19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

AT YARILARI MTEREK BAHSLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal Gda ve Yem Kanunu hkmlerine gre yaplan at yarlarnda dzenlenecek mterek bahislere ilikin usul ve esaslar dzenler.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal Gda ve Yem Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Asgari itirak bilet bedeli: Gnn koullarna ve mterek bahis eitlerine gre Yar Messesesi tarafndan tespit edilen ve oynayann mterek bahse itirak edebilmesi iin deyecei mebla,

b) At ba: Bir kouyu birden fazla atn baa ba bitirmesini,

c) Bilet: Kuponun mterek bahis oyun terminaline okutulmas neticesinde kuponda iaretlenen tm bilgiler ile bahsin kabul edildii terminal numarasnn, sistem tarafndan her bilete zel olarak verilen seri numarasnn, bahsin sistem tarafndan kabul edili tarih ve saatinin yer ald belgeyi,

) Bilet bedeli: Bilet zerinde yer alan mterek bahis eitlerinin itirak bedelleri toplamn,

d) Birim fiyat: Herhangi bir mterek bahis oyun eidinin bir adet kombinasyonunun Yar Messesesince tespit edilen bedelini veya itirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda itirak bedelinin oyun bedeline orann,

e) Datlacak kazan tutar: Datlacak tutardan kazanl oyun bedeli toplamnn karlmas neticesinde bulunan tutar,

f) Datlacak tutar: 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayl ans Oyunlar Haslatndan Alnan Vergi, Fon ve Paylarn Dzenlenmesi Hakknda Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda itirakilere denebilecek ikramiye tutarn,

g) Ekri: Ayn at sahibine veya at ortakl bulunan ahslara ait olan, ayn kouya katlan ve Yar Messesesince ahrda olduklar nceden ilan edilen atlar ile ayn at sahibine, kardeine, bunlarn e ve ocuklarna ait olup, ayn kouya katlan atlarn sahiplerince yazl bavurular zerine Yar Messesesince ahrda olduklar nceden ilan edilen atlar,

) Elektronik bilet: Sanal ortamda iaretlenmi elektronik kupon karlnda Yar Messesesinin mterek bahis bilgi ilem sistemi veri tabannda bir seri numaras verilerek kayt altna alnm olan ve itirakiye elektronik ortamda gnderilen bilet bilgisini,

h) Elektronik kupon: Mterek bahislere katlm iin Yar Messesesinin sanal ortam zerinde bahis amac ile oynayan tarafndan iaretlenen grnt alanlarn,

) En fazla ganyan oynanan at: Bir kouda zerine en ok ganyan sat yaplan at,

i) Ganyan at: Bir kouda kesinleen kou neticesine gre birinci gelen at,

j) Gnlk resmi program: zerine mterek bahis kabul edilmi olmak artyla yurtii veya yurtd bir veya birden fazla hipodromda dzenlenen koularn tmnn veya birkann tek bir yar program altnda birletirilmesi ile oluturulan ve Yar Messesesi tarafndan basl veya resmi internet sitesi araclyla yaymlanan yar programn,

k) tirak bedeli: Yar Messesesinin belirledii ve ilan ettii mterek bahis eitleri iin hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yar Messesesince tespit ve ilan edecei orandan ve asgari itirak bedelinden az olmamak zere oynayann oyuna itirak etmek iin oyun bedelinin altnda veya stndeki tutarlarda demek istedii bedeli,

l) Kazananlar hissesi: Datlacak kazan tutarnn, kazanl oyun bedeli toplamna blnmesi sonucu elde edilen rakama bir Trk Liras ilavesi ile bulunan ve kazanl kombinasyonlara bir Trk Liras karl iin denecek mebla,

m) Kazanl bilet: Yar Messesesi mterek bahis bilgi ilem sistemindeki kaytlara gre kazanl olarak tanmlanan bileti,

n) Kazanl oyun bedeli toplam: Kazanl kombinasyonlarn birim fiyat toplamn,

o) Kupon: Mterek bahis oynayan kii tarafndan zerine kou yerinin, kou numarasnn, seilen at veya atlarn numaralarnn, katld bahis trnn, misli adedinin iaretlendii ve ekli Yar Messesesince tespit edilen formu,

) Misli: Herhangi bir mterek bahis eidinin ayn kombinasyonundan ka adet oynandn,

p) Mterek bahis bilgi ilem sistemi: Yar Messesesi tarafndan tertip edilen yarlar zerine katlmclar tarafndan; hipodromlarda, sabit bayilerde ve Yar Messesesinin sanal ortamnda oynanan mterek bahis biletlerinin topland, kayt altna alnd, deerlendirildii ve kazanllarn tespit edildii Yar Messesesinin sahip olduu ve ilettii bilgi ilem sistemini,

r) Mterek bahis harici koan at: Resmi programda mterek bahis harici koaca ilan edilen ve kouyu bitiri derecesi mterek bahisler ynnden yaplan deerlendirmede dikkate alnmayan at,

s) Mterek Bahisler dare Kurulu: Yar Messesesi ynetim kurulunu,

) Oyun bedeli: Bir mterek bahis eidinin kombinasyon says, birim fiyat ve misli adedinin arplmasyla elde edilen tutarn,

t) Sabit bayi: Mterek bahis oyunlarn oynatmak zere Yar Messesesi tarafndan bayilik ruhsat verilen gerek veya tzel kiiyi,

u) Sanal ortam: Yar Otoritesi tarafndan belirlenecek mterek bahis oyunlarnn hipodrom ve sabit bayiler dnda oynand cep telefonu, interaktif dijital televizyon, internet, ar merkezi ve benzeri altyap platformlarnn oluturduu Yar Messesesinin sanal ortamn,

) Tamam iareti: Yar Komiserler Kurulu tarafndan ilan edilmi kou sonularnn kesinletiini ifade eden mavi flamann ekilmesi veya mavi lambann yanmas ile o kounun mterek bahis sonularnn kesinletiini gsteren iareti,

v) Vokover (Walk Over): Kouya katlan birden fazla atn bulunmad kouyu,

y) Yar Komiserler Kurulu: Yar Otoritesince her hipodrom iin At Yarlar Ynetmeliine gre yar hizmetlerini yrtmek zere oluturulan kurulu,

z) Yar Messesesi: 6132 sayl Kanunun hkmlerine gre yar yapma ve mterek bahisler dzenleme yetkisi verilen teekkl,

aa) Yar Otoritesi: Tarm ve Kyileri Bakanln,

bb) Yar sezonu: Her bir hipodrom iin ayr ayr olmak zere bir yl ierisinde balama ve biti tarihi belirlenen resmi programl yarlar,

cc) Yksek Komiserler Kurulu: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 26 nc ve 6132 sayl Kanunun 8 inci maddesi uyarnca oluturulan srekli kurulu,

) Yzdeli kazan hissesi: Oynayann itirak bedelinin oyun bedeline oran nispetinde kazananlar hissesinden alaca pay,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Kurallar ve Mterek Bahis eitleri

Genel kurallar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin uygulamas ile ilgili genel kurallar aada belirtilmitir:

a) Mterek bahislere katlmlarda kullanlan kuponlar, oynayanlar tarafndan tam ve eksiksiz olarak doldurulmaldr. Doldurulan kuponlarn hipodromlar ve sabit ganyan bayilerindeki mterek oyun bahis terminaline okutulmas karlnda mterek bahis bilgi ilem sisteminden kan bilet zerindeki bilgiler esas alnr. Mterek bahis bilgi ilem sistemi tarafndan otomatik olarak bilet zerine yazlan seri numarasnn tespit edilemeyecek ekilde zarar grmesi, seri numaras veya barkodda silinti veya kaznt olmas halinde bu biletlere deme yaplmayaca gibi mterek bahis bilgi ilem sistemindeki kaytlara gre kazanl olarak tanmlanmayan biletlere de deme yaplmaz. Biletler hamilinedir. Kazanl biletlerin ne sebeple olursa olsun kaybedilmesinden veya el deitirmesinden ya da demenin bileti ibraz edene yaplmasndan Yar Messesesi sorumlu tutulamaz.

b) Mterek bahis satlar, Yar Messesesinin at gieler veya uygun grd yerlerde yetkili kld sabit bayiler ve sanal bayiler tarafndan yaplr. Satlar pein olarak yaplr. Kredi kartyla veya taksitli deme yaplamaz. Her bayi yapt sat, iptal, iade, deme ve hak ettii prim tutarlarn gsteren bahis oyun raporunu Yar Messesesinin sistem veritabanndan haftalk olarak almak zorundadr.

c) Bir kouya itirak edecek atlarn tayaca numaralar, gnlk resmi programda gsterilir. Ancak bunlarda bir yanllk olursa:

1) Yanlln kou balamadan nce anlalmas halinde, bu durum dzeltilip ilan edilinceye kadar mterek bahis sat durdurulur ve yanl numara zerine mterek bahis oynayanlarn itirak bedelleri iade olunur.

2) Yanlln kou bittikten sonra fakat kazananlar hissesinin ilanndan nce anlalmas halinde, yanl numara zerine mterek bahis oynayanlarn itirak bedelleri iade olunur.

3) Yanlln kazananlar hissesinin ilanndan sonra anlalmas halinde, sonu zerinde hibir deiiklik ve dzeltme yaplmaz ve itirazlar dikkate alnmaz.

) Kazanl mterek bahis sahibine, kazanl kombine zerine oynad her bir Trk Lirasna karlk denecek kazananlar hissesi, bir lira be kurutan az olamaz.

d) Mterek bahis satlar, en ge zerine bahis konulan koular balayana kadar yaplr. Oynanan biletlerin iptali ile ilgili uygulama deiiklikleri Yar Messesesince resmi internet sitesinde ilan edilir.

e) Yar Komiserler Kurulu tarafndan start hkmsz saylan herhangi bir kou, ayn gnk koularn sonunda tekrarland takdirde, tekrarlanan kounun Yar Komiserler Kurulu tarafndan yeni belirlenen balang saatine kadar o kou zerine oynanan ganyan, plase, plase ikili, ikili bahis, sral ikili bahis, sral l bahis, tabela bahis ve beli bahis gibi tek kou zerine oynanabilen tm oyunlarda mterek bahis satna veya iptaline imkan verilir. Hatal start olup da Yar Komiserler Kurulu tarafndan ayn gnk koularn sonunda tekrarlanmasna karar verilen kounun; ifte bahis, l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, "n"li plase, n tek gibi birden fazla kouya bal oyunlarn birinci ayan oluturmas halinde ise, bu oyunlara ait sat ve iptal ilemleri, kounun balayaca yeni saate kadar deil, bu bahislerin ikinci ayan oluturan kounun balang saatine kadar mmkndr.

f) Tamam iareti verildikten ve kesin sonu Yar Komiserler Kurulu tarafndan yazl olarak Yar Messesesine bildirildikten sonra, Yar Messesesi, o kouya ait kazananlar hisselerini hesap ve ilan eder. Bu ilan takiben, kazanan mterek bahis sahiplerine, bavurular halinde yetkili gielerce deme yaplr. Yurtdnda yaplan yar programlar zerine mterek bahis oynatlm ise bu koulara ait kazananlar hissesi, bu yarlar dzenleyen veya Yar Messesesine bu yarlarn pazarlamasn yapan ve Yar Messesesi ile anlama imzalayan kurumlarn resmi internet sitelerinde ilan edilen kesin sonulara gre hesap ve ilan edilir.

g) Hak sahiplerine kar mterek bahislerle ilgili her trl demeden, Yar Messesesi sorumludur. deme ilemlerinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu hkmleri uygulanr. Kazananlar hissesinin alnma sresi, kounun yapld gn dahil bir yl olup, son gn saat 17.00e kadardr.

) Mterek Bahisler dare Kurulu, bahislerin dzenlenmesinden ve ynetiminden Yar Otoritesine kar sorumludur. Mterek Bahisler dare Kurulu, istem zerine yar gn mterek bahis bilanosunu yirmi drt saat iinde Yar Otoritesine vermek zorundadr.

h) Yar Otoritesi, Yar Messesesinin mterek bahislere ait tm ilem, kayt ve hesaplarn denetlemeye ve direktifler vermeye yetkilidir. Yar Messesesi istenilen evrak, hesap ve kaytlarla kasa mevcudunu her zaman yetkili kimselerin tetkikine hazr bulundurur. Yar Otoritesi denetim elemanlarna denecek cret, Yar Otoritesince belirlenir ve bu cret Yar Messesesince denir.

) Kazananlar hissesinin datmnda, be kurutan aa olan kesirler dikkate alnmaz.

i) Mterek bahis harici koaca gnlk yar programnda ilan edilen at veya atlar dereceye girmi ise bunlardan sonra gelen at veya atlar gz nnde tutularak mterek bahis sonular tespit edilir. Kou gnnden sonra herhangi bir nedenle kou neticelerinin deitirilmi olmas, mterek bahis ynnden kou gnnde ilan edilen kou neticelerini ve parasal sonular deitirmez ve bu hususta bir hak talebinde bulunulamaz.

j) Gnlk yar programnda, zerine sral l bahis, tabela bahis veya beli bahis oyununun konulduu ilan olunan koularda kan at olmas halinde, kan at ile kazanl kombine sahiplerine kazananlar hissesi verilebilmesi iin bu bahislerin konulduu koulara ikili bahis oyununun da konulmas zorunludur.

k) Gnlk yar programnda, zerine l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek ve "n"li plase konulduu ilan olunan koularda en fazla ganyan oynanan atn tespiti iin ganyan oyununun da konulmas zorunludur.

l) Bu Ynetmeliin uygulanmasna ynelik her trl duyuru Yar Messesesinin yayn organlar araclyla ilan edilir.

Mterek bahis eitleri

MADDE 5 (1) Tek kouya bal olarak oynanabilen mterek bahis eitleri aadaki gibidir:

a) Ganyan, bir kounun birincisini tahmin ederek o at zerine oynanan bahistir.

b) Plase; be veya alt atla yaplan koularda, bir atn birinci veya ikinci, yedi ve daha fazla atla yaplan koularda bir atn birinci veya ikinci yahut nc geleceini tahmin ederek o at veya atlar zerine oynanan bahistir.

c) Plase ikili; bir kouda, ilk dereceye girecek farkl derecelere ait iki at tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

) kili bahis; en az yedi atn itirak edecei bir kouda, birinci ve ikinciyi srasna baklmakszn tahmin ederek, o atlar zerine oynanan bahistir.

d) Sral ikili bahis; en az drt atn itirak edecei bir kouda, birinci ve ikinci gelecek at srasyla tahmin ederek, o atlar zerine oynanan bahistir.

e) Sral l bahis; bir kouda, birinci, ikinci ve nc gelecek atlar srasyla tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

f) Tabela bahis; bir kouda, birinci, ikinci, nc ve drdnc gelecek atlar sral veya srasz olarak tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

g) Sral beli bahis; bir kouda, birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinci gelecek atlar srasyla tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

(2) Birden fazla kouya bal olarak oynanabilen mterek bahis eitleri aadaki gibidir:

a) ifte bahis, iki kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

b) l ganyan, kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

c) Drtl ganyan, drt kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

) Beli ganyan, be kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

d) Altl ganyan, alt kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

e) Yedili ganyan, yedi kounun birincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

(3) n li plase, n sayda kounun birinci veya ikincilerini tahmin ederek o atlar zerine oynanan bahistir.

(4) n tek; n sayda kounun birincilerini her kouya sadece birer at yazarak oynanan bahistir.

(5) Yukarda saylan mterek bahislerden hangisinin veya hangilerinin oynatlaca, Yar Messesesinin teklifi ve Yar Otoritesinin onay ile veya resen Yar Otoritesinin karar ile belirlenir.

(6) Bu maddede saylan mterek bahisler dnda yeni bahis eidinin oynatlabilmesi, Yar Messesesinin teklifi ve Yar Otoritesinin onay ile veya resen Yar Otoritesinin karar ile mmkndr.

NC BLM

Mterek Bahis Kazanlarnn Hesab ve ade Ganyan

Kazanlarnn Hesab

Ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 6 (1) Ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

a) At ba durumunda 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda 23 nc madde hkmleri,

uygulanr.

(2) kan at durumunda kouya itirak etmeyen atlar iin denmi itirak bedelleri iade edilir.

(3) Kou iptali durumunda veya kouda vokover olmas halinde veya kouyu hi bir at bitiremedii ya da kazanan at veya atlar zerine bahis oynanmad takdirde itirak bedelleri iade edilir.

Plase kazanlarnn hesab

MADDE 7 (1) Plasede kazananlar hissesini tayin etmek iin datlacak tutar plase mevkii says kadar eit ksma ayrlr. Her mevkiye ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Plasede kazanl mevkilerden bir veya iki mevkide kazanl kombinasyon olmamas durumunda bu mevkilere tekabl eden datlacak tutar dier mevki veya mevkilere eit olarak aktarlr.

(3) Plasede kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; at bann olduu plase mevkiindeki datlacak tutar, o plase mevkiini mtereken igal eden atlarn saysna gre eit paralara ayrlr. At ba olan her plase atn ilgili her plase mevkiinden alaca miktar toplanr ve her at iin oluan yeni datlacak tutar bulunur.

b) Ekri durumunda; ekri atlarn sadece dereceye giren at kazanldr. Kazanl saylmayan dier ekri atlar zerine oynanan itirak bedelleri kazananlar hissesi hesabnda dikkate alnmaz.

c) kan at durumunda; kouya itirak edecei ilan edilen atlardan bir veya bir kann kouya itirak etmemesi halinde;

1) Kouya itirak etmeyen atlar iin denmi itirak bedelleri iade edilir.

2) Yedi ve daha fazla atla yaplan plaseli koularda l plase mevkii esas olup plase oynanan at birinci veya ikinci veya nc geldii takdirde o kombinasyon kazanl saylr. Yedi veya daha fazla atla yaplacak plaseli kouya katlacak atlardan bazlarnn kouya itirak etmemesi halinde kouya itirak eden at says yediden az drtten fazla olursa, plase mevkii ikiye indirilir. Kouya itirak eden at says drt veya drtten daha az olursa btn atlar iin denmi itirak bedelleri iade edilir.

) Kou iptali durumunda; kou iptal olduu veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii ya da kazanan at veya atlar zerine bahis oynanmad takdirde, itirak bedelleri iade edilir.

d) Yedi ve daha fazla atn itirak ettii koularda birinci, ikinci veya nc gelen atlar iin olarak uygulanan plase mevkiinin says, Yar Messesesinin talebi ve Yar Otoritesinin onayyla ve bu durumun resmi internet sitesinde nceden duyurulmas kouluyla sadece birinci ve ikinci gelen atlar iin iki olarak uygulanabilir.

Plase ikili kazanlarnn hesab

MADDE 8 (1) Plase ikilide kazananlar hissesini tayin etmek iin datlacak tutar, plase ikilinin mevkii says kadar eit ksma ayrlr. Her mevkiye ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Plase ikilide kazanl mevkilerden bir veya iki mevkide kazanl kombinasyon olmamas durumunda bu mevkilere tekabl eden datlacak tutar, dier mevkii veya mevkilere eit olarak aktarlr.

a) At ba durumunda; ncln at ba olmas halinde ortaya kan kazanl kombinasyon iin toplam datlacak tutarn bu mevkiye tekabl edecek ksm, oluan kombinasyon saysnda eit ksma blnerek her bir kazanl kombine iin kazananlar hissesi bulunur.

b) Ekri durumunda; ekri atlarn sadece dereceye giren at kazanldr. Kazanl saylmayan ekri atlar zerine oynanan itirak bedelleri kazananlar hissesi hesabnda dikkate alnmaz.

c) kan at durumunda; zerine plase ikili oynanan atlardan herhangi birinin koudan kmas, kazanan at gruplarna kimsenin oynamamas veya kouyu sadece bir atn bitirmesi halinde itirak bedelleri iade edilir.

kili bahis kazanlarnn hesab

MADDE 9 (1) kili bahiste kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) kili bahiste kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda, gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; birden fazla atn at ba birinci gelmesi halinde dereceye giren dier atlar hesaba katlmaz. Datlacak tutar, yalnz birincilii kazanan atlar ieren gruplarn saysnca eit ksma ayrlr. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr. Birden fazla at, at ba ikinci geldii takdirde datlacak tutar, birinci ve ikinci gelen atlar ieren gruplarn saysnca eit ksma ayrlr. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

b) Ekri durumunda; ekri atlarn sadece dereceye giren at kazanldr. Kazanl saylmayan ekri atlar zerine oynanan itirak bedelleri kazananlar hissesi hesabnda dikkate alnmaz.

c) kan at durumunda; zerine ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koudan kmas, kazanan at gruplarna kimsenin oynamamas veya kouyu yalnz bir atn bitirmesi halinde itirak bedelleri iade edilir.

) Kou iptali durumunda; kou iptal olduu veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii ya da kazanan at veya atlar zerine bahis oynanmad takdirde itirak bedelleri iade edilir.

Sral ikili bahis kazanlarnn hesab

MADDE 10 (1) Sral ikili bahiste kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Sral ikili bahiste kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; birden fazla atn at ba birinci gelmesi halinde dereceye giren dier atlar hesaba katlmaz. Datlacak tutar, yalnz birincilii kazanan atlar ieren gruplarn saysnca eit ksma ayrlr. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr. Birden fazla at, at ba ikinci geldii takdirde datlacak tutar, birinci ve ikinci gelen atlar ieren gruplarn saysnca eit ksma ayrlr. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

b) Ekri durumunda; ekri atlarn sadece dereceye giren at kazanldr. Kazanl saylmayan ekri atlar zerine oynanan itirak bedelleri kazananlar hissesi hesabnda dikkate alnmaz.

c) kan at durumunda; zerine sral ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koudan kmas, kazanan at gruplarna kimsenin oynamamas veya kouyu yalnz bir atn bitirmesi halinde itirak bedelleri iade edilir.

) Kou iptali durumunda; kou iptal olduu veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii ya da kazanan at veya atlar zerine bahis oynanmad takdirde itirak bedelleri iade edilir.

Sral l bahis kazanlarnn hesab

MADDE 11 (1) Sral l bahiste kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

a) At ba durumunda; birincilikte, ikincilikte veya nclkte iki veya daha fazla atn kouyu at ba bitirmeleri halinde datlacak tutar ilk sray ieren gruplar says kadar eit ksma ayrlr, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri uygulanr.

c) kan at durumunda; at bann olmamas ya da nclkte at ba olmas hallerinde zerine oynanan attan herhangi birinin kouya itirak etmemesi halinde oynayann kan at ieren kombinesindeki dier atlarndan ikisinin, yarn bitiri srasna gre birinci ve ikinci olarak kouyu tamamlamalar halinde bu kombineler kazanm saylr. Kazananlara, ikili bahsin verdii kazananlar hissesi verilir ancak kazan hissesi kounun bitiri srasna gre birinci, ikinci ve ncl bilenlere denecek kazananlar hissesinin % 20sini geemez. Sral l bahsin yaplaca koularda zerine oynanan attan herhangi ikisinin kouya itirak etmemesi halinde ise kombinesinde ganyan olan at bulunanlar kazanm saylrlar. Kazananlara ganyan iin datlan kazananlar hissesi verilir, ancak kazan hissesi kounun bitiri srasna gre birinci, ikinci ve ncl bilenlere denecek kazananlar hissesinin %20sini geemez. Birinci veya ikincilikte at ba olmas durumunda kan ata veya atlara bal kombinelere verilecek kazan hisseleri en dk sral kazanl hissesinin %50sinden fazla olamaz. Birincilikte veya daha fazla atn at ba olmas durumunda ise kan ata bal kazan hisseleri en dk sral kazan hissesinden byk olamaz.

) Devir durumunda; birinci, ikinci veya ncy srasyla bilen bulunmad takdirde, datlacak tutar gnlk resmi programda zerine sral l bahis oyunu konulan bir sonraki kouya, kazanlnn olmad kounun gnn yar programnn zerine konulan son l bahis olmas durumunda ise datlacak tutar, ayn hipodromun bir sonraki yar programnn ilk l bahis oyununa devreder. Yar sezonunun son gn olarak ilan edilen bir yar programnn son l bahis oyununda bu durumun gereklemesi halinde ise itirak bedelleri iade edilir.

d) Kou iptali durumunda; kou iptal olduu veya kouyu ten az at bitirdii veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii takdirde bu atlar zerine oynanan itirak bedelleri iade olunur.

Tabela bahis kazanlarnn hesab

MADDE 12 (1) Tabela bahiste ilk drt at srasyla bilenler sral, sraya baklmakszn bilenler ise srasz tabela bahis tutturmu olurlar ve ayr ayr kazananlar hissesi alrlar.

(2) Tabela bahiste kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) Datlacak tutarn %70i sral bilenlere, %30u ise sraya baklmakszn ilk drt at bilenlere datlr. Herhangi bir at ba veya kan at ile kazanl durumu olmad srece, sralya verilen kazan hissesi, srasza verilen kazan hissesinin en az oniki kat olmaldr. Sralya ayrlan %70 pay bu kural gerekletirmeye yetmiyorsa sralnn, sraszn tam oniki kat olmas iin srasza ayrlan pay azaltlr, sralya verilen pay ise artrlr.

b) Birinci, ikinci, nc ve drdncy srasyla bilen bulunmad takdirde sral iin ayrlan datlacak tutar, dereceye giren atlar srasna baklmakszn bilenler arasnda datlr.

c) At ba durumunda; birincilikte, ikincilikte, nclkte veya drdnclkte iki veya daha fazla atn kouyu at ba bitirmeleri halinde, datlacak tutar ilk drt sray ieren gruplar says kadar eit ksma ayrlr, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr. At ba durumunda ayn drt attan oluan kombinasyonlar iin sral kazanl hissesi ile srasz kazanl hissesi arasnda sral kombinasyon saysna bal olarak farkl oranlar uygulanr. ki sral kombinasyon iin alt, drt sral kombinasyon iin ve alt sral kombinasyon iin iki oran kullanlr.

) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri uygulanr.

d) kan at durumunda;

1) Tek kan at durumunda; zerine oynanan drt attan herhangi birinin kouya itirak etmemesi halinde, oynayann kan at ieren kombinasyonda bulunan dier atlarn yarn bitiri srasna baklmakszn ilk sray paylamalar halinde, bu kombinasyonlar zerine oynayanlar kazanm saylr. kan atla kazanl kombinasyonlara o kouya ait en dk srasz bahsin verdii kazan hissesinin %50si verilir.

2) ki kan at durumunda; tabela bahsin yaplaca koularda zerine oynanan drt attan herhangi ikisinin kouya itirak etmemesi ve oynayann kan at ieren kombinasyonunda bulunan dier atlarn yarn bitiri srasna baklmakszn ilk iki sray paylamalar halinde, bu kombinasyonlar zerine oynayanlar kazanm saylr. ki kan atla kazanl kombinasyonlara ikili bahsin verdii kazanl hissesi verilir. Ancak kazan hissesi, tabela bahsi srasz bilenlere denecek en dk kazan hissesinin % 20sini geemez.

3) kan at durumunda; tabela bahsin yaplaca koularda zerine oynanan drt attan herhangi nn kouya itirak etmemesi durumunda srasz bilenlere denecek en dk kazanl hissesinin %20sini gememek kouluyla ganyan hissesi verilir.

e) Devir durumunda; ilk drt at hem sral hem srasz ieren bir kazanl kombinasyon olmamas halinde datlacak tutar gnlk resmi programda zerine tabela bahis oyunu konulan bir sonraki kouya, kazanlnn olmad kounun gnn yar programnn zerine konulan son tabela bahis olmas durumunda ise tutar, ayn hipodromun bir sonraki yar programnn ilk drtl bahis oyununa devreder. Yar sezonunun son gn olarak ilan edilen bir yar programnn son tabela bahis oyununda bu durumun gereklemesi halinde ise bu oyuna ait itirak bedelleri iade edilir.

f) Kou iptali durumu; kou iptal olduu veya kouyu drtten az at bitirdii veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii takdirde bu atlar zerine oynanan itirak bedelleri iade edilir.

g) Srasz bilenlere ayrlan %30 pay sfra kadar indirmeye veya istedii oranda ykseltmeye Yar Messesesinin teklifi zerine Yar Otoritesi yetkilidir. Bu deiiklik Yar Messesesinin yayn organlarnda ilan edilmesini mteakip uygulanr.

Sral beli bahis kazanlarnn hesab

MADDE 13 (1) Sral beli bahiste kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr. Sral beli bahiste kazananlar hissesinin hesab aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) Birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinciyi srasyla bilen bulunmad takdirde, datlacak tutar gnlk resmi programda zerine sral beli bahis oyunu konulan bir sonraki kouya, kazanlnn olmad kounun gnn yar programnn zerine konulan son sral beli bahis olmas durumunda ise tutar, ayn hipodromun bir sonraki yar programnn ilk sral beli bahis oyununa devreder. Yar sezonunun son gn olarak ilan edilen bir yar programnn son sral beli bahis oyununda bu durumun gereklemesi halinde ise bu oyuna ait itirak bedelleri iade edilir.

b) At ba durumunda; birincilikte, ikincilikte, nclkte, drdnclkte veya beincilikte iki veya daha fazla atn kouyu at ba bitirmeleri halinde, datlacak tutar ilk be sray ieren gruplar says kadar eit ksma ayrlr, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

c) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri uygulanr.

) kan at durumunda;

1) Tek kan at durumunda; zerine oynanan be attan herhangi birinin kouya itirak etmemesi halinde oynayann kan at ieren kombinasyonundaki dier atlarndan drdnn yarn bitiri srasna gre birinci, ikinci, nc ve drdnc olarak kouyu tamamlamalar halinde bu kombinasyonlar kazanm saylr. Kazananlara, o kouya ait en dk srasz bahisin verdii kazan hissesinin %50si verilir.

2) ki kan at durumunda; beli bahsin yaplaca koularda zerine oynanan be attan herhangi ikisinin kouya itirak etmemesi halinde oynayann kan at ieren kombinasyonundaki dier atlarndan nn yarn bitiri srasna gre birinci, ikinci ve nc olarak kouyu tamamlamalar halinde bu kombinasyonlar kazanm saylr. Kazananlara, o kouya ait en dk srasz bahsin verdii kazan hissesinin %50si verilir.

3) kan at durumunda; beli bahsin yaplaca koularda zerine oynanan be attan herhangi nn kouya itirak etmemesi halinde oynayann kan at ieren kombinasyonundaki dier atlarndan ikisinin yarn bitiri srasna gre birinci ve ikinci olarak kouyu tamamlamalar halinde bu kombinasyonlar kazanm saylr. Kazananlara, ikili bahsin verdii kazananlar hissesi verilir. Ancak kan ata gre verilen kazananlar hissesi, kounun bitiri srasna gre birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinciyi srasyla bilenlere denecek en dk kazananlar hissesinin %20sini geemez.

4) Drt kan at durumunda; beli bahsin yaplaca koularda zerine oynanan be attan herhangi drdnn kouya itirak etmemesi halinde ise kombinasyonunda ganyan olan at bulunanlar kazanm saylrlar. Kazananlara ganyan iin datlan kazananlar hissesi verilir, ancak drt kan ata gre verilen kazananlar hissesi, kounun bitiri srasna gre birinci, ikinci, nc, drdnc ve beinciyi srasyla bilenlere denecek en dk kazananlar hissesinin %20sini geemez. Srasza kazan hissesi datlmad uygulamalarda, en dk sral kazan hissesinin, beli bahiste srasz kazan hissesi datld durumlardaki sral-srasz arasndaki orana blnmesi suretiyle nce srasz kazan hissesi bulunur. Bu hissenin hesaplanmasndaki gereke, kan ata verilecek olan kazan hissesinin belirlenebilmesidir.

d) Kou iptali durumunda; kou iptal olduu veya kouyu beten az at bitirdii veya kouda vokover olduu veya hibir at kouyu bitiremedii takdirde bu atlar zerine oynanan itirak bedelleri iade olunur.

ifte bahis kazanlarnn hesab

MADDE 14 (1) ifte bahiste kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) ifte bahiste kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) Koulardan birincisinde veya ikincisinde veya her ikisinde birincilii kazanan at veya atlar zerine hi kimse oynamam ise o koularda ikinci gelen atlar zerine oynayanlar kazanm saylr.

b) Birinci ve ikinci gelen at veya atlara hi kimse oynamam ise bu atlar zerine oynanan itirak bedelleri iade edilir.

c) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri uygulanr.

) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri uygulanr.

d) kan at durumunda; birinci veya ikinci ayaktaki kaytl atlardan kouya itirak etmeyecei birinci aya oluturan kounun yaplmasndan nce ilan olunan atlar ile oynam kombinasyonlar iin denmi itirak bedelleri iade edilir. Koulardan birincisi yapldktan sonra ikinci kouya katlan ve zerine bahis oynanan at veya atlar herhangi bir nedenle kouya itirak etmezse, birinci kouda kazanan at veya atlar ile oynam kombinasyonlara ait itirak bedelleri iade edilir. kan atn kouya itirak eden ekrisi varsa bu durumdaki bir kan ata ait, itirak bedelleri iade edilmez.

e) Kou iptali durumunda; koulardan birincisi iptal edildii veya kouyu hibir at bitiremedii veya vokover olduu takdirde itirak bedelleri iade edilir. Birinci kou yapldktan sonra ikinci kouyu tekil eden kou iptal edildii veya kouyu hibir at bitiremedii veya vokover olduu takdirde, yalnz birinci ayakta birincilii kazanan ile oynanm tm kombinasyonlar iin kazananlar hissesi 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

l ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 15 (1) l ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) l ganyanda kazananlar hissesinin hesab, aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

Drtl ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 16 (1) Drtl ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Drtl ganyanda kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr.

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

Beli ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 17 (1) Beli ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Beli ganyanda kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr.

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

Altl ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 18 (1) Altl ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Altl ganyann sadece oyun bedelinin altndaki itirak bedelleri ile oynayanlar tarafndan bilinmesi durumunda bir tam oyun bedeline tekabl eden kazanllar hissesi ayn hipodromun bir sonraki altl ganyan oyununa devreder. Ancak altl ganyann yzdeli oyun bedeli ile oynanm tek bir bilet ile bulunmas durumunda bu kazanl bilet, itirak bedeli orannda datlacak tutardan pay alr. Geri kalan tutar 26 nc madde hkmleri erevesinde devreder.

(3) Altl ganyanda kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

Yedili ganyan kazanlarnn hesab

MADDE 19 (1) Yedili ganyanda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) Yedili ganyann sadece oyun bedelinin altndaki itirak bedelleri ile oynayanlar tarafndan bilinmesi durumunda bir tam oyun bedeline tekabl eden kazanllar hissesi ayn hipodromun bir sonraki yedili ganyan oyununa devreder. Ancak yedili ganyann yzdeli oyun bedeli ile oynanm tek bir bilet ile bulunmas durumunda bu kazanl bilet, itirak bedeli orannda datlacak tutardan pay alr. Geri kalan tutar 26 nc madde hkmleri erevesinde devreder.

(3) Yedili ganyanda kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

n li plase kazanlarnn hesab

MADDE 20 (1) n tek oyununda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) nli plasede kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

n tek kazanlarnn hesab

MADDE 21 (1) n tek oyununda kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

(2) n tek oyununda kazananlar hissesi aadaki durumlarda gsterilen esaslara gre yaplr:

a) At ba durumunda; 22 nci madde hkmleri,

b) Ekri durumunda; 23 nc madde hkmleri,

c) kan at durumunda; 24 nc madde hkmleri,

) Kou iptali durumunda; 25 inci madde hkmleri,

d) Devir durumunda; 26 nc madde hkmleri,

uygulanr.

At ba durumu

MADDE 22 (1) Ganyan, ifte bahis, l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek oyunlarnda birden fazla atn at ba birinci; n li plasede ise birden fazla atn at ba birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar zerine oynayanlarn her biri kazanm saylarak datlacak tutar birinci gelen atlar ieren gruplara gre eit ksma ayrlr. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 nc maddenin birinci fkrasnn (l) bendinde akland ekilde hesaplanr.

Ekri durumu

MADDE 23 (1) Ganyan, ifte bahis, l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek ve n li plase oyunlarnda ekri koacaklar ilan olunan atlardan herhangi birinin 5 inci maddedeki mterek bahis eitlerinin tariflerine uygun ekilde kazanl olarak dereceye girmesi halinde, ekrinin dier atlar zerine oynayanlar da kazanm saylr.

(2) Yukarda sralanan bahis eitleri haricindeki dier bahis eitlerinde ise bu maddenin birinci fkras uygulanmaz.

(3) Bir kouya ekri olarak itirak edecei ilan olunan atlardan bir veya birkann kouya itirak etmemesi halinde yalnzca kan at veya atlar iin ekri kavram ortadan kalkar. kan bu at veya atlarn yerine altl ganyan favorisi oynanm saylr. Ekrinin koan atlar iin bu maddenin birinci fkras geerlidir.

kan at durumu

MADDE 24 (1) l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek ve n li plase oyunlarnda koulara kaytl atlardan herhangi birinin veya birkann kouya itirak etmemesi halinde, bu at veya atlarn yerine ayn kouda en fazla ganyan oynanan at veya atlarn zerine oynanm saylr.

Koularn iptal durumunda iade ve kazanllarn hesab

MADDE 25 (1) l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek ve n li plase oyunlarnda; ilgili oyunu oluturan koularn yarsndan daha fazla saydaki kousu bir baka ifade ile alt ve yedi koudan oluan bahislerde drt; drt ve be koudan oluan bahislerde ; l ganyan ve ifte bahiste ise iki kounun iptal edilmesi veya bu koular hibir atn bitirememesi veya bu koularda vokover olmas durumunda ilgili oyuna ait itirak bedelleri iade edilir.

(2) Birinci fkradaki saydan daha az kounun iptali durumunda ise kazananlar hissesi datlacak tutarn ilgili oyunlara dahil icra edilen koularda 5 inci maddedeki mterek bahis eitlerinin tariflerine uygun ekilde kazanl olarak dereceye giren atlar zerine oynanan itirak bedelleri toplamna blnmesi suretiyle bulunur.

(3) Yar Komiserler Kurulu tarafndan kou sonular kesinlemeden nce hkmsz olduu ilan edilen, vokover olan veya hibir atn bitiremedii bir kou iin birinci fkrada sralanm bahis eitleri haricindeki bahisler iin oynayanlar tarafndan denmi itirak bedelleri iade edilir.

Devir durumu

MADDE 26 (1) l ganyan, drtl ganyan, beli ganyan, altl ganyan, yedili ganyan, n tek ve n li plase oyunlarnda kazanan at gruplarna kimse oynamam ise datlacak tutar ayn hipodromun, mteakip ayn oyununa devrolunur.

(2) Devir gn says mterek bahisler idare kurulu tarafndan tespit ve ilan edilir. Bir yar sezonunun veya tespit edilen devir gn saysnn son gnnde birinci fkrada anlan oyunlar bilen kmad takdirde o oyun veya oyunlara ait datlacak tutar o oyunlardaki en fazla bilenler arasnda paylatrlr. Ancak Yar Messesesince zerine mterek bahis oynatlan yurtd yar programlar lke ve hipodrom fark gzetmeksizin ayn yar sezonu kabul edilir. Yabanc yar programlar iin yar sezonunun son gn kavram yoktur.

Sanal ortamda mterek bahis oynatlmas

MADDE 27 (1) Yar Otoritesi, Trkiye snrlar iinde veya yurt dnda dzenlenen at yarlar zerinde, Yar Messesesi tarafndan sanal ortamda mterek bahis oynatlmasna izin verebilir. Yar Messesesi, sanal ortamda gvenilir mterek bahis oynatlabilmesi iin gerekli teknik alt yapsn oluturmak zorundadr. Yar Messesesinin alt yaps kullanlmak koulu ile sanal ortamda mterek bahis oynatlmas ile ilgili usul ve esaslar Yar Otoritesi tarafndan belirlenir.

DRDNC BLM

Geici ve Son Hkmler

Sanal ortam mterek bahis szlemelerinin iptali

GEC MADDE 1 (1) Sanal ortamda mterek bahis oynatlmasna ilikin olarak, Yar Messesesi ile zel hukuk tzel kiileri arasnda daha nce yaplm olan szlemeler bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten ay sonra iptal edilir.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tarm ve Kyileri Bakan yrtr.