19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrlnden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI LETMES GENEL MDRL PERSONEL GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASI HAKKINDA YNETMELK

MADDE 1 14/2/2006 tarihli ve 26080 sayl Resm Gazetede yaymlanan Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan nite tanm aadaki ekilde deitirilmitir.

nite: Daire bakanlklar, hukuk mavirlii, havaliman bamdrlkleri, havaalan mdrlkleri ve mstakil mdrlklerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro/pozisyonlar aada belirtilmitir.

Grevde ykselmeye tabi kadro ve pozisyonlar unlardr;

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Bakan, Bamdr,

2) Daire Bakan Yardmcs, Bamdr Yardmcs, Alan Mdr, Nbeti Mdr,

3) ube Mdr, Koruma ve Gvenlik Mdr,

4) Mdr Yardmcs, Alan Mdr Yardmcs,

5) ef, Teknik ef, Koruma ve Gvenlik Grup efi.

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) I. Hukuk Maviri,

2) Hukuk Maviri.

c) Aratrma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Mavir,

2) Bauzman,

3) Sivil Savunma Uzman,

4) Uzman,

5) Uzman Yardmcs.

d) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Bamhendis,

2) Teknik Uzman.

e) Salk Hizmetleri Grubu;

1) Batabip,

2) Bahemire.

f) Bilgi lem Hizmetleri Grubu;

1) zmleyici,

2) Sistem Programcs.

g) dari Hizmetler Grubu;

1) Hava Trafik Bakontrolr, Hava Trafik Kontrolr, Asistan Hava Trafik Kontrolr, Stajyer Hava Trafik Kontrolr,

2) AIM Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Bilgisayar letmeni, Daktilograf, Makineleri Srcs, Koruma ve Gvenlik Grevlisi, Kpr Operatr, Memur, Muhasebeci, Programc Yardmcs, Santral Memuru, Stajyer AIM Memuru, ofr, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Veznedar.

) Yardmc Hizmetler Grubu;

1) Teknisyen Yardmcs, A, Hizmetli.

Unvan deiikliine tabi pozisyonlar unlardr;

Avukat, statistiki, Mimar, Mhendis, Mtercim, Ekonomist, Pilot, Programc, Tekniker, Hemire, Laborant, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Salk Memuru.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde yer alan iki ibaresi bir olarak deitirilmi, ayn fkrann (b), () ve (n) bentlerinde yer alan AFTN, AFTN efi ve -AFTN ibareleri yrrlkten kaldrlm, ayn fkrann (d) bendinde yer alan Savunma Uzman ibaresi Sivil Savunma Uzman olarak deitirilmi, ayn fkrann (e) bendine Alan Mdr Yardmcs ibaresinden sonra gelmek zere Mdr Yardmcs ibaresi eklenmi, ayn fkrann (g) bendinin sonuna Bu pozisyonlara yaplacak atamalarda, bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi hkmleri aranmaz. cmlesi eklenmi ve ayn fkraya (l) bendinden sonra gelmek zere aadaki (m) bendi eklenmi ve dier bentler buna gre teselsl ettirilmitir.

m) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kurulularnda en az be yl alm olmak ve bu srenin en az 2 yln Bilgisayar letmeni, Daktilograf, Memur, Programc Yardmcs, Uzman Yardmcs, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni ve Veznedar pozisyonlarnda geirmi olmak,

3) Genel Mdrlk tarafndan verilen Muhasebe Kursunu baar ile tamamlam olmak,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin ikinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Mdr yrtr.