19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Tarm ve Kyileri Bakanlndan:

AT YARILARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal Gda ve Yem Kanunu hkmlerine gre at yarlarnn tertibi, sevk ve idaresi, Yksek Komiserler Kurulu, at yarlar ile ilgili dier grevlilerin grev, yetki ve sorumluluklar ile Jokey Kaza ve Yardm Sandnn ynetimi ve almasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yksek Komiserler Kurulu, Yar Komiserler Kurulu ve yar hizmetleri ile ilgili dier grevlilerin grev ve yetkileri, yarlarn yaplmasyla ilgili genel hkmler, Jokey Kaza ve Yardm Sandna ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayl At Yarlar Hakknda Kanun, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal Gda ve Yem Kanunu ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ak kou: Taksit ve kaydiye toplamnn birincilik ikramiyesine eklendii kouyu,

b) Amatr binici: Binicilii meslek edinmemi, amatr olarak koularda at binen kiiyi,

c) Amatr binici kousu: Binicilii meslek edinmemi, jokey ve apranti lisans almayan amatr kiilerin at bindii kouyu,

) Antrenr: Yar atlarnn talim, terbiye, idman, bakm, besleme, tedavilerinin takibi ve koulara ilikin hizmetlerinin yaplmasyla sorumlu olan ve bu Ynetmelik hkmlerine gre antrenrlk lisans tayan kiiyi,

d) Apranti: Koularda at binen ve bu Ynetmelik hkmlerine gre apranti lisans tayan jokey yaman,

e) Arabal, engelli ve rahvan kou: Yllk at yarlar genel hkmlerinde belirtilecek esaslara gre yaplacak kouyu,

f) At: Aygr, ksrak, idi, erkek ve dii taylar,

g) At ba: Bir kouyu birden fazla atn baa ba bitirmesini,

) At ilgilisi: At sahipleri ve bunlarn vekilleri ile antrenr, jokey, apranti, seyis ve sair hizmetlilerini,

h) At sahibi: Bir ata tamamen veya ksmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kiiyi,

) At sahibi vekili: At sahibinin koular ile ilgili hak ve yetkilerini kullanmak ve ykmllklerini yerine getirmek zere noterlike dzenlenmi vekaletname ile vekil tayin edilen ve at sahibi belgesini haiz gerek kiiyi,

i) Ayni destek: Sponsorluk konusu ile ilgili, sponsor tarafndan sponsorluk paketi kapsamnda yaplan ayni demeyi,

j) Bakan: Tarm ve Kyileri Bakann,

k) Bakanlk: Tarm ve Kyileri Bakanln,

l) Binici: Jokey, apranti ve amatr biniciyi,

m) Boks: Broya bitiik, kaplar ayr ve alt ba attan numune alnmasna msait bamsz yerleri,

n) Bro: Numune alma iinde grevli kimselerin alabilecei ve ayn zamanda ila ve dier kimyasal maddeler ile alet ve malzemenin saklanaca ve gerekli bro malzemesinin bulundurulaca kapal yeri,

o) Deklare: Bir kouya kaytl atn o kouya katlp katlmayacann, binicisinin adnn, binicisi jokey ise kilosunun, apranti ise kilo indiriminin, ata ne gibi aksesuar taklacann, koudan nce ilan edilen deklare gnnde at sahibi, at sahibi vekili veya antrenr tarafndan kayt brosuna yazl ve imzal olarak bildirilmesini,

) Diskalifiye: Bir atn sreli veya sresiz olarak koulara katlmaktan yasaklanmas veya itirak ettii koudan hari tutulmasn veya bir ahsn sreli veya sresiz olarak yarlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten veya hipodrom, yarlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yahut atlarn koulara sokmaktan yasaklanmasn,

p) Doping: Bir atn koudaki srat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tmn deitirmek amacyla, normal gdalar dnda verilen herhangi bir maddeyi,

r) Doping karma muayene heyeti: Yar Otoritesince doping muayene heyeti uzman dier ise konu ile ilgili uzmanlar arasndan resen seilen alt uzman kiiden kurulan uzman heyeti,

s) Doping laboratuvar: Doping olarak kabul edilen maddelerin tespitini ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak analiz eden laboratuvar,

) Doping muayene heyeti: Atlarn doping muayenesine esas olacak numunelerinin tahlillerini yapmakla grevli ve Bakan onay ile atanm en az doping analiz uzmanndan oluan heyeti,

t) Doping muayene heyeti uzman: Doping muayene heyetine Bakanlk Makam onay ile grevlendirilen ve pheli numunelerden doping analizini yapan uzman kiiyi,

u) Doping muayene uzman: Doping laboratuvarnda grevli ve pheli numunelerden doping analizini yapan uzman,

) Doping muayenesi: pheli numunelerden doping etkili maddelerin tespiti iin yaplan muayeneleri,

v) Doping pheli numune: Doping muayenesine tabi tutulan atlarn idrar, kan, organ, doku ve doping muayenesine esas olacak dier numunelerini,

y) Doping pheli numune alcs: Doping muayenesine esas olacak numuneleri alan veteriner hekimi,

z) Doping pheli numune alma koordinatr: Doping muayenesine esas olan numunelerin alnmasndan Yar Komiserler Kuruluna iletilmesi aamasna kadar olan sreten sorumlu veteriner hekimi,

aa) Ekri: Ayn at sahibi zerine koan atlar ile ayn at sahibine, kardeine, bunlarn e ve ocuklarna ait olup ayn kouya katlan at sahiplerinin yazl bavurular zerine resmi programda ekri olduklar ilan edilen atlar,

bb) Eyerleme hakemi ve yardmclar: Koulara katlacak atlarn usulne uygun eyerlenmelerini kontrol eden grevlileri,

cc) Gezinti yeri: Bokslarn nnde yer alan, numune alnacak atlarn gezdirilmesi iin etraf evrili sahay,

) Gnlk resmi program: Koularla ilgili olarak Yar Messesesi tarafndan yllk yar program esas alnarak yaymlanm gnlk resmi at yar programn,

dd) Handikap kousu: Bir koudaki atlarn kazanma anslarn eit klmak iin tayacaklar farkl arlklarn, handikaperler tarafndan verilmi olan puanlara gre ayarland kouyu,

ee) Handikaperler: Yksek Komiserler Kuruluna dorudan bal olarak alan atlarn performansna gre puan vererek, handikap koularnda atlarn tayacaklar arlklar tespit eden grevlileri,

ff) zin belgesi: Amatr binicilere Yksek Komiserler Kurulu tarafndan koularda at binmesine msaade edildiine dair verilen yazy,

gg) Jokey: Koularda at binen ve bu Ynetmelik hkmlerine gre jokey lisans tayan kiiyi,

) Kan gazlar analizi: Kann iinde bulunan karbondioksit, oksijen gibi gazlarn miktarnn analizini,

hh) Kaydiye: Bir atn kouya kayt edilebilmesi iin denmesi gereken paray,

) Kayt brosu: Yar Messesesi tarafndan yarlarla ilgili her trl kayt ilerini yrtmek zere kurulan Yarlk Mdrlne bal brolar,

ii) Kou: nceden kou kayd ve deklaresi yaplm atlarn start ile var arasndaki mesafeyi koarak kat etmelerini,

jj) Kouya itirak etmi at: Beyaz flamann kaldrld andan itibaren start hakeminin emrine girmi olan at,

kk) Kursiyer: Apranti Eitim Merkezine kayd yaplm aday,

ll) Lisans: Yksek Komiserler Kurulu tarafndan verilen, nfus ve dier lzumlu bilgileri ieren resimli belgeyi,

mm) Maiden kou: Hayatnda hi kou kazanmam atlarn katld kouyu,

nn) Mterek bahis: Sonucun ksmen itirakinin becerisine ksmen de tesadfe bal olduu; yurt iinde ve yurt dnda tertiplenen her eit yarma, msabaka, spor oyunlar ile herhangi bir olay veya durum zerine, sonucun tahmin edilmesi esasna gre oynatlan ve itirak edenler arasndan doru tahmin edenlere nceden belirlenen adet, tutar, oran veya misl olarak ikramiye kazandran oyunlar,

oo) Nakdi destek: Sponsor tarafndan sponsorluk paketi kapsamnda kou ikramiyelerine ilave edilen parasal demeyi,

) retmenler kurulu: Apranti Eitim Merkezi mdr ve retmenlerinden oluan kurulu,

pp) Pedigri: Soy ktne kayt edilen safkan atlarn numara, isim, orijin, rk, don, ekal, cinsiyet, doum tarihi, yetitiricisi, sahibi, koruyucu alamalar, salk testleri ile dier bilgileri ihtiva eden atn kimlik belgesini,

rr) Pist muayene hakemi ve yardmclar: Koularn yaplaca im ve kum pistlerin koulara uygun olup olmadn tespit eden grevlileri,

ss) Ring hakemi ve yardmclar: Koulara katlacak atlarn ve binicilerin koulardan nce ring mahallnde belli bir dzen ierisinde tantlmasn ve starta sevkini salayan grevlileri,

) Sabit ikramiyeli kou: At sahiplerinin, atlarn kouya kayt ettirmek iin dedikleri kaydiyenin ikramiyeye eklenmedii maiden, artl, handikap, sat ve amatr binici koularn,

tt) Saha veteriner hekimi: Kouya itirak edecek atlarn salk ve ekal muayenelerini yapmak, ani vakalarda ilk shhi tedbirleri almak ve koularn drstl bakmndan pheli grd durumlar Yar Komiserler Kuruluna bildirmekle grevli veteriner hekimi,

uu) Sat kousu: Yalnz satlk atlarn katlabilecei kouyu,

) Serbest handikap kousu: Atlarn tayacaklar arlklar ilan ve kabul edilinceye kadar kaydiye demek mecburiyeti olmakszn vazgeilebilen kouyu,

vv) Seyis ve sair hizmetli: Yar atlarnn bakm, besleme, yar alanna gidi, dn ve gezinti ilerinde alan ve bu Ynetmelik hkmlerine gre seyis lisans tayan kiiler ile bu hizmetleri yapan ve bu hizmetlere yardmc sair kiileri,

yy) Snav komisyonu: Yksek Komiserler Kurulu tarafndan oluturulan snav heyetini,

zz) Soy kt: Bakanlka safkan Arap ve ngiliz atlarnn pedigrilerinin dzenlenmesine esas olacak bilgilerin topland veri tabann,

aaa) Sponsor: Yar Messesesinin tertip ettii koulardaki ikramiyelere eklenmek zere nakdi ve ayni destek karl sponsorluk yapan gerek veya tzel kiileri,

bbb) Sponsorluk: Bu Ynetmelik kapsamndaki faaliyetlere, gerek veya tzel kiilerce dorudan veya dolayl olarak fayda salamak ya da sosyal sorumluluklar yerine getirmek amacyla nakdi veya ayni destekte bulunulmasn,

ccc) Start deneme komisyonu: Yar yaplan hipodromlarda grevlendirilen Yar Komiserler Kurulu yesi, start hakemi ve saha veterinerinin itiraki ile oluturulan heyeti,

) Start hakemi ve yardmclar: Koulara katlacak atlarn start makinesine girmelerini salayan ve start veren grevlileri,

ddd) ahit numune: Atlardan alnan doping pheli numunenin ikiye blnerek Yar Komiserler Kurulunda saklanan bir ksmn,

eee) artl kou: Belirli dnemlerde kazanlan kounun says, ikramiye tutar gibi atlarn koulara kayt olma ve katlma artlarnn nceden belirlendii kouyu,

fff) pheli numune alclar ve koordinatr: Koulara kaytl atlardan doping muayenesi iin idrar, kan, organ, doku gibi pheli numuneleri alan ve alnmasn salayan veteriner hekimleri,

ggg) Tamam iareti: Yar Komiserler Kurulu tarafndan ilan edilmi kou sonularnn kesinletiini ifade eden mavi flamann ekilmesi veya mavi lambann yanmas ile o kounun mterek bahis sonularnn kesinletiini gsteren iareti,

) Taksit: Vadeli kouya katlmak iin kaydiyeden ayr olarak belirli tarihlerde denmesi gereken paray,

hhh) Tannan yar: Tannan Yar Otoritelerince veya onlarn msaadesi altnda yaplan yar,

) Tannan Yar Otoritesi: Yar Otoritesinin ye olduu Uluslararas Yar Otoriteleri Federasyonu, Uluslararas Arap At Yar Otoriteleri Federasyonu gibi uluslararas kurulular ile kendi memleketlerindeki at yarlarnn dzenlenme ve kontrolnden sorumlu ve yetkili uluslararas kurulular tarafndan tannm Yar Otoriteleri ve teekkllerini,

iii) Tart hakemi ve yardmclar: Koulara katlacak atlarn bu Ynetmelik hkmlerine gre binicilerinin birinci ve ikinci tartlarn yapan grevlileri,

jjj) Vadeli kou: Yllk yar programlarnda ayrntlar belirtilen uzun, orta ve ksa vadeli kou olup, kounun zel artlarnda o kounun yaplmasndan belirli bir sre nce kaytlarnn yaplmas, taksit veya taksitlerinin denmesi ngrlen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamnn birincilik ikramiyesine eklendii kouyu,

kkk) Var hakemi ve yardmclar: Kouya katlan atlarn kouyu bitiri sra ve zamanlarn tespit eden grevlileri,

lll) Yardmc hizmetli: Atlarn doping muayenesine esas olan numunelerin alnmasnda yardmc olan grevlileri,

mmm) Yar: Bir hipodromda ayn gn yaplan koular,

nnn) Yar at: Soy ktne kaytl safkan Arap ve safkan ngiliz atlarn,

ooo) Yarlk Mdrl: Yar Messesesi tarafndan yarlar ile ilgili her trl kayt, tescil, sicil ve istatistik ilemlerini yrtmek zere kurulan ve hipodromlardaki kayt brolarnn bal olduu Mdrl,

) Yar komiser sertifikas: yl ierisinde en az elli yar gn yar komiser yardmcs olarak alan ve yaplan snavda baarl olan kiilere verilen belgeyi,

ppp) Yar komiser yardmcs: Yksek Komiserler Kurulunca yar komiserleri ile yardmclarnn yetitirilmesi amacyla dzenlenen eitimi tamamlayan ve eitim sonras dzenlenen snavda baarl olan kiileri,

rrr) Yar komiseri: yl ierisinde elli yar gn yar komiser yardmcs olarak alp Yksek Komiserler Kurulunca yaplacak snavda baarl olarak sertifika alan kiileri,

sss) Yar Komiserler Kurulu: Yar Otoritesince her hipodrom iin bu Ynetmelie gre yar hizmetlerini yrtmek zere oluturulan kurulu,

) Yar Messesesi: 6132 sayl Kanun hkmlerine gre yar yapma ve mterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teekkl,

ttt) Yar Otoritesi: Tarm ve Kyileri Bakanln,

uuu) Yar sezonu: Her bir hipodrom iin ayr ayr olmak zere bir yl ierisinde balama ve biti tarihi belirlenen resmi programl yarlar,

) Yar takvimi: Her takvim yl iin Yar Otoritesince tespit edilen yar sezonunu,

vvv) Yetitirici: Tayn doumunda, bu tayn anasna sahip olan kimseyi,

yyy) Yetitiricilik primi: Kounun artlarna ve yllk yar programlarna gre dereceye giren atlarn yetitiricilerine verilen primi,

zzz) Yllk yar program: Her takvim yl iin lke genelinde btn hipodromlarda yaplacak koularn eitlerini, artlarn ve ikramiyelerini gsteren program,

aaaa) Yksek Komiserler Kurulu: 441 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 26 nc ve 6132 sayl Kanunun 8 inci maddesi uyarnca oluturulan srekli kurulu,

ifade eder.

KNC BLM

Yksek Komiserler Kurulu

Yksek Komiserler Kurulunun teekkl

MADDE 5 (1) Yksek Komiserler Kurulu, Bakan tarafndan, tercihen at yetitirme ve slah, at yarlar ve yar mevzuat konularnda bilgi ve tecrbe sahibi, niversite mezunu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesindeki artlar tayan kiiler arasndan seilen dokuz kiiden teekkl eder. Bakan, yeler arasndan bir Kurul Bakan ve Bakan Yardmcs grevlendirir.

(2) Yksek Komiserler Kurulu yl iin seilir. yeliklerden birinin boalmas halinde, yeni seilen ye geriye kalan sreyi tamamlar.

(3) Bakann bulunmad zamanlarda Bakan Yardmcs, bunun da bulunmad zamanlarda en yal ye, Kurula bakanlk eder.

(4) Kurul, en az te iki ounluk ile toplanr. Kararlar mevcudun ounluu ile verilir. Oylarda eitlik halinde, Bakann katld taraf ounluu kazanm saylr.

(5) Kurul Bakan, Bakan Yardmcs ve yeleri bu sfatla yarlarla ilgili olarak fiilen baka hibir grev yapamayacaklar gibi, yine bu sfatla bu Ynetmelikte yazl grev ve yetkilerinin dnda herhangi bir mdahale, rey ve mtalaada bulunamazlar. Bir ylda geerli mazereti olmakszn toplantya katlmayan ye ekilmi saylr.

(6) Yksek Komiserler Kurulu yeleri; elerinin, bakmakla ykml olduklar kiilerin ve nc dereceye kadar kan ve civar hsmlarnn bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplan koulardaki atlar ile ilgili kararlara katlamazlar.

(7) Yksek Komiserler Kurulunun yelerine, 16 yandan bykler iin tespit edilen aylk brt asgari cretin drt katn gememek zere verilen ve Yar Otoritesince tespit edilen aylk net deme ay sonunda, harcrahlar ise Yar Messesesi mensuplarna denen en yksek miktar zerinden hesaplanr. denek ve harcrahlar yar gelirinden verilir.

(8) Yksek Komiserler Kurulu yeleri grevleri sresince veya grevlerinin sona ermesinden sonra yarlarla ilgili her trl yer ve tesisler ile sosyal alanlara girebilir, bu tesislerden Yar Messesesinin ynetim kurulu yeleri ile eit artlarda yararlanabilirler.

(9) Yksek Komiserler Kurulunca sreli ve acil ilerde kendisi adna karar almak zere Yksek Komiserler Kurulu cra Kurulu oluturulur. Yksek Komiserler Kurulu cra Kurulu, Yksek Komiserler Kurulu Bakan veya Bakan Yardmcs bakanlnda Yar Otoritesi tarafndan grevlendirilen iki Yksek Komiserler Kurulu yesi ile birlikte toplam kiiden oluur. Yksek Komiserler Kurulu cra Kurulu, en az iki yenin ayn yndeki oyu ile karar alr. Yksek Komiserler Kurulu, Yar Otoritesinin onay ile Yksek Komiserler Kurulu cra Kuruluna hangi konularda karar alma yetkisi devredildiini yazl olarak bildirir. Yksek Komiserler Kurulu cra Kurulu kendisini ilgilendiren konulardaki kararn en ge gn ierisinde toplanarak alr. Alnan karar kesin olup ilk Yksek Komiserler Kurulu toplantsna yazl olarak bildirilir.

Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrl ve Yksek Komiserler Kurulu alma Ofisleri

MADDE 6 (1) Yksek Komiserler Kuruluna bal, tercihen at yetitirme ve slah, at yarlar ve yar mevzuat konularnda bilgi ve tecrbe sahibi, niversite mezunu ve Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatr unvan verilen bir kiinin ynetiminde, yeterli sayda personelden oluan bir Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrl bulunur. Hipodrom bulunan illerde Yksek Komiserler Kurulu Koordinatr unvan verilen bir kii ynetiminde yeterli sayda personelden oluan Yksek Komiserler Kurulu alma Ofisi kurulur. Genel Koordinatr, koordinatr ve Genel Koordinatrlk personeli, Yksek Komiserler Kurulu Bakan Yardmcsnn teklifi ve Bakann uygun gr ile Bakan tarafndan atanr. Ayrca, ayn usulle Yksek Komiserler Kurulu ve Genel Koordinatre idari, teknik, hukuki ve mali konularda yardmc olmak zere mavirler grevlendirilebilir. Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlnde alan personel ve mavirlerin cretleri ile Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlnn giderleri yar gelirlerinden karlanr. Yksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatrlnn alma usul ve esaslar ile organizasyon emas, alacak personelin says ve nitelikleri Ynerge ile dzenlenir.

(2) Yksek Komiserler Kurulu alma Ofisleri; soy kt ve pedigri ile ilgili mracaatlar Yksek Komiserler Kurulu adna deerlendirerek sonulandrr. Deerlendirmeye ilikin sonular aylk raporlar halinde Yksek Komiserler Kuruluna iletilir.

(3) Yarlarla ilgili Yksek Komiserler Kurulu alma Ofislerine yaplan mracaatlar yirmi drt saat ierisinde Yksek Komiserler Kuruluna bildirilir.

Yksek Komiserler Kurulunun grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Yksek Komiserler Kurulunun grev ve yetkileri aada belirtilmitir.

a) Her yar sezonu iin yar komiserlerini, yar komiser yardmclarn, teknik mavirleri, handikaperleri ve yar hizmetleriyle ilgili dier resmi grevlileri grevlendirmek ve bunlara verilecek cretleri tespit etmek,

b) Bu Ynetmeliin lisansa tabi tuttuu ahslara lisans vermek ve gerektiinde verilen lisans iptal etmek,

c) Kou sahalarn, kantarlar, start makinelerini ve yarlarla ilgili yer ve tesisleri muayene ve kontrol etmek ve kullanlmalarna izin vermek, gerektiinde bu izinleri iptal etmek,

) Mterek bahis yekunlarndan, 6132 sayl Kanunun 3 nc maddesi hkm uyarnca yar geliri olarak kesilecek muayyen yzdeyi tespit etmek,

d) At sahiplerinin, antrenrlerin, binici ve seyislerin sicillerini ve yar atlarnn koulardaki durumlarna ait kaytlarn tutmak veya Yar Messesesince tutulmasn temin etmek,

e) 6132 sayl Kanun ile 5996 sayl Kanun uyarnca ve Yar Otoritesinin onayyla at yarlar dzenlemek, yurt iinde ve yurt dnda dzenlenen at yarlar zerine yurt iinden ve yurt dndan mterek bahis kabul etmek,

f) 6132 sayl Kanunun 4 nc maddesi hkm uyarnca verilecek para cezalar ile geici ve sresiz yasaklama cezalarn vermek,

g) Bu Ynetmelik hkmlerine gre itiraz edilebilir kararlara yaplacak itirazlar tetkik ederek karara balamak,

) Her sene yar takvimini tespit etmek,

h) Program Kurulunca hazrlanan yllk yar programlarn incelemek ve karara balamak,

) Herhangi bir yar sezonunu iptal etmek, ksmen veya tamamen ertelemek veya koularn gnn, ismini ve yerini deitirmek, yar gnn ve kou saylarn arttrmak veya azaltmak,

i) Jokey Kaza ve Yardm Sandn idare etmek,

j) Safkan Arap ve ngiliz atlar ile yar ve gsteri amal dier hayvanlarn soy kt kaytlarnn tutulmasn, pedigri ve damzlk belgelerinin verilmesini temin etmek, yar ve gsteri belgesi bulunmayan hayvanlarn yarlara katlmasn ve gsteri amal kullanlmasn yasaklamak,

k) Damzlk belgesi ve soy kt kayd bulunan yar ve gsteri amal hayvanlar ile safkan Arap ve ngiliz atlarnn gerektiinde Yksek Komiserler Kurulu cra Kurulu marifetiyle satn almak veya istimvaline karar vermek,

l) 5996 sayl Kanun hkmleri uyarnca Bakanlka belirlenen zellikleri ve artlar tamayan taylar ile kendi rknn zelliklerini gstermeyecei anlalan safkan zelliklerinden nemli sapma gsteren taylarn soy ktne kaytlarn yaptrmamak veya kaytl ise kaytlarn ve pedigrilerini iptal etmek,

m) Soy ktne kaytl damzlk belgesi ya da pedigrisi bulunan atlarn Bakanlka yaptrlan test ve muayeneler neticesinde safkan olmadklarnn tespit edilmesi durumunda bunlarn ve yavrularnn soy kt kaytlarn iptal etmek ve pedigrilerini geri almak,

n) 5996 sayl Kanunda ngrlen safkan Arap ve ngiliz atlar ile yar ve gsteri amal dier hayvanlar ile ilgili 6132 ve 5996 sayl Kanunlar ile bu Ynetmelik hkmlerine aykr hareket edenler hakknda ngrlen cezalar vermek, belgelerini iptal etmek ve savcla su duyurusunda bulunmak,

o) Yar ilerinde grevlendirilenlerden bu Ynetmelie aykr hareket edenlere gereken cezalar vermek,

) Yar Komiserler Kurulunca verilecek cezalara kar yaplacak itirazlar tetkik ederek karara balamak,

p) Koulara itirak edecek atlarn gruplandrlmasna ve bu gruplarn birinden dierine intikaline ilikin esas ve artlar tespit etmek,

r) At yarlar ile ilgili Ynetmelik ve ynerge taslaklarn hazrlamak, Yar Otoritesi tarafndan gerekli grlen at yarlar ve yetitiricilii ile ilgili dier konular incelemek ve karara balamak,

s) Komiser, komiser yardmcs ve teknik mavirlere, grev yaptklar her yar gn iin, denecek olan creti belirlemek,

) Yukardaki (b) ve (c) bentlerinde yazl grevleri, gerektiinde teekkl ettirecei komisyonlar marifetiyle yerine getirilmesini salamaktr.

(2) Birinci fkrann (a), (c), (), (), (h), (), (i), (k), (p), (r) ve (s) bentlerinde yazl kararlar, Yar Otoritesinin onay ile kesinleir. Dier bentlerdeki ilem ve kararlar kesindir.

(3) Yksek Komiserler Kurulu, yaplacak itirazlar on be gn zarfnda tetkik eder ve karara balar.

(4) Bu Ynetmelik ile aka dzenlenmeyen 5996 sayl Kanun, 6132 sayl Kanun, at yarlar, mterek bahisler ve atlk ile ilgili dier hususlar Yksek Komiserler Kurulu karar ve Yar Otoritesinin onay ile karara balanr.

(5) Yksek Komiserler Kurulu yesi olarak en az bir tam dnem grev alm olanlara talepleri halinde bakaca bir art aranmakszn yar komiser sertifikas ile handikaperlik lisans verilir.

NC BLM

Yar Komiserler Kurulu ve Yar

Hizmetleri ile lgili Dier Grevliler

Yar Komiserler Kurulunun teekkl

MADDE 8 (1) Yar Komiserler Kurulu toplam kiiden oluur. Bu yelerden biri yar komiserlik belgesi olan, Yar Messesesinin nerdii aday arasndan seilir. Yar Komiserler Kurulunun atanmas 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca Yksek Komiserler Kurulu tarafndan gerekletirilir. Yar Komiserler Kurulu, ilk toplantlarnda kendi aralarndan bir Bakan ve Bakan Yardmcs seer ve durum tutanakla tespit edilir. Yar Komiserler Kurulunda kararlar ounlukla verilir. Greve gelemeyen yar komiserinin grevini srayla yardmc komiserler yapar.

(2) Yar Komiserler Kurulunun grevlerini yerine getirmesinde yardmc olmak amac ile biri Yar Messesesinin nerdii yar komiserlik sertifikas olan aday ierisinden olmak zere yar komiser yardmcs ile iki teknik mavir ve Yar Messesesince salanan en az iki bro eleman grevlendirilir.

(3) Yardmc komiserler ve teknik mavirler yara ait teknik, idari ve gvenlik konularnda Yar Komiserler Kurulunca verilecek grevleri yapmakla ykmldrler.

Yar Komiserler Kurulunun grev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Yar Komiserler Kurulunun grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Yar usul ve esaslarna ve yar drstlne uygun olarak yarlarn yaplmasn temin etmek,

b) Yarlarn yaplmas ile ilgili olarak, hipodromlarda her trl tertip ve tedbirleri tespit ederek, Yar Messesesince yerine getirilmesini temin etmek,

c) Yar gn nlenmesi mmkn olmayan durum ve olaylar dolaysyla koularn yaplmasna imkan bulunmamas durumunda, koular ertelemek veya iptal etmek,

) Grevli bulunduklar yar yerleri, hipodrom ve yarlarla ilgili yer ve tesislerden, bu Ynetmelik hkmleri uyarnca ve Tannan Yar Otoritelerince tribn ve eklentileri dnda yar yerlerine, yarlarla ilgili tesislere girmekten ve yarlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten yasaklanm kiiler ile koularn kural ve drstlyle kou yerlerinin ve tesislerinin gvenliini bozacak harekette bulunanlar Hipodrom Mdrlne bildirerek, yar yerlerine girmelerine mani olmak ve girenlerin gvenlik gleri vastasyla karlmalarn salamak,

d) Bu Ynetmelik hkmleri uyarnca veya Tannan Yar Otoriteleri tarafndan yarlarla ilgili yerlerde sanat icrasndan ve atlar yarlara itirakten yasaklananlara ilikin olarak verilmi cezalarn sresince yarlarla ilgili yer ve tesislere girmesini engellemek,

e) lgililerin savunmalarn almak kouluyla ihtar ve para cezas ile on be gne kadar koulara katlmaktan, tribn ve eklentileri dnda yarlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten yasaklama cezalarn vermek ve uygulamak, yetkilerini aan cezalar da Yksek Komiserler Kuruluna teklif etmek,

f) Yar atlarnn, yarlarla ilgili kimselerin ve pheli ahslarn hal ve hareketlerini takip etmek ile yarlarn drstlne aykr hal ve hareketlere mani olmak,

g) Yar veya yar yerleri ile ilgili aksaklklarn giderilmesi iin gerekli aratrma ve incelemeleri yapmak ve gerektiinde ilgililerin ifadelerine bavurmak,

) Yarlarla ilgili kararlar, yar yerlerinde ilan etmek ve kou neticelerini Yar Messesesine bildirmek,

h) Diskalifiye edilmesini gerektirecek bir husus bulunmas halinde, bir at Yksek Komiserler Kurulu kararndan nce kouya itirak ettirmemek veya kouya katlm ise kazand derecenin haklarndan faydalanmasn karar sonucuna kadar ertelemek,

) Gerektiinde yar atlarn muayene etmek veya ettirmek,

i) Yar yerlerinin gvenlii ile ilgili memur, emniyet ve jandarma mensuplarna yardmc olmak,

j) Starta salkl giri ve k yapmayan ya da istikrarsz koan atlar, yeterince eitilinceye kadar, koulara katlmaktan yasaklamak, yasaklanan bu atlarn start makinesine normal giri ve knn denemesini yaparak atn koulara katlm iin izin vermek,

k) Kou neticelerini onaylamak, gerektiinde derece deiiklii yapmak,

l) Startn usulne uygun olmad hallerde geersizliine karar vermek,

m) Gnlk resmi programda tespit edilmi balama zamanlarn gerektiinde takip eden koulara da intikal edecek ekilde ertelemek,

n) Yetkilerini aan cezalar gerektiren olaylar ile yetkilerine giren olaylarda, geici tedbir olarak, olaya katlanlarn veya olaya sebep olanlarn tribn ve eklentileri dnda yarlarla ilgili yer ve tesislere girmelerini, yarlarla ilgili yerlerde sanat icra etmelerini ve koulara katlmalarn yasaklamak, yar ikramiyelerine el koymak,

o) Atlara verilen koulara itirakten yasaklama cezalarn derhal uygulamak,

) Koularda 6132 sayl Kanuna ve bu Ynetmelik hkmlerine aykr durum tespit edildii takdirde, ikayet ve itiraz edilmemi olsa bile resen mdahale etmek ve gerekli tedbirleri almak,

p) Doping testine tabi tutulacak atlar belirlemek ve alnan pheli numuneleri, mevzuatna uygun ve ifre numaras vererek, doping laboratuvarna gnderilmesini salamak,

r) Kou srasnda sakatlanan, hastalanan veya len atlardan doping ve salgn hastalklar ynnden muayene iin gerekli numuneleri almak veya aldrmak,

s) Salk asndan ve can gvenliini salamak maksadyla gerektiinde binicilerin alkol ve ihtiya duyulacak dier muayenelerini yapmak veya yaptrmaktr.

(2) Yar Komiserler Kurulunun birinci fkrann (e) ve (h) bentlerinde yazl hususlar dndaki ilere ait kararlarna itiraz edilemez.

Yar komiser yardmclarnn koularda grevlendirilme artlar

MADDE 10 (1) Yar komiser yardmcs eitiminde baarl olmu ve sertifika almaya hak kazananlarn grevlendirilmesiyle ilgili esaslar aada belirtilmitir:

a) Yar komiser yardmcl sertifikas alm olanlarn tecrbe kazanmalar amacyla, yarlarla ilgili teknik kadrodaki var, doping, tart, ring, start, pist, yan hakem ve saha veterinerlii gibi pozisyonlarn uygun olan mnhal kadrolarnda en az bir yar sezonu grevlendirilir.

b) Yar komiser yardmcl sertifikas alm olup hakem, hakem yardmcl ve dier kadrolarda grevlendirilenlerin baar durumlar, her yar sezonu sonunda Yar Komiserler Kurulu tarafndan verilecek raporla belirlenir.

c) Var, doping, tart, ring, start, pist ve saha veterinerlii gibi hakem ve hakem yardmclklar ile dier kadrolarda grevlendirilerek baarl olanlar mnhal bir kadro bulunmas halinde yar komiser yardmcs olarak grevlendirilir.

) Yar komiser yardmclnda grevlendirilerek yl iinde elli yar gn grev ifa eden ve yaplan snav sonucunda Yar Komiser Sertifikas alanlar yar komiseri olarak grevlendirilebilir.

d) Bavuru yaptklar tarihten nce en az on yl sre ile fiilen jokey veya antrenr olarak grev yapm olanlar Bakanlka uygun grlen eitimleri tamamlamalar sonucunda, yar komiser sertifikas olmakszn yar komiseri olarak grevlendirilebilir.

e) Bakanlk tarafndan, her yl Eyll aynda komiser yardmcl snav alr. Snavn ierii, yeri ve zaman Bakanlka belirlenir.

Saha veteriner hekimlerinin grev ve yetkileri

MADDE 11 (1) Saha veteriner hekimlerinin grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) lk defa koulara katlacak iki yal ngiliz ve yal safkan Arap atlarn kontrollerini yapmak, ekal ynnden pedigrilerindeki bilgilerle ayn olanlarn, pedigrilerindeki ilgili blme bu hususu yazmak ve imzalayp yar komiserlerince mhrlenmesini salamak,

b) Kouya itirak edecek atlarn, ekallerinin pedigrilerine uygunluu ile salk ynnden muayene ve kontrollerini yapmak, koudan kartlacak atlarn muayene raporunu hazrlayarak Yar Komiserler Kuruluna vermek ve acil durumlarda ilk shhi tedbirleri almak,

c) Start yerinde bulunarak acil durumlarda gerekli mdahaleyi yapmak,

) Koudan sonra yar komiserlerinin talimat ile veya resen atlar muayene etmek,

d) Doping testine tabi tutulacak atlar, doping pheli numune alma yerine bizzat sevk etmek,

e) Erkek atlarn idi olup olmadklarn tespit etmek ve idi olanlar Yar Komiserler Kuruluna bildirmektir.

(2) Yaplan inceleme sonucunda usule aykr rapor verdii tespit edilen saha veteriner hekimi 132 nci madde uyarnca Yar Komiserler Kurulu tarafndan cezalandrlr.

Tart hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 12 (1) Tart hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Tart yerinin gvenliini ve disiplinini temin etmek,

b) Bu Ynetmelik hkmlerine gre koulara katlacak binicilerin formalarn ve lisanslarn kontrol etmek, kou ncesi tartlarn yapmak, tartya gelmeyenleri derhal Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

c) Var hakemleri tarafndan kou neticelerinin yazl olarak bildirilmesinin ardndan tart sonularn Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

) Herhangi bir atn, gnlk resm programda gsterilen arlnda deiiklik yaplmas halinde, deiikliin Yar Messesesinin yayn organlar araclyla gsterilmesini temin etmek,

d) Her yar gnnn bitiminde, gnlk resm programda yazl olan ve koularda tanan arlklar ve varsa bunlar arasndaki farklar, atlarn numaralarn ve binicilerin isimlerini ihtiva eden tart filerini kayt brosuna vermek,

e) Koulara katlan ve ilk be dereceye giren veya Yar Komiserler Kurulunun tartlmasn istedii kouya katlan dier atlarn, binicilerinin kou sonras tartlarn yapmak,

f) Her koudan sonra tart neticelerini, varsa ikayet ve protestolar derhal Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

g) Sat koularnda sat bir yar komiser yardmcs gzetiminde ynetmek,

) Jokeyleri ve jokey odasn kontrol etmektir.

Eyerleme hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 13 (1) Eyerleme hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Eyerleme yerinin gvenlik ve disiplinini ve atlarn ringe zamannda sevklerini salamak,

b) Eyerlemede sorun kartan atlarn kapal eyerleme boksunda grevliler gzetiminde eyerlenmesini salamak,

c) Gnlk resmi programda yer alan atlarn tayacaklar kapal gzlk, dil ba, kulaklk, nal ve benzeri aksesuar kontrol etmek,

) Atlarn nizami yar aksesuar ile ringe sevklerini salamak,

d) Sat koularnda, kou saatinden en az bir saat nce atlarn bandajsz, tozluksuz olarak eyerleme yerine getirilmelerini salamaktr.

Ring hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 14 (1) Ring hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Ring mahallinin gven ve disiplinini, kouya katlacak atlarn ve binicilerin vaktinde piste karlmalarn, kyafet, forma, kam ve dier aksesuarlarnn bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmasn salamak, uygun olmayanlar Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

b) Yar Komiserler Kurulu ve start hakemine bildirerek huysuz atlarn zamanndan nce piste karlmasna veya yedekte binili olarak gtrlmesine msaade etmek,

c) Kouya katlacak atlarn ringe getirilmeden ve binili olmakszn piste sevk edilmelerine engel olmak,

) Ringin gvenliini ve disiplinini veya yar drstln bozan ve koularn kurallara uygun olarak yaplmasn engelleyecek hareketlerde bulunan kimseleri cezalandrmak zere Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

d) Ring mahallinde diskalifiye edilmi atlarn ve ahslarn bulunmas halinde bunlar Yar Komiserler Kuruluna haber vermektir.

Start hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 15 (1) Start hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Start yerinin gvenliini ve disiplinini temin etmek,

b) Atlarn start yerine binili ve kenterle veya msaade almak kaydyla yedekte binili getirilmelerini salamak, kurallara uygun ve kazasz bir start iin gerekli tedbirleri almak,

c) Atlarn start numaralarn ve binicilerin isimlerini okuyarak, start makinelerine girmelerini salamak ve gerekli kontrolleri yaptktan sonra beyaz flamayla start vermek,

) Huysuz atlarn start numarasna isabet eden yerlerini, dier atlar ve binicilerin kouyu kazanma anslarn aksatmayacak ve bunlar iin tehlike tekil etmeyecek ekilde deitirmek,

d) Gerektiinde huysuz bir atn startta yedekte tutulmasna msaade etmek ve start geciktirmesi halinde, o at koudan karmak iin Yar Komiserler Kuruluna bildirmek ve karara gre start emrini vermek,

e) Startn usulne uygun olmamas halinde, start hkmsz saymak ve krmz geri arma flamasyla veya kl ikaz lambasyla veya sirenle atlar k yerine dndrmek ve Yar Komiserler Kurulu kararna gre yeniden start vermek,

f) Startn gecikmesine sebep olan veya bu Ynetmelik hkmlerine aykr harekette bulunan binicileri cezalandrmak zere Yar Komiserler Kuruluna bildirmek,

g) Start hakemi emrine giren fakat kouya balamayan atlar Yar Komiserler Kuruluna bildirmektir.

Var hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 16 (1) Atlarn kouyu bitiri sralarn, bitirme aralklarn, kouyu bitiri sresini tespit etmek, varsa ve gerek gryorsa fotofinii inceledikten sonra yazl olarak tart hakemine bildirmektir.

Pist muayene hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri

MADDE 17 (1) Pist muayene hakemi ve yardmclarnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Her yar gn kum ve im pistin koulara uygun olup olmadn hipodrom ilgilileri ile birlikte gerekli lmleri yaparak tespit etmek, gnlk rapor dzenlemek ve raporlar Yar Komiserler Kuruluna vermek,

b) Hava artlarndan dolay koularn im veya kum piste alnmas konusunda rapor dzenlemek ve raporlar Yar Komiserler Kuruluna vermek,

c) Yar sezonu balangcnda ve yar sezonu iinde i bariyerlerin yeri deitirildiinde kou mesafelerini hipodrom ilgilileri ile birlikte lmektir.

Handikaperlerin grev ve yetkileri

MADDE 18 (1) Yksek Komiserler Kuruluna bal, tercihen at yetitirme ve at slah, at yarlar ve yar mevzuat konularnda bilgi ve tecrbe sahibi, niversite mezunu, Yar Otoritesi tarafndan ngrlen eitimleri baaryla tamamlayarak handikaperlik lisans alanlar arasndan seilen kiilerden oluan Handikaperlik Birimi oluturulur.

(2) Handikaperlik lisans alarak handikaper olarak grev alanlarn performans Yksek Komiserler Kurulu tarafndan her yln sonunda deerlendirilir. Performans baarl olanlar yeniden grevlendirilir. Yksek Komiserler Kurulu tarafndan baarl ve yeterli performans gsteremedikleri tespit edilenler aradan bir yllk sre gemedike yeniden grevlendirilemez.

(3) Handikaperler yllk yar program balangcndan nce ve yl iinde atlarn performanslarna gre genel puan deerlendirmesi yapar ve Yar Messesesine bildirir.

(4) Handikaperler koularda atlarn performanslarna gre verilecek puanlar tespit eder ve Yar Messesesine bildirir.

(5) Handikaper tarafndan tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve puanlar ile bunlara ait liste hibir surette deitirilemez.

(6) Handikap puanlar ve arlklarn tespit ve ilan edilmesine dair esas ve usuller her yl dzenlenen yar program genel hkmlerinde gsterilir.

(7) Handikaperlik grevi, handikaperlik lisans olanlar dnda baka hi kimseye yaptrlamaz. Yksek Komiserler Kurulu tarafndan handikaperlerden birine Handikaperlik Birimi Koordinatrl grevi verilebilir.

(8) zlk haklar Yar Messesesinde olan handikaperler hari, dier grevli handikaperlerin Yksek Komiserler Kurulunca tespit edilen cretleri yar gelirlerinden denir.

pheli numune alclar ve koordinatrnn grev ve yetkileri

MADDE 19 (1) pheli numune alclar ve koordinatrnn grev ve yetkileri aada belirtilmitir:

a) Doping pheli numune alma yerinin gvenliini ve disiplinini salamak,

b) Kou ncesi ve sonras Yar Komiserler Kurulunca doping pheli numunesi alnmas iin doping pheli numune alma yerine gnderilen atlardan, bu Ynetmelik hkmlerine gre numune veya numuneleri almak,

c) Her attan alnan doping pheli numuneleri, bir yar komiser yardmcs, at ilgilileri ve bir gvenlik grevlisinin nezaretinde blmek, atla ilgili bilgileri kou numaras ve tarihini etiketlere yazp blnen numunelere yaptrmak, bu hususu bir tutanakla tespit etmek,

) Toplanan numuneleri Yar Komiserler Kuruluna teslim etmektir.

Start deneme komisyonu

MADDE 20 (1) Start Deneme Komisyonu, 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendi uyarnca, her dnem iin Yksek Komiserler Kurulu karar ve Yar Otoritesi onay ile hipodromlarda teknik kadroda grevlendirilen Yar Komiserler Kurulu yelerinden biri ile bir start hakemi ve bir saha veterinerinden oluur. Komisyon yelerinden mazereti nedeniyle grevine gelemeyenlerin yerine, varsa ayn unvanl bir baka kii yoksa yardmclar komisyonda grev alr.

(2) Komisyon tarafndan start denemesine tabi tutulan atlarla ilgili verilen kararlar, en ksa sre ierisinde Yar Komiserler Kurulu tarafndan Yar Messesesine bildirilir.

Grevlilerin grevlerini ifa ekli ve sorumluluu

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre grevlendirilen kimseler Yar Otoritesine kar sorumludur. Bu grevlilere, ayn gnde birden fazla cret tahakkuku gerektirecek baka grev verilemez.

(2) Esas grevlinin grevi banda bulunmamas halinde, o i yardmcs tarafndan grlr. Yardmcsnn da bulunmamas halinde, bir yar gn iin Yar Komiserler Kurulunun dier grevliler arasndan seecei veya uygun grecei kii o ile grevlendirilebilir.

(3) Yar komiseri, yar komiser yardmcs ve teknik mavirler ile yar hizmetleri ile ilgili dier grevlilere, grev yaptklar her yar gn iin Yksek Komiserler Kurulunca tespit edilen cretleri gnlk olarak yar gelirlerinden denir.

(4) Grevliler hakkndaki her trl ikayet Yar Komiserler Kuruluna, komiserler hakkndaki ikayetler ise Yksek Komiserler Kuruluna yazl olarak yaplr.

(5) Yar komiserleri ve dier grevlilere harcrahlar Yar Messesesinin harcrah mevzuatna gre denir.

DRDNC BLM

Yarlarn Yaplmasyla lgili Genel Hkmler

Yar programlarnn hazrlanmas

MADDE 22 (1) Yksek Komiserler Kurulunca, her yl tespit edilen yar takvimi esaslarna gre, yllk yar programlarn hazrlamak zere be kiiden oluan bir program kurulu teekkl ettirilir. Kurulun yesi kendi yeleri arasndan, iki yesi ise Yar Messesesince nerilen drt kii arasndan Yksek Komiserler Kurulunca seilir. Kurul, ilk toplantsnda yeleri arasndan bir bakan seer. Kurulca hazrlanan yar programlarnn en ge kasm ay sonuna kadar Yar Otoritesine gnderilmesi gerekir.

(2) Yar programlar, Yksek Komiserler Kurulunca incelenip karara balanr ve Yar Otoritesinin onay ile kesinleir. Kesinlemi yar programlarnn aynen uygulanmas mecburidir. Ancak, mcbir veya zorunlu sebepler gz nnde bulundurularak Yksek Komiserler Kurulu karar ve Yar Otoritesinin onay ile herhangi bir yar sezonu iptal edilebilir, ksmen veya tamamen ertelenebilir veya koularn gn, ismi ve yeri deitirilebilir, yar gn ve kou saylar arttrlabilir veya azaltlabilir veya ek koular konulabilir.

(3) Belirli bir tarihte yaplmas gereken kou veya koularn mcbir veya zorunlu sebepler yznden yaplamamas halinde, bu kou veya koular en ok bir hafta sreyle geri braklabilir. Bu sre iinde yaplamayan bu gibi koular, hibir ilem veya karara gerek kalmakszn iptal edilmi saylr.

(4) Hipodromlarda hangi yataki safkan Arap ve ngiliz atlarnn koaca, yllk yar program genel hkmlerinde dzenlenir.

(5) Hipodromlarda koularn icrasyla grevli kiilerden hangilerinin isimlerinin gnlk resm programda yaymlanaca yllk yar program genel hkmlerinde belirtilir.

Koulara katlacak atlar

MADDE 23 (1) Safkan atlara mahsus koulara, kounun artlarnda ve yllk yar programlar genel hkmlerinde aksi belirtilmedike, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen rklara mensup ve soy ktne kaytl atlar katlr. Soy ktne kaytl ksran yurtdnda iftlemesi sonucunda yurtdnda doan ve doduu yl iinde Trkiyeye getirilen taylar Trkiyede domu saylr.

(2) Trkiyeye gebe olarak ithal edilmesi esnasnda karantinaya alnan ve bu sre iinde hastalk veya herhangi bir sebeple mahrecine iade edilmesine karar verilen veya Trkiyeden transit geen veya tohumlanmak zere Trkiyeye getirilen ksraklardan doan taylarn Trkiyeye kesin ithalat gereklemedii iin bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplan koulara katlamazlar.

Koulara katlabilecek ngiliz atlar

MADDE 24 (1) ngiliz atlarna mahsus koulara, kounun artlarnda ve yllk yar programlar genel hkmlerinde aksi belirtilmedike, Trkiyede domu ngiliz atlar ve doduu yl iinde yabanc lkelerden getirilen ngiliz atlar katlabilir.

(2) ngiliz atlarna mahsus uluslararas koulara, kounun artlarna gre ngiliz Atlar Soy Ktne kaytl atlar ile yabanc lkelerden uluslararas koulara katlmak zere getirilen ve Uluslararas Yar At Otoriteleri Federasyonunun kabul ettii Uluslararas Soy Kt Kitab (Stud Book)nda kayd bulunan ngiliz atlar katlr.

(3) Gazi, Cumhurbakanl ve Ankara koularna sadece Trkiyede domu safkan ngiliz atlar katlr.

Koulara katlabilecek safkan Arap atlar

MADDE 25 (1) Safkan Arap atlarna mahsus koulara, kounun artlarnda ve yllk yar programlar genel hkmlerinde aksi belirtilmedike, Trkiyede domu safkan Arap atlar ve doduu yl iinde yabanc lkelerden getirilen ilgili atlarn soy aalarnda geriye doru en az drt nesil ana baba dorulamas olan ve ekal muayenesi yaplm safkan Arap atlar katlabilir.

(2) Ancak, Cumhuriyet, Trkiye Byk Millet Meclisi ve Tarm ve Kyileri Bakanl koularna sadece Trkiyede domu safkan Arap atlar katlr.

(3) Safkan Arap atlarna mahsus uluslararas koulara, kounun artlarna gre Safkan Arap Atlar Soy Ktnde ve ayn zamanda Dnya Arap Atlar Organizasyonunun kabul ettii Uluslararas Soy Kt Kitabnda kayd bulunan ve bu koulara katlmak zere yabanc lkelerden getirilen safkan Arap atlar katlr.

Start denemesi

MADDE 26 (1) Start denemesinde baarl olamayan atlar koulara itirak edemez.

(2) Start denemesine ilikin usul ve esaslar her yl dzenlenen yllk yar program genel hkmlerinde belirtilir.

Genel kou kurallar

MADDE 27 (1) Genel kou kurallar aada belirtilmitir:

a) Koularda mesafe sekizyz metreden aa olamaz.

b) Bir at ayn veya deiik hipodromlarda birbirini izleyen drt gnden az olmamak kayd ile yllk yar programlar genel hkmlerinde belirtilen sre iinde birden fazla kouya katlamaz.

c) Jokeyler ve aprantiler hibir kouda mahmuz takamaz.

) Atlarn koulara nizami yar aksesuar ile itirak ettirilmesi zorunludur.

d) Nallar mahmuzlu atlar kum pistler hari, trnakl veya alaturka nall atlar ile n ayaklar nalsz atlar koulara itirak edemez.

e) di, safkan Arap ve ngiliz atlarn hangi koulara katlp katlmayaca; kamlarn ayrntl zellikleri ve kullanma usul, koularda kazalarn nlenmesi, binici ve atlarn can gvenlii bakmndan kulvar deitirme esaslar ve usulleri yllk yar programlarnda belirtilir.

Yar atlarnn ya

MADDE 28 (1) Yar atnn ya, doduu senenin Ocak aynn birinci gnnden itibaren hesap olunur.

(2) ki yandan aa ngiliz, yandan aa Arap atlar hi bir kouya itirak ettirilemez.

Atlarn koulara kayd

MADDE 29 (1) Atlarn koulara kayd, at sahibi veya at sahibi vekilinin yahut antrenrnn yazl bavurusu zerine hipodromlardaki kayt brosunca yaplr. Kayt brosunun yeri, kayt tarihi ve sreleri Yar Messesesince belirlenir ve duyurulur. Kayt sresinin bitiminden sonra kaytlarda hibir ek ve deiiklik yaplamaz.

(2) Hibir yar at, isimsiz olarak kouya kayt ettirilemez.

(3) Kayt srasnda atn ad, rk, anasnn, babasnn, sahibinin, antrenrnn ve seyisinin adlar ile birlikte lisans numaralar, atn doum tarihi, tayaca formasnn tescil numaras ile zel aksesuarlar belirtilir. Kayt brosu gerektiinde atlarn pedigrisini isteyebilir.

(4) Kou kaytlar ile ilgili bildirimlerin ieriinden, bildirimi imzalayan kimse sorumludur.

Handikap koularna kayt art

MADDE 30 (1) Bir atn handikap koularna kaydedilebilmesi iin en az kouya katlm veya bir kou kazanm olmas arttr.

Yarlarda kullanlacak formalar

MADDE 31 (1) Her at sahibinin; yarlarda binicisine kullandraca formann rengini, eklini ve niteliklerini Yar Messesesine tescil ettirmesi ve gerekli masraf demesi zorunludur. Aksi halde koulara katlamaz. Bir at sahibi adna tescil edilmi olan formann renk, ekil ve nitelikleri be yldan nce deitirilemez ve bakalar tarafndan kullanlamaz. Ancak vefat eden at sahibinin formas be yl gzetilmeksizin anas, babas, kardei, e ve ocuklarndan birisi zerine tescil edilebilir. Be yl sre ile zerine at komayan at sahiplerinin forma tescilleri ylsonunda iptal edilir. Yar Messesesi uluslararas kurallara uymayan, karkla sebep olabilecek veya dini, siyasi ve sosyal nedenlerle kabul edilmeyecek renk ve ekilleri ihtiva eden formalar tescil etmez.

Kaydiye ve taksit paralarnn denme usul ve iadesi

MADDE 32 (1) Kaydiye ve taksit paralar, alnd karlnda kayt brosuna denir. Kaydiyelerin kayt srasnda ve vadeli kou taksitlerinin taksit gnnde denmesi zorunludur. Vadeli kou taksitlerinin gnnde denmemesi halinde kayt silinir. Ancak, on be gn iinde mracaat edilip, denmeyen taksit tutarlarnn be katn ya da son taksit gnne kadar btn taksit tutarlarnn be katn demek kouluyla kayt devam eder.

(2) Koularda at bana alnacak kaydiye, o kounun ikramiye toplamnn % 2sinden ok olamaz. Serbest handikapta kaydiye creti, arlklarn ilanndan ve kabulnden sonra denir.

(3) Kaydn yapld srada at sahibi tarafndan, her at iin Jokey Kaza ve Yardm Sand hesabna binme cretinin %10 u orannda yardm paras denir.

(4) ptal edilen koularn kaydiye, taksit, binme creti ve yardm paralar at sahiplerine iade edilir. Vadeli koulara atlarn sokmaktan vazgeenlerin dedii ilk kayt ve taksit bedelleri ise iade edilmez. Orta vadeli uluslararas koular ve G1 koularda kaydiye, taksit ve yardm paralarnn iade edilip edilmeyecei yllk at yarlar genel hkmlerinde belirtilir.

Vadeli koulara kaytl atlarn satlmalar

MADDE 33 (1) Vadeli koulara kaytl atlarn satlmalar halinde, bu kayttan doan taahhtler atlarn yeni sahiplerine intikal eder. Sat tarihinden evvel denmemi bulunan veya bu tarihten itibaren tahakkuk edecek olan taksitlerin denmesinden de satn alan sorumludur.

Koulara kaytl atlarn koulara katlp katlmayacann bildirilmesi

MADDE 34 (1) Koulara kaytl atlarn, koulara katlp katlmayacann bildirilmesi deklare gn Yar Mdrlnce ilan edilen saatler arasnda yaplr.

(2) Kouya kaytl atn sahibi, at sahibi vekili veya antrenr atn o kouya katlp katlmayacan, atn binicisinin adn, kilosunu, binicisi apranti ise arlk indirimini, ata aksesuar taklp taklmayacan yazl ve imzal olarak deklarede kayt brosuna bildirmek zorundadr. Bu bildirim zorunluluu yerine getirilmedii takdirde, at kouya itirak ettirilmez.

(3) Koulara girecek atlarn start numaralarnn kuras, deklare sresinin bitiminden onbe dakika sonra kayt brosunda ekilir. Ekri atlarn start numaralar, ancak bu safhada deitirilebilir ve tutanaa balanr. Bu ekilite kouya kaytl atlarn sahipleri, at sahibi vekilleri veya antrenrler bulunabilir. Start numaralar ekildikten sonra koulara katlacak atlarn, gnlk resmi programdaki sra numaralar, start numaralar ve binicilerin adlar ilan tablosunda ve gnlk resmi programda ilan edilir.

(4) Deklaresi yaplan bir atn hastalk veya arza sebepleri ile koudan ekilmesi, ancak atn kouya katlaca hipodromdaki en az iki saha veteriner hekimince verilen raporu zerine, Yar Komiserler Kurulunun verecei kararla mmkndr.

(5) Resmi programda ekri olarak komaktan vazgeen at sahipleri yazl olarak Yar Messesesine bavurmak zorunda olup, uygun grlmesi halinde ekrilikleri iptal edilir.

(6) Atn koudan ekilmesi veya 46 nc madde gereince binicinin deitirilmesi halleri de Yar Messesesinin yayn organlar araclyla ilan edilir.

Atlarn koulara kayt engelleri ve kaydn hkmsz saylmas

MADDE 35 (1) Aada yazl hallerde hibir at koulara kayt edilemez ve koturulamaz. Kayt edilmi ise kayt hkmsz saylr.

a) At diskalifiye edilmi ve ceza devam ediyorsa,

b) At diskalifiye edilmi ahslarn mlkiyetinde veya ortaklnda ise veya atn herhangi bir baarsnda diskalifiye edilmi bir ahsn menfaati ve mnasebeti varsa cezann devam mddetince,

c) At diskalifiye edilmi bir ahsn mlkiyetinde, emri altnda veya idaresinde bulunan ahrlarda barndrlyorsa veya idman etmede ve bakmda diskalifiye edilmi bir antrenr, binici veya seyisin ilgisi varsa cezasnn devam mddetince,

) Atn pedigrisi sahte ise yahut kendisine ait deilse veya iptal olunmusa, pedigride tahrifat yapld veya pedigrisinin sahte bilgi ve belgelerle elde edildii anlalrsa,

d) Atn idman, sahibi veya antrenr tarafndan yaptrlmamsa,

e) At hakknda henz diskalifiye karar verilmemi olmakla beraber daha evvelki bir kouda hileye alet edilmise.

(2) Yukardaki fkrada yer alan durumlarda bir soruturma konusu yaplmas ve bu durumun varl hakknda kuvvetli delil mevcut bulunduu takdirde at, geici bir tedbir olarak, kouya katlmaktan Yar Komiserler Kurulunca yasaklanabilir.

(3) Kaytlarn kapanma gn ile kounun yaplaca gn arasndaki sre iinde, kouya katlma artlarn kaybeden bir ata ait kayt hkmsz saylr.

Atn kiralanmas ve at sahibi belgesi

MADDE 36 (1) At sahipleri, sadece, soy ktnde kendi adlarna kaytl atlar koturabilir.

(2) Bir ahsa at sahibi vekillii verilmesi, at sahibinin yarlarla ilgili sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

Kouya katlacak atlarn koudan nceki muayenesi

MADDE 37 (1) Kouya katlacak atlarn, koularn balama saatine gre Yar Komiserler Kurulunun belirleyecei ve ilan edecei saatte, saha veteriner hekimlerine 11 inci maddede belirtilen muayenelerinin yaptrlmas zorunludur. Muayene ettirilmeyen atlar kouya katlamaz.

Tart zorunluluu

MADDE 38 (1) Kouya katlacak atn binicisinin, her kounun balamasndan en erken krk be dakika, en ge on be dakika nce kou ncesi tartsn yaptrmas zorunludur.

Handikap puanlar ve ilave arlk verilmesi

MADDE 39 (1) Handikaper tarafndan tespit ve ilan edilen puanlara itiraz edilemez ve puanlar ile bunlara ait liste hibir surette deitirilemez. Ancak, puanlarn ilanndan sonra ve handikap koularnn yaplmasndan nce dier koulara katlp birincilik kazanan atlarn tayacaklar arla, handikaper tarafndan be kiloya kadar ilave arlk verilebilir. lave arln, en ge handikap kousunun yaplaca gn saat sabah dokuza kadar, tespit ve ilan edilmesi arttr.

(2) Usulne uygun olarak kayd yapld halde, ad veya puan handikap listesine herhangi bir sebeple girmemi atlar, Yar Komiserler Kurulunun izni ile listeye alnabilir.

(3) Handikap puanlarnn ve arlklarn tespit ve ilan edilmesine dair usul ve esaslar, her yl dzenlenen yllk yar program genel hkmlerinde belirtilir.

Arlk indirimi

MADDE 40 (1) Hibir at, handikap koular hari dier bir veya daha fazla kouda geildiinden dolay arlk indirimine tabi tutulamaz. Tamas lazm gelen fazla arlktan da affedilemez.

(2) Hi kou kazanmam veya belirli bir zaman zarfnda kou kazanmam ya da belirli bir ikramiye kazanmam atlara, girecekleri kou artlar dahilinde arlk indirimi yaplabilir.

Binicinin arln dzenleme sorumluluu

MADDE 41 (1) Her binici arln, kouda atnn tayaca arla gre koudan nce ayarlamak zorundadr.

(2) Biniciler arlklarnn fazla olmas dolaysyla bir ata gnlk resm programda yazl arlktan en ok iki kilogram fazla arlkla binebilir. Binici bu fazlal, kounun tart ilemi balamadan nce tart hakemine bildirmek zorunludur. ki kilograma kadar fazla kiloyla at binen biniciler ayrca ilan edilir.

Binicinin arlna dahil olan aksesuar

MADDE 42 (1) Kouya itirak edecek bir atn eyeri o atn binicisinin arlna dahildir. Binicinin can yelei, gzl, kams, atn martingal, gslk, getr, balk ve bandajlar sklete dahil deildir.

(2) Binicilerin Yar Messesesinin tart yerinde bulunduraca standart can yeleini giymeleri zorunludur.

Haa bezi

MADDE 43 (1) Koulara katlacak her atn, gnlk resmi programdaki numarasn tayan haa bezinin usulne gre ve numaras kolayca grlecek ekilde, eyerin altna konulmas mecburidir.

(2) Her binici, kou esnasnda kulland haa bezini ikinci tartdan sonra tart hakemine teslim etmeye mecburdur.

Binicilerin soyunma odasndan kma yasa

MADDE 44 (1) Biniciler, tart hakeminin msaadesi olmadan soyunma odasndan kamayaca gibi, grevli memur ve komiserlerden baka hibir kimse ile temas edemez. steyen jokeyler, Yar Komiserler Kurulunun izniyle aprantinin eitimi ve koulara hazrlanmasnda kendisine yardmc olmas iin yanlarnda bir apranti bulundurabilir.

Tart mahalline girme yasa

MADDE 45 (1) Tart mahalline, Yar Komiserler Kurulunca izin verilmi kimselerden ve tarts yaplan kouya kaytl atlarn binicileri, at sahipleri, at sahibi vekilleri ile antrenrlerden baka kimse giremez.

(2)