21 Nisan 2011 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 27912

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

BTK KARANTNASI NSPEKTR YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Tarm ve Kyileri Bakanlnn bitki karantinas hizmetlerinin yrtld birimlerinde, inspektr olarak grevlendirilecek teknik personelin; seimi, teklifi, eitimi, snav, adaylk sreleri ile grev, yetki, sorumluluk, alma ve grevlendirme sresinin sona ermesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Tarm ve Kyileri Bakanlnn bitki karantinas hizmetlerinin yrtld birimlerinde, inspektr ve inspektr aday olarak grev yapan teknik personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 31 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ahap ambalaj malzemesi: Ambalaj destek malzemesi dhil bir maln korunmas ya da tanmasnda kullanlan, kt rnleri hari ahap veya ahap rnlerini,

b) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

c) Bitki: Canl bitkiler ile bunlarn derin dondurulmam meyve ve sebzeleri, yumrular, soanslar, soanlar ve rizomlar, kesme iekler, yaprakl dallar, budama art yapraklar, yapraklar, bitki doku kltrleri, canl polen, gz, kalem ve elik gibi canlln koruyan belirli paralar ile dikim amal olan botanik tohumlarn,

) Bitki salk sertifikas: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin bu Ynetmelikte ngrlen bitki sal artlarna uygun olduunu gsteren belgeyi,

d) Bitkisel rn: Bitkisel orijinli, ilem grmemi veya basit bir ilemden gemi ve bitki tanmna girmeyen rnleri,

e) Eitici inspektr: Eitim alacak inspektr adaylar ile inspektrlerin hizmet ii eitimlerini vermek zere Genel Mdrlke tespit edilerek eitim-retim komisyonunda grevlendirilecek olan en az be yllk inspektrlk deneyimine sahip inspektrleri,

f) Fmigasyon: Zararl organizmalar imha etmek amacyla, belirli scaklktaki kapal bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigant belirli miktarda verme ve belirli bir sre ortamda tutma ilemini,

g) Genel Mdrlk: Koruma ve Kontrol Genel Mdrln,

) Giri: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin Trkiye Gmrk Blgesine ve serbest blgelere girii, ithalat ve transit ilemine tbi tutulmasn,

h) l mdrl: Bakanlk il mdrln,

) le mdrl: Bakanlk ile mdrln,

i) nspektr: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin lkemize ve serbest blgelere giri, k ve transit geii esnasnda bitki sal amal her trl resmi kontrolleri yaparak gerekli belgeleri dzenlemek zere bakanlk tarafndan eitilmi ve resmi kontrol yetkisi verilmi kontrol grevlisini,

j) thalat: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin, serbest dolama giri rejimi, gmrk antrepo rejimi, dhilde ileme rejimi, gmrk kontrol altnda ileme rejimi ve geici ithalat rejimi prosedrlerine tbi tutulmasn,

k) Karantina: Zararl organizmalarn lkeye giriini veya lke iinde yaylmasn nlemek amacyla, bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin kontrol altna alnmasn,

l) Mdrlk: Zirai Karantina Mdrln, bu Mdrln olmad yerlerde Bakanlk il veya ile mdrln,

m) Numune: Resmi kontrole tabi tutulacak belirlenmi byklkteki bitki, bitkisel rn ve dier maddelerden alnan rnei,

n) Resm kontrol: nspektrlerin verilen yetki erevesinde gerekletirdikleri izleme, gzetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri ilemleri,

o) Transit: Serbest dolamda bulunmayan bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin Trkiye Gmrk Blgesi zerinden geerek yabanc bir lkeden yabanc bir lkeye, yabanc bir lkeden Trkiyeye, Trkiyeden yabanc bir lkeye, bir i gmrkten dier bir i gmre sevkini,

) Yeniden hracat (Re-Export): Bir lkeye ithal edilen ve o lkeden baka bir lkeye ihra edilecek bitki ve bitkisel rnler iin uygulanan ihracat,

p) Zararl organizma: Bitki veya bitkisel rnlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanlarn tr, streyn (rk) veya biyotiplerini,

ifade eder.

KNC BLM

nspektr Adaylarna likin Genel Hkmler

Adaylarn nitelikleri

MADDE 5 (1) nspektr olarak grevlendirilecek adaylarda aadaki nitelikler aranr.

a) Karantina mdrlklerinin olduu illerde zirai karantina mdrlnde, olmad illerde ise, il mdrl bitki koruma ube mdrlnde veya ile mdrlklerinde ziraat mhendisi, orman mhendisi veya orman endstri mhendisi olarak veya evre Orman Bakanl l Mdrl, Orman Blge Mdrl veya Orman letme Mdrlnde orman mhendisi veya orman endstri mhendisi olarak grev yapyor olmak,

b) Ziraat mhendisleri iin; ziraat fakltelerinin bitki koruma blmnden mezun olmak,

c) Bitki koruma blm dndaki bitki koruma dersleri okutulan blmlerden mezun olan ziraat mhendisleri iin, zirai mcadele aratrma enstits, bitki ve bitkisel rnlerle ilgili aratrma yapan dier enstitler, Genel Mdrlk, zirai karantina mdrl, il mdrl bitki koruma ube mdrl veya ile mdrlklerinde zirai mcadele ve zirai karantina ile ilgili grevlerde en az iki yl grev yapm olmak,

) Kamu Personeli Dil Snav (KPDS) veya niversiteleraras Kurul Yabanc Dil Snav (DS) ngilizce dil snavndan son be yl iinde elli ve zeri ya da uluslararas geerlilii olan yabanc dil bilgisi seviye tespit snavlarndan edeer puan alm olmak veya Genel Mdrlke; Milli Eitim Bakanl, yksek retim kurumlar ya da yetkilendirilmi kurululara yaptrlacak yabanc dil snavndan elli veya zeri puan alm olmak.

Adaylarn seimi

MADDE 6 (1) nspektr adaylar aadaki esaslar erevesinde belirlenir.

a) Mdrlk, ihtiyacna gre inspektr adaylarn seer ve tespit ettii inspektr adaylarnn bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 Mracaat Formunu onaylayarak Genel Mdrle teklif eder. Genel Mdrlk ihtiya duyduunda evre ve Orman Bakanl ve Orman Genel Mdrlnden inspektr yetitirmek zere orman mhendisi veya orman endstri mhendisi grevlendirmesini teklif eder.

b) Aday bilgilerinin doruluundan teklifi yapan kurum mdr veya adayn birim amiri sorumludur.

c) Genel Mdrlke gerekli artlar tad tespit edilen adaylar inspektr yetitirme kursuna arlr.

nspektr yetitirme kursu, snav ve inspektrlk yetkisi verilmesi

MADDE 7 (1) nspektr yetitirme kursu, Genel Mdrlke belirlenen program dhilinde ihtiyaca gre Mdrlklerde dzenlenir. Kurslarda inspektr adaylarna, eitici inspektrler ve konu uzmanlar tarafndan bir ay sreyle teorik ve pratik eitimler verilir.

(2) Bir aylk eitim sonunda kursu dzenleyen mdrln temsilcisinin de bulunduu eitici inspektrlerden oluan en az kiilik snav komisyonu tarafndan, kursun son gn yazl deerlendirme snav yaplr. Snav sonu tutana kursun dzenlendii mdrlk tarafndan Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlk inspektr adaylarnn snav sonularn kurumlarna yazl olarak bildirir. Deerlendirme snavndan, yz puan zerinden en az yetmi puan alan adaylar teorik ve pratik eitimin verildii kursu baar ile tamamlam saylrlar. Adaylar, srasyla teorik ve pratik eitimin tamamna Genel Mdrlke kabul edilen mazeretler dnda devam etmek zorundadrlar.

(3) nspektr yetitirme kursu sonunda baarl olan inspektr aday, Mdrln uygun grecei en az be yllk deneyime sahip sorumlu inspektrn yannda bir ay sreyle kurumunda, kurumunda be yllk deneyimli inspektrn bulunmamas halinde, Genel Mdrln uygun grecei mdrlkte bir ay sreyle bilgi ve becerilerinin artrlmas amacyla imza yetkisi olmadan aday inspektr olarak grev yapar.

(4) Mdrlk; aday inspektrlk sresi sonunda, sorumlu inspektrn hazrlayaca nspektr Aday Deerlendirme Raporunu Genel Mdrle gnderir. Raporun olumlu olmas halinde Genel Mdrlke adaylara, nspektrlk yetkisi ve kimlik kart verilir. Raporun olumsuz olmas halinde aday inspektrlk hakkn kaybeder.

Hizmet ii eitim ve kayt defteri

MADDE 8 (1) Srekli olarak bir yldan fazla fiilen inspektrlk grevi yapmayan inspektrler; Genel Mdrln belirleyecei bir Mdrlkte iki hafta sreyle hizmet ii eitime tabi tutularak inspektrlk grevine devam ederler.

(2) Her yl, inspektrlere hizmet ii eitim verilir. nspektr hizmet ii eitim sresi, program, tarih ve yeri Genel Mdrlk tarafndan belirlenir. nspektrlerin hizmet ii eitimlere katlmas Mdrlklerince salanr.

(3) Genel Mdrlke, inspektrlerin greve balama, nakil, eitim, iptal, emeklilik ve istifa gibi bilgilerini ieren kaytlar tutulur.

NC BLM

Yetki, Sorumluluk ve alma Usulleri

Yetki, sorumluluk ve alma usulleri

MADDE 9 (1) nspektr, Bakanlk adna resm kontrolleri yapmak, kontrol sonucuna gre, her trl etkiden ve kar ilikisinden uzak, tarafsz, objektif ve bamsz olarak karar almak zorundadr.

(2) Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin resmi kontrollerini ziraat mhendisi olan inspektrler, orman bitki ve bitkisel rnleri ile ahap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerini ziraat mhendisi, orman mhendisi, orman endstri mhendisi olan inspektrler yapmaya yetkilidir.

(3) nspektr, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel rnler ile ahap ambalaj malzemelerinde, dier lkelerden gelebilecek zararl organizmalarn yurdumuza giriinin engellenmesi iin rnlerin bitki karantinasna ilikin mevzuata gre belge ve bitki sal kontrollerini yapar, gerekli hallerde numune alarak ilgili birimlerde analiz ettirir. Bitki karantinasna ilikin mevzuata uygun olmas halinde giri ilemlerinin balatlmasn salar.

(4) nspektr, transit geii istenen bitki ve bitkisel rnlerde, d lkelerden gelebilecek zararl organizmalarn yurda giriinin engellenmesi iin rnlerin bitki karantinasna ilikin mevzuata gre belge ve gerektiinde bitki sal kontrollerini yapar. Bitki karantinasna ilikin mevzuata uygun olmas halinde gei izni verir. Transit geilerde, bitki ve bitkisel rnlerdeki zararl organizmalarn lkeye yaylmasn nleyecek her trl tedbiri alarak veya aldrarak nakil vastalar ile ambalajlar kontrol eder.

(5) nspektr, ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel rnler ile ahap ambalaj malzemelerinin, bitki karantinasna ilikin mevzuata uymamas halinde, iadesi veya imhas ile ilgili ilemleri yapar. Bitki karantinas ynnden transit gei ve nc lke artlarn salayan rnlere, ilgilinin talebi halinde uygun olan nc lkeye gnderilme ilemlerini uygular.

(6) nspektr, ihra ve yeniden ihracat (Re-Export) edilmek istenen rnlerde yapt kontroller sonucunda rnn ilgili lkenin bitki karantinas artlarna uygun olmas halinde, Bitki Salk Sertifikas veya Yeniden hracat (Re-Export) Bitki Salk Sertifikas dzenler. Gerek grlen hallerde rnn fmigasyon, dezenfeksiyon ve ayklama gibi belirli ilemlerden geirilmesini saladktan sonra Bitki Salk Sertifikas veya Yeniden hracat (Re-Export) Bitki Salk Sertifikas dzenler.

(7) nspektr, ihra edildikten sonra iade edilen rnlerin lkeye giriini sakncal grd takdirde, teknik kabul gren bir yntemle imhasna karar verir.

(8) nspektr, bitki karantinas ile ilgili grevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak zere; transit geenler de dahil olmak zere her trl resmi, zel, kara, deniz ve hava vastalarna bitki ve bitkisel rn yetitirilen, saklanan, bulundurulan, satlan veya ilenen yerlere girebilir ve numune alabilir. lgililer resm kontroller srasnda gerekli olan her trl yardm ve kolayl salamakla ykmldr.

(9) nspektr, kendisine verilen yetkiler erevesinde, 5996 sayl Kanunda ve bitki karantinas mevzuatnda ngrlen idari yaptrmlar uygulamaya yetkilidir.

(10) nspektrler, yaptklar kontrol ve ilemlerden, dzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar.

(11) nspektrn kontrol mahalline gtrlmesi ve tekrar grev yerine getirilmeleri rnn ilgilisi tarafndan salanr. nspektr; kontrol yaplacak rnn ilgilisinden, asgari kontrol artlar ile ilave gvenlik tedbirleri almasn talep edebilir.

(12) Mdrlk, gerektiinde mesai saatleri dnda ve resmi tatil gnlerinde inspektrleri grevlendirebilir.

DRDNC BLM

Grevin Sona Ermesi ve Yeniden Grevlendirme

Grevin sona ermesi ve yeniden grevlendirilme

MADDE 10 (1) nspektrlerin; atama ve nakil yolu ile yer deitirmeleri halinde, ayrllarndan nce Mdrlke inspektr kimlik kartlar alnarak Genel Mdrle gnderilir. Yeni grev yerlerinin inspektrlk grevinin fiilen yapld birimlerden biri olmas halinde Genel Mdrlke inspektr kimlik kartlar yeniden kendilerine iade edilir.

(2) nspektrler fiilen ithalat ve ihracat ilemlerinin yrtld Mdrlk, Bitki Koruma ube Mdrl ve le Mdrlklerine, ynetici olarak atanmalar durumunda da inspektrlk grevine devam edebilirler.

(3) Emeklilie ayrlanlar ile inspektrlerin kendi istekleriyle grevden ayrlmalarn talep etmeleri ve bu isteklerinin Genel Mdrlke uygun grlmesi halinde inspektr kimlik kartlar alnr ve inspektrlk yetkisi iptal edilir. Bu kiiler yeniden inspektr aday olamaz ve kendilerine inspektrlk yetkisi verilmez.

(4) Fiilen be yl aralksz olarak inspektrlk yapmayan inspektrlerin, inspektrlk yetkisi sona erer.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 11 (1) 9 uncu maddede yer alan hkmlere aykr hareket eden inspektrler hakknda, yaplan inceleme sonucunda Genel Mdrlke soruturma alr ve bu soruturma sonucuna gre inspektr kimlik kartlar ve yetkileri iptal edilir.

(2) Bu madde hkmlerine gre inspektr kimlik kartlar ve yetkileri iptal edilenler, inspektr aday olamaz ve kendilerine inspektr kart verilmez.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 12 (1) 22/1/2009 tarihli ve 27118 sayl Resm Gazetede yaymlanan Zirai Karantina nspektr Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.

 

EK-1

 

NSPEKTR ADAYI MRACAAT FORMU

 

Ad ve Soyad

 

T.C. Kimlik Numaras

 

Bakanlk Sicil No

 

alt l

 

alt Mdrlk ve Greve Balama Tarihi

 

Bitki Koruma Hizmetlerinde alt Birimler ve Yllar

 

Mezun Olduu niversite ve Faklte

 

Mezun Olduu Blm ve Yl

 

Bitki Koruma Blm Mezunu Deil se Bitki Koruma Dersi Aldna Dair Belge

 

Yabanc Dil ve Belgesi

 

Kursa Katl Says

 

Kamu Kurum ve Kurulularndaki Toplam Hizmet Sresi

 

 

Yukardaki bilgilerin doruluunu beyan ederim.

Tarih

NSPEKTR ADAYI

ADI VE SOYADI

(mza)

Uygundur

.././.

MDR

(mza)