7 Haziran 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27957

YNETMELK

Devlet Su leri Genel Mdrlnden:

DS YERALTISULARI TEKNK YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 23/6/1972 tarihli ve 14224 sayl Resm Gazetede yaymlanan DS Yeraltsular Teknik Ynetmeliinin BLM Iinde yer alan 2.2.1.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

2.2.1.1. DS tarafndan hi ett edilmemi olan sahalarda A tipi Yeraltsuyu Arama Belgesi isteme formu kullanlr ve bu forma, aada aklanan bilgileri havi belgeler eklenir:

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.1. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

2.7.1. YERALTISUYU ARAMA BELGES STEME FORMU

 

 

Form No : 2.7.1.

Belge Tipi :

 

 

DS .. BLGE MDRLNE

 

.

 

 

1.        Mracaat Sahibi :

T.C. Kimlik Numaras: ..

Adresi : ...

 

2. Arazinin

 

a) li e) Yzlm

b) lesi . f) Koordinat ...

c) Beldesi .... g) Havza Ad..

d) Ky veya Mh. . h) Ova Ad.

 

3. Teknik Elemann (Teknik Sorumlu)

 

a) Ad Soyad .. mzas

b) Meslei ... ..

c) Diploma-Oda Sicil No :

d) Adresi.

 

4. Sondr, Kuyucu, Galericinin :

 

a) Ad Soyad .. mzas

b) Yeterlik Belge dal tarihi ve No: ... ..

c) Adresi.

5. Kuyunun 6. Galerinin

 

a) Tipi : a) Kesiti :

b) Delme usul : . b) Ama usul : .

c) Adedi : .... c) Adedi : ......

7.        Talep edilen su miktar .. Ton/gn .. Ton/yl

 

 

Yukarda belirtilen ve iliik haritada snrlar gsterilen arazimde.. adet . atrmak suretiyle ve .. iinde kullanmak amacyla yeraltsuyu aramak istiyorum, 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca tarafma bir arama belgesi verilmesini arz ederim. // 20

 

Eki: 1) A tipi belge iin hidrojeoloji raporu (3 takm).

2) Kuyu projesi (kuyu yeri krokili) (3 takm).

3) Kuyu alacak arazinin onayl tapu fotokopisi.

4) htiya belgesi.

 

 

MADDE 3- Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.2. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

 

2.7.2. YERALTISUYU ARAMA BELGES FORMU

 

 

T.C. Form No : 2.7.2.

evre ve Orman Bakanl Belge No : ..

DS .. Blge Mdrl Belge Tarihi:

Belge Tipi:

 

 

YERALTISUYU ARAMA BELGES

 

 

1.        Belge Sahibi :

T.C. Kimlik Numaras :

Adresi : ....

2. Teknik Sorumlu :

 

a) Ad Soyad : ..

b) Meslei : ... ..

c) Diploma-Oda Sicil No : .

d) Adresi. :

 

3. Sondr, Kuyucu, Galerici :

 

a) Ad Soyad :...

b) Meslei :....

c) Diploma-Oda Sicil No : ...

d) Adresi. :

 

 

4. Arama Yaplacak Arazinin :..

 

a) li : e)Yzlm : ...m2

b) lesi : f) Koordinat ...

c) Beldesi:.. g) Havza Ad.

d) Mh. veya ky : . h) Ova Ad.

 

5. Kuyunun : 6. Galerinin

 

a) Tipi : a) Kesiti :

b) Delme usul : b) Ama usul :

c) DS No. su : .

7.        Talep edilen su miktar :..Ton/gn .. Ton/yl

 

 

..tarihli dileke ile usulne uygun olarak yaplan mracaat incelenerek, yukarda yzlm ve yeri belirtilen alan ierisinde ve yukarda belirtilen kiilerce yeraltsuyu aramak amacyla ekli ve onayl projesine uygun bir adet.inasna saknca grlmediinden, 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanunun 9 uncu maddesi uyarnca bir yl sreli olarak bu arama belgesi verilmitir.

DS݅.Blge Md.

 

 

Eki : 1) Hidrojeolojik Rapor (1 takm)

(A tipi belgelerde)

2) Kuyu Projesi (krokili) (1 adet)

3) Kuyu alacak arazinin onayl tapu fotokopisi

 

 

MADDE 4- Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.3. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

2.7.3. YERALTISUYU KULLANMA BELGES STEME FORMU

 

 

Form No : 2.7.3.

 

DS .. BLGE MDRLNE

.

 

1.        Mracaat Sahibi : ..

T.C. Kimlik Numaras :

Adresi :

 

2. Teknik Sorumlu :

 

a) Ad Soyad : .. mzas:

b) Meslei : ... ..

c) Diploma-Oda Sicil No : ..

d) Adresi:

 

3. Sondr, Kuyucu, Galerici :..

 

a) Ad Soyad : .. mzas :

b) Meslei : ... ..

c) Diploma-Oda Sicil No :

d) Adresi:

 

4.        Kuyu/Galeri Yeri

 

li :...

lesi :....

Beldesi :...

Ky veya Mh. :...

Kuyunun DS No.su :...

Koordinat :

Havza Ad :

Ova Ad :

5.        Kuyu/Galeri Verimi

 

Pompajla : l/sn

Artezyen :. l/sn

Statik Seviye :m

Dinamik Seviye (pompajda) :m

ekilecek su miktar :..Ton/gnde ve.. Ton/ ylda

ekilecek suyu temine

yetecek enerji miktar :kWh

Saya Numaras :.

Kullanma amac :

 

Yukarda yeri ve ekli ktnde durumu aklanan ve bulunan suyu kullanmak istiyorum. Bu hususta, 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanunun 10 uncu maddesi gereince tarafma bir yeraltsuyu kullanma belgesi verilmesini arz ederim.

Eki : 1) Kuyu kt (3 adet)

2) Pompaj program (3 adet)

3) Analiz raporu (3 adet)

(kullanma amacna uygun)

4) Kuyu alan arazinin onayl tapu fotokopisi

 

Tarih

mza

 

 

Not: Kuyu ktnn biri onaylanarak mracaatya geri verilecektir.

 

 

MADDE 5- Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.4. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

2.7.4. YERALTISUYU KULLANMA BELGES FORMU

 

 

T.C. Form No : 2.7.4.

DS Genel Mdrl Belge No : ..

.. Blge Mdrl Belge Tarihi:

 

YERALTISUYU KULLANMA BELGES

 

 

1.        Belge Sahibi :

T.C. Kimlik Numaras :

Adresi :

 

2. Teknik Sorumlu

 

a) Ad Soyad :

b) Meslei :

c) Diploma-Oda Sicil No : ...

d) Adresi .

 

3. Sondr, Kuyucu, Galerici

 

a) Ad Soyad :

b) Meslei :

c) Diploma-Oda Sicil No :

d) Adresi. :

 

4. Kuyu/Galeri Yeri

 

li :...

lesi :....

Beldesi :...

Ky veya Mh. :...

Kuyunun DS No.su :...

Koordinat :

Havza Ad :

Ova Ad :

5 . Kuyu/Galeri Verimi

 

Pompajla : l/sn.

Artezyen :. l/sn.

Statik Seviye :m

Dinamik Seviye (pompajda) :m

ekilecek su miktar :.. Ton/gnde ve .. Ton/ ylda

ekilecek suyu temine

yetecek enerji miktar :kWh

Saya Numaras :

Kullanma amac :.

 

 

. tarihli dileke ile yukarda yeri belirtilen kullanmak

istediini bildiren .. n mracaat zerine yaplan inceleme sonucu, istein kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerine uygun olduu anlaldndan, suyun yalnz amacyla kullanlmas artyla bu kullanma belgesi verilmitir.

Eki : 1) Kuyu kt (3 adet)

2) Pompaj program (3 adet)

3) Analiz raporu (3 adet)

(kullanma amacna uygun)

4) Kuyu alan arazinin onayl tapu fotokopisi

 

 

 

 

1- Belge sahibine aittir. Bakasna devredilemez.

 

2- Kuyu yeri ekli kroki zerinde gsterilmitir.

 

3- Bu belge formda tarif edilen yere ait olup baka yer iin kullanlamaz.

 

4- Alnacak su formda belirtilenden fazla olmaz.

 

5- Artezyen kuyular, ynetmelikte yazld ekilde tecrit edilir. Basnl suyun muhafaza

borusu dndan, yzeye karak bataklk yapmasna veya st tabakadaki yeraltsuyuna

kararak civar kuyulardan dar akmasna ve etrafa zarar vermesine meydan verilmez.

 

6- Pompaj program, 3 nc maddedeki ekilecek su miktarn amamak artyla, ekimin yln hangi aylarnda veya gnn hangi saatlerinde olacann, kuyu sahibinin istei ve DSݒnin msaadesiyle tespit edilmelidir.

 

 

 

NOT: Yeraltsuyu Kullanma Belgesinin arka yzdr.

 

MADDE 6- Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.5. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

2.7.5. ISLAH VE TADL BELGES STEME FORMU

 

 

DS .. BLGE MDRLNE

.

 

Form No : 2.7.5.

 

1.        Mracaat Sahibi : ..

T.C. Kimlik Numaras : .

Adresi : .

2.        Kuyu/Galeri Yeri

 

li :...

lesi :....

Beldesi :...

Mahallesi veya ky. :...

Kuyunun DS No.su :...

Koordinat :

Havza Ad :

Ova Ad :

 

3.        Kuyu/Galeri Verimi

(Islah ve Tadili istenen kuyunun)

Pompajla : l/sn

Artezyen :. l/sn

Statik Seviye :m

Dinamik Seviye (Pompajda) :m

ekilecek su miktar :..Ton/gnde ve.. Ton/ ylda

ekilecek suyu temine

yetecek enerji miktar :kWh

Kullanma amac :.

 

4.        Kuyuda yaplacak slah veya tadilat :

..

..........

 

5.        Islah ve tadil sonucu ekilecek su: ... Ton/gn.......Ton/yl

 

6.        Islah ve tadil iinin teknik sorumlusu :..

 

7.        Islah ve tadil iinde alacak sondr veya galerici :

......................................................................

 

Yukarda yeri ve zellikleri aklanan kuyuda/galeride, ekli projesinde gsterildii ekilde slah ve tadil yapmak istiyorum. Bu hususta 167 sayl Yeralt Sular Hakknda Kanunun 11 inci maddesi gereince, tarafma bir slah ve tadil belgesi verilmesini arz ederim.

 

 

Tarih ve imza

Eki : 1) Islah ve tadil projesi (2 adet)

2) Onayl kuyu kt (1 adet)

3) Tadil gereke raporu (1 adet)

4) Kullanma belgesi (1 adet)

 

 

MADDE 7- Ayn Ynetmeliin BLM Iinde yer alan 2.7.6. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

 

 

2.7.6. ISLAH VE TADL BELGES FORMU

 

T.C. Form No : 2.7.6.

DS Genel Mdrl Belge No : ..

nci Blge Mdrl Belge Tarihi:

 

 

ISLAH VE TADL BELGES

 

1.        Belge Sahibi : ...

T.C. Kimlik Numaras : .

Adresi : ..

2. Kuyu/Galeri Yeri

 

li :...

lesi :....

Beldesi :...

Mahallesi veya ky. :...

Kuyunun DS No.su :...

Koordinat :

Havza Ad :

Ova Ad :

 

3. Kuyu/Galeri Verimi

Pompajla : l/sn

Artezyen :. l/sn

Statik Seviye :m

Dinamik Seviye (Pompajda) :m

ekilecek su miktar : (Tadilattan sonra)Ton/gnde

ve ..Ton/ylda

ekilecek suyu temine

yetecek enerji miktar :kWh

Kullanma amac :

 

4.        Islah ve tadil sonucu ekilecek su: ... Ton/gn.......Ton/yl

 

5.        Islah ve tadil iinde alacak sondr veya galerici :

...............................................................

 

..tarihli dileke ile yukarda tarifi yaplan kuyuyu/kayna/galeriyi slah ve tadil etmek istediini bildiren, yukarda kimlii yazl .n mracaat zerine yaplan incelemeler sonunda istek uygun grlerek, kuyunun/kaynan/galerinin,iliik onayl projesine ve Yeralt Sular Tz ve DS Yeraltsular Teknik Ynetmelii hkmlerine gre slah ve tadil edilmesi iin bu slah ve tadil belgesi verilmitir.

 

DS

..Blge Mdr

 

 

Eki : 1) Islah ve tadil projesi (1 adet)

2) Kuyu Kt (1 adet)

 

 

1- Belge sahibine aittir. Bakasna devredilemez.

 

2- Kuyu (galeri) ekli ktk zerinde gsterilmitir.

 

3- Bu belge projesindeki konuya mahsustur, baka konu iin kullanlamaz.

 

4- Kuyudan ancak formda belirtilen miktarda su ekilebilir.

 

NOT: Islah ve tadil belgesinin arka yzdr.

 

 

MADDE 8- Ayn Ynetmeliin BLM IIInde yer alan 1.1.6. maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

1.1.6. Kuyu yerinin yeralt elektrik, gaz, kanalizasyon tesisi, havai yksek gerilim hatt, doalgaz boru hatt, petrol boru hatt, sel yataklar, mesken, bina, lam mecralar, septik ukur, kanalizasyon, mezarlk, atk depolama tesisi, hayvan iftlii, al ve benzeri gibi yerleri etkilememesi ve bu yerlerden etkilenmemesi iin teknik adan almas gereken lokasyon ile bu yerlere uzakl teknik sorumlu tarafndan hazrlanacak raporun DS tarafndan kabulnden sonra belirlenir.

MADDE 9- Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10- Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Su leri Genel Mdr yrtr.