28 Nisan 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27918

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNUN

UYGULAMA YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanunun Uygulama Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Kanun kapsamnda Bakanla yaplacak bavurularn elektronik ortamda yaplmas ve kat ortamnda imzalanarak Ynetmelik ekinde belirlenen dier belgelerle birlikte Bakanla ulatrlmas gerekir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Trkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlk, yurt dndan yaplacak alma izni bavurular ile ilgili ilemleri elektronik ortamda yrtr. Yabancnn temsilcilie bavuru tarihini takip eden on ign iinde iverence elektronik bavurunun yaplmas ve bavuru iin istenilen belgelerin Bakanla ulatrlmas gerekir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.

Bavuru iin istenilen belgelerin yaplan elektronik bavuruyu takip eden alt ign iinde Bakanla ulatrlmas gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi, altnc ve yedinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

alma izninin uzatlmas talebi, Ynetmeliin 5 inci maddesinde aklanan esaslara gre; bavuru formuna Ynetmelik ekinde belirtilen belgelerin eklenmesi suretiyle, yabanc veya ivereni tarafndan dorudan Bakanla yaplr.

alma izni uzatma bavurusu bulunan yabanclar, alma izin sresinin sona erdii tarihten itibaren krkbe gn gememek ve yapt iin mahiyeti deimemek kaydyla ayn iyeri ve meslekte almaya devam edebilir. Bu sre ierisindeki alma kanuni alma olarak kabul edilir ve yabancnn, ilgili mercilerin ve iverenin ykmllkleri ayn ekilde devam eder. Uzatma bavurusu bulunanlar elektronik ortamda ileri Bakanlna bildirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 Bavurunun eksik evrak ile yapldnn Bakanlka tespiti halinde, eksikliin tamamlanmas istemiyle bavuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen otuz gnlk sre, eksik belgenin Bakanla intikal ettii tarih itibaryla balar.

alma izin bavurusunun bu Ynetmelikte ngrlen usul veya esaslara uygun olarak yaplmamas ya da istenilen eksik belgenin onbe gn ierisinde tamamlanmamas halinde bavuru dosyas ilemden kaldrlr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmi, drdnc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, beinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

Bu deerlendirme kriterleri erevesinde, Kanunun 12 nci maddesine gre Bakanln yapaca deerlendirmelerde dikkate alnmak zere, Trkiyenin taraf olduu ikili ya da ok tarafl szlemelerin hkmleri de dikkate alnmak suretiyle bavurulan i iin lke iinde drt haftalk sre ierisinde o ii yapacak ayn nitelie sahip kiinin bulunup bulunmad Trkiye Kurumu kaytlarndan kontrol edilir.

Bakanlk bu fkrada belirtilen hususlara ilikin deerlendirme kriterleri belirler.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 26 Bakanlk, sreli alma izinlerinin geerlilik alannda il veya corafi blge baznda deiiklik yapabilir.

alma izin belgesi, belgede yazl iyeri ve adres iin geerlidir. Yabancnn, iyerinin ticaret siciline kaytl dier bir ubesinde alabilmesi talebi Bakanlka deerlendirilir. Talebin uygun bulunmas halinde alma izninde gerekli deiiklik yaplarak durum ilgili mercilere bildirilir.

yerinin ticaret unvannn deimesi veya iyerinin baka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan alnm belgelerle kantlanmas kouluyla alma izninde gerekli deiiklik yaplarak ilgili mercilere bildirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Sresiz alma izni, ikamet izin srelerine bal olarak kullanlr. Sresiz alma izni alan yabancnn alt iyerinin veya iyeri adresinin deimesi halinde, Kanunun 18 inci maddesi uyarnca en ge onbe gn ierisinde durum Bakanla bildirilir. Bakanlk gnderilen bilgi ve belgelere gre mevcut sresiz alma izin belgesinde gerekli deiiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 44 Bir Trk vatanda ile evli olan ve eiyle Trkiyede evlilik birlii iinde yaayan yabanclarn alma izin bavurularnda ikamete ilikin sre koulu aranmaz.

En az yl sreyle Trk vatanda ile evlilik birlii iinde yaayan yabanclarn bavurularnda bu Ynetmeliin 13 nc maddesinin drdnc fkrasnda yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliin aile birlii kurmak amacyla yaplmadnn tespit edilmesi halinde alma izin belgesi geerliini kaybeder.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 51 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 51 Karlkllk ilkesi erevesinde olmak ve grev sresiyle snrl kalmak zere, yabanc devletlerin Trkiyedeki bykeliliklerinde, konsolosluklarnda ve uluslararas kurulular ile bunlarn Trkiyedeki temsilciliklerinde grevli personelin e ve ocuklarnn alma izinleri Dileri Bakanlnn gr alnarak istisnai olarak verilebilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 58 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 58 Kanun kapsamna giren yabanclarn ve iverenlerin Kanundan doan ykmllklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlk i mfettileri ve Sosyal Gvenlik Kurumu mfettileri tarafndan denetlenir. Kanun gereince yaplacak tefti, denetim ve soruturmalar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununda yer alan tefti, denetim ve soruturma hkmlerine gre yaplr ve bu hkmlere gre ilgili yaptrmlar uygulanr.

Genel ve zel bteli idarelerin tefti ve denetim elemanlar ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatlar gereince iyerlerinde yapacaklar her trl denetim, inceleme ve kontrol srasnda yabanc altran iverenler ile yabanclarn Kanundan doan ykmllkleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanla bildirilir.

Birinci fkraya gre yaplan denetimler ve ikinci fkraya gre yaplan bildirimler zerine Bakanlk blge mdrnce, gnderilen tutanaklara ve denetim raporlarna gre Kanunda yer alan idari yaptrmlar uygulanr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 60 nc maddesinde yer alan 8/6/1965 tarihli ve 625 sayl ibaresi 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl olarak deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

EK- 2 BAVURUYA EKLENECEK BELGELER

I- LK BAVURULARDA STENLEN BELGELER

A- Yabancdan stenilen Belgeler

Yabanc Personel Bavuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, kts alndktan sonra, iveren ve yabanc tarafndan imzalanp kat ortamnda bir nsha olarak Bakanla gnderilecektir. veren ve yabancnn orijinal imzalarnn olmad durumlarda taraflar arasnda yaplm i szlemesi ibraz edilecektir. Formun imzasz olmas ve i szlemesinin de bulunmamas durumunda bavuru ileme alnmayacaktr.),

Trkiyeden yaplacak bavurular iin mracaat tarihinde geerli en az alt ay sreli ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Trke tercmesi yeminli mtercim veya resmi makamlarca onayl pasaport sureti (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Mesleki hizmetler kapsamnda alacak yabanclar ile Bakanln gerekli grd dier mesleklerde alacak yabanclardan Trke tercmesi yeminli mtercim veya resmi makamlarca onayl diploma veya geici mezuniyet belgesi sureti, pilot olarak istihdam olunacak yabanclar iin pilot lisans rnei (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line olarak ayrca kat ortamnda da gnderilecektir.),

Yabanc sanatkar altracak Belgeli Turizm letmeleri iin, Trke ve yabancnn dilinde dzenlenen i szlemesi ve yeminli mtercim onayl bonservis (Bu belgeler elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line olarak ayrca kat ortamnda da gnderilecektir.),

Mesleki hizmetler kapsamnda alma izni talep eden yabancnn yukardaki belgelere ek olarak, yurt dnda yksek renim grmesi halinde 2547 sayl Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarnca, Yurtd Yksek retim Diplomalar Denklik Ynetmeliine uygun olarak alaca Diploma veya Geici Mezuniyet Denklik Belgesi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Milli Eitim Bakanlna bal zel retim kurumlarnda grev alacak yabanclar iin Milli Eitim Bakanlndan alnm yabancnn yeterliliini gsterir belge (n izin) (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.).

B- Yabanc Personel stihdam Edecek Kurum/Kurulutan stenilen Belgeler

alma izni bavuru dilekesi (Dileke elektronik bavuru esnasnda taranlacak, ayrca kat ortamnda gnderilecektir.),

Son yla ait, vergi dairesi veya yeminli mali mavir onayl bilano ve kr/zarar tablosu (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Kuruluun en son sermaye ve ortaklk yapsn gsteren Trkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Yabanc istihdam edecek zel retim kurumlar iin, Milli Eitim Bakanlndan alnm Kurum Ama ve retime Balama zni ve Ruhsatname (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Dernek ve vakflar ile salk hizmeti veren kurulular iin, ilgili mercilerinden alnm faaliyet durumlarn gsterir belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Belgeli turizm kurulular iin, Kltr ve Turizm Bakanlndan alnm iletme ve yatrm belgesi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Kamu kurum ve kurulularnca uluslararas ihale alm projeleri yapma hakk kazanm kurulularn (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kurulutan alacaklar ii yklendiklerini tevsik eden belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Mhendislik, mimarlk, mteahhitlik ve danmanlk hizmetleri kapsamnda yabanc uzman istihdam edecek tzel kiiliklerde, ayn meslekte Trk mhendis/mimar/ehir plancs istihdam edildiini ispata dair cret bordrosu (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Yabanc personeli istihdam edecek kurum ve kurulu adna kullanc sfatyla elektronik bavuruyu yapma yetkisi bulunan kiinin noter onayl vekaletnamesi veya kullanc sfatndaki kiinin bavuruyu yapan kurum ve kuruluta altn gsterir belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.).

II- SRE UZATIMI BAVURULARINDA STENLEN BELGELER

A- Yabancdan stenilen Belgeler

Yabanc Personel Bavuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, kts alndktan sonra, iveren ve yabanc tarafndan imzalanp kat ortamnda bir nsha olarak Bakanla gnderilecektir. veren ve yabancnn orijinal imzalarnn olmad durumlarda taraflar arasnda yaplm i szlemesi ibraz edilecektir. Formun imzasz olmas ve i szlemesinin de bulunmamas durumunda bavuru ileme alnmayacaktr.),

Bakanlka verilmi bulunan alma izin srelerini kapsayan alma amal ikamet tezkeresi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

nceki alma izin belgesi ve st yazs (Bu belgeler elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Trke tercmesi yeminli mtercim veya resmi makamlarca onayl pasaport sureti (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Mhendis, mimar ve ehir plancs olarak alacak yabanclarn, 6235 sayl Trk Mhendis ve Mimar Odalar Birlii Kanununun 36 nc maddesine istinaden almas gereken geici yelik belgesi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Milli Eitim Bakanlna bal zel retim kurumlarnda grev yapan yabancnn grevinde deiiklik olmas durumunda Milli Eitim Bakanlndan alnm yabancnn yeterliliini gsterir belge (n izin) (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.).

B- Yabanc Personel stihdam Edecek Kurum/Kurulutan stenilen Belgeler

alma izni bavuru dilekesi (Dileke elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line olarak ayrca kat ortamnda da gnderilecektir.),

yerinin vergi borcu olmadna dair belge (Bu bilgiye Maliye Bakanl kaytlarndan on-line olarak eriilecektir.),

yerine ve yabancya ilikin sosyal gvenlik ykmllklerinin yerine getirildiini gsterir belge (Bu bilgiye Sosyal Gvenlik Kurumu (SGK) kaytlarndan Bakanlka on-line olarak eriilecektir.),

Deiiklik bulunmas durumunda kuruluun en son sermaye ve ortaklk yapsn gsteren Trkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Yabanc personeli istihdam edecek kurum ve kurulu adna kullanc sfatyla elektronik bavuruyu yapma yetkisi bulunan kiinin noter onayl vekaletnamesi veya kullanc sfatndaki kiinin bavuruyu yapan kurum ve kuruluta altn gsterir belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line ekilde gnderilecektir.).

III- ALIMA ZN TRLERNE GRE STENLEN DER BELGELER

Sreli alma zni

Trkiyede almak zere gelen yabancnn e ve bakmakla ykml olduu ocuklarnn alma izni talebinde bulunmalar durumunda, yabanc ile birlikte en az be yl sreyle kanuni ve kesintisiz ikamet etmi olduklarn kantlayan emniyet makamlarndan alnan belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.).

Sresiz alma zni

Yabancnn en az sekiz yl kanuni ve kesintisiz ikamet etmi olmas halinde, emniyet makamlarndan alnan kantlayc belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.).

veya

Yabancnn toplam alt yllk kanuni almasnn bulunmas halinde, allan iyeri unvanlar ile SGK numaralarn belirtir yazl beyan (Bu beyan elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecek olup, beyann doruluunun teyidi Bakanlka yaplacaktr.).

Bamsz alma zni

Yabancnn icra etmeyi arzulad faaliyete ynelik bilimsel, teknik veya mesleki eitimi olduunu ispatlayan belgeler (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Yabancnn en az be yl kanuni ve kesintisiz ikamet etmi olmas artnn yerine getirildiini kantlayan emniyet makamlarndan alnan belge (Bu belge elektronik bavuru esnasnda taranlarak on-line gnderilecektir.),

Bu Ynetmeliin 40 nc maddesinde istenilebilecei belirtilen belgeler.