19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

TEBL

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

BASINLI GAZ TPLERNN PERYODK MUAYENE, DENEY, BAKIM VE

TAMR YETERLLK BELGES VERLMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: SGM-2011/4)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, sktrlm, svlatrlm veya znm gazlar iin kullanlan yeniden doldurulabilir basnl gaz tplerinin kullanm srasndaki periyodik muayene, deney, bakm ve tamiri iin Yeterlilik Belgesi ileminin usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli sktrlm, svlatrlm veya znm gazlar iin kullanlan yeniden doldurulabilir basnl gaz tplerinin kullanm srasndaki periyodik muayene, deney, bakm ve tamirini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayl Sanayi ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci, 9 uncu ve 33 nc maddelerine,

b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanunun 1 inci, 2 nci ve 6 nc maddelerine,

c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standartlar Enstits Kurulu Kanununun 2 nci maddesine,

) 8/3/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 19 uncu maddesine,

d) 26/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,

dayanlarak hazrlanmtr.

lgili standartlar

MADDE 4 (1) Aadaki standartlar ve bu standartlarn yerini ald eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerininin periyodik muayene, deney, bakm ve tamiri zorunludur.

a) TS EN 13322-1 Tanabilir Gaz Tpleri Tekrar Doldurulabilir Kaynakl elik Gaz Tpleri Tasarm ve malat Blm 1: Karbonlu elikler,

b) TS EN 13322-2 Tanabilir Gaz Tpleri Tekrar Doldurulabilir Kaynakl elik Gaz Tpleri Tasarm ve malat Blm 2: Paslanmaz elikler,

c) TS EN 1964-1 Tpler-Tanabilir-Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar-Tekrar Doldurulabilir-Dikisiz elik Gaz Tplerinin Tasarm ve Yapm zellikleri-Blm 1: Rm Deeri 1100 MPa'dan Kk Dikisiz elikten Yaplm Tpler,

) TS EN 1964-2 Tpler-Tanabilir-Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar - Tekrar Doldurulabilir-Dikisiz elik Gaz Tplerinin Tasarm ve Yapm zellikleri-Blm 2: Rm Deeri 1100 MPa ve zeri Dikisiz, elikten Yaplm Tpler,

d) TS EN 1964-3 Tpler-Tanabilir-Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar-Tekrar Doldurulabilir-Dikisiz elik Gaz Tplerinin Tasarm ve Yapm zellikleri-Blm 3: Rm Deeri 1100 MPa'dan Kk Dikisiz Paslanmaz elikten Yaplm Tpler,

e) TS EN 1800 Tanabilir gaz tpleri - Asetilen tpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri,

f) TS EN 1975 Tanabilir gaz tpleri - Yeniden doldurulabilir Dikisiz - Alminyum ve alminyum alaml - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarm ve imalat zellikleri.

(2) Basnl gaz tplerinin dolumunu yapan kurum ve kurulularn, TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartlar veya bu standartlarn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini, TS EN 1803 Tanabilir gaz tpleri Dikili - Karbon eliinden gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standardna; TS EN 1964-1, TS EN 1964-2 ve TS EN 1964-3 standartlar veya bu standartlarn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini, TS EN 1968 Tanabilir gaz tpleri Dikisiz - elik gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standardna; TS EN 1975 standard veya bu standardn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini TS EN 1802 Gaz tpleri Tanabilir Dikisiz alminyum alaml gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standardna; TS EN 1800 standardna veya bu standardn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini ise TS EN 12863 Tanabilir gaz tpleri znm asetilen tplerinin periyodik muayene ve bakm standardna gre periyodik muayene, deney, bakm ve tamirini yapmalar zorunludur. lgili standardna gre periyodik muayene tarihi gelen basnl tplerin standartlara uygun yaplan periyodik muayene sonras ilgili tp muayene tarihi ve standartlara gre dier ilemlere tabi tutulur ve periyodik muayene kapsamnda yaplan tm ilemleri kapsayc bir rapor dzenlenir.

(3) TS EN 1968, TS EN 1803, TS EN 1802 ve TS EN 12863 standartlar kapsamnda verilecek olan, Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri Yeterlilik Belgesinin kapsam blmnde tp trne bal olarak, birden fazla standart ayn Belge ierisinde yer alabilir.

(4) Bu maddenin (1) nci fkrasnda yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerinin dolum esnasndaki muayenelerinde, aada yer alan ilgili standart veya standartlarn n grd kurallara uyulmas zorunludur.

a) TS EN 1801 Tpler Tanabilir- Mstakil Asetilen Tpleri in Doldurma Kurallar,

b) TS EN 1919 Tanabilir gaz tpleri Svlatrlm gazlar iin (asetilen ve LPG hari) Dolum srasnda muayene,

c) TS EN 1920 Gaz tpleri Tanabilir Sktrlm gazlar (asetilen hari) iin Dolum srasnda muayene,

) TS EN 12754 Tanabilir gaz tpleri-znm asetilen gaz iin-Dolum muayeneleri,

d) TS EN 12755 Tpler- Tanabilir- Asetilen Tp Demetleri in Dolum artlar,

e) TS EN 13096 Tanabilir Gaz Tpleri-Doldurulan gazlarnn dolum noktalarndaki artlar-Tek birleenli gazlar,

f) TS EN 13099 Tanabilir Gaz Tpleri-Doldurulan gazlarnn dolum noktalarndaki artlar,

g) TS EN 13365 Gaz Tpleri-Tanabilir-Srekli ve Sktrlabilir Gazlar in (Asetilen Hari)-Dolum Srasnda Muayene,

) TS EN 13385 Gaz Tpleri-Tanabilir-Srekli ve Svlatrlm Gaz (Asetilen Hari) in Bataryal Tatlar-Dolum Srasnda Muayene,

h) TS EN 13720 Gaz Tpleri-Tanabilir-Asetilen Bataryal Tatlar in Dolum artlar.

(5) Bu Teblide yer alan standartlarn tadil edilmesi veya deitirilmesi durumunda, bu standartlarn yerine geen yeni standartlar dikkate alnr.

Yeterlilik Belgesi

MADDE 5 (1) Basnl gaz tplerinin dolumunu yapan iletmeler, faaliyette bulunduklar ilin Sanayi ve Ticaret l Mdrlklerinden Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri iin Yeterlilik Belgesi almalar ve iki ylda bir vize yaptrmalar mecburidir. Bu belgenin kapsam blmnde ilgili standart/standartlar belirtilir.

(2) Ayn il snrnda birden fazla dolum istasyonu bulunan iletmeler, dolum istasyonlarnn adreslerinin Yeterlilik Belgesinde bulunmas art ile tek bir Yeterlilik Belgesi almalar yeterlidir. Ancak farkl illerde dolum istasyonu bulunan iletmeler her bir ildeki dolum istasyonu/istasyonlar iin farkl bir Yeterlilik Belgesi almalar mecburidir.

(3) Bu Tebliin yaymlanmasndan nce TS 7450 Kullanmdaki elik Tplerin (Basnl Gazlar in) Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamir Kurallar standard kapsamnda Yeterlilik Belgeleri vize tarihine kadar geerliliini devam ettirecektir. Ancak, 25.7.2011 tarihinden itibaren mevcut belgeler vize yaplmayacak ve yeni Yeterlilik Belgesi verilerek iki ylda bir vize edilecektir. Bahse konu TS 7450 standardnda yaplacak tadilatlar veya bu standartlarn yerine geecek standartlar teblide deiiklik yaplmadan ayn ekilde uygulamaya alnacaktr.

(4) Bu Tebliin 6 nc maddesindeki belgeler ile 7 nci maddesindeki ekipmanlarn kontrolnde eksiklik tespit edilmesi durumunda mracaat sahibine belge verilmez.

(5) Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri iin Yeterlilik Belgesi sahibi iletmelerde meydana gelen adres deiiklii, dolum istasyonu saysndaki deiiklik, tpn test edildiine dair kullanlan semboln deitirilmesi ve belge kapsamndaki meydana gelebilecek deiikliklerde, bu kapsamda ilgili Sanayi ve Ticaret l Mdrl tarafndan verilen Yeterlilik Belgesinde gerekli tadiller yaplmadan bu deiiklikler erevesinde faaliyette bulunamazlar.

Gerekli belgeler

MADDE 6 (1) Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri iin Yeterlilik Belgesi alacak iletmeler tarafndan, aadaki bilgi ve belgeleri ieren dosyann bir dileke ile birlikte, faaliyet gsterdikleri ilin Sanayi ve Ticaret l Mdrlne mracaat edilecektir.

a) Firmann ad, adresi, telefon ve faks numaras, alan personelin says ve nitelii, iyeri kapal ve ak alan,

b) Sanayi sicil veya ticaret sicil belgesi,

c) yeri Ama ve alma Ruhsat veya alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan alnan iletme belgesi,

) Periyodik muayeneden baarl ekilde geen tplerin ilgili standarda uygun iaretlenmesinde kullanlacak semboln yeterli byklkte A4 kdnda ematik gsterimi,

d) Periyodik Muayene esnasnda kullanlacak Tp Test Talimatn ematik olarak gsteren dokman,

e) Dolum esnasnda kullanlacak Tp Dolum Talimatn ematik olarak gsteren dokman,

f) Dolum istasyonu dolduraca her bir gaz tr iin farkl bir Kullanm Talimat hazrlayacak ve bavuru esnasnda Sanayi ve Ticaret l Mdrlne verecektir.

Gerekli ekipmanlar

MADDE 7 (1) Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri iin Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakm istasyonlarnda aadaki ekipmanlarn bulunmas gerekir. Bu ekipmanlarn varl ve ilerlii mracaat yaplan ilin Sanayi ve Ticaret l Mdrl personeli tarafndan tespit edilir.

a) lgili standarda uygun test basnc salayacak kapasitede, %1 duyarllkta ift manomatreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet tedbirleri alnm, su ve hava balantlar yaplm Hidrostatik Basn Test nitesi (TS EN 12863 standard hari)

b) Valf skma tezgah, torkmetre, ap kumpas veya pimetre,

c) 2,5A'lk lamba 1kg aa tokmak,

) Kalibre edilmi terazi (0-150 kg aras)

d) Kullanm d braklacak tpn ilgili standarda gre imhas iin uygun imha aleti ve imha olunan tplerin kayt altna alnmas,

e) Tp Kurutma nitesi (TS EN 12863 standard hari),

f) Test tarihi numaratr ve muayenede kullanlacak firma sembol (mhr),

g) Boluk Mastar (sadece bavuru kapsamnda TS EN 12863 standard olan dolum istasyonlar iin)

) Firmada yerleik en az 5 ton kapasiteli gaz depolama tank,

(2) Yukardaki ekipmanlarn varl ve ilerlii mracaat yaplan ilin Sanayi ve Ticaret l Mdrl personeli tarafndan tespit edildikten sonra Basnl Gaz Tpleri Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri iin Yeterlilik Belgesi dzenlenir veya vize edilir.

Uygulama

MADDE 8 (1) lgili standartlarda belirtilen Damgalama, Renk Kodlamas, Uyar Etiketleri ve Valfler ile ilgili hkmlere uymayan Basnl gaz tplerinin dolumu yaplmaz. Bu tr uygun olmayan tplerin kayd tutularak imha edilir. Periyodik muayene tarihi gemi basnl tpler ile gaz trlerine gre belirlenmi tp renklerine uygun olmayan basnl tplere dolum yaplmaz.

(2) Yeterlilik Belgesine sahip iyerleri Sanayi ve Ticaret l Mdrl personeli tarafndan resen yaplacak denetimlerde veya vize bavurusu zerine yaplacak incelemelerde bu Tebliin 7 nci maddesindeki ekipmanlarn varl veya ilerlii konusunda tespit edilen eksiklik durumunda Yeterlilik Belgesi Sanayi ve Ticaret l Mdrl tarafndan askya alnr ve bu durum yazl olarak Yeterlilik Belgesi sahibine bildirilir. Ekipmann varl veya ilerliindeki aksakln giderildiinin Sanayi ve Ticaret l Mdrl personeli tarafndan tespit edilmesi ve durumun yazl olarak Yeterlilik Belgesi sahibine bildirilmesine kadar tp test ve muayenesi yaplmaz.

(3) Dolum istasyonu, test ve muayenesini yapt her tp standartlara uygun olarak test tarihi ile muayene semboln iaretler ve her bir tp iin Muayene Raporu dzenleyerek arivler. Muayene Raporunda tpn izlenebilirliini salayacak kaytlarn olmas zorunludur. Muayene Raporunun bir kopyasn mlkiyeti kendisine ait olmayan tp sahibine verir.

(4) Dolum istasyonu mlkiyeti kendine ait olmayan ve bu Tebliin yaym tarihinden sonra baka bir istasyon tarafndan test ve muayeneye tabi tutulan tplerin dolumunu gerekletirmeden nce Muayene Raporunun bir kopyasn ister. Muayene periyodu iinde Dolum stasyonu tarafndan daha nce Muayene Raporunun bir kopyas alnan tpler iin bu hkm uygulanmaz.

(5) Dolum istasyonunda her bir tp doldurulmadan nce, bu Tebliin 6 nc maddesindeki Tp Dolum Talimatna uygun bir ekilde grsel muayeneye tabi tutulur. Tp Dolum Talimatna uygun olmayan tpler doldurulmaz.

(6) Kullanm d braklmas gereken tpler, standartlara uygun bir ekilde kullanm d braklr. Mlkiyeti dolum istasyonuna ait olmayan tplerin kullanm d braklmas, mlkiyet sahibinin oluru ile gerekletirilir. Mlkiyet sahibinin itiraz zerine kullanm d braklamayan tpler, tp sahibi ve tpn izlenebilirliini salayc bilgilerle birlikte derhal Sanayi ve Ticaret l Mdrlne bildirilir.

(7) Tp kullancsna ilk tp tesliminde ve daha sonra her talep etmesi durumunda her gaz tr iin Kullanm Talimatnn bir kopyasn verecektir.

(8) Dolum istasyonunun dolum mahallinde Tp Dolum Talimatn, test ve muayene mahallinde ise Tp Muayene Talimatn asacaktr.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli yaym tarihinden itibaren yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz