26 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27916

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES ALE PLANLAMASI NFERTLTE

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesine bal olarak kurulan Celal Bayar niversitesi Aile Planlamas nfertilite Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Celal Bayar niversitesi Aile Planlamas nfertilite Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: Celal Bayar niversitesi Aile Planlamas nfertilite Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Celal Bayar niversitesi Rektrn,

) Tp Fakltesi: Celal Bayar niversitesi Tp Fakltesini,

d) niversite: Celal Bayar niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; istemelerine ramen ocuk sahibi olamayan evli iftlerde bu duruma neden olabilecek sebepleri belirlemek ve tedavi etmek, bilimsel aratrma ve yaynlar yapmak; bu konularda konferans, seminer, panel, kongre ve sempozyumlar dzenlemek ve salk hizmeti sunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) stemelerine ramen ocuk sahibi olamayan evli iftlerden tbben uygun grlenlerin remeye yardmc tedavi metotlar vastasyla ocuk sahibi olmalarnn salanmas iin Tp Fakltesinin dier birimleri ile koordinasyon ierisinde hizmet retmesini salamak, tbbi uygulamalarn en st dzeyde ve verimli olarak gereklemesini salamak,

b) Genlerden geen hastalklar tespit edip mmkn olan iftlerde salkl ocuklarn dnyaya gelmesini salayacak uygulamalar yapmak, bu konuda yurtii ve yurtdnda uygulama ve aratrmalarda bulunmak,

c) Evli iftlerin istedikleri ve bakabilecekleri kadar ocuk sahibi olmalarn salamakla ilgili uygulama ve aratrmalar yapmak, bu konularda yaplan bilimsel almalar tevik etmek, desteklemek, dzenlemek ve bunlardan resmi ve zel kurulular ile kiilerin yararlanmasn salamak,

) niversitede bu konuda uygulama ve aratrma yapacak retim eleman ve renci yetitirmek,

d) Uygulama ve aratrmalar tevik ve yaplan uygulamalar duyurmak amac ile seminer, kurs ve konferans dzenlemek, bu almalar ile ilgili sertifikalar vermek,

e) Uygulama ve aratrmalar iin yerli ve yabanc kurulular ile ibirlii yapmak,

f) lgili mevzuat hkmleri erevesinde Merkezin kurulu amacna uygun dier almalar yapmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Mdr Yardmcs,

c) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Tp Fakltesinin kadn hastalklar ve doum anabilim dalnda grevli ve infertilite ve yardmc reme teknikleri konusunda deneyimli retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilecei gibi grev sresi dolmadan ayn ekilde grevden alnabilir. Mdr, grevi banda bulunmad zaman yardmcsn vekil olarak brakr. Greve vekalet alt aydan uzun srerse yeni bir Mdr grevlendirilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri; Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kurulunun bakanln yapmak, Merkezin almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak, her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakknda hazrlayaca raporu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektrn onayna sunmaktr.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusunda almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdr yardmcs ve grevi

MADDE 10 (1) Mdr tarafndan niversitenin retim elemanlar arasndan seilen bir kii Mdr Yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grev sresinin dolmas ya da herhangi bir nedenle grevden ayrlmas halinde Mdr Yardmcsnn da grev sresi dolar.

(2) Mdr Yardmcs ynetimle ilgili konularda Mdrn verecei grevleri yapar.

Ynetim kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Mdr ile birlikte yedi kiiden oluur. Dier alt ye; kadn hastalklar ve doum anabilim dalndan iki, roloji anabilim dalndan bir, anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalndan bir, histoloji ve embriyoloji anabilim dalndan bir ve tbbi biyokimya anabilim dalndan bir olmak zere Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Gerektiinde Rektr Ynetim Kurulu yesi ya da yelerini deitirebilir. Grevinden ayrlan veya alt aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu; salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili hazrlanan plan ve programlar deerlendirmek,

b) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yayn konularndaki taleplerini deerlendirip karara balamak,

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

) Yurtii ve yurtdndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel esas ve usullerini tespit etmek,

d) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei teklifleri deerlendirerek karara balamak,

e) Konusu ile ilgili mesleki uygulamalarn etik kurallar dorultusunda yrtlmesine almak ve bu almalar denetlemek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.