen döviz dönüşümünde Amerikan Doları kuru yerine Euro kuru uygulanması sonucu harcama tutarı 895,35 YTL. olarak alınmış ve 555,46 YTL. (895,35 – 339,89) fazladan gider olarak yazılmıştır.

Gerçek harcama karşılığı olmaksızın ve belgeye dayanmaksızın 555,46 YTL. gider yazılmasının nedeni partiye sorulmuş, parti yetkilileri söz konusu tutarın fazladan gider yazıldığının anlaşıldığını belirtmişlerdir.

Gerçek gider karşılığı olmaksızın ödenen 555,46 YTL.nin Yasa’nın öngördüğü anlamda belgeye dayandırılmış olduğu kabul edilmemiştir.

Yukarıdaki açıklamalara göre, Parti adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmayan toplam 32.176,07 YTL. gider karşılığı parti malvarlığının 2820 sayılı Yasa’nın 75. ve 76. maddeleri uyarınca Hazine’ye irad kaydedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 30.775.671,78 YTL. olarak gösterilmiştir.

Bunun 3.133.702 YTL.si 2005 yılından devreden borçlar, 349.871,34 YTL.si 2007 yılına devreden alacaklar, 1.684.579,34 YTL.si personel giderleri, 7.449.460,82 YTL.si genel yönetim giderleri, 3.241.506,28 YTL.si kira giderleri, 2.191.599,90 YTL.si haberleşme giderleri, 4.249.432,97 YTL.si temsil ağırlama giderleri, 1.275.188,99 YTL.si taşıma ve seyahat giderleri, 1.833.736,14 YTL.si basın yayın ve tanıtım giderleri, 742.022,50 YTL.si vergi, sigorta ve mahkeme giderleri ve 4.624.571,50 YTL.si teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2007 yılına devreden nakit mevcudu 1.453.540,47 YTL. dir.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Malları

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2006 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 2006 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz YTL. yi aşan 2.005.239.- YTL. değerinde taşıt ve demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ve 9.085.- YTL. değerinde hak ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Parti tarafından 2006 yılında edinilen, değerleri toplamı 2.005.239.- YTL. olan taşınır malların 457.578,66 YTL.si Genel Merkez, 1.547.660,34 YTL.si ise il örgütleri tarafından edinilmiştir. Bu mallar, taşıt araçları ve muhtelif büro malzemeleri (Toplantı masa ve sandalyeleri, bilgisayar, tv, klima, dolap, halı, kilim vb.) olup, 16.025.- YTL.si bağış yapılması ve 1.989.214.- YTL.si ise satınalma suretiyle edinilmiştir.

Çeşitli bilgi sistem yazılımları ve muhasebe programlarından oluşan ve değerleri toplamı 9.085.- YTL. olan hakların 1.174.- YTL. si Genel Merkez ve 7.911.- YTL.si ise il örgütleri tarafından satınalma suretiyle edinilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 2006 yılında edindiği değeri yüz YTL. yi aşan taşınır mal ve hak edinimlerinin 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2006 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

1- Parti’nin 2006 yılı kesinhesabında gösterilen 78.517.855,17 YTL. geliri, 9.776.358,81 YTL. borçları, 83.126.615,04 YTL. gideri, 3.433.990,47 YTL. alacakları ile 1.733.608,47 YTL. nakit devrinin Hazine’ye irad kaydedilenler dışında kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’na uygun olduğuna,

2- Kesinhesapta gösterilen giderlerden Parti amacına uygun ve Parti tüzelkişiliği adına yapılmış harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 32.176,07 YTL. karşılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasası’nın 75. ve 76. maddeleri gereğince Hazine’ye gelir kaydedilmesine,

4.5.2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Başkanvekili

Serruh KALELİ

 

 

 

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Alparslan ALTAN

Üye

Burhan ÜSTÜN

 

 

 

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Hicabi DURSUN

 

 

 

Üye

Celal Mümtaz AKINCI

Üye

Erdal TERCAN