27 Nisan 2011 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 27917

YNETMELK

evre ve Orman Bakanlndan:

EVRESEL GRLTNN DEERLENDRLMES VE YNETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resm Gazetede yaymlanan evresel Grltnn Deerlendirilmesi ve Ynetimi Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (r) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve ayn fkraya aadaki bentler eklenmitir.

r) ok hassas kullanmlar: Yatakl hizmet veren salk kurumlar, eitim dnemlerinde yatl eitim kurumlar, ocuk ve yal bakm evleri gibi kullanmlar,

) Az hassas kullanmlar: dari ve ticaret binalar, ocuk baheleri, oyun alanlar ve spor tesisleri gibi kullanmlar,

ggg) Hassas kullanmlar: Konut, yatakl hizmet veren konaklama tesisleri, eitim kurumlar, ak arazideki ve yerleim alan iindeki sessiz alanlar gibi kullanmlar,

) ok hassas kullanm alanlar: ok hassas kullanmlarn snrlarndan itibaren 250 metreyi iine alacak ekilde belirlenen alan,

hhh) Grltye hassas kullanmlar: ok hassas kullanmlar, hassas kullanmlar ve az hassas kullanmlar,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Grltye hassas kullanmlar etkileyebilecek ekilde yaknnda, bitiiinde, altnda veya stnde faaliyetini srdren; her bir iyeri, atlye, imalathane ve benzeri iletmelerden hava yoluyla evreye yaylan veya ortak blme elemanlar, ara demeler, tavan veya bitiik duvarlar araclyla grltye hassas kullanmlara iletilen evresel grlt seviyesi Leq grlt gstergesi cinsinden arka plan grlt seviyesini 5 dBAdan fazla aamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Elence yerlerine ilikin esaslar

MADDE 24 (1) Mzik yayn yapan elence yerlerinden kaynaklanan evresel grltnn nlenmesine ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) ok hassas kullanm alanlarndaki ak ve yar ak elence yerlerinde canl mzik yayn yaplmas yasaktr. Bu alanlarda, ak ve yar ak elence yerlerinin kurulmasna izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut ak ve yar ak elence yerleri kapal hale getirilir.

b) Etkilenen yap ile bitiik nizamda olan elence yerinden/yerlerinden kaynaklanan evresel grlt, Leq grlt gstergesi cinsinden etkilenen yap iindeki arka plan grlt seviyesi deerini aamaz.

c) Etkilenen yap ile bitiik nizamda olmayan elence yerinden kaynaklanan evresel grlt, Leq grlt gstergesi cinsinden arka plan grlt seviyesini 5 dBAdan ve 7 dBCden daha fazla aamaz.

) Birden fazla elence yerinden evreye yaylan toplam grlt seviyesi, Leq grlt gstergesi cinsinden arka plan grlt seviyesini 7-10 dBA aralndan fazla aamaz. Bu aralk esas alnmak kaydyla, toplam evresel grlt seviyesi; grltye maruz kalnan alandaki etkilenen kii says, grlt kayna ile grltye hassas mekanlar arasndaki mesafe gibi faktrler gz nnde bulundurularak l Mahalli evre Kurulu Karar ile belirlenir. Bu bentte verilen snr deerin almas halinde, arka plan grlt seviyesine katks olan her bir elence yeri snr deer amndan eit olarak sorumludur. Grltye katk oranlar belirlendikten sonra her bir iletme gerekli tedbirleri alr.

d) Hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda faaliyet gsteren ak ve yar ak elence yerlerinde, 24.00-07.00 saatleri arasnda canl mzik yayn yaplmas yasaktr. Dier saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya () bentlerinde belirtilen snr deerleri salayacak ekilde faaliyetlerini srdrr.

e) Hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda faaliyet gsteren mevcut ak ve yar ak elence yerlerinin, yaplan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya () bentlerinde belirtilen snr deerleri bir yl iinde defa salamadnn tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapal hale getirilir.

f) Fiziki olarak tamamen kapal bir mekanda faaliyet gsteren elence yerlerinden evreye yaylan grlt seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya () bentlerinde belirtilen snr deerleri salayacak ekilde faaliyetlerini srdrr.

g) Az hassas ve hassas olmayan kullanmlarn bulunduu alanlarda ak ve yar ak olarak faaliyet gsteren elence yerlerinden evreye yaylan evresel grlt seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya () bentlerinde belirtilen snr deerleri salayacak ekilde faaliyetlerini srdrr.

) Bu madde kapsamnda canl mzik yapabilecek elence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelik hkmlerine gre canl mzik izni almas arttr. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilikin uygun gr alnr, gerekli grld takdirde yetkili idare evresel Grlt Seviyesi Deerlendirme Raporu hazrlatr ve rapora ilikin yetkili idarenin uygun gr esas alnr.

h) Bu maddede belirtilen esaslarn salanp salanmad, yetkili idarenin belirleyecei srelerde sunulacak evresel Grlt Seviyesi Deerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare koordinasyonunda dier mevzuat kapsamnda yetkili klnan kurum ve kurulular ile ibirlii iinde yaplacak denetimler erevesinde kontrol edilir. Bu maddede belirtilen snrlarn salanmad durumlarda i mekanda ses seviyesini kontrol altnda tutan sistemler kurdurulabilir.

) Birden fazla elence yerinin bulunduu alanlarda, yetkili idare tarafndan gerekli grlmesi halinde yukarda sralanan esaslarn dnda ayrca evresel grlt seviyesinin kontrol altna alnmas amacyla periyodik olarak veya gerekli grlmesi halinde grlt seviyesinin srekli llmesine ynelik sistem kurulur veya kurdurulur.

i) Kapal elence yerlerinin d giri kaplarnn zerine "Dikkat: erideki ses seviyesi insan salna zararldr." eklinde kl ikaz levhalarnn aslmas zorunludur.

j) Bu maddede belirtilen elence yerlerinde grltden etkilenme seviyesinin iitme sal ve kritik salk etkilerinin deerlendirilmesi ve izlenmesi, 8 inci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi erevesinde yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) eitli titreim kaynaklarnn sebep olaca evresel titreimin kontrol altna alnmasna ilikin esaslar aada belirtilmitir:

a) Maden ve ta ocaklar ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmalarn evredeki ok hassas ve hassas kullanmlarda oluturduu zemin titreim seviyesi Ek-VIIde yer alan Tablo-6da verilen snr deerleri aamaz.

b) naatlarda kazk akma gibi titreim oluturacak uygulamalar ile ar inaat makinelerinin sebep olaca titreimlerin evrelerindeki ok hassas ve hassas kullanmlarda oluturaca titreim seviyesi Ek-VIIde yer alan Tablo-7de verilen snr deerleri aamaz.

c) Konut ve ofis olarak kullanlan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve tehizatn sebep olaca titreimler Ek-VIIde yer alan Tablo-8 de verilen snr deerleri aamaz. Bu deerlerin zerinde titreim oluturan makine ve tehizat iin, bata titreim yaltm olmak zere gerekli teknik tedbirler alnarak, binada llen titreimler snr deerlerin altna indirilir. ok hassas ve hassas kullanmlarn yaknnda bulunan demir yolu ve kara yolu ulam aralar ile iletme ve tesislerin ok hassas ve hassas kullanmlarda yarataca titreimler iin de bu snr deerler kullanlr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin birinci fkrasnn (a), (d), (e), (f), (g), (), () ve (i) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Mevcut yaplarda; tesisat dairelerinde veya yap iinde veya dnda herhangi bir yerde bulunan soutma fan, iklimlendirme sistemleri, hava kanallar, temiz ve pis su tesisat, jeneratr, hidrofor, kompresr, yakma kazan, asansr, p bacalar gibi kaynaklardan; ortak blme elemanlar, ara demeler, tavan ve bitiik duvarlar veya hava araclyla grltye hassas kullanmlara iletilen grlt seviyesi Leq grlt gstergesi cinsinden arka plan grlt seviyesini 5 dBAdan fazla aamaz.

d) Radyo, televizyon, mzik seti ve her trl mzik aletlerini grltye hassas kullanmlarn bulunduu alanlar ile toplu tama aralarnda almak yasaktr.

e) Grltye hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda; yksek sesle konuarak, bararak, anons sistemleri gibi ses ykseltici aralar kullanlarak ve darbeli dzenli veya dzensiz sesler kararak propaganda, reklm, duyuru, tantm ve sat yapmak yasaktr.

f) ok hassas ve hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu arata 19.00-07.00 saatleri arasnda deneme almalar yapmak yasaktr.

g) ok hassas ve hassas kullanmlarn iinde ve bu kullanmlardan itibaren en az 350 metre mesafede; mekanik veya motorlu diki makinesi, matkap, testere, tc, im bime makinesi, kou band veya benzeri aralarn 19.00-07.00 saatleri arasnda altrlmas veya altrlmasna izin verilmesi yasaktr.

) Elence maksadyla patlayc, maytap, havai fiek ve benzeri eyleri kullanmak, atelemek gibi benzeri faaliyetlerin, ok hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda yaplmas yasaktr. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda ancak l Mahalli evre Kurulu Karar ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tekel D Braklan Patlayc Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin retimi, thali, Tanmas, Saklanmas, Depolanmas, Sat, Kullanlmas, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarna likin Tzn 117 nci maddesine istinaden yerel mlki amirinden izin alnarak yaplabilir.

) ok hassas kullanmlar etkileyebilecek ekilde yaknnda, bitiiinde, altnda veya stndeki alanlarda konser, gsteri, miting, tren, festival, dn ve benzeri ak hava faaliyetlerinin gerekletirilmesi yasaktr. Hassas ve az hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda bu tr faaliyetlerden evreye yaylan grlt seviyesi Leq grlt gstergesi cinsinden mevcut arka plan grlt seviyesini 5 dBAdan fazla aamaz. Bu maddede belirtilen ak hava faaliyetlerine, evresel grltye maruz kalan kiilerin ve yaanan ikyetlerin younluu gz nnde bulundurularak, l Mahalli evre Kurul Karar ile alan ve saat snrlamas getirilebilir.

i) yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelikte yer almayan ve grlt rahatszlna sebep olan poligonlar gibi yerlerin, 7/3/2008 tarihinden itibaren ok hassas ve hassas kullanmlarn bulunduu alanlarda kurulmas yasaktr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) ok hassas ve hassas kullanmlarn bulunduu yerlerde daha sakin evre oluturabilmek amacyla ilgili kurum kurulularn da gr alnarak belediye snrlar ve mcavir alan iinde belediye, belediye snrlar ve mcavir alan dnda ise yetki devri yaplan il zel idarelerince; yetki devri yaplmad takdirde il evre ve orman mdrlnce ek snrlayc tedbirler alnabilir. Bu erevede; blgede kurulacak yeni bir grlt kaynanda evresel grlt seviyesi ile ilgili geici veya srekli snrlandrma kararlar alnabilir veya yeni iletmenin bu blge iinde kurulmasna izin verilmeyebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde * iareti ile muafiyet getirilmi iletme ve tesisler ile evre izni veya evre izin ve lisans belgesi almas gereken iletme ve tesislerden; 7/3/2008 tarihinden nce kurulmu ve alma ve alma ruhsat alm olanlar ile kurulduu tarih ve ruhsat olup olmadna baklmakszn, ok hassas ve hassas kullanmlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu Ynetmelik erevesinde grlt haritalar hazrlanmas gereken yerleim yerleri dnda bulunan iletme ve tesisler iin evre izni veya evre izin ve lisans belgesine esas deerlendirme yaplmaz. Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde iletme ve tesisler iin akustik rapor hazrlanmas zorunludur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) ok hassas ve hassas kullanmlar etkileyebilecek ekilde yaknnda, bitiiinde, altnda, stnde bulunan ve evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmeliin Ek-1 ve Ek-2sinde yer almayan iletme, tesis, iyeri, imalathane, atlye gibi yerler iin, yeri Ama ve alma Ruhsatlarna likin Ynetmelik kapsamnda verilecek ama ve alma ruhsatlarnda yetkili idare tarafndan evresel grlt ynnden deerlendirme yaplr, gerektiinde evresel grlt seviyesi deerlendirme raporu talep edilir ve bu rapora ilikin yetkili idarenin uygun gr esas alnr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin geici 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 3 (1) 24 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen ok hassas kullanm alanlarnda yer alan mevcut ak ve yar ak elence yerleri 30/6/2011 tarihine kadar l Mahalli evre Kurulu karar ile belirlenir. ok hassas kullanm alanlarnda yer alan ak ve yar ak elence yerleri 31/12/2011 tarihine kadar kapal hale getirilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin Ek-IIsinin 5 inci maddesinde yer alan ok hassas ibarelerinden sonra gelmek zere ve hassas ibareleri eklenmi, ve Ek-VIIsinde yer alan Tablo-6 ve Tablo-7nin balklarndaki ok Hassas ibarelerinden sonra gelmek zere ve Hassas ibareleri eklenmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini evre ve Orman Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/6/2010

27601