19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

SAFKAN ARAP VE NGLZ ATLARININ SOY KT, KAYITLARI,
THALAT VE HRACATI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; safkan Arap ve ngiliz atlarnn soy kt kaytlarnn tutulmas, pedigri ve damzlk belgelerinin verilmesi, tescili, tohumlama izni ve ilgili ilemleri, Uluslararas Soy Kt Kitabnn hazrlanmas ve yayn, soy ktne kaydedilip pedigrisi verilen atlarn gerektiinde yeniden muayeneleri, sahip deiiklikleri ile ilgili esaslarn belirlenmesi, bunlarn yetitirme ynnden salk kontrolleri, yetitirme kaytlar, cetvelleri ve denetimlerine ait hkmler ile ithal edilecek safkan Arap ve ngiliz atlarna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Safkan Arap At Soy Kt ile Safkan ngiliz At Soy Ktne kaytl veya kaydedilecek safkan Arap ve ngiliz atlar ile ithal edilecek safkan Arap ve ngiliz atlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanuna ve 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) At: Aygr, ksrak, idi, erkek ve dii tay,

b) At ekal ve muayene raporu: Yurt iinde doan tayn veya yurt dndan ithal edilen atn donu, ekali, rk, ana babas, anasnn tohumlanma tarihi, tayn doum tarihi, cinsiyeti ve yetitiricisinin ad gibi bilgileri ieren veteriner hekim raporunu,

c) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

) Damzlk at: Bakanlka soy ktne kaydedilmi ve ye olunan uluslararas kurulular tarafndan kabul grm Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanm atlardan Bakanlka yetitirmede kullanlmasna izin verilmi olan at,

d) Damzlk belgesi: Bakanlk tarafndan damzlk at olarak kullanlmas uygun grlen atlara verilen ve Bakanlka onaylanan belgeyi,

e) Don: Atlarn vcutlarn rten kllara hakim olan veya bu kllardan ounlua yakn ksmnn mterek olarak gsterdii rengi,

f) Embriyo transferi: Salkl ve yksek verimli ksraklardan elde edilen embriyonun, taze veya dondurularak, uygun dnemdeki ksraklarn dl yatana uygun teknik ve hijyenik koullarda aktarmn,

g) Ekal: Atn d baksnda vcudun grn ve zerindeki ekil ile nianeleri,

) ISBC: Uluslararas Stud Book Komitesini,

h) l At Islah Komisyonu: l Mdrl Hayvan Sal ube Mdr ile iki veteriner hekimden oluan komisyonu,

) Kan grubu veya DNA raporu: Atn kan veya dokusunun deiik tekniklerle yaplan analizi sonucunda genetik olarak ana babasna uygunluunu belirten belgeyi,

i) zel hara: Gerek veya tzel kiiler tarafndan safkan Arap ve ngiliz at yetitirmek amacyla kurulan at yetitirme iletmesini,

j) Pedigri: Soy ktne kaydedilen safkan atlarn numara, isim, orijin, rk, don, ekal, cinsiyet, doum tarihi, yetitiricisi, sahibi, koruyucu alamalar, salk testleri ile dier bilgileri ihtiva eden atn kimlik belgesini,

k) Safkan Arap At Soy Kt: Safkan Arap atlarna ilikin pedigrilerin dzenlenmesine esas olacak bilgilerin topland veri tabann,

l) Safkan ngiliz At Soy Kt: Safkan ngiliz atlarna ilikin pedigrilerin dzenlenmesine esas olacak bilgilerin topland veri tabann,

m) Soy kt: Pedigrinin dzenlenmesine esas olacak bilgilerin topland veri tabann,

n) Sperma: Salkl ve damzlk nitelii tayan aygrlardan belirli yntemlerle alnan ejaklatlarn spermatolojik muayeneleri yapldktan sonra taze veya dondurulmu sperma porsiyonlarn,

o) Suni tohumlama: Spermann, dii hayvanlarn genital kanallarna uygun tohumlama zamannda, tekniine uygun olarak hijyenik koullarda nakledilmesini,

) Tara kuruluu: Bakanlk merkez tekilat dndaki kurum veya kurulular,

p) Tohumlama belgesi: Tohumlanan ksran ad, damzlk belge numaras, sahibinin ad, tohumlanma ekli ve tarihi ile tohumlamada kullanlan aygrn ad, damzlk belge numaras ve dier bilgileri ihtiva eden belgeyi,

r) Uluslararas Soy Kt Kitab (Stud Book): ye olunan uluslararas kurulularca kurallar belirlenen, yaymlanmas istenilen ve bu kurulularca kabul grm atlarn bilgilerinin yazl olduu ve belirli zaman aralklaryla yaymlanan uluslararas kitab,

s) Uzman heyet: At yetitiricilii konusunda uzmanlk belgesi veya akademik almas bulunan veya at yetitiricilii konusunda en az be yl kamu kurum ve kurulularnda alm en az veteriner hekimden oluan komisyonu,

) ye olunan uluslararas kurulular: At yetitiricilii ve yarl ile ilgili Trkiyenin yesi olduu WAHO "World Arabian Horse Organization", IFHA "International Federation of Horseracing Authorities", IFAHR "International Federation of Arabian Horse Racing Authorities", IROA "International Racehorse Owners Associations", ISAG "International Society for Animal Genetics" ve AORC "Association of Official Racing Chemist" gibi uluslararas kurulular,

t) Yar Messesesi: 6132 sayl Kanun hkmlerine gre yar yapma ve mterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teekkl,

u) Yar Otoritesi: Tarm ve Kyileri Bakanln,

) Yetitirici: Tayn doduu tarihte anasna sahip olan zel veya tzel kiileri,

v) Yksek Komiserler Kurulu: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 26 nc maddesi ile 6132 sayl Kanunun 8 inci maddesi hkmlerine gre oluturulan srekli kurulu,

ifade eder.

KNC BLM

At Islah

Islah almas

MADDE 5 (1) Bakanlk at sal ile at slah ve refahn korumak ve salamak, atlarn gen kaynaklarnn korunmas, gelitirilmesi, damzlk amal atlarn yetitirilmesi, kayt altna alnmas, n soy kt ve soy ktklerinin oluturulmas ve belgelendirilmesi, damzlk at yetitiricileri ve damzlk atlar ile ilgili kaytlarn tutulmas, damzlk atlarn ve reme rnlerinin genetik zelliklerinin deerlendirilmesi, performanslarnn izlenmesi ve salk artlar ile hayvan gen kaynaklarnn korunmasna ynelik tedbirlerin alnmas, Trkiye soy ktklerine kaytl ve pedigrili safkan Arap ve ngiliz ana ve babadan Trkiyede doan taylar ile yabanc lkelerden ithal edilen safkan Arap ve safkan ngiliz atlarn soy ktne kaydedilmesi ile ilgili tedbirler almaya yetkilidir. Bakanlk, sz konusu yetkilerinin tamamn veya bir ksmn Yar Messesesine devredebilir.

Damzlk belgesi

MADDE 6 (1) Soy ktne kaytl safkan Arap ve ngiliz atlardan damzlk belgesi verilecek aygr ve ksraklarn damzlk belgeleri, il mdrlklerince hazrlanarak tasdik edilmek zere Bakanla gnderilir.

(2) Damzlk belgesi alacak olan aygr ve ksraklarda aranacak kou performans artlar aada belirtilmitir:

a) Aygrlardan: Kendisinin en az Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, art 12, Handikap 13, Handikap 14, Handikap 15, Handikap 16, Handikap 17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25, A2, A3 koularnda bir birincilik veya Grup koularnda tabela 1, 2, 3, 4 yapm olmas veya babasnn Grup kousu kazanm en az bir taynn olmas veya anasnn bu bentte saylan derecelerden birini yapm bir taynn olmas,

b) Ksraklardan: Kendisinin en az art 3, art 4, art 5, Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, art 12, Handikap13, Handikap14, Handikap15, Handikap16, Handikap17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25, A2, A3 koularnda bir birincilik veya Grup yarlarnda tabela 1, 2, 3, 4 yapm olmas veya babasnn Grup koularnda kazanm en az bir taynn olmas veya anasnn bu bentte saylan derecelerden birini yapm bir taynn olmas,

zorunludur.

(3) llerden gelen soy ktne kaytl atlarn damzlk belgelerinden; Bakanlka oluturulacak uzman heyet tarafndan, damzlk zellikler, kaltsal kusurlar, safkan Arap atlarnda ekal muayenesinin uzman heyet tarafndan yaplp yaplmad, ye olunan uluslararas kurulularn kurallar ve soy kt ve Uluslararas Soy Kt Kitab esas alnarak yaplan incelemeler sonucu uygun grlenler tasdik edilir. Daha nce uzman heyet tarafndan muayeneleri yaplarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakn akrabalar ile yine damzlk belgelerini inceleyen komisyon tarafndan gerekli grlen veya hakknda ikayet olan atlar Bakanlka oluturulan uzman heyet tarafndan incelenir, gerektiinde muayene edilir ve uygun grlmeyenlerin damzlk belgeleri iptal edilir. Damzlk belgesi verilmesi, verilmemesi ve verilmi bulunan damzlk belgelerinin iptali, Yksek Komiserler Kurulu karar ve Bakanln onay ile kesinleir. Bakanlk damzlk belgesi verip vermemekte serbesttir.

(4) Damzlk belgesi verilen atlardan doan taylardan, uzman heyet tarafndan yaplan muayene sonucu pedigrileri iptal edilenlerin ana ve babalar da gerektiinde yeniden muayeneye tabi tutulurlar. Muayene sonucunda bu tayn ana ve babalarnn da damzlk belgeleri iptal edilebilir.

(5) Damzlk belgesi verilecek aygr ve ksraklarn, Bakanlka belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalklardan salim olduuna dair rapor almalar gerekir.

(6) Damzlk belgesi alm olan aygr ve ksraklarn damzlk olarak kullanldklar mddete her yl Bakanlka belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalklardan salim olduuna dair rapor almalar halinde vizeleri, il mdrlkleri tarafndan yaplr ve at kayt defterlerine ilenerek bunlarn listeleri, her yl Aralk ay iinde Bakanla gnderilir. Bakanlka belirlenen hastalklar nedeniyle vizesi yaplmayan atlar, derhal Bakanla bildirilir. Vize alamayan atlar damzlkta kullanlamaz ve bu durum at sahibine hemen tebli edilir.

(7) Soy ktne kaytl ve damzlk belgesi alm olup, Bakanlka salk nedeni ile veya sahibinin talebi zerine damzlk belgesi iptal edilen atlarn damzlk belgesinin iptal edildii tarihten sonraki tohumlamalarndan doan taylarn soy ktne kayd yaplmaz.

(8) Soy ktne kaydedilip damzlk belgesi ya da pedigrisi verilen atlarn, lzum grldnde Bakanlka grevlendirilen uzman heyet tarafndan kan grubu veya DNA testleri ile ana baba dorulamas ve morfolojik ynden muayeneleri yaplabilir. Test ve muayeneler neticesinde, safkan olmadklar tespit edilenlerin ve yavrularnn soy kt kaytlar iptal edilir ve pedigrileri geri alnr. Bu hayvanlardan doacak yavrulara damzlk belgesi ya da pedigri verilmez. Pedigrileri ve soy kt kayd iptal edilen taylar ile damzlk belgeleri iptal edilen aygr ve ksrak sahipleri herhangi bir zarar ve ziyan iddiasnda bulunamaz, tazminat talep edemez.

(9) Soy ktne kaytl olsa bile damzlk belgesi verilmemi ana veya babann taylar soy ktne kaydedilmez. Damzlk belgesi iptal edilen atlarn soy kt kaydna not dlr ve bu atlara tekrar damzlk belgesi verilmez.

(10) Yurt dndan gebe olarak ithal edilen ksraklarn, yalnzca bu gebelikten doan taylarnn tescilinde ana ve babasnn damzlk belgesini alma art aranmaz.

(11) lkemiz soy ktne kaytl ve damzlk belgesi olan ksraklar, yurt dndaki aygrla tohumland takdirde, doan tayn tescilinde babasnn damzlk belgesini alma art aranmaz.

(12) Kaltsal kusurlar bulunan, kendi rknn zelliini gstermeyen veya sapma gsteren ksrak, aygr veya taylarn pedigrileri ve damzlk belgeleri iptal edilir ve soy ktnden kaytlar silinir.

Tohumlama belgesi

MADDE 7 (1) Tohumlama belgeleri, tohumlama istasyonunda grevli veteriner hekim veya aygr sahibi tarafndan nsha olarak dzenlenerek imzalanr.

a) Damzlk aygr sahipleri veya tohumlama istasyonunun sorumlusu tarafndan, tohumlama yaplan ksraklara ait tohumlama belgelerinin birer nshas bir dileke veya yaz ekinde toplu olarak o yln Eyll ay sonuna kadar il mdrlne teslim edilir.

b) Tohumlama belgesinin bir nshas tescil belgelerine eklenmek zere ksrak sahibine verilir.

c) Tohumlama belgesinin nc nshas tohumlama istasyonunda muhafaza edilir.

) l mdrlklerine verilen tohumlama belgeleri en ge yedi gn iinde bal olunan Yksek Komiserler Kurulu alma Ofisine gnderilir.

d) Safkan Arap atlarnn tohumlama ekli tohumlama belgesi zerinde belirtilir.

NC BLM

Tescil ve Soy Ktne Kayt

Tescil ilemleri

MADDE 8 (1) llerde tescil ile ilgili ilemler il mdrl hayvan sal ube mdrl tarafndan yaplr. Tescil ile ilgili ilemler iin gerekli olan belgeler, at sahipleri ve l At Islah Komisyonu tarafndan dzenlenir.

(2) Tescil ilemi iin bu Ynetmelikte belirtilen ve at sahipleri veya temsilcileri tarafndan verilmesi gereken evraklarla birlikte, atlarn bulunduu il mdrlklerine yasal sresi iinde mracaat edilmesi arttr.

(3) Tescili yaplacak atlarn muayeneleri, il mdrlnn uygun grd yerlerde veya l At Islah Komisyonunun, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu erevesinde belirlenecek yolluk ve zaruri masraflarn at sahibi tarafndan illerde Muhasebe Mdrl, ilelerde Mal Mdrl hesabna yatrlmas kayd ile at sahibinin istedii yerde yaplr.

(4) Trkiyede doan veya ithal edilen safkan Arap ve ngiliz atlarn soy ktne kayd iin, at sahibi veya vekilinin; dileke, tohumlama belgesi, DNA muayenesi iin yatrlmas gereken laboratuvar cretinin yatrldna dair belge, l At Islah Komisyon karar ve tayn usulne uygun ekilmi adet fotoraf ile birlikte, atlarn bulunduu il veya ile mdrlklerine yasal sresi iinde mracaat etmesi arttr.

(5) Mracaat sreleri, Trkiye soy ktklerine kaytl ve pedigrili safkan Arap veya ngiliz ana ve babadan Trkiye'de doan kendi rk vasflarn haiz taylarn, doum gnnden itibaren ay iinde; yabanc lkelerden ithal edilen safkan Arap ve ngiliz atlarn gmrk girilerinden itibaren iki ay iinde ve gmrkte satlan atlar iin sat tarihinden itibaren bir aydr. Bu sreler iinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte mracaat yaplmam taylarn sahiplerine 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca cezai ilem tesis edilerek taylar kaydedilir.

(6) Muayeneler sonucu dzenlenen l At Islah Komisyonu karar, il mdr tarafndan onaylandktan sonra dier evraklarla birlikte Bakanla gnderilir.

(7) Trkiyede doan taylarn veya ithal edilen atlarn sahipleri, bu atlarn soy ktne kaytlar iin yasal sresinde il veya ile mdrlne bavurarak atlarn DNA raporu iin gerekli numuneyi l At Islah Komisyonuna aldrmaya mecburdur. l mdrlklerince ana baba dorulanma testi iin gnderilen numuneler ISAG tarafndan tannan Bakanla bal genetik laboratuvarnca tahlil edilerek DNA raporu dzenlenir.

(8) Genetik laboratuvar kan DNA Netice Raporunu Bakanlk ve il mdrlne, DNA Analiz Raporunu ise Bakanla gnderir.

Soy ktne kaydedilebilecek atlar ve mikroip uygulamas

MADDE 9 (1) Trkiye soy ktne kaytl ve pedigrili safkan ana ve babann Trkiyede domu ve kendi rk vasflarn haiz safkan Arap ve ngiliz atlar ile Trkiyenin yesi olduu uluslararas kayt otoritelerince kabul grm lkelerin soy ktne kaytl ve Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanm ithal atlar ile bunlarn yavrular kaydedilir.

(2) Soy ktklerine kaydedilmemi ana ve babalarn taylar, DNA analizi ile ecere kontrolnde ana babaya uygunluu tespit edilemeyen taylar, damzlk belgesi almam ana babann taylar, kendi rk vasflarn genetik veya morfolojik olarak gstermeyen taylar veya rknn gstermesi gereken gelimeyi gsteremeyen taylar soy ktklerine kaydedilmez, herhangi bir ekilde kaydedilmi ise kaytlar silinir. Soy ktne kaydedilmi olan atlarn, yukarda saylan halleri sonradan tespit edildii takdirde dahi, bu atlarn soy ktnden kaytlar silinerek pedigrileri iptal edilir.

(3) Trkiyede doan safkan Arap ve ngiliz taylara Bakanlka usul ve esaslar belirlenen mikroip uygulamasna uyulmas zorunludur. 2006 yl ve sonras Trkiyede doan ve doacak taylardan mikroip uygulamasna riayet etmeyen safkan Arap ve ngiliz atlar soy ktne kaydedilmez. Mikroip uygulamas kamu kurum ve kurulularnda alan veteriner hekimler tarafndan yerine getirilir. Uygulamaya konu mikroipin numaras ekal ve muayene raporuna yazlr.

thal edilen atlarn soy ktne kayd

MADDE 10 (1) Trkiyeye gebe olarak ithal edilen safkan Arap veya ngiliz ksraklarndan Trkiyeye geldikten sonra doan taylarn soy ktklerine kaydedilebilmeleri iin, ksran kendi rk aygrdan tohumlanm olduunu gsterir tohumlamann yapld memleketin yetkili mercilerince tasdik edilmi tohumlama belgesi, suni tohumlama sonucu domu ise ayrca suni tohumlama izin belgesinin ve Bakanlka talep edilen dier belgelerin ibraz gerekir.

(2) Trkiyeye gebe olarak ithal edilen ve karantina sresi iinde herhangi bir sebeple mahrecine iade edilen veya transit geiine izin verilen ksraklardan doan taylara, il mdrlklerine gerekli evraklar ile sahipleri tarafndan mracaatlar halinde tescil ile ilgili belgeler Bakanla gnderilir ve tayn soy ktne kayd yaplr. Ancak kaydedilen bu taylar Trkiyeye kesin ithalat gereklemedii iin Trkiyede doan ve ithal edilmi atlarn haklarndan yararlanamaz.

thal edilecek ngiliz atlarda aranan nitelikler

MADDE 11 (1) thal edilecek ngiliz atlarn tamalar gereken artlar aada belirtilmitir:

a) thal edilecek atlar ngiliz at rk vasflarn gsterecektir.

b) thal edilecek atn; kendisi veya ana ve babasnn ISBC tarafndan kabul edilen Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanm olmas gerekir.

c) thal edilen atn kaltsal kusurlar bulunmayacaktr.

) thal edilen aygrlar infertil olmayacaktr. Bu husus sperma muayene raporu ile tevsik edilecek veya fertilite ynnden sigorta edilmi olacaktr.

d) thal edilecek at namzet aygr ise sekiz yandan, denenmi aygr ise on alt yandan byk olmayacak ve ileriki yandan gn almam olacaktr. Ancak, kendisi veya en az iki yavrusu Grup 1 / Grade 1 kazanm aygrlarda ya tahdidi aranmaz.

e) thal edilecek at ksrak ise on drt yandan byk olmayacak ve ileriki yandan gn almam olacaktr. Ancak, kendisi veya yavrusu Grup 1 / Grade 1, Grup 2 / Grade 2 veya Grup 3 / Grade 3 kousu kazanm ksraklarda ya art aranmaz.

f) thal edilecek at tay ise tayn, anasnn yannda sttay iken veya doduu yl iinde ithal edilmi olmas zorunludur.

g) thal edilecek atn ya; gn, ay, yl olarak hesaplanr.

thal edilecek ngiliz atlarda aranan kou performans artlar ve nitelikleri

MADDE 12 (1) thal edilecek ngiliz aygr, ksrak ve taylara ait kou performans artlar ve aranacak nitelikler aada gsterilmitir.

(2) thal edilecek aygrlarn en az,

a) Bir Grup 1 / Grade 1 kouda ilk dereceye girmi olmas veya,

b) Bir Grup 2 / Grade 2 kou kazanm olmas veya,

c) ki Grup 3 / Grade 3 kou kazanm olmas veya,

) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapm en az iki taynn bulunmas,

zorunludur.

(3) thal edilecek damzlk ksraklarn;

a) En az, bir Listed / Stakes kou kazanm olmas veya,

b) Grup / Grade kouda ilk dereceye girmi olmas veya,

c) Bu performanslardan birini yapm bir taynn olmas,

zorunludur.

(4) thal edilecek damzlk ksran, nc fkrada belirtilen artlara uymas kayd ile babasnn en az,

a) Bir Grup 1 / Grade 1 kouda ilk dereceye girmi olmas veya,

b) Bir Grup 2 / Grade 2 kou kazanm olmas veya,

c) ki Grup 3 / Grade 3 kou kazanm olmas veya,

) Yukardaki belirtilen performanslardan birini yapm en az bir taynn bulunmas,

zorunludur.

(5) thal edilecek ksran, nc fkrada belirtilen artlara uymamas halinde, drdnc fkrada belirtilen artlardan en az birine uymas kayd ile anasnn en az,

a) Bir Grup / Grade kousunda ilk dereceye girmi olmas veya,

b) ki Listed / Stakes kou kazanm olmas veya,

c) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapm bir taynn olmas,

zorunludur.

(6) thal edilecek ksrak gebe veya tayl ise:

a) thal edilecek gebe ksran bu Ynetmelie uygun olmasnn yan sra, karnndaki tayn babasnn, ikinci fkrada belirtilen niteliklerden birine sahip olmas zorunludur.

b) thal edilecek ksran bu Ynetmelie uygun olmasnn yan sra, yabanc lkelerde tay domadan satn alnan ksraktan doan, Uluslararas Soy Kt Kitab sertifikasnda Trk yetitiricisinin ismi yetitirici stununa yazlm veya tayn doumundan nce anasnn satn alndnn o lkenin yetkili birimince belgelenmesi halinde, yanndaki tayn babasnn, ikinci fkrada belirtilen niteliklerden birine sahip olmas ve bu tayn doduu yl ierisinde ithal edilmesi zorunludur.

c) Tayn doumundan sonra yurt dndan satn alnan ksraktan doan tayn, anas ile birlikte ithali halinde, tayn, yedinci fkrada belirtilen artlara uymas zorunludur.

(7) thal edilecek taylarn doduklar yl iinde ithal edilmi olmas artyla;

a) Tayn babasnn en az,

1) Bir Grup 1/Grade 1 kou kazanm olmas veya,

2) ki Grup 2/Grade 2 kou kazanm olmas veya,

3) Grup 3/Grade 3 kou kazanm olmas veya,

4) Yukarda belirtilen performanslardan birini yapm en az taynn bulunmas,

zorunludur.

b) Tayn anasnn en az,

1) Bir Grup 1/Grade 1 kouda ilk dereceye girmi olmas veya,

2) Bir Grup 2/Grade 2 kousunda ilk iki dereceye girmi olmas veya,

3) Bir Grup 3/Grade 3 kou kazanm olmas veya,

4) Sz konusu tayn anasnn yukarda belirtilen performanslardan birini yapm bir taynn olmas,

zorunludur.

thal edilecek ngiliz atlara ilikin dier hkmler

MADDE 13 (1) thal edilecek ngiliz atlarda aranacak dier hkmler aada belirtilmitir:

a) Trk soy ktne kaytl olup am yaptrlmak zere yurt dna giden ksraklara am yapacak olan aygrlarn, 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlardan en az birine uymas gerekir. Bu ksraklarn Trkiyeye tekrar ithalinde bakaca art aranmaz.

b) Trk soy ktne kaytl ksraklarn yurtdndaki aygrla am sonucu yurt dnda doan taylarnn ithalinde, tayn 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlardan en az birine uymas art aranr.

c) Trk soy ktne kaytl ve Trkiyedeki aygrlardan gebe ksraklarn yurt dnda doan taylarnn ithalinde yukarda belirtilen artlardan hibiri aranmaz.

) Trk soy ktne kaytl ihra edilen atlarn yeniden ithal edilmeleri durumunda yukarda belirtilen artlardan hibiri aranmaz.

d) thal edilecek atlarda aranlacak salk artlar, Bakanlk tarafndan belirlenir.

e) At ithalat iin Bakanlktan kontrol belgesi alnmas arttr. Ancak yar ve gsteri amacyla belirli bir sre kalmak zere getirilen hayvanlar, Trkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbakanna, Babakanna veya Bakanlna hediye edilen hayvanlar, lkemize ba niteliinde gelen hayvanlar, niversitelerin ve dier aratrma kurumlar ile bilimsel aratrma kurumlarnn bilimsel aratrmalarda kulland hayvan ve hayvan maddeleri iin, Bakanlk tarafndan kontrol belgesi dzenlenmesi art aranmaz.

f) Yurt dndan am yapmak zere geici olarak ithal edilen aygrlarda, 12 nci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlar aranr.

g) Yabanc lkelerin Devlet Bakan, Kral, Kraliesi, Babakan veya Bakan tarafndan Trkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbakanna, Babakanna veya Bakanlna hediye olarak verilen ngiliz atlarn, salk ve Trk soy ktne kaytlar yrrlkteki ilgili mevzuat hkmleri gz nnde bulundurularak, Yksek Komiserler Kurulu karar ve Bakanlk onay ile damzlk olarak kullanmna izin verilir.

thal edilecek safkan Arap atlarda aranan nitelikler

MADDE 14 (1) thal edilecek safkan Arap atlara ait genel hkmler aada belirtilmitir:

a) thal edilecek atlar, safkan Arap at rk vasflarn gsterecektir.

b) thal edilecek atn; kendisi veya ana ve babasnn WAHO tarafndan kabul edilen Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanm ve kan grubu ve DNA analizi ile ana baba dorulamas yaplm olmas gerekir.

c) thal edilecek atn kaltsal kusurlar bulunmayacaktr.

) thal edilecek aygrlar infertil olmayacaktr. Bu husus sperma muayene raporu ile tevsik edilecek veya fertilite ynnden sigorta edilmi olacaktr.

d) thal edilecek namzet aygrlar sekiz yandan, denenmi aygrlar on drt yandan byk olmayacak ve ileriki yandan gn almam olacaktr.

e) thal edilecek at ksrak ise on iki yandan byk olmayacak ve ileriki yandan gn almam olacaktr.

f) Atn ya, gn, ay ve yl olarak hesaplanr.

g) thal edilecek taylarn doduu yl iinde ithal edilmesi gerekir.

thal edilecek safkan Arap atlara ilikin dier hkmler

MADDE 15 (1) thal edilecek safkan Arap atlarda aranacak dier hkmler aada gsterilmitir.

a) Trk soy ktne kaytl atlardan satlmak veya komak zere ihra edilen atlarn yeniden ithal edilmeleri durumunda yukarda belirtilen artlardan hibiri aranmaz.

b) thal edilecek atlarda aranlacak salk artlar, Bakanlk tarafndan belirlenir.

c) At ithalat iin Bakanlktan kontrol belgesi alnmas arttr. Ancak yar ve gsteri amacyla belirli bir sre kalmak zere getirilen hayvanlar, Trkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbakanna, Babakanna veya Bakanlna hediye edilen hayvanlar, lkemize ba niteliinde gelen hayvanlar, niversitelerin ve dier aratrma kurumlar ile bilimsel aratrma kurumlarnn bilimsel aratrmalarda kulland hayvan ve hayvan maddeleri iin, Bakanlk tarafndan kontrol belgesi dzenlenmesi art aranmaz.

Tescil evraklarnn gnderilmesi

MADDE 16 (1) Mracaat tarihinden itibaren il mdrlkleri tarafndan, at ekal ve muayene raporu ve l At Islah Komisyonu karar dzenlenerek at sahibinin mracaat tarihinden itibaren en ge dokuz ay ierisinde dier tescil evraklar ile birlikte noksansz olarak Bakanla gnderilmesi arttr.

(2) Hazrlanacak at ekal ve muayene raporunda, atn donu, kartopu veya yldz, aktma, abra, seki, en az adet servi, trnaklarn beyaz veya alaca rengi ve benzeri en az be nianenin yazlmas ve ekiller zerine iaretlenmesi gerekmektedir. Ayrca atta hibir niane bulunmamas halinde mutlaka en az be tane servinin yerinin yazlmas ve ekiller zerine (x) iareti ile iaretlenmesi gerekmektedir.

(3) Kamu kurulularnda doan taylarn her trl tescil belgeleri, bu kurulular tarafndan dzenlenir. Tamamlanan tescil belgeleri, tayn doum tarihinden itibaren en ge ay iinde; yabanc lkelerden ithal edilen safkan Arap ve ngiliz atlarn gmrk girilerinden itibaren iki ay iinde ve gmrkte satlan atlar iin sat tarihinden itibaren bir ay ierisinde Bakanla gnderilir.

Soy kt kaytlarnda istenen belgeler

MADDE 17 (1) Soy kt kaytlarnda istenen belgeler:

a) Trkiyede doan taylar iin;

1) At sahibinin resmi tebligat yaplacak adresini de ieren beyan,

2) At sahibinin resmi ve T.C. kimlik numaras beyan,

3) Anasnn tohumlama belgesi,

4) DNA netice raporu,

5) Atn adet 9x12 cm ebadnda fotoraf,

6) At ekal ve muayene raporu,

7) l At Islah Komisyon karar,

b) thal atlar iin;

1) At sahibinin resmi tebligat yaplacak adresini de ieren beyan,

2) At sahibinin resmi ve T.C. kimlik numaras beyan,

3) Atn safkan Arap veya ngiliz olduunu gsteren pedigrisi,

4) DNA netice raporu,

5) Atn yeni ekilmi adet 9x12 cm ebadnda fotoraf,

6) At ekal ve muayene raporu,

7) l At Islah Komisyon karar,

8) thal edilen lkenin gnderdii Eksport Sertifikas,

9) Atn ismi yazl ve onayl Gmrk Giri Beyannamesi,

10) Suni tohumlamadan doan safkan Arap taylar iin aygrn suni tohumlama izin belgesi,

11) Gmrk idarelerince satlan atlar iin gmrk sat belgesi,

istenir.

Soy kt tutulmas ve uluslararas soy kt kitab yaynlanmas

MADDE 18 (1) Trkiyede doan veya yurt dndan getirilen safkan Arap ve ngiliz atlarnn soy kt kaytlar 5996 sayl Kanunun 10 uncu maddesi gereince Bakanlka tutulur. Uluslararas Soy Kt Kitab, ye olunan uluslararas kurulularn kurallar gerei en ge her drt ylda bir hazrlanarak yaynlanr. Uluslararas Soy Kt Kitabnn yaynlanmad yllarda, ithal edilmi ve o yl doan taylarn ana ve babas, doum tarihi, donu ve yetitiricisini ieren ekler ve dier bilgi ve belgeler yaynlanabilir. Bu hizmetlerin giderleri yar gelirlerinden karlanr.

(2) yesi olduumuz uluslararas kurulular tarafndan kural ve kaideleri belirlenen Uluslararas Soy Kt Kitab, Bakanlk tarafndan yaynlanr. Trk soy ktnde yaynlanp kayt numaras alm ve ye olunan uluslararas kurulularn kabul ettii Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanm atlarn yavrular Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanr.

(3) Soy ktne kaytl safkan Arap ve ngiliz atlarndan Trk soy ktnde yaynlanmayarak kayt numaras almayan atlarn yavrular, Uluslararas Soy Kt Kitabnda yaynlanmaz.

Soy ktklerine kaydedilecek atlara isim verilmesi

MADDE 19 (1) Soy ktne kaydedilecek ngiliz taylarn, ana ve baba isimleri esas alnarak Safkan ngiliz At Soy Ktne isimsiz olarak kaytlar yaplabilir. Ancak, tayn iki yan doldurduu yln son gnne kadar, at sahipleri tarafndan tayn isminin tescil ettirilmesi zorunludur.

(2) Safkan Arap atlarnda ata verilecek ismin tescil belgeleriyle birlikte yazlarak Bakanla gnderilmesi mecburdir. Safkan Arap atlar isimsiz olarak tescil edilemez.

(3) Verilecek isimler, boluklar dahil safkan Arap atlarnda yirmi yedi harf, ngiliz atlarnda on sekiz harfi geemez. Tescil ettirilen isim deitirilemez.

(4) sim verilirken;

a) Kullanlmas korumaya alnm ve yasaklanm,

b) Kullanlma hakk mahfuz olan,

c) Karkla sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanlmas uygun olmayan,

) Ticar ve reklam maksad ile kullanlmak istenen,

d) Kendisi ya da yaknlarnca izin verilmedike kiilerin adlar olan,

isimlerin kullanlmamasna dikkat edilir.

(5) Yaayan atlarn tescil edilmi isimleri, bu isimlere yazl ve okunu ynnden benzerlik gsteren isimler ve aygr isimleri lmlerini takip eden on be yldan nce, ksrak isimleri lmlerini takip eden on yldan nce, dier atlarn isimleri ise lmlerini takip eden be yldan nce kullanlamaz.

(6) simlerin bana ve sonuna rakam konulamaz.

(7) thal atlarn isimlerinin, yukarda belirtilen artlara aykrlk tekil etmesi durumunda, isimlerin kaytl olduu lke soy kt otoritesi ile mutabakata varlarak Bakanlka isimleri deitirilebilir.

Pedigri

MADDE 20 (1) Soy ktklerine kaytlar yaplan atlarn pedigrileri, il mdrlklerince sahiplerine verilmek zere Bakanlka ilgili valilie gnderilir. Pedigriler, Bakanln her yl belirleyecei cretin Yar Messesesine yatrldna dair makbuz mukabilinde at sahibi veya yetkili vekiline teslim edilir.

Kaybndan dolay pedigri dzenlenmesi

MADDE 21 (1) Soy ktne kaytl atlarn pedigrileri kaybolduunda atn sahibi illerde il mdrlne, ilelerde ile mdrlklerine yeni pedigri karlmas iin mracaat eder. Aadaki evraklar bir ay ierisinde tamamlanarak Bakanla gnderilir.

a) At sahibinin resmi tebligat yaplacak adresini de ieren beyan,

b) At Ekl ve Muayene Raporu,

c) l At Islah Komisyon karar,

) Atn yeni ekilmi iki adet 9x12 cm ebadnda fotoraf,

d) Gerektiinde DNA raporu.

Taylarn don deiikliklerinin kayd

MADDE 22 (1) At sahibi don deiikliini yaptrmak iin tayn doumundan sonraki otuz altnc aydan itibaren on iki ay iinde illerde il mdrlne, ilelerde ile mdrlklerine mracaat etmek zorundadr. Don deiiklii iin zamannda mracaat etmeyen at sahiplerine 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca be bin drt yz TL para cezas verilir ve atn soy kt kayd silinerek pedigrileri iptal edilir.

(2) Don deiiklii yaplacak atlar iin aadaki belgeler istenir.

a) At sahibinin resmi tebligat yaplacak adresini de ieren beyan,

b) At ekal ve muayene raporu,

c) l At Islah Komisyon karar,

) Atn yeni ekilmi adet 9x12 cm ebadnda fotoraf,

d) Atn pedigrisi,

e) Gerektiinde DNA raporu.

Sahip deitirme ilemleri

MADDE 23 (1) Sahip deiikliklerinde;

a) Soy ktklerine kaytl safkan Arap ve ngiliz atn satlmas, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali durumunda, sahip deiikliinin soy ktne ve pedigriye en ge bir ay iinde iletilmesi iin mracaat gerekmektedir. Sahip deiiklii iin; atn pedigrisi ile birlikte illerde il mdrlklerine, ilelerde ile mdrlklerine veya yar messesesine yeni sahibi tarafndan mracaat edilmesi zorunludur. Sahip deiiklii iin zamannda mracaat etmeyen at sahiplerine 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca be bin drt yz TL para cezas verilir ve atn soy kt kayd silinerek pedigrileri iptal edilir.

b) Soy ktne kaytl veya soy ktne yeni kayt yaplacak olan atn tescil ilemleri esnasnda sahibi lm ise noterden tasdikli veraset ilm suretinin de gnderilmesi arttr.

c) Sahip deitirmede bir aylk sre; sat tarihinden ve veraset ilm tarihinden itibaren balar.

Sahip deiikliinde istenecek belgeler

MADDE 24 (1) Sahip deiikliinde aadaki belgeler istenir.

a) Alan ve satann, hediye eden veya varisin resm tebligat yaplacak ak adreslerini ieren ve T.C. kimlik numarasnn eklendii, fatura, mstahsil makbuzu, veraset ilm ve benzeri sat evraklar veya resm makamlar veya yar messesesi yetkilileri huzurunda alan ve satann, alp sattna dair onaylanm sahip deitirme belgesi,

b) Atn pedigrisi.

hracat

MADDE 25 (1) Pedigrileri bulunan ihra edilmek istenen atlarn, yurtdna karlmasnda bir saknca bulunup bulunmad hususunda Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlnden izin alnmas zorunludur. hra izni verilen atlara mikroip uygulandktan sonra, ekal muayene raporu, DNA raporu ve pedigrisinin Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlne gnderilir. Ayrca, ihra edilecek atlara hracat Sertifikas dzenlenebilmesi iin ihracat kii veya kurulular tarafndan yine Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlne, ihracat tarihinden itibaren bir ay ierisinde Gmrk k Beyannamesi ile ihra edilen atlarn isimleri bildirilir.

(2) Safkan Arap ve ngiliz atlardan geici ihracat yaplacak atlarn ihracndan nce atn pedigrisi ile bir fotorafnn Bakanla gnderilmesi ve Bakanlka dzenlenecek geici ihracat belgesi ile birlikte gidecei lkeye gnderilmesi gerekir.

len atlar hakknda yaplacak ilemler

MADDE 26 (1) Soy ktne kaytl atn lmesi durumunda, atn sahibi tarafndan atn lm tarihinden itibaren iki ay iinde, ata ait pedigri ve varsa damzlk belgesi illerde il mdrlne, ilelerde ile mdrlklerine teslim edilir. len ata ait gerekli ilemler yapldktan sonra pedigri Bakanla gnderilir.

(2) Yirmi be yan kayden dolduran btn atlarn her yln banda yaadnn bildirilmesi arttr. Aksi takdirde sz konusu at l kabul edilir ve pedigrisi iptal edilir.

DRDNC BLM

Safkan Atlarda Irkn Korunmas

Taylarn muayenesi

MADDE 27 (1) Soy ktklerine kaydedilip pedigrisi verilmi atlarn grlen lzum zerine her zaman Bakanlka grevlendirilen uzman heyet tarafndan kan grubu ve DNA raporu da dikkate alnarak, genetik ve morfolojik muayeneleri yaplabilir.

(2) Muayene neticesinde, safkan olmadklar, DNA ynnden ana babaya uygunluk gstermedii, kan grubu ve DNA ynnden ana babaya uygunluk gsterse dahi morfolojik olarak kendi rk vasflarn gstermedii, kaltsal kusur bulunduu tespit edilenlerin veya kendi rknn gelimesini gstermeyenlerin soy kt kaytlar iptal edilir ve pedigrileri geri alnr. Bu atlarn taylarna pedigri verilmez, pedigri verilmi ise pedigrileri iptal edilir ve soy ktnden kayd silinir. Tespite ilikin karar, Yksek Komiserler Kurulunun karar ve Bakanln onay ile kesinleir. Pedigrileri ve soy kt kayd iptal edilen taylar ile damzlk belgeleri iptal edilen aygr ve ksrak sahipleri herhangi bir zarar veya ziyan iddiasnda bulunamaz veya tazminat talep edemez.

(3) Bu madde kapsamnda muayene yaplaca on be gn nceden hipodromlarda ilan tahtasna aslmak suretiyle ve resm programlara yazlarak iln edilir. Bu ilan ile tebligat yaplm saylr. Bu ilemlerin usulne uygun olarak yapld tutanakla tespit edilir. Muayeneler Bakanlka grevlendirilen uzman heyet tarafndan ilan edilen yerlerde yaplr. Grevli heyetin cret, ulam ve dier zaruri masraflar yar gelirlerinden karlanr.

BENC BLM

Genel Hkmler

Pedigriye yaptrlacak fotoraf

MADDE 28 (1) Soy ktklerine ve pedigriye yaptrlacak fotoraflar 9x12 cm ebadnda ve atn sol tarafndan ba hafif sola dnk aln ve drt aya ile trnaklar dahil grlecek ekilde yatay ekilde ekilir.

Kayt defteri

MADDE 29 (1) l mdrlklerinde, pedigri verilen safkan Arap ve ngiliz atlarna mahsus, Bakanlka gnderilen defterler ayr ayr tutulur.

Atn menei

MADDE 30 (1) Bir atn menei olarak yurt iinde doanlar iin doduu il, yurt dnda doanlar iin doduu lke esas alnr.

Atn yetitiricisi

MADDE 31 (1) Bir atn yetitiricisi o atn doumu esnasnda anasna sahip olan kiidir. Yetitiricilik hakk hibir ekilde devredilemez.

ALTINCI BLM

Tohumlama

Tohumlamada kullanlacak aygrlarda aranan nitelikler

MADDE 32 (1) Yurt dndan tohumlama iin gelen yabanc meneli aygrlarn tohumlamada kullanlabilmesi iin at ithalatnda aranan artlara uygun olmas ve tohumlama yaplabilmesi iin Bakanlktan nceden izin alnmas art aranr.

(2) Safkan ngiliz atlarnda suni tohumlama yaplamaz.

(3) Safkan Arap atlarnda;

a) Suni tohumlamada kullanlacak aygrlar iin aygrn bu amala kullanlacana dair Bakanlktan izin alnmas zorunludur.

b) Suni tohumlama, veteriner hekimlerce yaplr ve tohumlama belgesi, suni tohumlamay yapan veteriner hekimce doldurularak imzalanr.

c) Suni tohumlama ve embriyo transferlerinde kullanlacak dondurulmu sperma ve embriyonun alnd atlar iin, nceden Bakanln belirledii hastalklar ynnden salim olduunu gsterir raporun verilmesi zorunludur.

Sperma ve embriyo ihrac

MADDE 33 (1) Trkiye soy ktklerine kaytl safkan Arap ve ngiliz atlar ile bunlarn sperma ve embriyolarnn ihrac Bakanlk iznine tabi olup ihrala ilgili usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

YEDNC BLM

zel Haralar

Veteriner hekim altrlmas ve ykmllkler

MADDE 34 (1) zel haralarda;

a) Hara sahibinin kendi ksraklar dnda on ba ve zerinde ksrak tohumlanmas durumunda; at yetitirme, tohumlama ve kayt tutma hizmetleri iin sorumlu bir veteriner hekim bulundurulmas zorunludur.

b) Yetitirme ve tohumlama hizmetleri; sorumlu veteriner hekimin kontrol altnda yrtlr. Yetitirme kaytlar ve tohumlama belgesi, Bakanlk talimatlarna gre veteriner hekim tarafndan tutulur ve dzenlenir.

SEKZNC BLM

dari Yaptrmlar

Muayene ettirmeme ve belgesiz damzlkta kullanma

MADDE 35 (1) Suni ve tabii tohumlamada kullanlan ve damzlk belgesi bulunan aygrlar, Bakanlk tara tekilatna ynetmeliklerle bildirilen hastalklar ynnden ve damzlk zellikleri bakmndan bu Ynetmelik gereince belgesiz veya yllk vizesi yaplmadan damzlkta kullananlar hakknda 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi hkmleri uygulanr.

Evrakta tahrifat

MADDE 36 (1) Dzenlenen evraklardan;

a) Safkan Arap ve ngiliz atlarnn soy ktne kaydedilmesi iin bu Ynetmelie gre verilmesi gereken evrak tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmi evrak bilerek kullananlar hakknda, 5996 sayl kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi uygulanr ve Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

b) Soy ktne kaytl safkan Arap ve ngiliz atlar hakknda geree uymayan evrak tanzim edenler veya baka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atn ekali zerinde deiiklik yapanlar hakknda, 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi hkmleri uygulanr, sz konusu atlarn soy ktnden kaytlar silinir, pedigrileri iptal edilerek geri alnr.

c) 6 nc maddenin sekizinci fkras uyarnca yaplan muayeneler sonucunda ana baba dorulamas ve morfolojik ynden muayenelerinde safkan olmadklar tespit edilen atlarn pedigrileri iptal edilir ve sahiplerine 5996 sayl Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi uyarnca yz sekiz bin TL para cezas verilir ve bu kiiler hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

Ama d kullanma, don ve sahip deiikliini bildirmeme

MADDE 37 (1) Soy ktne kaytl safkan Arap ve ngiliz atlarnn lmeleri halinde pedigrilerini 5996 sayl Kanunun 10 uncu maddesinin onnc fkrasnda yer alan sreler iinde geri vermeyen veya sahip ve don deiikliini bildirmeyen ve pedigrisine iletmeyen at sahipleri hakknda, ayn Kanunun 36 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi uyarnca be bin drtyz TL para cezas verilir.

Kaybolduu bildirilen pedigrinin kullanlmas

MADDE 38 (1) Pedigrinin kaybndan dolay dzenlenen yeni pedigrinin verilmesinden sonra orijinal pedigri bulunacak olursa bu pedigri geersiz saylr ve gerekli ilemlerin yaplmas iin derhal Bakanla gnderilir. Kayp pedigri kullananlar hakknda, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.

Yasaklar

MADDE 39 (1) Damzlk belgesi ve soy kt kayd bulunan ve yetitirmede kullanlan atlar, damzlk zelliini srdrd srece amac dnda kullanlamaz. Amac dnda kullanldklar tespit edilenlerin damzlk belgeleri iptal edilir.

DOKUZUNCU BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 40 (1) 27/8/2004 tarihli ve 25566 sayl Resm Gazetede yaymlanan Safkan Arap ve ngiliz Atlarnn Soy Ktne Kaytlarna Dair Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yetitirmede kullanlmas dnlmeyen ksraklar

GEC MADDE 1 (1) 31/12/2011 tarihine kadar, damzlk belgesi ve soy kt kayd bulunan ve yetitirmede kullanlmas dnlmeyen ksraklar, Yar Messesesi ve Yksek Komiserler Kurulu tarafndan ortak olarak oluturulan komisyon marifetiyle bin TL bedelle satn alnr. Bu ksraklarn pedigrileri iptal edilerek ortak komisyon tarafndan belirlenen yerlere veya kiilere bedelsiz olarak tahsis edilir. Satn alnan bu ksraklarn bedelleri yar gelirlerinden karlanr.

Yrrlk

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.