19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

YA SINIRI NEDENYLE TRK SLAHLI KUVVETLERNDEN AYRILAN VEYA
AYRILACAK OLAN UZMAN ERBA
LARIN MLL SAVUNMA BAKANLII,

MSB ANT BAKANLII VE TRK SLAHLI KUVVETLER

KADROLARINDA DEVLET MEMURU OLARAK

STHDAMINA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan istekli olanlarn, Mill Savunma Bakanl, Mill Savunma Bakanl Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl (MSB ANT Bakanl) ve Trk Silahl Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dahil) kadrolarnda emekli aylna hak kazandklar tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmelerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan istekli olanlar ile bunlar istihdam edecek olan Mill Savunma Bakanl, MSB ANT Bakanl ve Trk Silahl Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dahil) kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayl Uzman Erba Kanununun 5 inci maddesi ile 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayl Askeri Mahkemeler Kuruluu ve Yarglama Usul Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun geici 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

Genel Esaslar

stihdam

MADDE 4 (1) Uzman Erba Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkrasndaki ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlacak olan uzman erbalardan istekli olanlar Mill Savunma Bakanl, MSB ANT Bakanl ve Trk Silahl Kuvvetleri kadrolarnda, emekli aylna hak kazandklar tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilir.

Aranacak artlar

MADDE 5 (1) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan Mill Savunma Bakanl, MSB ANT Bakanl ve Trk Silahl Kuvvetleri kadrolarnda Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin birinci fkrasnn (A) bendinin (6) numaral alt bendi hari bu maddede yer alan genel ve zel artlar aranr.

Mracaat ve mracaatn deerlendirilmesi

MADDE 6 (1) Trk Silahl Kuvvetlerinden, 45 ya snr nedeniyle ayrlacaklardan, Devlet memurluuna gemek iin istekli olanlar, szleme sresinin sona erdii tarihten bir yl nceki takvim ylnn mays ayna kadar mracaatlarn, en son grev yapt Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna yaparlar.

(2) Yaplan mracaatlar, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan deerlendirilerek, mracaat sahiplerinin hizmet sreleri, nitelikleri, sicilleri gibi hususlar dikkate alnarak atanabilecekleri snflar ve branlar ile kadro ve grev yerleri belirlenerek Genelkurmay Bakanlna gnderilir.

(3) Genelkurmay Bakanl koordinatrlnde, Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl temsilcilerinin katlm ile her yl haziran aynda ya snr nedeniyle ayrlacak olan ve Devlet memuru olarak istihdam edilecek uzman erbalardan Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl ile MSB ANT Bakanl kadrolarnda Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin saylar ve hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilir. Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan miktar bildirerek istemde bulunulmas halinde bu istein karlanmasna ncelik verilir.

(4) Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl, tespit edilen Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, MSB ANT Bakanl kadrolar ile birlikte kendi kadrolarnda istihdam edecekleri personel saysn belirler. Belirlenen kadrolar, snflar, branlar ve grev yerleri ya haddine gelmi mracaat sahibi personele her yln Austos aynda Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl ntranet sitesinde yaymlanr. Mracaat sahibi personel, her yln Eyll ay ierisinde tercihlerini yaparak Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna gnderir. Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl mracaatlar, personelin tercihleri, hizmet sresi, mesleki geliimi, grev safahat, kurs ve renimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olmas iin gerekli olan sre gibi koullar dikkate alarak deerlendirir.

(5) Devlet memurluuna atama ilemleri, atamaya yetkili makamlar tarafndan, ya snrnn dolmasndan nceki yln 31 Aralk tarihine kadar tamamlanr. Devlet memurluuna geen personele, bu Ynetmelikte hkm bulunmayan durumlarda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak Trk Silahl Kuvvetlerinde alan Devlet memurlarna uygulanan hkmler uygulanr.

Atama

MADDE 7 (1) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan mracaat edenlerin atamalar, merkezi ynetim bte kanunlarnda yer alan snrlamalara tabi olmakszn yaplr.

(2) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlacak olan uzman erbalarn atama ilemleri ya snrnn dolmasndan nce yaplr.

(3) Mracaat edenlerin atamalar, Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnn ihtiya ncelikleri dikkate alnarak yaplr.

(4) Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl dna atanacak olan personelin mracaatnn deerlendirme neticeleri bu makamlar tarafndan atamaya yetkili makamlara gnderilir. Atamaya yetkili makamlar atamalar bu neticelere gre yapar.

(5) Atanlan grevin aylk ve dier mali haklarna greve balanlan tarihten itibaren hak kazanlr.

(6) Uzman erbalarn Devlet memuru olarak atanmalarn mteakip salk muayeneleri ve gvenlik soruturmalar, yrrlkteki mevzuat hkmlerine gre yaptrlr.

(7) Devlet memuru olarak atanan uzman erbalarn yer deitirme istekleri, 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mill Savunma Bakanl, Genelkurmay Bakanl ve Kuvvet Komutanlklarnda Grevli Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik, 13/4/1987 tarihinde ileri Bakan tarafndan onaylanarak yrrle giren Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlnda Grevli Devlet Memurlarnn Yer Deitirme Suretiyle Atanmalarna likin Ynetmelik ile 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayl Resm Gazetede yaymlanan Akaryakt kmal ve NATO POL Tesisleri letme Bakanl Personeli Yer Deitirme Suretiyle Atanma Esaslarna Dair Ynetmelik hkmlerine gre deerlendirilir.

Derece ve kademe

MADDE 8 (1) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan Devlet memurluuna atananlarn uzman erbalkta geen hizmet sreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakknda Kanun hkmleri de dikkate alnmak suretiyle, renim durumlarna gre ykselebilecekleri tavan amamak kaydyla kazanlm hak aylk derece ve kademelerinin tespitinde deerlendirilir.

kramiye

MADDE 9 (1) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlacak olan uzman erbalardan Uzman Erba Kanununun 5 inci maddesinin birinci fkras uyarnca Devlet memurluuna atama ilemlerine tabi tutulanlara, Uzman Erba Kanununun 16 nc maddesinin ikinci fkrasnda yer alan ikramiye denmez.

stihdam sresi ve emeklilik

MADDE 10 (1) Ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ya da ayrlacak olan uzman erbalardan Mill Savunma Bakanl, MSB ANT Bakanl ve Trk Silahl Kuvvetleri kadrolarna Devlet memuru olarak atananlar, emekli aylna hak kazandklar tarihe kadar istihdam edilirler.

(2) Bunlar hakknda, emekli aylna hak kazandklar tarih itibaryla ilgili sosyal gvenlik mevzuat hkmleri uygulanr.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Memuriyet iin bavurular

GEC MADDE 1 (1) 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayl Kanunun yrrle girdii tarihten nce ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlan ve emeklilik aylna hak kazanamam olan uzman erbalar bu Kanunun 26 nc maddesinin yrrle girdii tarihten itibaren ay ierisinde Trk Silahl Kuvvetlerinden ya snr nedeniyle ayrldn gsterir terhis belgesi gibi belgeler ile birlikte Mill Savunma Bakanlna mracaat eder. Bu personel ile birlikte, 1/1/2011 tarihine kadar ya snr nedeniyle Trk Silahl Kuvvetlerinden ayrlm olanlar kura ekilmesi yntemiyle, ncelikli olarak Mill Savunma Bakanl ve MSB ANT Bakanlnn kadrolarnda, Genelkurmay Bakanl tarafndan talep edilmesi durumunda ise Genelkurmay Bakanl kadrolar da kuraya dahil edilmek suretiyle Devlet memuru olarak istihdam edilir.

Yaplacak olan atamalar

GEC MADDE 2 (1) 2011 ylnda Trk Silahl Kuvvetlerinden 45 ya snr nedeniyle ayrlacaklardan, Devlet memurluuna gemek iin istekli olanlar mracaatlarn, grev yaptklar Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanlna yaparlar. Yaplan mracaatlar, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl ve Sahil Gvenlik Komutanl tarafndan deerlendirilerek, mracaat sahiplerinin tercihleri, hizmet sresi, mesleki geliimi, grev safahat, kurs ve renimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olmas iin gerekli olan sre gibi koullar dikkate alnarak veya kura ekilmesi yntemi ile atamalar yaplr.

(2) Genelkurmay Bakanl ve Mill Savunma Bakanlnn, 2011 ylnda ya snr nedeniyle ayrlacak olan uzman erbalar Devlet memuru olarak istihdam etmek istemesi durumunda, Genelkurmay Bakanl koordinatrlnde toplant icra edilerek, Kuvvet Komutanlklar, Jandarma Genel Komutanl, Sahil Gvenlik Komutanl, Genelkurmay Bakanl, Mill Savunma Bakanl ile MSB ANT Bakanl kadrolarnda Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin saylar ve hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilir.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik 1/8/2010 tarihinden geerli olarak yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma ve ileri Bakanlar birlikte yrtr.